"Ik maak nog maar de vijfcels Koopman had niet alle vertrouwen "Ik maak nog wel eens poeiers, maar de vijzels worden antiek" *4*4*4*i Kerstfeest staat centraal jJ-l BOUMAN POTTER AL 45 JAAR OÈ THOOLSE COURANT Mr. De Boe Willy Lindhout, 25 jaar dc Willy Lindhout25 jaar doktersassistente in Smalstad gedeputeerde Van Schetsen voorzitter van de Betho Verlenging hechtenis brandstichting Donderdag 21 december 1989 46e Jaargang no. 6 In Sint-Maartensdijk is 'Willy van de dokter' een be grip. Sommigen kennen nog steeds haar achternaam niet, maar al 25 jaar lang bepaalt ze mede het gezicht van de huisartsenpraktijk van dokter J.M. van der Bel aan de Molendijk. Vandaag 21 december is de apo theek gesloten want Willy Lindhout (43) viert haar zil veren jubileum. Patiënten kunnen haar de hand schudden in de wachtkamer, een paar dagen voor Kerstmis in een maand die gekenmerkt wordt door veel griep patiënten. Drie afdelingen plaatsten hem als vierde Drie van de zeven SGP-afdelingen op Tholen blijken wethouder L.J. Koopman op de vierde plaats te heb ben gezet. Hij was daarover zo teleurgesteld, dat hij zijn kandidatuur als raadslid introk. DEZE WEEK Hoestdrank Medicijnknaak Toeristen Draaitol? Puntenstelsel Geen verwijdering Oudej aarsnummer E.B. komt later Don/en ir plezier voor twee I Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,-— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Willie Lindhout aan de balie van de apotheek. Bedrijven op Tholen en Sint- Philipsland investeren flink tegen inbraak 'Sint-Philipsland komt met nota over het woningbedrijf en verder begrotingsnieuws Walpot op pad voor lagere gasprijs Zware tocht met hulpgoede ren naar Polen, maar stichting krijgt geen subsidie Schuren weg uit dorpskom van Stavenisse SGP Tholen: TV-programma is zonde van de centen Herverkaveling: veel blokjes grond kost veel tijd Twee beste Thoolse tafelten nissers vertrekken bij Smash Jan Verhees naar wereldkam pioenschap kusthengelen VERTEL IETS GOEDS, DAT KAN GEEN KWAAD Dit nummer bestaat uit 24 pagina's De provinciale staten van Zeeland hebben vrijdag mr. J.A. de Boe uit Poortvliet gekozen tot lid van ge deputeerde staten. Hij volgt drs. R.C.E. Barbé op die burgemeester van Terneuzen is geworden.De Boe kreeg 40 stemmen, 6 waren er blanco. Veel spannender blijkt het er bij de voordracht in de CDA-fractie te zijn toegegaan. Toen kreeg de Poortvlietse leraar maar 1 stem meer dan zijn collega ing. A.M. Dek uit Kapelle. Die is De Boe nu opgevolgd als fractievoorzitter. Wethouder P. van Schetsen van Tholen hanteert van januari tot juni de voorzittershamer van De Betho. Gisteren sprak het alge meen bestuur zich uit over dat voorstel van het dagelijks bestuur. Het tijdelijke voorzitterschap heeft alles te maken met de ge meenteraadsverkiezingen van vol gend jaar. Van Schetsen is al langere tijd plaatsvervangend voorzitter. De huidige voorzitter van de Be tho, ir. P. Stoter, treedt uit het bestuur, evenals A. Dommisse. Ook secretaris-penningmeester J. de Reus en diens plaatsvervanger N.J.A. Wijten leggen hun functies neer. Dat komt door de nieuwe wet gemeenschappelijke regelin gen. Die schrijft voor, dat alleen raadsleden, wethouders of burge meesters in het algemeen bestuur kunnen zitten. Uit dat algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen en dat benoemt uit zijn midden de secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur stelt voor, een vertegenwoordiger van de ge meente Goes als plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Voor de functie van secretaris penningmeester heeft de heer Van Bommel zich beschikbaar gesteld (óók na mei 1990) en als diens waarnemer de heer Bruinooge. De huidige secretaris J. de Reus blijft tot juni adviseur van het bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen moet De Betho weer een nieuw dagelijks bestuur kiezen. De rechtbank in Middelburg heSTt gisteren een beslissing genomen over verlenging van de gevangen houding van de 72-jarige J. de V. uit Anna Jacobapolder voor op nieuw dertig dagen. Hij is al zo'n periode in hechtenis in verband met het onderzoek naar de brandstichting in de woning van zijn buurman. De V. blijft ont kennen. "Het is verschrikkelijk druk op dit moment. Heel veel mensen met griep. Als die Engelse griep ook nog eens toeslaat dan wordt het helemaal erg maar dat hoeft niet, er wordt wel eens vaker ge waarschuwd voor een griep die uiteindelijk niet komt. Gelukkig maar", vertelt Willy die op 21 de cember 1964 als eerste doktersas sistente op Tholen in dienst trad bij Van der Bel. "Een vreemde da tum maar dat kwam omdat de huisknecht die hier de apotheek deed in die tijd was overleden". Toen ze op de MULO zat toonde Willy reeds interesse voor het vak van doktersassistente. "Ik kon bij een apotheek in Bergen op Zoom komen, maar dat vond ik zo som ber. Liever als doktersassistente, via via kwam ik toen hier te recht". Twee jaar lang volgde Wil ly de opleiding voor doktersassis tente aan de Leidse Onderwijs In stellingen, elke veertien dagen op zaterdag, 's morgens om zeven uur de deur uit 's avonds om 8 uur weer thuis. De eerste maanden als assistente in de praktijk herinnert Willy zich als een periode waarin vooral oudere mensen haar met enig wantrouwen bekeken: "Dat kon ik me ook wel voorstellen. Ze waren gewend aan de huisknecht en dan staat er ineens iemand van 18 jaar, klein van stuk en mager". Voor de doktersassistente is het werk in een kwart eeuw sterk ver anderd. "Toen maakte je geen af spraken; er kwamen lang niet zoveel mensen als tegenwoordig. Tussen 8 en 9 uur was het spreek uur, dan kwamen de patiënten de deur binnen en was het wachten. Nu is het allemaal afsprakenwerk geworden, daar kun je niet van onderuit". Dat betekent dat de patiënten veelal telefonisch te woord worden gestaan. "Vroeger had ik geen telefoon bij me. Dat was ook niet nodig want die ging zo weinig. Nu bellen de mensen de hele dag door, ook over zaken die niet medisch zijn". Vooral 's maandags staat de telefoon niet stil, vertelt Willy. Het is volgens de assistente opvallend hoe de houding van de patiënt ten op zichte van de huisarts is veran derd. "De mensen zijn over het algemeen veel mondiger geworden door wat ze lezen of op de televi sie zien". Als de dokter de ronde doet kan Willy voor spoedgevallen de se mafoon gebruiken. "Toen die er nog niet was moest ik een lijstje afbellen van patiënten waar de dokter op bezoek was. Dat was lastig omdat je hem bijna nooit meteen te pakken kon krijgen". Ook wat het apotheekwerk betreft is er in 25 jaar het nodige veran derd. Konden patiënten tot een jaar of tien geleden hun medicij nen ophalen in het kastje aan de gevel van het dokterspand, later moesten de pillen, poeiers en drankjes door de assistente wor den afgegeven. Dat gebeurde via een luikje bij datzelfde kastje in de buitenmuur. Nu komen de pa tiënten via de voordeur en wacht ruimte naar de apotheek toe.. Willy: "Aan de apotheek heb ik mijn handen vol. Bloed prikken of urine nakijken komt nog wel voor, maar heel weinig. Dat wordt tegenwoordig vaak door het labo ratorium gedaan". Het maken van poeiers met de vijzel is zo goed als verleden tijd. "Het gebeurt nog wel eens, maar dat is zeldzaam. De vijzels worden antiek. Medicij nen worden door de groothandel geleverd. Het is een kwestie van 's ochtends bestellen 's middags thuis. Vroeger kwam er iemand een lijst opnemen en werd het via de bodedienst drie dagen later be zorgd. Heb je nu iets heel drin gends nodig dan kan het ook binnen een paar uur hier zijn". Het zelf maken van geneesmidde len is overigens niet helemaal ach ter de rug. Willy maakt soms huidzalf of een bepaalde hoest drank en dat laatste middeltje loopt volgens de assistente 'als een trein'. Ook het steriliseren van gla zen spuiten wordt niet meer door de doktersassistente gedaan. "Het zijn wegwerpspuiten geworden, steriliseren doe je nu nog alleen voor de instrumenten". De administratieve kant van het werk is echter de laatste jaren voor Willy en mevrouw Van der Bel enorm toegenomen. "Ik moet voor het ziekenfonds drie verschil lende boeken bijhouden. We kun nen eigenlijk niet meer zonder computer". Om zich op de auto matisering van de administratie voor te bereiden volgt Willy een computercursus in Tholen. "Je moet met je tijd meegaan want nu schrijf je zoveel pennen leeg, dat is onvoorstelbaar". Ook het innen van de medicijnknaak brengt ex tra papierwerk met zich mee. Van af 1 januari is dat niet meer nodig en Willy is er gelukkig mee. "Ik vind het sneu als mënsen geld moeten geven. Vooral als er ie mand op straat een ongelukje heeft gehad, hier een tetanusinjec- tie krijgt en later terug moet ko men om een rijksdaalder te betalen. Dat vind ik maar niks". Het leuke van haar werk vindt Willy het contact met de patiën ten. "Het afgeefuurtje tussen vier en half vijf is het leukste van heel de dag. Al die mensen waar je mee omgaat en die met van alles en nog wat komen. Het werk als geheel is heel gevarieerd; je bent assistente, je doet de apotheek, je bent secretaresse, je doet veel ad ministratie en je hebt contact met de mensen. Als ik een week va kantie heb gehad dan vind ik het weer fijn om aan de slag te gaan. Je kan wel zeggen dat ik erg ver knocht ben aan mijn werk". Hoewel de maand december een drukke maand is springt februari daar nog bovenuit. "Het is de kortste maand van het jaar maar wel de drukste. Meestal zijn er veel mensen met griep. Na de win ter krijgen mensen met weinig weerstand allerlei klachten". In de zomer zijn er aparte spreekuren oor de toeristen. Het recreatiesei zoen brengt nogal wat ongevallen met zich mee, vertelt Willy: "Kin deren die in glas of schelpen trap pen, het geeft een extra belasting. Sommige mensen begin je te ken nen. De meeste komen uit Bra bant. Over het algemeen zijn dat leuke contacten want de mensen hebben vakantie en zijn ont spannen". Willy had niet gedacht dat ze zo lang bij dokter Van der Bel zou blijven. Nu denkt ze er niet meer aan om van werkgever te verande ren. "Ik kan me geen betere voor stellen". De Oud-Vossemeerse ouderen wa ren maandagmiddag in de Vossen kuil bijeen om het kerstfeest te vieren. Namens de Zeeuwse Vrou wenraad verwelkomde mevrouw N. Vogel-van Keulen de ouderen en de vertegenwoordigers van de Nederlands hervormde, gerefor- Dat zijn de 'persoonlijke redenen' waarom Koopman tot ieders ver rassing na de verkiezingen in maart 1990 de Thoolse politiek de rug toekeert. Hij gaf maandag avond tijdens de door 60 leden bijgewoonde vergadering van de gemeentelijke kiesvereniging van de Thoolse SGP in het vereni gingsgebouw van de Geref. Gem. in St. Annaland opening van za ken. Koopman noemde het een te leurstelling, dat hij niet zoals in 1986 door alle afdelingen op de eerste plaats was gezet. "Nog vreemder kwam het mij over, dat drie kiesverenigingen mij op de vierde plaats van hun groslijst ge zet hadden. Blijkbaar ben ik wel geschikt als raadslid, maar niet voor lijstaanvoerder. Dat ik dit moet ervaren na een raadsperiode van meer dan 31 jaar. Dit geeft blijk van weinig vertrouwen in mijn persoon door de drie kies verenigingen. Wat de oorzaken of beweegredenen geweest zijn die tot dit handelen hebben geleid, is voor mij duister, al heb ik hierover zelf wel bepaalde gedachten", al dus Koopman. De ledenvergadering stelde maan dagavond de tijdens de vertrou- wensvergadering opgestelde voorlopige kandidatenlijst zonder stemming definitief vast. Er kwam geen verandering in de volgorde. J. v.d. Jagt is lijst trekker. Voor dat gebeurde, legde Koop man een verklaring af in verband met zijn terugtreden als kandidaat raadslid-lijstaanvoerder. "In de bestuursvergadering van 9 juni heb ik meegedeeld, mij voor de volgende raadsperiode niet meer beschikbaar te stellen als wethou der van de gemeente Tholen. Wel had ik mij als raadslid nog voor één periode van vier jaar beschik baar willen stellen, wanneer de Heere wil en wij leven. Veel is er de laatste weken over mij gesproken en geschreven. In de Eendrachtbode van 7 december verscheen de kop 'Drastische om mezwaai van wethouder Koop- meerde en rooms-katholieke ker ken. Daarna las ze een kerstgedicht. De aanwezigen zon gen samen vijf kerstliederen, afge wisseld met een schriftlezing door pastoor v.d. Brüle, een meditatie door ds. De Kieviet en een kerst vertelling door mevrouw H. man' met daarnaast een foto van de beëdiging in 1986. Het kran tenbericht zou velen aan het den ken kunnen zetten met de vraag: is Koopman toch een draaitol? Waarom dit niet eerder laten we ten? Heeft hij toch ingezien dat het moeilijk zou zijn van wethou der over te stappen naar raadslid? Dat heeft voor mij niet gespeeld. Helaas hebben andere factoren meegewerkt om tot een andere be slissing te komen. U heeft er recht op, te weten hoe ik tot dit besluit gekomen ben. Mijns inziens zou het oneerlijk zijn dat u dit niet mag weten. Het zou onze partij tot oneer strekken. Op 3 november heeft ons bestuur vergaderd over de groslijsten die de zeven plaatselijke kiesvereni gingen van de SGP hadden inge diend. Het puntenstelsel werd door de secretaris gebruikt om tot een eerlijke verdeling van de plaatsen op de kandidatenlijst te komen. Mijn persoon kwam hier door naar voren als de voorlopige lijstaanvoerder voor de aanstaan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit vrienden, stemde mij persoon lijk tot blijdschap. Dank aan die kiesverenigingen, die daaraan hebben meegewerkt", aldus Koopman, die vervolgens de te leurstelling noemde, dat drie kies verenigingen hem op de vierde plaats hadden gezet. De wethouder herinnerde eraan, hoe tijdens de vertrouwens verga dering gelezen werd uit Psalm 139. 'Hij, de Heere Die de harten kent en de nieren proeft, is alles op het volmaakste bekend'. "Graag had ik nog vier jaar de beginselen van de SGP, die ge grond zijn op Gods woord, in de gemeenteraad van Tholen ver tolkt. Het heeft niet zo mogen zijn. Het hoe en waarom zal u nu duidelijk geworden zijn. Vanaf deze plaats wil ik duidelijk stellen, dat er noch binnen de fractie, noch binnen het bestuur van de VERVOLG PAG. 13 Droogers-Vogel. Ook het kinder koor onder leiding van mevrouw M. van Dijke-Douw verleende medewerking en de heer C.W. Droogers zorgde voor de muzikale begeleiding. Na dit programma was er een broodmaaltijd. Deze kerstmiddag werd voor de Het Oudejaarsnummer van de Eendrachtbode, de Thoolse Cou rant, verschijnt donderdag 28 de cember. In plaats van zoals gebruikelijk 's morgens, komt de E.B. dan in de namiddag in verband met het be perkt aantal produktiedagen in de Kerstweek. Berichten en advertenties voor het Oudejaarsnummer dienen uiter lijk woensdag 27 december voor 12.00 uur binnen te zijn op ons kantoor. Geef ze daarom zo mo gelijk nog voor de Kerstdagen door a.u.b. Van Borsselepenning. De Wolfert van Borsselepenning 1989 is toe gekend aan Evert Heyblok te Goes. Hij is oprichter, directeur en dirigent van de Zeeuwse Koor school. De penning wordt uitge reikt aan personen in Zeeland die zich voor de provincie verdienste lijk hebben gemaakt. laatste keer georganiseerd door de Zeeuwse Vrouwenraad, die dat meer dan 25 jaar deed en daar voor veel waardering kreeg. De af deling stopt met haar activiteiten, omdat het door vergrijzing en va catures in het bestuur moeilijk meer lukt om iets te organiseren. WONINGINRICHTING r' 1- 1' I Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Advertentie I.M. In de Vossenkuil genieten de ouderen van een sfeervolle kerstmiddag.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1