André Nieuwkerk: 'Geen gelijke behandeling met nieuwe bedrijven' BBQUMAN POTTER Sloth uit de ether Voedselpakketten voor Roemenië Keniaanse Tilly maakt kennis met TSG JL-jJ AL 45 JAAR DÈ THOOLSE COURANT Kinderkerstloop Officier in beroep tegen vrijlating l/6 1 - ^/SS Donderdag 28 december 1989 46e Jaargang no. 7 Verbeteringen bejaardentehuizen 'Budelpack is voor Tholen één van de belangrijkste ondernemingen9 Directeur André Nieuwkerk van Budelpack uit Poort vliet vindt, dat er sprake is van 'grote ongelijkheid' bij de manier waarop het gemeentebestuur bestaande Thoolse bedrijven behandelt en nieuwe ondernemin gen die zich van elders op ons eiland willen vestigen. Half maart hervatting vanuit nieuwe studio De lokale radio-omroep Sloth is tot half maart uit de ether. Dan hoopt men de uitzendingen weer te hervat ten vanuit een nieuwe studio aan de Botermarkt in Tholen. Verbaasd Realiteit Groei naar 140 Tien miljoen Bonenrijst, suikervleesvis, chocolade Ook in Tholen en St. Philipsland kunnen er voedsel pakketten meegegeven worden voor Roemenië, waar ten koste van vele slachtoffers een politieke omwente ling heeft plaatsgevonden. De communistische dicta tor Ceausesco is ter dood gebracht. Het vrije Roemenië heeft hulp nodig. Dorkas DEZE WEEK Lijnbach Huishoudkunde Naast de bank ^SEBIBUO^, Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement t 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op grond van de Wet op de bejaardenoorden verklaringen van geen bezwaar afgegeven voor verbeteringen in de Schutse en Sint Maartenshof. Bij het prot.chr. bejaardencen trum de Schutse in St. Annaland gaat het om het vernieuwen van de dakbedekking van de zuidoost vleugel. Bij Sint Maartenshof in St. Maar tensdijk betreft de verbetering het installeren van een brandmeld- installatie en het maken van bouwkundige brandbeveiligings voorzieningen in het verzor gingstehuis van de stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland. Kinderen van de School met de Bijbel uit Oud-Vossemeer haalden vorige week 870 gulden op tijdens de Kinderkerstloop voor vluchte lingen. Zo'n 12 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 gingen van 2 tot 4 uur langs de deur om machti gingskaarten op te halen ter waar de van minimaal 10 gulden. In totaal werden 87 kaarten voor de campagne verzameld. Om de actie in Oud-Vossemeer aan te kondi gen werden 20 minuten lang de klokken geluid. De Kinderkerstloop 1989 is een initiatief van Vluchtelingenwerk Nederland, een organisatie die zich inzet voor de opvang, bege leiding en rechtsbescherming van vluchtelingen in Nederland. De vereniging sloot met deze actie, een voorlichtingscampagne af die twee jaar lang heeft geduurd. In de schoolkrant van de School met de Bijbel werd voor de kerst loop aandacht geschonken aan de campagne. In Zeeland namen zo'n 60 basisscholen deel aan de inzamelingsactie. Directeur Andre Nieuwkerk van Budelpack feliciteert Jaap de Graaf uit Oud-Vossemeer. Naast hem andere jubilarissen, v.r.n.l. Betsie van Zetten uit St. Maartensdijk, Jozien Ponse uit St. Maartensdijk en Tineke van Rossen uit Stavenisse. WONINGINRICHTING Dat was de belangrijkste medede ling, die voorzitter R. Ravensteijn van de Thoolse omroep zaterdag middag deed aan de luisteraars. Donderdagavond vergaderde de stichtingsraad hierover en zon dagmiddag hield Sloth met de uit zendingen op. Ravensteijn deelde verder mee dat de zendmast zal worden verplaatst naar de toren van de n.h. kerk, waardoor Sloth op Tholen beter te ontvangen zal zijn. Er wordt een reorganisatie in de structuur doorgevoerd en ook wordt de programmering onder de loupe genomen. "We streven naar goede programma's, die de steun hebben van de hele Thoolse bevolking," aldus Ravensteijn. Nu de problemen - volgens hem - voor een groot deel zijn opgelost, ziet de toekomst er voor Sloth weer zonnig uit. De voorzitter noemde daarbij de mogelijkheid om - door een wijziging in de me diawet - etherreclame te gaan voe ren (over die wetswijziging is de discussie nog volop gaande - red.). "Ik eindig met de wens dat de Zeeuwse spreek 'Luctor et emer- go' ook voor onze omroep Sloth mag gelden," aldus voorzitter R. Ravensteijn. Hij zei dat zaterdag tijdens het eindejaars-diner van de 127 perso neelsleden tellende verpakkingsin dustrie, waarbij hij een stijgende omzet meldde van 12.2 miljoen gulden en een dalend bedrijfsre sultaat van 600.000 gulden. Het stuitte hem tegen de borst, dat Budelpack 75.000 gulden moet betalen voor het verhelpen van een eventuele toekomstige ca lamiteit aan de riolering, terwijl nieuwe bedrijven met premies en lagere grondprijzen in de watten worden gelegd. Uitvoerig ging Nieuwkerk jr. in op de rioleringskwestie, waarover de gemeente enkele maanden geleden Budelpack in kort geding voor de rechter haalde. "Dat is niet zo prettig", zei de directeur. "Toen op een gegeven moment aanne mer Van der Werf plotseling be gon met de aanleg van rioleringsbuizen op het bedrijven terrein aan de Paasdijkweg, was de gemeente-ambtenaar die ons optie op de grond had verleend, even verbaasd als wij. Het riole ringsplan had ter visie gelegen, maar dat wisten wij niet. We kre gen het recht van erfpacht voor de optiegrond waarop we wilden uit breiden als we de vloer open zou den houden. We stonden echter met de rug tegen de muur. In het magazijn zou met een open vloer te leven zijn, maar niet in de afde ling waar farmaceutische artike len verpakt moeten worden. Met een open vloer zouden we die or ders niet kunnen boeken. We moesten een dichte vloer hebben. Tijdens de bouw hebben we alter- Vanuit de vogelobservatiehut in het natuurgebied Rammegors kij ken burgemeester T.A. Vogel van St. Philipsland(links), hoofdingenieur-directeur van rijkswaterstaat H.L.F. Saeys(mid- den) en burgemeesterH.A. van der Munnik van Tholen(rechts) als het ware vooruit naar de ne gentiger jaren. Vanaf januari ko men wij wekelijks op dat nieuwe tijdperk terug, maar ter afsluiting van de tachtiger jaren in de Oude- jaarsbijlage een blik op het vele dat gebeurde in 1989, maar ook een samenvatting van wat de in woners van Tholen en St. Philips land 25,50,75 en 100 jaar geleden bezig hield. natieven aangedragen zoals seg mentering, maar op de een of andere onduidelijke manier, is de gemeente ons daarin nooit tege moet gekomen. Als er tevoren overleg was geweest en de riolering direct langs de zui veringsinstallatie was gelegd, dar. had die niemand in de weg gele gen. Nu moest Budelpack 75.000 gul den storten en dat is een grote on gelijkheid ten opzichte van nieuwe ondernemingen, waarvoor een nieuwe weg met riolering wordt aangelegd en de grondprijs wordt verlaagd. Nieuwe ondernemingen die hun arbeidsplaatsen allemaal meebrengen uit Brabant, die heel gemakkelijk beloven en ook door de gemeente worden geloofd, maar die hun eerste arbeidsplaats op Tholen nog moeten stichten. Budelpack is voor Tholen één van de belangrijkste ondernemingen. Het is gewoon een realiteit, dat onze werkgelegenheid over vijf jaar sterk is gegroeid. Dan sta je perplex van de manier waarop be drijven die zich hier willen vesti gen, worden behandeld. Wij krijgen geen eerlijke kans. Waar om anders zo'n strijd over die rio lering? De gemeente dient een stuk souplesse en medewerking te betonen", zei André Nieuwkerk. Als dank voor de inzet bracht Bu delpack de 127 personeelsleden met aanhang per bus naar het Postiljon motel bij Dordrecht om terug te blikken naar het bijna voorbije jaar en de plannen voor 1990 toe te lichten. Nieuwkerk jr. kondigde aan, dat de verpakkingsindustrie wil groei en van 127 naar 140 vaste mede werkers. Tijdens pieken worden er nu soms 40 mensen van uitzend bureaus ingeschakeld. Budelpack zoekt naar 3 tot 4 monteurs op mts-niveau, 4 tot 5 operators, 1 electriciën en 5 tot 10 produktie- medewerkers. "We willen con creet mensen van het eiland Tholen werven, maar het wordt steeds moeilijker. Aan de andere kant zie je het merkwaardig feno meen, dat men soms elke dag vele kilometers rijdt om bij het werk te komen. Wij hebben een geweldig dringende behoefte aan monteurs op mts-niveau en als we de men sen niet kunnen vinden, worden we belemmerd in onze groei." De directeur stelde vast, dat het aantal mannen onder de perso neelsleden van Budelpack steeds groter wordt. "Er is een tijd ge weest, dat 90% uit vrouwen be stond, maar nu hebben we al 51 mannen naast de 76 vrouwen." Vier medewerkers zijn er langer dan 25 jaar, acht meer dan 12 1/2 jaar. Vijf van hen werden in de bloemetjes gezet: Jaap de Graaf uit Oud-Vossemeer van de verpak kingsafdeling, Tineke van Rossen uit Stavenisse van de boekhou ding, Jozien Uyl uit Poortvliet uit de kantine, Betsie van Zetten uit St. Maartensdijk van de interne dienst en Jozien Ponse uit St, Maartensdijk, de eerste vrouwelij ke operator. "Door alle regels van het bedrijf te overtreden, brak zij alle produktierecords", grapte Nieuwkerk jr. Als 'verloren zonen' werden drie personeelsleden die een paar maanden of zelfs 25 jaar weg wa ren bij de Poortvlietse onderne ming weer binnen gehaald: Rien TLzelaar, René Geers en Carlo Wouters. Ook Wim van Tiggele uit Poortvliet, al dertig jaar in dienst, werd in de bloemetjes ge zet. Wegens rugklachten kan hij zijn magazijnwerk niet voort zetten. Budelpack overschreed in 1989 een belangrijke grens, namelijk het balanstotaal van 10 miljoen gulden. Vorig jaar was het totaal VERVOLG PAG. 11 De inleveradressen zijn: St. Maartensdijk: Rode Kruisge- bouw, Radda Barnenstraat 7, tel. 01666-3881 St. Philipsland: dhr. A.M. van Dijke, Schoolstraat 28, tel. 01677-2741 St. Annaland: kantoor Een drachtbode, Nieuwstraat 4, tel. 01665-2752 De voedselpakketten kunnen tot en met vrijdag 29 december 17.00 uur worden bezorgd bij genoemde adressen. De voedselpakketten dienen sa mengesteld te worden met de vol gende inhoud: 2 pakken van 500 gram bruine of witte bonen, 1 pak van 500 gram niet snelkokende rijst, 1000 gram suiker, max. 500 gram vlees of vis in blik, 6 repen chocolade, 6 kaar sen in een doos, 1 pak lucifers, 2 kuipjes plantaardige margarine. Het geheel in een afgesloten plastic zak en daarna in een sterke kartonnen doos, die goed dicht gedaan moet worden. Het Nederlandse Rode Kruis heeft uit individuele reacties vast gesteld, dat zeer velen in Neder land voornemens waren acties te organiseren voor het inzamelen van goederen en/of voedsel ten behoeve van de Roemeense bevol king. Er zijn al 25.000 dekens en een tweede medisch team van vier mensen vanuit Nederland naar Roemenië gegaan. De Koninklijke Luchtmacht maakt kosteloos vluchten met hulpgoederen van het Rode Kruis naar Boekarest. In de Bulgaarse stad Varna is een distributiecentrum ingericht, van waaruit de hulpverlening aan Roe menië verder plaatsvindt. Daar zijn ook 19.000 kg medische hulp- goederen(infusievloeistoffen en sets antibiotica, desinfectiemidde- len, chirurgische instrumenten, bloedserum, bloedzakken en 2250 dekens) naar toe gebracht. Dorkas(christelijke stichting hulp aan gewetensvervolgden) uit An- dijk, die al een paar jaar hulp aan met name Ethiopië, Libanon, Roemenië en Hongarije geeft, richt haar actie nu volledig op Roemenië. Bij de fam. Wesdorp, Postweg 14(Bloemhof) tussen Poortvliet en Tholen kan men tot en met vrij dag voedsel, kleding en geld inle veren. "Ik hoop dat het een geweldige actie wordt", zegt mevr. Kuiper uit St. Maartensdijk. Eens in de zes weken sorteert zij samen met andere vrijwilligers kleding e.d. in het centraal depot voor Tholen bij de fam. Wesdorp. Van daaruit brengt Bouman-Potter die goede ren naar Zierikzee, waarna ze naar Andijk worden getranspor teerd. De inleveradressen van Dorkas op Tholen zijn: Stavenisse: fam. Nieuwenhuize, Kerkweg 2 St. Maartensdijk: fam. Kuiper, Hogeweg 27 Poortvliet: fam. Hofland, Zuid straat 19 Oud-Vossemeer: fam. Pollie, ED. Rooseveltstraat Tholen: fam. Ter Beek, Dalem- sestraat 16 Prof. Arie van der Zwan ziet goede perspectieven voor iandbouwmechanisatiebedrijf 'Ellen van der Wal opvolger Jan de Bres in Thoolse PvdA- raadsfractie BBA wil elk halfuur een bus naar St. Maartensdijk Kistje wijn voor schippers Verbeurdverklaring opgevoer de bromfiets door Thoolse kantonrechter Promotie van Tholen via spe ciale commissie van VVV Verkeersprijs in St. Philips land uitgereikt St. Annalandse bibliotheek heet voortaan de Librije Omroep Zeeland begint 1 ja nuari met uitzendingen Oud-Stavenissenaar Rien van Haaften scheidsrechter be taald voetbal Verrassend vertrek Ko Stout- jesdijk bij Vosmeer TIJD GAAT VOORBIJ, ZEGT GIJ? O NEE! HE LAAS, DE TIJD BLIJFT, MAAR WIJ GAAN VOORBIJ. Dit nummer bestaat uit 30 pagina's. AUTOMATISERING P Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 MEESTERLIJK ONDERBOUWD De 72-jarige J. de V. uit Anna Ja- cobapolder is alsnog vrijgelaten, maar de officier van justitie is te gen deze beslissing van de Middel burgse rechtbank in beroep gegaan bij het gerechtshof te Den Haag. De officier had bij de rechtbank een vordering ingediend om de van brandstichting verdachte man opnieuw voor dertig dagen gevan gen te houden. De rechtbank achtte die voorlopige hechtenis echter niet nodig. "De officier is het daar absoluut niet mee eens en de verdenking tegen De V. blijft ook recht overeind staan", zo deelde een woordvoerder mee. De justitie zet het onderzoek voort. Op 10 januari vertrekt ze weer naar haar geboorteland Kenia in Oost-Afrika: Tilly Nanyama die vanaf eind oktober tot de kerstva kantie stage liep op de Thoolse scholengemeenschap (TSG). Het elfjarig meisje is tot die dag te gast bij de familie De Leeuw in Sint-Maartensdijk die al jaren lang contacten onderhoudt met de Keniaanse familie Nanyama in de hoofdstad Nairobi. Haar voor naam, Tilly, wekt enige verbazing, maar is snel verklaard: de gast vrouw van het gezin heeft dezelfde voornaam, de Keniaanse is naar haar vernoemd. Overigens verraadt de naam van het bedrijf van De Leeuw aan de Schakelweg de belangstelling voor het Oost-Afrikaanse Kenia waar voornamelijk Ki-Swahili wordt gesproken: het bedrijf heet Sim- ba, leeuw in het Swahili. Schooldecaan J.E.M. de Kerf van de TSG zei enigszins verrast te zijn toen het verzoek bij de school binnenkwam om een 11-jarig meisje stage te laten lopen die En gels en Swahili sprak en graag kennis wilde maken met Europese kinderen. "Eerst hebben we gedacht aan de basisschool, maar omdat op onze school meer Engels wordt gege ven, leek het ons gemakkelijker een aangepast programma te ma ken," aldus De Kerf. Met instem ming van directeur A. Meloen heeft de schooldecaan een pro gramma opgesteld om Tilly in de eerste klassen huishoudkunde, handvaardigheid/algemene tech niek en Engels te laten volgen. Voor Tilly was het de eerste dagen wel even wennen op de TSG, voor al aan het feit dat leerlingen vra gen kunnen beantwoorden zonder dat ze daarbij naast de bank gaan staan zoals in het onderwijs in Ke nia (geschoeid op het Engelse systeem - Kenia was tot 1963 een kolonie van Groot-Brittannië -) gebruikelijk is. Toen Tilly de eerste keer een vraag van de leraar Engels, dhr. J. Mer- tens, wilde beantwoorden, ging ze dan ook naast haar bank staan, tot grote verwondering van haar nieuwe klasgenootjes. In Kenia bezoekt Tilly een kost school van missiezusters in de buurt van Bungoma in het westen van het land. Ze kon op de TSG stage lopen omdat ze grote vakan tie heeft (tijdens de droge en meest hete periode van het jaar). Aan het einde van haar verblijf op de Thoolse school heeft Tilly een dia-serie getoond van Kenia. Volgens De Kerf is dit bij de Thoolse leerlingen zeer in de smaak gevallen, mede door de op names van wilde dieren in de na tuurparken waar Kenia rijk aan is. "Veel kinderen wisten niet waar Kenia lag. Het is voor beide kan ten een hele leuke ervaring ge weest."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1