w - Sportgala afgeblazen CW. Droogers en gemeente Tholen winnaars prijs verkeersveiligheid Provinciale paraplu voor bedrijfshulp D. van Duivendijk met tegenzin weg als brandweercommandant 0 ^?i BOUMAN POTTER G. Akershoek(44) opvolger bij het korps Tholen AL 45 JAAR DÈ COURANT Steenpoorte opvolger van A.W. Brouwer UjJ Donderdag 14 december 1989 45e Jaargang no. 57 'Gemeente Tholen is ouderwets' Voor ideeën over dorpsplattegronden en brede aanpak verkeersonveiligheid De heer C.W. Droogers uit Oud-Vossemeer en de ge meente Tholen (in de persoon van burgemeester H.A. van der Munnik) namen gisterenmorgen in Middel burg een Aanmoedigingsprijs Verkeersveiligheid in ontvangst. De heer Droogers kreeg 500 gulden voor de door hem aangedragen oplossing van verkeersgevaar- lijke situaties rond informatie/plattegrondborden. De 'bijzonder enthousiaste inzet en brede aanpak van de verkeersonveiligheid' leverde de gemeente Tholen 5.000 gulden op. De prijzen werden uitgereikt door ge deputeerde J.D. de Voogd, voorzitter van het Regio naal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Molenstraat Info-P Lijnbach Koopman ontneemt Van Kempen kans DEZE WEEK Woonzorg project in voorbereiding Dhr. D. van Duivendijk blijkt per 1 oktober tegen zijn zin vertrokken te zijn als commandant van de vrijwilli ge brandweer in Tholen. Hij had ondanks het bereiken van de 55-jarige leeftijd graag willen blijven, maar b en w hebben dhr. G. Akershoek benoemd als zijn op volger en dhr. J. Nieuwenhuizen aangewezen als on dercommandant. Flinke wond Nieuwe auto Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. "De gemeente Tholen gaat voor op in het niet beschikbaar zijn", zei dhr. J. Bijl uit Tholen maan dagavond in Poortvliet tijdens een vergadering van de subdistricts- raad van het CNV. Verschillende vakbondsleden be kritiseerden het feit, dat het ge meentehuis in St. Maartensdijk veel te weinig open is. Er is geen middagopenstelling, in tegenstel ling tot andere gemeenten ook geen avondopening en één keer per veertien dagen is de gemeente secretarie op vrijdagmiddag zelfs helemaal dicht en ook telefonisch niet bereikbaar. "Een werkman die de gehele dag van huis is, kan daardoor nooit op het gemeentehuis terecht en dat is geen goede dienstverlening", zei dhr. J.B. van Dijke uit St. An naland. CNV-districtsbestuurder L. Pher- nambucq noemde de gemeente Tholen wat openstelling betreft 'ouderwets'. Voorzitter J. Boulogne uit St. An naland zegde toe de gemeentelijke dienstverlening aan de orde te zul len stellen in de commissie be drijfsleven. Hij vroeg de leden ook nog sug gesties voor het leefbaar houden van de kleine kernen. Boulogne sprak over een 'onrustbarende' si tuatie. "Poortvliet, Scherpenisse, Stavenisse en Oud-Vossemeer zijn zorgenkindjes", aldus de CNV- voorzitter. Dhr. S. de Wit uit Poortvliet bracht de postkantoren nog ter sprake. Volgens hem is de situatie in zijn dorp wel het slechtst. Wanneer hij om vijf uur van zijn werk komt, is het rijden de postkantoor al weer weg. Als alleenwonende moet hij dan op zaterdagmorgen van 9 tot 10 uur naar het postkantoor in St. Anna land, dat als enige op Tholen dan geopend is. De prestaties van de negen kandi daten voor het Thoolse sportgala hebben niet het niveau dat past bij een gemeentelijke sportprijs. Daarom gaat het voor 19 januari geplande evenement definitief niet door. B en W hebben dat besloten na een extra advies van de commissie sport. Toen er nog maar vijf aanmeldin gen waren, adviseerde de commis sie al om het sportgala niet door te laten gaan op grond van de kwaliteit. Er kwamen later nog vier kandidaten bij en volgens b en w waren die van zodanig ni veau, dat een heroverweging no dig was. De commissie vond de kwaliteit van die vier echter niet dusdanig, dat er met recht een sportman//vrouw en sportploeg 1989 kon worden voorgedragen. Voorlopig blijft het dus bij drie sportgala's en in 1990 zullen de sporters betere prestaties moeten leveren om voor gemeentelijke waardering in aanmerking te kun nen komen. C.W. Droogers uit Oud-Vossemeer bij het informatiepaneel in de Molenstraat. De Thoolse ambtenaar mevrouw A. Kats-v.d. Klooster ontving een beeldje (voorstellende het ver- keerszuiltje van -25%) voor haar inzet voor de verkeersveiligheid in het algemeen en bij de autogor delcampagne op Tholen in het bijzonder. Het beeldje werd toe gekend door de minister van ver keer en waterstaat. "De gevaarlijke situering van stads- en dorpsplattegronden is een onderwerp waar vanuit ver- keersveiligheidsoogpunt vrij wei nig aandacht aan wordt besteed. De gedegen analyse van dit pro bleem is prijzenswaardig," ver meldt het juryrapport - dat verder spreekt van een 'vergaand uitge werkt idee' - over de inzending van de heer Droogers. De gemeente Tholen krijgt van de jury alle lof voor de enthousiaste aanpak van de verkeersonveilig heid door verschillende campag nes. Op eigen initiatief werd de actie 'Wij gaan weer naar school' opgepakt, nadat die in ROVZ- verband door personeelsgebrek niet kon doorgaan. Daarnaast noemt de jury het alcohol- verkeerproject, de autogordel campagne, de landbouwcampag- ne en de actie 'Slik'. Het juryrapport vermeldt ook het door Tholen vastgestelde ver- keersveiligheidsplan, met een uit voeringsprogramma 1989 waarvoor het benodigde bedrag werd gereserveerd. De reclamezuil met dorpsplatte grond in de Molenstraat te Oud- Vossemeer was voor Cees Droo gers de aanleiding om zijn idee in te sturen naar het RÓVZ. "Daar stoppen regelmatig auto's gewoon op de weg om die plattegrond te bekijken. De parkeerstrook iets verderop is meestal vol. Maar het is wel gevaarlijk voor verkeer dat vanaf de Oudvossemeersedijk rechtsaf het dorp inrijdt, want dat wordt meteen na de bocht gecon fronteerd met een auto op de weg." Hij is speciaal gaan letten op de plaats van de plattegronden el ders. Zijn conclusie is dat ze veelal op plaatsen staan, waar ze ver keersovertredingen uitlokken. "In de Spuistraat in Sint-Annaland vlak bij een bushalte. Dat geldt ook voor de Stationsstraat in Sint- Philipsland, waar het vlak in de bocht staat." Het 'mooiste' voor beeld kent Droogers in Welberg. "Daar staat zo'n plattegrond langs een drukke weg met fiets pad. Bestuurders parkeren alle maal hun auto op dat fietspad om op de plattegrond te gaan kijken." De zuilen staan ook regelmatig op plaatsen waar ze het zicht belem meren. En ook vraagt Droogers zich af in hoeverre bestuurders worden afgeleid door de reclame die op de zuilen is aangebracht. De oplossing die hij heeft aange dragen is eigenlijk eenvoudig. "Leg bij de zuilen een zogenaam de info-P aan." Daaronder ver staat Droogers een stukje parkeerruimte direct bij deze plat tegronden. "Als je daarop met je auto staat, kun je het bord ook meteen verlichten." Dat laatste is ook van belang, weet hij. Uit ei gen ervaring kent hij bestuurders die in het donker hun auto dwars op de weg zetten om zo'n bord te kunnen aflezen (ze zijn haast nooit verlicht), maar brengen daarmee wel het overige wegver keer in gevaar. In de Molenstraat in zijn woonplaats zou de platte grond dan een tiental meters ver der uit de hoek net Onder de Molen geplaatst moeten worden. Om bestuurders op de plattegron den attent te maken bepleit hij het gebruik van het witte bord met de zwarte letter i, zoals dat in veel ge meenten wordt gebruikt. Verkeer is een hobby van de Vos- semeerder. Hij heeft onlangs een schriftelijke cursus voor rij- instructeur (deel I) met succes af gesloten. Voor deel II moet hij ook praktijk doen, maar het valt niet mee een adres te vinden. De cursus bezorgde Droogers in elk geval een stukje wetskennis. Zo weet hij te vertellen dat het stop pen van een automobilist voor het aflezen van een plattegrond wordt aangemerkt als parkeren, volgens artikel 86 van het Reglement Ver keerstekens en Verkeersregels (RVV). En volgens artikel 82 van VERVOLG PAG. 5 De Bedrijfsverzorgingsdienst Tholen en Sint-Philipsland wordt per 1 januari 1990 opgeheven. De activiteiten worden ondergebracht bij de nieuwe Vereniging voor bedrijfs- en agrihulp in Zeeland (VBAZ). Dit besluit werd dinsdagavond door de ledenvergadering unaniem genomen. De nieuwe vereniging is een fusie van meerdere soortgelijke vereni gingen in Zeeland. Van de twee Thoolse bedrijfsverzorgers gaat er één (voor de fruitteelt) over naar de VBAZ, terwijl de andere (voor akkerbouw/veeteelt) in dienst treedt bij het koelhuis in Sint- Annaland. Overigens blijven de kringen bestaan, zodat het huidi ge bestuur als kringbestuur zal gaan fungeren. Ook blijft er een werkverdeler in de regio. De admi nistratie wordt geconcentreerd in Goes. In het voorjaar volgt nog een eind vergadering. De leden van de Bedrijfsverzor gingsdienst, die een beroep op de vereniging konden doen voor ex tra hulp op het bedrijf, gaan allen over naar de VBAZ. Daarin wor den behalve de bedrijfsverzorging ook de arbeidspool en de agrari sche projecten voor werkloze jon geren ondergebracht. Met name door de arbeidspool zou het kun nen, dat de leden minder verplich te dagen krijgen, aldus voorzitter J.J. v.d. Slikke. In zo'n ar beidspool (in Zeeuws-Vlaanderen sterk ontwikkeld) worden alle voorkomende werkzaamheden ge daan. Er bestond al een provincia le vereniging voor het reductiefonds van de dienst, zodat het bestuur daarvan waarschijn lijk als overkoepelend bestuur van de VBAZ gaat fungeren. Namens Tholen hebben J.J. v.d. Slikke en C.P. Burgers daar zitting in. Ver der bestaat het bestuur van de Be drijfsverzorgingsdienst nog uit W.C. van Kempen, H. v.d. Zande en J. Boudeling. Naast dat bestuur waren dinsdag maar acht leden aanwezig. Twee weken gele den kon de vergadering geen besluit nemen omdat statutair on voldoende leden aanwezig waren. AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 ONDERBOUWDE Fractievoorzitter W.C. van Kem pen heeft tijdens een ledenverga dering van het CDA Tholen het onverwachte vertrek van SGP- lijsttrekker L.J. Koopman ter sprake gebracht. "Een aantal ver trouwde gezichten uit de afgelo pen, vrij rustige raadsperiode komen na maart 1990 niet terug. We zullen wel moeten wennen aan het vertrek van een wethouder die in tegenstelling tot zijn aankondi ging niet als raadslid terugkomt. Jammer, want zo kunnen we zijn uitspraken (over de lauwe opstel ling van de Thoolse gemeenteraad-red) niet op hun waarde toetsen. Die kans is ons helaas ontnomen", zei Van Kem pen dinsdagavond in de Wellevae- te te St. Annaland. Dhr. L.T. Steenpoorte volgt mor gen dhr. A.W. Brouwer op als bu reauchef afdeling bouw- en woningtoezicht bij de gemeente Tholen. Hij is sinds 1979 bij de desbetreffende afdeling werkzaam en daarnaast is Steenpoorte com mandant van de gemeentelijke brandweer. Tijdens een interne bijeenkomst neemt Brouwer(59) afscheid van zijn naaste medewerkers wegens gebruikmaking van de VUT- regeling. De uit Nieuwerkerk af komstige ambtenaar werkte van juni 1945 tot mei 1952 in het timmer- en aannemersbedrijf van zijn vader, onderbroken door veertien maanden militaire dienst plicht. In 1952 kwam Brouwer als leerling-tekenaar bij de centrale dienst voor bouw-, woning- en welstandstand stoezicht en ge meentewerken Noord-Zeeland. Hij doorliep daar verschillende rangen en ging als technisch amb tenaar 1ste klasse in 1973 over naar de gemeente Tholen, waar hij werd bevorderd tot technisch hoofdambtenaar. In 1977 werd Brouwer technisch hoofdambte naar 1ste klasse en in 1981 inge nieur 1ste klasse. WONINGINRICHTING .1 i Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Verlaagde grondprijs als lok middel voor nieuwe bedrijven Kleine Chr. Geref. Kerk Oud- Vossemeer heeft eigen vereni gingsgebouw CNV: matiging goed, maar dan voor iedereen Handtekeningen voor over dekt zwembad eindelijk aan geboden, maar wethouder geeft weinig hoop Vijfjarig samenwerkingsver band voor teelt van droog bloemen Transparante muur in ge meentehuis begin van veel kunst op Tholen Directeur INAS-opleiding bij afscheid: broedermoord op leerlingen op Tholen te werven Kersttransport van Tholen naar Polen J. Versluijs voor vierde keer lijsttrekker van CDA Tholen Marco Saarloos juniorenkam pioen tafeltennis Smerdiek in halve finale za terdagbeker NIEUWSGIERIGEN ZIJN ER MEER DAN WEET- GIERIGEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Een werkgroep gaat via een en quête de behoefte peilen voor een woonzorg project voor ouderen op Tholen. Ook werkt die aan de eerste opzet van een blauwdruk voor het project. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente en van Welzijn voor Ouderen. In januari stelt ze een raamwerk op, aan de hand van de notitie van Welzijn voor Ouderen. De maand daarop wordt dat voorgelegd aan een stuurgroep. Die stuurgroep is onlangs ge vormd en bestaat uit negen in stanties: gemeente Tholen, federatie Maatschappelijke Dienstverlening, Groene Kruis, Welzijn voor Ouderen, Graag Ge daan, Beter Wonen, stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, bejaardencentrum De Schutse en de Thoolse huisartsenvereniging. Zij gaan met het raamwerk aan de slag en streven er naar, in juni 1990 de plannen voor het project gereed te hebben. Naast de werkgroep en de stuur groep komt er een bestuur lijk/ambtelijk overleg, waarin de negen genoemde instanties zitting hebben. Dit overleg moet de voor stellen gaan doen aan het gemeen tebestuur van Tholen. De woonzorg projecten zijn bedoeld voor dorpen waar geen bejaarden tehuis is. Stavenisse en Oud- Vossemeer worden op dit moment genoemd. Dit viel verkeerd bij dhr. W.P. van 't Slot(44), één van de vier onder- brandmeesters bij het korps Tho len en vorig jaar nog geslaagd als commandant brandbestrij- dingspeleton in het kader van de rampenbestrijding. Hij kon zich niet met de benoemingen vereni gen en nam zelf ontslag. In de twee vacatures zijn A. Gaa- keer en dhr. P. Schoneveld be noemd. Van Duivendijk is als plaatsvervangend gemeentelijk commandant opgevolgd door dhr. R.J. Weggemans, commandant van het korps St. Maartensdijk. Een brandweerman krijgt volgens de regels op 55-jarige leeftijd zo genaamd functioneel leeftijds ontslag gezien de strenge eisen die Dan de vrijwilligers gesteld wor den. Er vinden ook regelmatig keuringen plaats. Voor comman danten besjond er tot 1987 een af wijkende regeling. Zij mochten tot hun 60ste blijven, maar met de nieuwe rechtspositieregeling is dat veranderd. De 55 jaar geldt voor iedereen. Er is geen onderscheid meer tussen manschappen en commandanten. In bijzondere omstandigheden kunnen b en w daarvan afwijken, maar gezien de beschikbaarheid van vier onder- brandmeesters en een eventuele precedentwerking wanneer voor Van Duivendijk wel een uitzonde ring zou worden gemaakt, besloot het college na adviezen van brandweer-deskundigen geen ont heffing te geven. Er waren geen bijzondere redenen aanwezig om een uitzondering te maken, zo vonden b en w. Van Duivendijk betreurt zijn ver trek bijzonder. Hij vindt dat er 'bureaucratisch' te werk is gegaan en kan zich moeilijk neerleggen bij zijn ontslag. Een officieel af scheid stelt Van Duivendijk niet op prijs. "Er is een flinke wond ontstaan en daar kun je nog zo veel pleisters op plakken, die zal moeilijk te genezen zijn", aldus de oud-brandweercommandant. In februari werd Van Duivendijk nog gehuldigd wegens zijn 35-jarig dienstverband bij de brandweer. Tijdens een bijeen komst in de Stove te Stavenisse prees burgemeester H.A. van der Munnik hem toen nog al 'een alom vertrouwde en bekende fi guur waarop je kunt bouwen'. De burgemeester uitte zijn grote be wondering voor de leidinggevende capaciteiten van de jubilaris en constateerde, dat Van Duivendijk zich steeds op bijzondere wijze manifesteerde. De commandant kreeg zijn derde sterretje op z'n lintje, alsmede een oorkonde. Gemeentelijk com mandant L.T. Steenpoorte noem de Van Duivendijk toen 'de meest aparte figuur van onze club' en onderstreepte de verdiende hul diging. Dirk van Duivendijk trad op 1 ja nuari 1954 als adspirant brand wacht toe tot de vrijwillige brandweer, waar vader Simon commandant was geweest. Op 1 januari 1970 werd zoon Dirk brandmeester, op 9 juni 1972 on dercommandant en op 1 januari 1976 commandant. In september werd hij 55 jaar en tijdens de brandweerbijeenkomst in februari in Stavenisse rekende hij er nog op, 5 jaar door te kun nen gaan. In 1992 wilde Van Dui vendijk nog een nieuwe brandweerauto voor zijn korps in gebruik nemen, maar die taak krijgt Akershoek nu. De nieuwe commandant werd 1 juni 1966 officieel aangesteld bij de vrijwillige brandweer, maar hij was toen al anderhalf jaar in dienst als adspirant-brandweer. De aanstelling en opleiding ge beurde toen nog niet zoals nu. Brandweercommandant D. van Duivendijk uit Tholen ontving een oorkonde van burgemeester Van der Munnik voor 35 jaar inzet voor de samenleving. Akershoek(44) behaalde in 1970 zijn eerste diploma en klom op tot ondercommandant. Hij is werk zaam bij de technische dienst van de woningstichting Beter Wonen. Als derde man van de staf van het kofps Thoten is A. Geuze bevor derd tot onderbrandmeester.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1