Verkeersproef zonder politie-jus Kleinste partij heeft grootste troeven in handen Riolering wordt verbeterd Plaats voor urnen R?K K E N Onzekerheid over fusie PZEM/WMZ Kom kijken naar de nieuwe PFAFI PFAFF SPECIALIST Bestuurslid C.G. van den Hoek: één Thoolse VVN-afdeling Voor het eerst CDA-wethouder in St. Philipsland Ten Ankerweg Tholen, Hoenderweg St. Annaland Donderdag 12 april 1990 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Kwaliteit Een echte PFAFF" als actiemodel met groot prijsvoordeel. Beperkt leverbaar, dus haast u! Op is op! Kieswet Vijfentwintig leerlingen van de openbare basisschool De Rieburch en negen leerlingen van de christelijke basisschool Juliana van Stolberg te Sint-Maartensdijk deden vrijdagmorgen mee aan een verkeersproef. Op de Markt werden de kinderen uit groep 7 en 8 opge vangen door leden van de afdeling Sint-Maartensdijk van Veilig Verkeer Nederland. Scherpenisse Stavenisse: doorsudderen Stunts Verkeersproef De 38-jarige landbouwer J. de Jager uit Anna Jacobapolder wordt 1 mei de eerste CDA-wethouder in de geschiedenis van St. Philipsland. Na de periode SGP/PVAB(Walpot- Rijstenbil) bepaalde 12 jaar de coalitie SGP/Gemeentebe- lang(Walpot-Kosten) mede het gezicht van het Fluplandse ge meentebestuur. Van 1990 tot en met 1994 is het duo Walpot/De Jager(SGP-CDA) aan zet. Open en stroef De grootste Geen voorwaarden De riolering aan de Ten Ankerweg in Tholen en de Hoenderweg in St. Annaland zal worden verbeterd. De commissie openbare werken van de gemeenteraad heeft positief advies uitgebracht aan b en w. Rib Loc Hoenderweg Straatnamen HEB JE STOF OM OVER KUNST TE SCHRIJVEN De 21 maart gekozen leden van de gemeenteraad van Tholen zijn maandagmiddag officieel toegela ten voor de zittingsperiode 1990-1994 nadat de geloofsbrie ven waren onderzocht. Burgemeester H.A. van der Mun- nik wees de raadsleden M.A.J. van der Linde(PvdA), J.L. van Gorsel(VVD) en M.A. van Beek(CDA) als commissie van on derzoek aan. De vergadering werd even geschorst om de drie in een aparte kamer gelegenheid te geven de geloofsbrieven te controleren. Bij de stukken zitten de namen van de gekozenen met woonplaats en geboortedatum en voor de nieuwelingen als A. den Haan, M.J. Klippel en A. Kersbergen nog een uittreksel uit de burgerlij ke stand. Bovendien is vermeld of er wel of geen onverenigbare openbare betrekkingen zijn. Het directeurschap van een basis school bij I.C. Moerland(PvdA) en het statenlidmaatschap van M. Dijke(SGP) zijn voorbeelden van openbare betrekkingen, maar bei de zijn verenigbaar met het raadslidmaatschap. Na de heropening van de vergade ring constateerde de burgemees ter, dat de commissie er in vergelijking met vier jaar geleden drie minuten langer over had ge daan. Het onderzoek duurde 8 in plaats van 5 minuten. "Dan is de kwaliteit verzekerd", constateerde commissie-voorzitter Van der Linde. "De stukken zijn in orde bevonden en we stellen voor de nieuw benoemde raadsle den toe te laten", zo meldde Van der Linde. Zonder hoofdelijke stemming werd dat advies overgenomen. De burgemeester bracht zijn hartelij ke felicitaties over, ook aan de drie nieuwelingen die op de pu- Een meerderheid van de commis sie openbare werken is voor het plaatsen van keldertjes voor ur nen op de zeven algemene be graafplaatsen op Tholen. SGP en RPF/GPV hebben hier principiële bezwaren tegen. Bij de begrotingsbehandeling 1990 informeerde de PvdA-fractie naar de mogelijkheid om urnen te plaatsen. B en W hebben nu een plan gemaakt voor vier betonnen keldertjes van 50 x 50 x 50 cm per begraafplaats. Ze worden voor zien van een afneembaar deksel en zullen worden geplaatst in een daarvoor in aanmerking komend grafvak. Voorshands willen b en w vol staan met 28 keldertjes, 4 per be graafplaats. De kosten worden geraamd op 4977 gulden, inclusief btw. De financiering gebeurt uit de post onvoorziene uitgaven. Dit voorstel werd tijdens de verga dering aan de agenda toegevoegd, zodat de commissieleden zich niet hadden kunnen voorbereiden. Van Belzen en Van der Jagt kon digden aan principieel tegen te zijn. Wethouder L.J. Koopman had in het college van b en w ook al een voorbehoud gemaakt. W.C. van Kempen zei zelf princi pieel op dezelfde lijn te zitten. "Een heleboel mensen hebben echter een andere visie en geven de voorkeur aan crematie boven be graven. Als gemeente zijn we ge houden voor de urnen een mogelijkheid te bieden", aldus het CDA-raadslid. J. de Bres stelde vast, dat begraven en cremeren wettelijk op één lijn zijn gesteld. "Ook lagere bestuur sorganen zijn gehouden zich aan de wet te houden en inwoners de mogelijkheid te bieden om de ur nen in hun eigen woonplaats te bewaren", zei het PvdA-raadslid. J. v.d. Heuvel(VVD) dacht er net zo over. Kortemeestr. 17 - tel. 01640-35878 BERGEN OP ZOOM Het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe Thoolse gemeenteraad gebeurde door een drie leden tellende commissie o.l.v. PvdA-raadslid M.A.J. van der Linde(midden). Links M.A. van Beek(CDA), rechts J.L. van Gorsel(VVD). blieke tribune de formaliteiten hadden gevolgd. Bij de raad ontbrak Th. Aarnoud- se wegens ziekte, maar de burge meester meldde tot zijn vreugde, dat het SGP-raadslid uit het zie kenhuis weer thuis was gekomen. Mevr. J.M. Deurloo-van Broekho ven had namens de gemeenteraad een fruitmand laten bezorgen. Het onderzoek van de geloofs brieven was maandagmiddag om half vijf het enige agendapunt. Volgens de Kieswet dient dat ui terlijk op de 27ste dag na de stem ming, dus 17 april, te gebeuren. De gemeenteraad van St. Philips- land doet dat op het nippertje, na melijk dinsdagavond de 17de. In het reglement van orde voor de raadsvergaderingen is de onder zoeksprocedure geregeld. Eerder had de voorzitter van het centraal stembureau(de burgemeester) de benoemden schriftelijk op de hoogte gesteld van hun verkiezing op 21 maart. Tegelijkertijd stelde de voorzitter de gemeenteraad daarvan in kennis. Deze kennisge ving diende voor elke benoemde als geloofsbrief. Tegen het raadsbesluit om de 17 gekozenen toe te laten tot de ge meenteraad, kan op grond van de wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen(AROB) een beroepschrift worden in gediend. VVN-bestuurslid mevr. Steendijk geeft op de Markt in St. Maartensdijk het startsein voor de praktische verkeersproef. Daaraan voor af ging de theoretische proef, die met zeven verschillende thema's aansloot op de verkeerservaringen van leerlingen in de eigen omge ving, als voetganger of als fietser. Zo'n 185.000 leerlingen uit groep 7 van de basisschool hebben daaraan meegedaan. Waardevol of waardeloos. Heem kundekring De Vierschaer te Wouw biedt mensen de gelegen heid om op 16 april tussen 13.30 en 16.00 uur (maximaal twee) voorwerpen door deskundigen te laten beoordelen (waarde, achter gronden). Dit vindt plaats in café Donkenhof te Wouw. Mevrouw E. Steendijk inspecteer de de fietsen en wenste de deelne mers succes voordat ze van start gingen voor een rondje Smurdiek. H. de Wit van VVN legde aan de hand van een plattegrond uit hoe de fietsers moesten rijden. Zeven tien pijltjes waren die morgen al uitgezet om de leerlingen te hel pen wanneer ze de weg mochten kwijtraken. Bovendien stonden er 16 ouders op een post langs de route. De proef maakte deel uit van de jaarlijkse landelijke actie van VVN. Donderdag werd een theoretisch onderdeel afgewerkt op school. Voor het praktische ge deelte waren scholen vrij een da tum te prikken. De fietsen waren enkele weken geleden al 'gekeurd'. Overigens betreurt voorzitter De Wit het dat de rijkspolitie dit jaar niet aanwezig was om de fietsen op de Markt te inspecteren. "Het was elk jaar al moeilijk, maar nu komen ze helemaal niet meer om dat er andere prioriteiten zijn, zo hebben ze me gezegd". Volgens De Wit is juist de aanwezigheid van enkele wachtmeesters bij de start van de verkeersproef van be lang. "Voor de jeugd is het de jus. Dat ze er niet bij zijn, vind ik een hiaat". In Scherpenisse namen 9 leerlin gen van de Oosterscheldeschool en 7 van de Groen van Prinsterer- school deel aan de verkeersproe- ven. Het theoretische deel wordt verricht aan de hand van dia's van verkeerssituaties in het dorp. Aan sluitend daarop is het praktisch gedeelte per fiets afgelegd. Dat gebeurde ook in Poortvliet. In Tholen werd alleen het theoreti sche examen afgenomen. In Scherpenisse, Poortvliet en Tho len was de VVN-afdeling voor die kernen actief. Secretaris S. de Wit: "In totaal hebben er 128 scholie ren aan het examen meegedaan. De vier basisscholen in Tholen met 90 leerlingen slaagden bijna allemaal, twee slaagden met lof en een enkele doet een herexamen. In Poortvliet slaagden alle leerlingen van de openbare school 'De Ee- vliet' maar van de Jenaplanschool zakten er enkelen". Leden van de VVN reikten vrijdagochtend de diploma's uit waarop kan worden aangekruist welk onderdeel het kind heeft afgelegd. In Stavenisse werden op 'De Schalm' aan 18 kinderen en op de 'Rehobothschool' aan 19 kinde ren examen afgenomen. Voor dit theoretisch gedeelte slaagden alle leerlingen. Leerlingen van groep 7 en 8 van 'De Schalm' doen eens per twee jaar mee aan een ver keersproef in Sint-Annaland. Di recteur C. van den Hoek (tevens voorzitter VVN-afdeling Stavenis se): "Normaal wordt het theore tisch examen afgenomen door de politie. Wachtmeester Van 't Slot deed dat altijd uit eigen beweging, maar was dit jaar verhinderd. Voor het examen maakt het niets uit. Voor de kinderen is het wel leuk als er zo iemand bij is". Van den Hoek is al 22 jaar voorzitter van de VVN-afdeling. Toen hij tij dens de laatste ledenvergadering samen met 3 andere bestuursleden zijn functie wilde neerleggen, ont brak het aan het gewenste aantal leden. Naast het 4-koppige bestuur was slechts 1 lid naar de vergadering gekomen. "Dan kun je niet aftreden. We blijven maar zo'n beetje doorsudderen", lacht van den Hoek. De afdeling kende ooit 160 leden, nu 58. "Sinds het landelijk innen van de contributie met een accept girokaart is het aantal leden ver minderd. Vroeger waren er ook nog keuringen van auto's die we samen met de garagehouder uit voerden, maar sinds de APK- keuringen is dat afgelopen. Er is geen belangstelling meer en voor een bloeiende afdeling is deze ge meenschap te klein". Van den Hoek zou het geen pro bleem vinden wanneer zijn afde ling samen zou gaan met die van bijvoorbeeld Sint-Annaland. "Al maken we er één Thoolse afdeling van, maar sommige afdelingen willen graag zelfstandig blijven". Van den Hoek ziet zich momen teel als een 'papieren voorzitter' van een afdeling die op zijn laat ste benen loopt. "Wil je echt iets organiseren, waar je mensen mee trekt, dan moet je stunts uithalen zoals in Tholen is gebeurd tijdens een verkeersactie. Dat kost geld en daar zijn we te klein voor". Van den Hoek wijst er verder op, dat er bij de gemeente Tholen een ver- keerscommissie in het leven is ge roepen waardoor de invloed van de afdelingen op het verkeersbe leid is verminderd. In St. Annaland werd alleen het theoretisch verkeersexamen afge werkt. Aan de Casembrootschool slaagden 41 leerlingen en aan de School met de Bijbel 18 jongens en meisjes. Voor het praktische deel wachten Veilig Verkeer en de scholen op medewerking van de politie. "De kleinste partij heeft opnieuw de grootste troeven in handen", concludeerde PVAB-lijsttrekker A.P. Kornaat na de eerste bespre king over de bezetting van de wet- houdersposten, vorige week woensdagavond in de burgemees terskamer van het gemeentehuis te St. Philipsland. "We zijn weer te rug bij twaalf jaar geleden." Na het passeren van A. Kosten als lijsttrekker van het CDA kwam hij toen met een eigen lijst uit. Kosten werd gekozen en belandde als éénmansfractie op een we- thoudersstoel door de steun van de SGP. "Wij zijn ons een sleutelpositie opgedrongen", vindt De Jager. "Op zakelijk gebied ontlopen de drie partijen elkaar niet zoveel. Bij principiële punten zoals wo ningbouw zat het CDA meer op de lijn van de PVAB dan de SGP. 't Gaat er echter ook om: welke poppetjes kunnen met elkaar overweg. Het is een kleine ge meenteraad en een keuze ligt best moeilijk." Het was woensdagavond volgens De Jager 'een open en eerlijk ge sprek, gezond en goed.' De moge lijkheden werden afgetast. Na het uitspreken van een voorkeur door de SGP liet het CDA weten, dat eerst te willen terugkoppelen naar het bestuur. De principiële discussies van de SGP in de afgelopen periode wer den door PVAB en CDA aan de kaak gesteld. Men vond dat dit te overdreven werd geventileerd. Walpot zei 'wel eens een betere sfeer meegemaakt te hebben' dan die woensdagavond. "Het ging stroef. De twee andere partijen waren beduidend voorzichtiger in hun opstelling dan de SGP, die als voorwaarde stelde, dat er minder heidsstandpunten mogelijk moe ten blijven. Anders kan ik niet functioneren." De Jager noemde 'het elkaar kun nen vertrouwen en respecteren' een belangrijke voorwaarde voor een goede collegevorming. Bij het uitstippelen van beleidslijnen wil de het CDA meer onderwerpen in commissieverband bespreken met het oog op de derde raadsfractie, die geen wethouder zou leveren. De CDA-fractie en het bestuur bespraken maandagavond het aanzoek van de SGP en besloten daar na een zware discussie, met afweging van allerlei factoren, po sitief op in te gaan. Dinsdagavond werd Walpot inge licht over het standpunt van het CDA, waarna hij als initiatiefne mer van het wethoudersoverleg in overleg met De Jager de PVAB- lijsttrekker inlichtte. Tevoren had Walpot al 'een be paalde indicatie' dat SGP en CDA de wethouders zouden leveren. Voor de gemeenteraadsverkiezin gen van 21 maart was dat nog an ders. "Toen Kosten er bij Gemeentebelang uitrolde, dacht ik: dat is bekeken voor me. Ik had me er al op voorbereid na 1 mei niet als wethouder terug te keren. Een PVAB/CDA-coalitie lag vol op in de rede gezien de vaak voor komende 4-3 verhouding bij stemmingen over voorstellen, maar je kunt je vergissen. Een grote partij in St. Philipsland zou dan ook wel gepasseerd zijn, maar dat kan voorkomen. De SGP als grootste partij is echter voor het CDA een factor geweest om met ons samen te werken. Onze uit gangspunten zijn ook hetzelfde, al zijn er interpretatieverschillen", aldus Walpot. Het CDA heeft aan de samenwer king met de SGP geen voorwaar den vooraf gesteld. "Je kunt van de SGP niet verlangen om haar principiële standpunten te verla ten", zegt De Jager. "We hebben wel gevraagd dat op een andere manier te verwoorden: niet her haaldelijk dezelfde standpunten ventileren." Het CDA-raadslid zegt verder 'de historie van 12 jaar geleden wel vergeven te hebben, maar niet ver geten te zijn'. "Die keuze voor Kosten was toen geen staaltje lof felijk streven, maar in onze moei lijke afweging is de weegschaal toch net doorgeslagen naar de SGP", aldus De Jager. In Tholen is bij een rioolinspectie met een videocamera een lekkage ontdekt van de Vest aan de Ten Ankerweg naar de Molenvlietse- dijk. De onderlinge aansluiting van de buizen is niet in orde, waardoor grondwater en zand in het riool terecht komen. Dit heeft als gevolg, dat er verzakkingen in de asfaltverhardingen boven het riool in de Ten Ankerweg ont staan. Ter voorkoming van verdere scha de is het gewenst om het riool op korte termijn te herstellen. De re paratie over een lengte van 12 me ter en een doorsnede van 50 cm kan op twee manieren gebeuren. Ten eerste de traditionele manier waarbij het bestaande riool wordt ontgraven en wordt vervangen door een nieuw riool. Hiervoor is een sleufbreedte van 6 m noodza kelijk en dient er bronbemaling te worden toegepast. Als tweede mogelijkheid is er de zogeheten 'Rib-Loc' methode. Bij dit systeem wordt een kunststof "Zolang de aandeelhouders van PZEM en WMZ nog niet beslist hebben, blijft er nog veel onze ker." J. Bijl uit Tholen zei dat dinsdagavond in Tolrust te Poort vliet tijdens een vergadering van het CNV. Voorzitter J. Boulogne uit St. An naland meende, dat het kantoor personeel het meeste te lijden zal hebben van de fusie. Hij wilde dat op de eerstvolgende districtsver gadering aan de orde stellen en de gemeentebesturen van Tholen en St. Philipsland als aandeelhou ders een brief schrijven, waarin van de 'grote ongerustheid' mel ding wordt gemaakt. Bijl, zelf PZEM-medewerker, merkte op, dat het personeel nog weinig weet. De beide kantoren in Tholen worden gesloten, maar wat er met het personeel gebeurt en waar het nieuwe districtskan toor komt, is nog niet bekend. "Achter de schermen worden er veel plannen gemaakt, maar for meel kun je daar nog weinig van zeggen. Gedwongen ontslagen ko men er niet, maar verder is er gro te onzekerheid", aldus Bijl, die nog meldde, dat CNV en FNV sa men overleggen over de gevolgen van de fusie van de twee nutsbe drijven. CNV-districtsbestuurder L. Pher- nambucq meende dat het wel sep tember zal worden voordat de definitieve beslissing valt. Hij vond, dat de bestuurders teveel 'het eigen bedrijf als het belang rijkste' beschouwen. "De positie van de afnemers is van zeer onder geschikte betekenis. Dat dient ver beterd te worden met twee 'witte' commissarissen namens de ver bruikers: 1 namens de werkgevers en 1 namens de werknemers", zei Phernambucq. buis in het bestaande lekkende ri ool gedraaid, zodat de gehele lengte na het aanbrengen uit één stuk bestaat en waterdicht is. De kwaliteit van de kunststofbuis blijkt in de praktijk gelijkwaardig te zijn aan de kwaliteit van een traditionele betonbuis. De voordelen van Rib Loc ten op zichte van de traditionele metho de zijn o.a. de kortere uitvoeringsduur van 2 dagen. Het riool hoeft niet te worden opge graven, wat een aanzienlijke tijds besparing betekent. Daardoor is de overlast voor de omgeving ook korter. Na het aanbrengen van de kunststofbuis dient de asfaltver- harding boven het riool over een breedte van circa 3 meter opge broken te worden. De holle ruim tes die door de lekkages zijn veroorzaakt, zullen worden opge vuld met zand. Deze methode is aanmerkelijk goedkoper. Door de lekkages in de Ten An kerweg is een volledige inspectie niet mogelijk gebleken. Vermoe delijk is het riool in de tuin van de voormalige gem. mavo(het huidi ge REC/RVI) ook lek. Dit kan echter pas definitief worden vast gesteld, zodra het riool in de Ten Ankerweg over een lengte van 12 m is gerepareerd. Zonodig willen b en w het riool in de tuin van het REC/RVI eveneens verbeteren. J. van der Jagt, nu nog raadslid maar toekomstig wethouder van openbare werken, had met genoe gen het voorstel over de moderne reparatiemethode gelezen. "Het is leuk dat het ambtenarenapparaat hiermee komt, want 't werkt snel ler." P. van Belzen vroeg zich af, waar om de riolering daar verzakt is, want dan zou de oorzaak ook te gelijk opgelost kunnen worden. Volgens hem was er ook nog een zogenaamde kousmethode met warm water om het euvel te ver helpen. Van der Jagt zei 'niet geschokt' te zijn van de lekkage aan de Ten Ankerweg/Molenvlietsedijk. "Door trillingen van het wegver keer komt dit meer voor. Ik prijs me gelukkig met de Rib-Loc- oplossing en acht het ambtenaren apparaat deskundig om dit pro bleem op te lossen", zo compli menteerde het SGP-raadslid zijn toekomstige medewerkers alvast. Eén van hen, W.A. Blaas, legde uit, dat er na verzakking van de weg een onderzoek werd ingesteld met een t.v.-camera. Halverwege dat onderzoek moest er gestopt worden omdat er zoveel water en zand naar binnen kwam via de naden van de rioolbuizen. W.C. van Kempen juichte het toe, dat zo'n reparatie in twee dagen rond kan zijn. Op de lijst met kapitaalswerken 1990 staan 890.000 gulden voor bergingsriolen in St. Annaland. Daaronder valt het resterende deel van het bergingsriool in' de Hoen derweg. Het bestaande riool wordt vervangen door gewapende beton rioolbuizen met een door snede van 80 centimeter. Tevens zal een herbestrating worden uit gevoerd, waarbij de oude versleten betonklinkers vervangen zullen worden door gebakken klinkerkei en, zodat in de gehele Hoender weg dezelfde soort bestrating komt. Ter hoogte van de Langeweg wil len b en w de bestaande versmal ling verwijderen. Hiervoor is het noodzakelijk van de bewoners van de Hoenderwég 123 t/m 129 een gedeelte van hun voortuinen aan te kopen. Raadslid J. van der Jagt plaatste daar vraagtekens bij. Hij was er geen voorstander van om de snel- heidsremmende onderdelen weg te halen. Wethouder L.J. Koopman beloof de om deze situatie door de ver- keerscommissie te laten bekijken. "De nieuwe wethouder van open bare werken kan het karwei dan uitvoeren", zei Koopman, doe lend op zijn opvolger Van der Jagt. P. van Belzen vroeg nog aandacht voor het straatnaambord op de kruising Molenvlietsedijk/Ten Ankerweg. "Het gaat hier om een belangrijke kruising en men moet eerst de straat inrijden, wil je het bordje kunnen zien. Uit het oog punt van verkeersveiligheid zou dat straatnaambord dichter bij het kruispunt moeten komen", al dus Van Belzen. Raadslid W.C. van Kempen meen de, dat je in de gehele gemeente dergelijke situaties ziet. Wethouder Koopman had ten aanzien van het kruispunt in Tho len een negatief advies van de ambtelijke adviseurs gehad, maar het college had toen toch een po sitieve beslissing genomen. Hij be loofde Van Belzen dat hij ervan zou horen. Van Kempen informeerde nog naar de riolering in de Burgemeet te Poortvliet, maar ambtenaar Blaas antwoordde, dat er zich na uitvoering van het verbeterings- werk geen problemen meer voor deden. Er zijn in Nederland op aller lei tijden in het jaar overal kunstexposities. "Ik bedoel het anders", zei OPTICIEN VAN MIL. "Ik wil lie ver iets schrijven over kunststofglazen. Zij zijn op tisch perfekt, erg licht en na genoeg onbreekbaar. Ze beslaan ook beduidend min der vlug. En als ze met die harde kristalcoating geleverd worden, zijn ze minder kras- gevoelig. Dit allemaal weten is geen kunst als je 'n goeie vakman bent". tyetidett ARN. van MIL Bergen op Zoom WOUWSESTRAAT 8 Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1990 | | pagina 11