Drastische ommezwaai van Koopman grote teleurstelling voor de SGP Samenwerking bedreigt de rust op Tholen >1 „JlJ De mooiste kleurplaat Laantje met groen maar geen bos BOUMAN POTTER AL 45 JAAR Dl THOOLSE COURANT M6 1 - Middenstand wil met huizen leefbaarheid zien te houden Zeeland wordt aandeelhouder in Biesbosch Peter v.d. Linde naar Zuid-Korea Donderdag 7 december 1989 46e Jaargang no. 4 M.J. Klippel(35) en A. Kersbergen(39) nieuwe kandidaat-raadsleden De Thoolse SGP krijgt bij een gelijkblijvend zeteltal twee nieuwe raadsleden nu behalve Th. Aarnoudse(65) zich tot ieders verrassing ook wethouder L.J. Koop- man(63) niet meer beschikbaar stelt. Afgebroken Duister Na 32 jaar DEZE WEEK Van Belzen over toeristische studie: Als er op het toeristisch vlak meer samenwerking komt tussen Tholen en Zuid-Beveland dan bestaat het gevaar dat er grootschalige evenementen komen die de rust op Tholen in gevaar brengen. Die angst leeft bij P. van Belzen (RPF/GPV) na lezing van de aanbevelin gen in het rapport 'Stérkte- zwakte analyse Noord- en Zuid Beveland en Tholen'. Zondagsrust Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet SGP en VVD in commissie R.O.: Het landschap van Tholen leent zich niet voor bossen zoals in Brabant. Een laantje met groen, wat beplan ting op dijken en bij de kernen, dat kan, maar niet te veel in het open landschap van Tholen. Geen schade Ba» VTrnlWl i. I I I l il malÊËZmmmmmmmm Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f '0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. A. Kersbergen uit Oud-Vossemeer is door het niet meer herkies baar stellen van L.J. Koopman op een verkiesbare, vijfde plaats gekomen, waardoor hij bij de verkiezingen van maart 1990 tot zijn verrassing in de Thoolse gemeenteraad kan komen. Niet duidelijk is waarom de SGP- voorman, nadat hij door de leden opnieuw als lijsttrekker was geko zen, zich op het laatste ogenblik onverwacht heeft teruggetrokken. Het bestuur van de gemeentelijke kiesvereniging van de SGP Tholen spreekt over een 'grote teleurstel ling'. Een 'dringend beroep' om zich toch nog kandidaat te stellen, wees Koopman af. 'Bij nader in zien en om persoonlijke redenen' wilde hij volgend jaar ook geen raadslid meer zijn, zegt het bestuur in een verklaring. Begin augustus had hij in een vraaggesprek met de Eendracht bode aangekondigd om na de ge meenteraadsverkiezingen van 21 maart 1990 niet meer als wethou- De middenstandsfederatie eiland Tholen besprak dinsdagavond in Tolrust te Poortvliet de gemeente lijke nota 2000, die in de commis sies ruimtelijke ordening en bedrijfsleven veel kritiek oogstte. De twee middenstandsleden in de commissie bedrijfsleven, de heren M. Hage en P.C. de Wilde, waren aanwezig naast de afgevaardigden van alle zes middenstandsvereni gingen, op Tholen na. Als specia le gasten waren mevr. De Kok van het Kon. Ned. Ondernemers Ver bond, dhr. Aussems van de Kamer van Koophandel en dhr. Nieuw- kerk van het Overleg Orgaan In dustrie Tholen present. Gesproken werd over mogelijkhe den om met woningbouw en re creatie de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden. Als voorbeeld werd de bouw van 25 huizen genoemd waarbij ver schillende bedrijven bemiddelend zouden optreden voor hun perso neelsleden. Hieraan zou een sub sidie gekoppeld moeten worden om medewerkers die nu nog over de brug wonen, dichterbij de Thoolse werkgever te huisvesten. Ook extra financiële steun voor renovatie van oude panden in ■kleine kernen kwam aan de orde, evenals de aankleding van woon gebieden met beplanting, e.d. Met die maatregelen hoopt men de trek naar Tholen-stad of over de brug tot stand te brengen. Er kwamen voorts suggesties voor een recreatiepark op het Pluim- potterrein in Scherpenisse. De ver schillende plannen worden nader uitgewerkt en dan aan het ge meentebestuur voorgelegd. der terug te keren, maar wel als raadslid. Hij zei toen 'altijd liever aan de andere kant' gezeten te hebben. "Als raadslid ben ik in mijn ele ment." Koopman bekritiseerde in het vraaggesprek de lauwe opstelling van de raad en constateerde, dat er wat meer pit nodig was. Hij pleitte voor een meer kritische opstelling. Het openhartige interview leverde hem in de gemeenteraad tegengas op van VVD en*PvdA, maar de ei gen partij aanvaardde het als de van Koopman bekende duidelijk heid. Hij zegt waar het op staat en neemt daarbij geen blad voor zijn mond. Als redenen voor het terugkomen als raadslid noemde Koopman in het vraaggesprek nog twee pun ten: ten eerste om na een drukke loopbaan als wethouder niet in een leeg gat te vallen en ten tweede om na het vertrek van Th. Aar noudse niet voor een tweede vaca ture in de fractie te zorgen. Hij vertelde toen ook, dat men hem binnen het college van b en w had afgeraden om na het wethou derschap als raadslid terug te ko men, maar Koopman zei in het interview daar niet tegenop te zien. In de vertrouwensvergadering van 25 november, toen afgevaardigden van de zeven plaatselijke SGP- kiesverenigingen op Tholen de voorlopige kandidatenlijst sa menstelden op grond van de zeven lijsten, zei Koopman verrassend nee. Aan de hand van een pun- tenstelsel was uit de zeven plaatse lijke lijsten een eilandelij ke SGP-lijst gemaakt, waarbij de vertrouwensvergadering nog ver schuivingen aanbracht. De plaat selijke kiesverenigingen hadden Koopman weer als lijsttrekker aangewezen, maar de wethouder hield vast aan zijn neen. Eerder had hij het bestuur van de ge meentelijke kiesvereniging al op de hoogte gebracht van zijn voor nemen om zich niet meer beschik baar te stellen. Desgevraagd zegt Koopman 'geen commentaar' te hebben op zijn werkelijke redenen om zich zo plotseling niet meer herkiesbaar te stellen. "Tot verrassing van ve len heb ik mijn kandidatuur afge broken. Ik was al nummer één en nadien heb ik voor de eer be dankt. De gezondheid was geen punt, evenmin de bangmakerij van ambtenaren of het college dat het raadslidmaatschap na een we thouderschap tegen zou vallen. In de algemene vergadering van het waterschap voel ik me nu ook als een vis in het water." Koopman liet weten, een maand geleden al op de hoogte te zijn gesteld dat hij lijsttrekker zou worden en tot de vertrouwensver gadering van vrijdag 25 november in het verenigingsgebouw van de N.H. Kerk te Oud-Vossemeer toe, was hij daarvoor ook beschik baar. Koopman wil zijn drastische ommezwaai niet toelichten. "Ik geef geen commentaar, anders krijg je maar verwikkelingen en vraagtekens. Wel wil ik kwijt, dat we die 25ste november een hele goede vergadering hebben ge had", aldus de oud-lijsttrekker van de SGP. De Thoolse SGP heeft de kandi daatstelling langdurig voorbereid. In augustus konden de zeven afde lingen uit de eigen gelederen kan didaten naar voren schuiven. Het bestuur van de gemeentelijke kies vereniging maakte aan de hand daarvan een advieslijst van 15 tot 20 namen, die terug ging naar de afdelingen. Daar werd gestemd over de volgorde en aan de hand van een puntenstelsel werden de zeven lijsten tot één kandidaten lijst samengevoegd. Koopman kreeg het hoogste aantal punten. Door de verrassende stap van Koopman is de fractievoorzitter van de SGP in de Thoolse ge meenteraad, J. van der Jagt, de lijsttrekker geworden. "Het is voor mij volkomen onverwachts en ik tast ook in het duister, maar hij zal er zijn goede redenen voor hebben", zegt Van der Jagt. "Koopman ambieerde het raadslidmaatschap en ik had hem ook graag die plaats willen geven. Wat mij betreft, was hij ook frac tievoorzitter geworden. Toch was het niet altijd meegevallen om van wethouder een stap terug te doen." Door het nee van Koopman schuift A. Kersbergen uit Oud- Vossemeer een plaats op, waar door hij op een verkiesbare plaats komt. Kersbergen betreurt het ver trek van de voorman. "Koopman had een uitstraling naar buiten en we verliezen in hem een hele goe de vertegenwoordiger, zowel zake lijk als principieel. Hij had inzicht en ervaring en het is jammer dat hij zich met meer beschikbaar stelt. Dat geldt evenzeer voor Th. Aarnoudse, die om gezondheids redenen moet stoppen", zegt de nieuwe vijfde man van de SGP. Een ander gevolg van het besluit van Koopman is, dat er een nieu we fractievoorzitter moet komen. Raadslid M. Dijke lijkt daarvoor nu de grootste kans te maken. Wanneer Koopman na de raads verkiezingen van maart 1990 stopt, is hij 32 jaar gemeente bestuurder. In 1958 werd hij raadslid in zijn woonplaats St. Maartensdijk en van 1966 tot 1971 was hij daar wethouder. Vanaf de gemeentelijke herindeling per 1 juli 1971 werd Koopman weer raadslid en vanaf 1973 tot heden wethouder. Tijdens het vraaggesprek in au gustus dacht hij nog niet aan af scheid nemen, maar toen liet hij al weten bij het beëindigen van zijn politieke loopbaan geen prijs te stellen op een afscheidsreceptie of een lintje. Behalve 32 jaar gemeentebestuur der is Koopman ook nog statenlid geweest, voorzitter van de chr. school, kerkbestuurder van de Hervormde Gemeente en voorzit ter van de gemeentelijke kiesver eniging van de SGP. Pagina 9: Portret nieuwe raadsle den Klippel en Kersbergen en lijst trekker Van der Jagt De provincie Zeeland wordt aan deelhouder van de N.V. Waterwin- ningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB). Gedeputeerde staten wil len tien aandelen a f. 2.500,- ko pen. Om dat mogelijk te makfen zal de WBB zijn statuten wijzi gen. De provincie voldoet hiermee aan een verzoek van de Water maatschappij Zuid-West- Nederland (WMZ), dat zelf géén aandeelhouder kan worden omdat het geen publiekrechtelijk li chaam is. De WMZ gaat er van uit, dat de provincie de aandelen aan haar doorverkoopt, op het moment dat de andere aandeel houders van de WBB besluiten hun aandelenbezit over te dragen aan de afnemende waterleidingbe drijven. De WMZ neemt al sinds 1975 een gedeelte van haar drink water af van de WBB. Voor 1990 verwacht WMZ 10 miljoen m3 ongezuiverd oppervlaktewater van de WBB nodig te hebben. Wethouder L.J. Koopman, tweede van links, bij zijn beëdiging in 1986 temidden van zijn collega's van de Thoolse SGP-fractie. Links van hem Th. Aarnoudse die ook niet herkiesbaar is, rechts van Koopman M. Dijke(mogelijk de nieuwe fractievoorzitter na maart 1990), J. v.d. Jagt (lijsttrekker en waarschijnlijk de nieuwe wethouder) en K.A. Heijboer. Vossemeerder M.A. Geuze geeft voorzittershamer Texeis Schapenstamboek over aan P. van Hemert uit Stavenisse Tweede servicepost VVV komt in Sint-Annaland Politieke partijen Tholen en Sint-Philipsland werken aan kandidatenlijsten voor ge meenteraadsverkiezingen Sloop Weststraat Sint- Annaland is weer stap verder Campagnes verkeersveilig heid: ludieke acties met se rieuze ondertoon Resten pvc uit Thools bedrijf worden opnieuw gebruikt Lievensberg vervult een maat schappelijke functie voor heel Tholen Sint-Annalandse winkeliers dragen 8.63 meter schoenen Tholense Boys in onzekerheid over bekerwedstrijd HET GROOTSTE GEBREK DAT MEN KAN HEBBEN IS ZICH NIET BEWUST TE ZIJN DAT MEN GEBRE KEN HEEFT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's bungalowparken - wat het college bepleit in een reactie op het rap port - konden K.A. Heijboer (SGP) en Van Belzen niet rijmen met de handhaving van de zon dagsrust, waar zij voor pleitten. Volgens Van Belzen trekt de voor gestelde schaalvergroting (mini maal 300 bungalows om eik-weer voorzieningen rendabel te maken) een grote wissel op de rust, die als sterk punt in het verslag van het onderzoeksbureau naar voren komt. Heijboer: "We staan niet te trappelen voor uitbreiding". J.L. Van Belzen wijst daarbij op de Veerse Meerdagen, die jaarlijks worden gehouden en groot zijn opgezet. Sommige gemeenten hebben volgens Van Belzen hun medewerking aan dit festijn stop gezet omdat het de rust in het ge bied aantast. Het raadslid vreest dat een samenwerking met Zuid- Beveland uitmondt in dergelijke evenementen. Burgemeester H.A. van der Munnik wees er tijdens de bespreking in de commissie ruim telijke ordening op dat Tholen wel al de 'Thoolse Dagen' kent maar geen 'Veerse Meer Dagen'. Het uitbreiden van campings of van Gorsel wees erop dat er geen nieuwe parken bij zullen komen (behalve wellicht bij Gorishoek) maar dat het erom gaat de be staande de ruimte te geven de kwaliteit van hun terreinen te ver beteren. Toch noemde Van Gorsel ook het stadje Tholen als mogelij ke locatie voor verblijfsrecreatie ('Daar moeten we het van heb ben') gezien de toeristische attrac tie van de Oesterdam. M.A.J. van der Linde (PvdA) vond dat het college in de brief aan de werk groep kenbaar moest maken, dat plannen op het gebied van de re creatie beoordeeld zullen worden binnen het kader van de aanwij zing van de Oosterschelde als staatsnatuurmonument. (Het col lege wil meer plaatsen in de jacht havens). "Zoiets kun je niet zon der meer claimen, meer van dit en meer van dat", zei hij. De 14-jarige Peter van der Linde uit de Hoogaarsstraat in Tholen gaat in 1991 naar de Wereldjam boree van de padvinders in Zuid- Korea. Zijn naam werd dinsdag in Klaverveldenhof in Bergen op Zoom door notaris T. Fikkers uit een grote padvindershoed getrok ken. De familie Van der Linde was er beduusd van. Ze zijn erg be trokken bij Scouting Heenetrecht, waarbij Peter sinds zijn zevende als zeeverkenner is aangesloten. Er waren 33 kandidaten voor de trip naar Zuid-Korea. Behalve Pe ter werd ook de 13-jarige Nadine de Rijk van de Delmogroep uit Bergen op Zoom uitgeloot. Beide scoutinggroepen zijn aangesloten bij het district Zoomstreek, dat voor de reis per deelnemer 3.500 gulden betaalt. De twee uitverko renen moeten voor de trip zelf 1.000 gulden bijdragen. Sinds 1951 zijn er geen scouts uit de re gio Bergen op Zoom meer bij de Wereldjamboree geweest. Op 27 januari is er in Eindhoven een in formatiedag van Scouting Neder land, waarvoor Peter v.d. Linde wordt uitgenodigd. WONINGINRICHTING De 4-jarige Jantine van de Velde uit Tholen ontvangt een prijs van burgemeester Van der Munnik. Foto: A. de Viet, Sint-Maartensdijk. K.A. Heijboer en J.L. van Gorsel verwoordden daarmee woensdag in de commissie ruimtelijke orde ning de gevoelens van de SPG, de VVD en de meeste agrariërs. Het onderwerp kwam ter sprake tij dens de bespreking van een nota over de sterke en zwakke punten van Tholen voor de toeristische ontwikkeling. Eén van de zwakke punten voor fietsers en wande laars is volgens het rapport dat de recreant weinig beschutting vindt wanneer hij zich over de Thoolse dreven begeeft. "Het is wel van belang om het eiland aan te kle den", zei Van Gorsel, "maar een bos midden in de polder aanleg gen? Nee, dan zeg ik hol". Heij boer vond dat er bij het aanbrengen van groen aan het wa terschap gedacht moest worden die mede voor het onderhoud dient te zorgen. Burgemeester H.A. van der Mun nik stelde beide raadsleden enigs zins gerust: "Een bos van 100 hectare of meer, dat zien we op Tholen niet zo gauw groeien". Wel denkt het college aan meer groen op dijken en het beplanten langs wegen ('waarbij geen schade aan de landbouw wordt toege bracht') en bij de dorpen in de ge meente! Als voorbeeld van hoe het land schap aantrekkelijker kan worden gmaakt voor fietsers en wande laars, noemde de burgemeester Walcheren: "Ook een open land schap, maar daar zijn door be planting langs de wegen coulissen in het landschap ontstaan". Voor het waterschap zag Van der Mun nik in deze ook een taak', mits die zich wat ruimer opstelt'. Overi gens wees de burgemeester erop - kijkend naar Heijboer en Van Gorsel- dat er op Tholen door her- en ruilverkavelingen natuur verloren is gegaan. Helpende Handen. De afdeling Flakkee/Schouwen/Tholen van Helpende Handen gehandicap tenzorg van de Geref. Gem. houdt zaterdag 16 december om half drie een kerstbijeenkomst met li chamelijk en verstandelijk gehan dicapten. De bijeenkomst vindt plaats in gebouw Rehoboth achter de kerk van de Geref. Gem. in Dirksland.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1