Marcel van Oorschot uit Tholen als jongste piloot onderscheiden Congrescentrum in watertoren 1 jJ Tholen krijgt weer een gedeputeerde •^Si - COURANT Schröderwing uitgereikt op luchthaven Rotterdam Herkansing sportgala Tulgp Kruidvat vestigt zich in Tholen Tholenaar(19) bij tramongeluk omgekomen AL 45 JAAR BOUMAN POTTER V^ooiTsó^ PvdA wil meer vrouwen in de gemeenteraad Twee percelen landbouwgrond niet gegund N.H. predikant voor Tholen Donderdag 30 november 1989 46e Jaargang no. 3 Promotie Tholen op campingbeurs in de RAI De 17-jarige Marcel van Oorschot uit Tholen is zater dagmiddag op de luchthaven Rotterdam onderschei den met de Schröderwing. Hij ontving de wing omdat het een hele bijzondere prestatie is op zo jonge leeftijd een vliegbrevet te halen. Dhr. G.W. Konijnenberg, cap tain op de DC 10 van Martinair, reikte de onderschei ding met oorkonde uit. Commissie bedrijfsleven mijmert over Thoolse recreatienota Groenlaantjes r 1' Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Tholen krijgt weer een vertegenwoordiger in het dage lijks bestuur van de provincie Zeeland. Mr. J.A. de Boe(48) uit Poortvliet, fractievoorzitter van het CDA in de Zeeuwse staten, is door zijn fractiegenoten voor gedragen om drs. R.C.E. Barbé, die burgemeester van Terneuzen wordt, als gedeputeerde op te volgen. Onderwijzer CHU Lijnbach DEZE WEEK De 19-jarige Ronnie Begthel uit Tholen is donderdag morgen bij een tramongeluk in Den Haag om het le ven gekomen. Op de kruising het Kleine Loo/Reigersbergenweg raakte hij met zijn fiets onder de tram. Onmiddellijk werd de jongen naar het Westeinde ziekenhuis gebracht, waar hij twee uur later aan zijn verwondingen is overleden. De politie ver moedt dat de fietser, die voorrang had moeten geven, de van rechts komende tram niet heeft gezien. De in St. Philipsland geboren Ronnie Begthel studeer de informatica aan de Haagse hogeschool en had een kosthuis in Voorburg. Zijn ouders wonen in Tholen, waar hij ook nog steeds actief was in het kerkelijk jeugdwerk en bij het jeugdkoor Polyhymnia.. Ronnie Begthel is dinsdagmiddag op de algemene be graafplaats in Tholen begraven na een rouwdienst in de Gereformeerde Kerk. V tnum TpU iwwmhwp. Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3316 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement t 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. i Er zouden meer vrouwen in de ge meenteraden moeten komen. Dat besluit, in 1987 genomen door het congres van de Partij van de Ar beid, geeft een bijzonder tintje aan de gemeenteraadsverkiezin gen van volgend jaar. Dit schrijft secretaris mevrouw D. v.d. Wal- v.d. Linden in het-jaarverslag van de PvdA afdeling Tholen/St.- Phllipsland. Daaruit kan de con clusie worden getrokken, dat de socialisten na de verkiezingen met meer dan één vrouw in de Thoolse gemeenteraad willen terugkeren. Fractievoorzitter J. de Bres heeft al te kennen gegeven er mee te stoppen, zodat bij een gelijk aan tal zetels een nieuwe kandidaat nodig is. Op dit moment werkt een onafhankelijke commissie van de PvdA aan een advies over de volgorde op de kandidatenlijst. In januari moeten de leden die dan definitief vaststellen. In het bestuur van de PvdA- afdeling is vorige week door de le den mevrouw Jongenelen uit Sint- Annaland gekozen. Zij neemt de plaats in van mevrouw C. van Dij- ke. Op toeristisch gebied is Tholen niet meer zo'n onbekende vlek dan in voorafgaande jaren. Dat is de conclusie van mevrouw A. Saris-Coolegem van de streek VVV-Tholen na het bezoek aan de caravan- en campingbeurs in de Rai te Amsterdam. TVvee dagen vertegenwoordigde ze de VVV Tholen in de stand van de Provin ciale VVV, naast de 5 andere streek VVV's uit Zeeland. Op de beurs die van 24 tot en met 29 no vember werd gehouden, deelde mevrouw Saris foldërs en informatie-boekjes uit over de toeristische mogelijkheden op Tholen. Daarnaast vond het zakje met Thools zomerbloemenmix veel aftrek. Volgehs mevrouw Sa- ris wafen het deze keer niet alleen oud-Tholenaren die naar Tholen vroegen, maar ook mensen die verder geen band met Tholen heb ben. Op donderdag 14 december vindt de algemene ledenvergade ring van de streek VVV plaats in De Gouden Leeuw te Scherpenis- se. In het bestuur is mevrouw Sa- ris aftredend en herkiesbaar. Verder wordt door het bestuur voorgesteld de heer M.C. Muller van bouwbedrijf Muller-Franke uit Sint-Maartensdijk in het bestuur te kiezen. (L. Hage uit Scherpenisse trad tussentijds af). Directeur R. ter Heide van de pro vinciale VVV Zeeland zal een in leiding houden over 'de ontwikkelingen in de komende ja ren in de provincie en binnen de provinciale VVV'. Aanvang 20.00 ■uur. In de pauze is er een de monstratie vin Zeeland-Z.I.E.N. Het ledental bedraagt momenteel 175. Dat is 14 meer dan vorig jaar. Inmiddels onderhands verkocht Twee van de vijf percelen land bouwgrond die vorige week tij dens èen openbare verkoping in St. Annaland onder grote belang stelling in het openbaar werden verkocht, zijn door eigenaar J.L. Stoel niet gegund aan de hoogste bieders. Perceel I van 1.55.80 ha aan de Staartweg/hoek Wesfweg bleef zowel..,bij opbod als afslag op 40.000 igulden per ha of totaal 62.320 gulden steken. Dat bod van onroerend goed handelaar J. van der Eijken uit Roosendaal vond de eigenaar te laag. De fa. M. Gunter en Zn., die kavel IV van 2.19.67 ha aan de Staartweg voor 42.000 gulden per ha werd toege wezen, heeft nu ook perceel I gekocht. Kavel III van 2.19.67 ha aan de Staartweg(het grootste perceel van de verkoping) was bij de openbare verkoping op 37.900 gulden per ha geëindigd. Bij de afslag ging C. Slager 900 gulden boven het hoogste bod voor de pauze, maar eigenaar Stoel vond dat te laag. Loonbedrijf fa. P. Fase, die het naastgelegen perceel II van onge veer 1 ha aan de Staartweg al had gekocht voor 40.200 gulden, is nu onderhands ook eigenaar gewor den van kavel III, waardoor hij een aaneengesloten perceel van ruim 3 ha heeft gekregen. De 17-jarige Marcel van Oorschot uit Tholen ontving zaterdagmiddag als een van de drie jongste vliegers van Nederland de Schröder- wing van dhr. G.W. Konijnenberg(links), captain op de DC 10 van Martinair. Air>i(die zelf ook al op 17-jarige leeftijd ging vliegen. De ondér- De wing is genoemd naar Martin Schroder, directeur van Martin scheiding wordt jaarlijks uitge reikt als daarvoor kandidaten zijn en behalve Marcel van Oorschot waren dat zaterdag Dennis Roos uit Amsterdam en Desirée van Doorne uit Mierlo. De woord voerder van Martin Air noemde ze 'kleine captains in de dop'. De jonge vliegeniers moeten de En gelse taal en wiskunde machtig zijn om de 30 uur theorie en de praktijklessen te kunnen volgen. De opleiding voor het klein brevet Kost 10.000 gulden, zodat de ouders niet onbemiddeld moeten zijn. Pagina 13: Veiliger in een vliegtuig dan op de fiets naar school Kandidaat J. van Dijk uit Nieuw Lekkerland wordt februari 1990 de nieuwe predikant van de Her vormde Gemeente Tholen. Hij volgt de in augustus naar Amers foort vertrokken ds. H. Verheul op. De op 26 augustus 1952 in Gouda geboren Van Dijk groeide op in een gezin van een onderwijzer. Dat bracht nogal eens een verhui zing met zich mee naar Waddinx- veen, Neerlangbroek en Opheusden, waar vader Van Dijk uiteindelijk hoofdonderwijzer werd. Zijn zoon voelde zich aangetrok ken tot de landbouw. Hij volgde een opleiding aan de middelbare landbouwschool in Utrecht en werkte op de boerderij van een weduwe in Opheusden. Vervol gens was hij drie jaar in dienst van een proefboerderij in Lelystad en daarna werd Van Dijk assistent bedrijfsleider op een proefboerde rij in Zegveld. Om de zaterdagopleiding van de theologische faculteit aan de Rijksuniversiteit in Utrecht te kunnen volgen, moest Van Dijk met het landbouwwerk stoppen. Ruim twee jaar geleden werd hij pastoraal medewerker in Nieuw Lekkerland en 2 november rondde de theologiestudent met succes zijn opleiding af. Kandidaat Van Dijk kreeg een be roep uit Tholen en uit Wouters- woude en het eerste nam hij aan. Met zijn vrouwfW.M. van Dijk- Heenck uit Opheusden) en vijf •kinderen(3 jongens en 2 meisjes van 2 tot en met 12 jaar) hoopt hij in februari te verhuizen. De intre de is vermoedelijk op biddag. M.C Hage zag het in de commissie voor het bedrijfsleven al voor zich: een congrescentrum in de watertoren van Scherpenisse. Ongetwijfeld een oppepper voor de kleine kern maar niet erg waarschijnlijk. Zo was Ha- ge's opmerking ook niet helemaal bedoeld. De bestemming van de toren, die door de Watermaatschappij Zuid-West-Nederland te koop is aangeboden, werd hem ingegeven door wethouder J. Versluijs die een voor zetje nam op de nota recreatieve ontwikkeling Tholen die aan herziening toe is. Nieuwsgierig naar deze notitie vroegen enkele commissieleden de wethouder een tipje van de sluier op te lichten. Versluijs begon met de watertoren te noemen, als voorbeeld, niet als concreet plan: "De watertoren in Scherpenisse kun je aan de slopershamer prijs geven of je kan er iets mee doen. Het is een markant punt op Tho len". Verder noemde de wethou der een wandelroute in Oud-Vossemeer die zodanig uitge zet zou kunnen worden dat het voor de lokale bevolking en voor de toeristen aantrekkelijk wordt om vanuit de kern te lopen naar het Schelde-Rijnkanaal. Dit plan netje gaf Versluijs prijs na een op merking van P. de Wilde (uit Oud-Vossemeer) die stelde dat Vossemeer 'een verlopen zaakje' zou worden wanneer er geen aan dacht besteed zou worden aan het verbeteren van toeristische voor zieningen in deze kern. Zijn collega middenstander Hage opperde bovendien het idee voor de aanleg van een kinderboerderij en stelde vast dat het voor de mid denstand en het bedrijfsleven zaak was te bekijken wat er zoal mogelijk is op recreatief gebied op Tholen. "Het wordt juist van deze commissie verwacht dat er vanuit verschillende sectoren voorstellen gedaan worden", zei Versluijs daarop. En zo kwam de behandeling van de nota "De Ge meente Tholen naar 2000" weer in het vizier. Hage vertelde dat op 4 december overleg zal plaatsvin den tussen de middenstandsfede ratie Tholen en de Kamer van Koophandel over deze toekomst visie. Versluijs stelde voor het ad vies uit dit overleg ook aan te wenden voor de herziening van de nota over recreatieve ontwikkeling op Tholen. De commissie schaarde zich in grote lijnen achter de brief die het college richt aan de regionale werkgroep Noord- en Zuid- Beveland en Tholen voor recreatie en toerisme. De brief is een reactie op het rapport over de sterke en zwakke punten op dit gebied in de regio. In de brief pleit het college voor meer (planologische) ruimte voor verblij fsrecreatie om het voor de ondernemers in deze branche in de toekomst rendabel te houden. Verder wijst het college op de passanten-plaatsen in de jachthavens. Het gemeente bestuur wil deze uitbreiden. Het beleid van provincie zal daarop dienen te worden afgestemd. Om fietsers en wandelaars te bescher men tegen de wind stelt het colle ge voor 'groenlaantjes' aan te leggen. Wel is hiervoor een finan ciële tegemoetkoming nodig. Het gemeentebestuur vindt het Zeeuws budget voor openluchtre creatie te beperkt. Teveel komt op de schouders van de gemeente te recht, stelt het college. Andere re gio's in den lande zouden veel WONINGINRICHTING fc t l JL- Advertentie LM. meer geld voor dergelijke voorzie ningen krijgen. 'Een scheve ver houding', stelt het college waardoor er onvoldoende 'aan trekkelijke voorzieningen' kunnen worden verwezenlijkt. De commissie sport van de ge meente Tholen wordt in een spoedeisende vergadering bijeen geroepen om nog eens te spreken over het doorgaan van het sport gala. Bij de sluitingstermijn voor het inzenden van kandidaten waren slechts 5 aanmeldingen binnen ge komen, maar vooral op grond van de kwaliteit adviseerde de com missie sport het gala in januari a.s. maar niet door te laten gaan. Na de sluitingstermijn zijn toch nog 4 kandidaten aangemeld en die zijn volgens b en w van zoda nig niveau, dat het sportgala van het college een herkansing krijgt. Men wil echter daarover eerst de adviescommissie nog horen. Totaal zijn er 9 aanmeldingen waarvan 5 voor de individuele sportprijs en 4 voor de titel sport ploeg van het jaar. Wanneer het sportgala alsnog zou doorgaan, kan dit gezien de voorbereidingen niet meer in januari. De vorige drie keren was de gemeente al vol op met het programma bezig, zo dat het nu februari wordt. Gezien de beperkte aanmelding zou de formule ook anders kun nen zijn, namelijk in elke catego rie slechts één voordracht van een kandidaat die er met kop en schouders bovenuit steekt. Vorige keren waren er steeds drie, waarbij de spanning tijdens het sportgala dan werd opgevoerd. De kansen van het Thoolse sport gala zijn gestegen, maar of het de finitief doorgaat, is nog steeds onzeker. J. van den Bos uit Tholen maakte van 1962 tot 1978 deel uit van het college van gedeputeerde staten. Mr. De Boe volgt 15 december zijn voetsporen. Het gaat nu om een tussentijdse verkiezing, maar bij de statenver kiezingen in 1991 is De Boe op nieuw beschikbaar als gedeputeerde. "Voor de rest maakt de politiek het dan uit." Sinds 1981 is hij statenlid en vanaf 1987 fractievoorzitter. Mr. De Boe is voorzitter van de statencommis sie bestuurszaken, voorzitter van de AROB-commissie, voorzitter van de commissie klachten en ver zoeken, lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de Zeeuwse Bibliotheek, bestuurslid van het Roosevelt studiecentrum en lid van de werkgroep herinrichting statenzaal. De Boe werd in 1941 in Kattendij- ke geboren, waar zijn vader land arbeider was. Hij bezocht de mulo B in Goes en de pedagogische aca demie in Middelburg. Er was toen een tekort aan onderwijzers en met een aanstelling aan de twee mans lagere school in Kats hoefde De Boe niet in militaire dienst. Als buitenconsulent voor het alge meen pedagogisch centrum(later het RPCZ) bezocht hij toen Tho len al om kadercursussen lees- voorwaarden te geven. Na vier jaar werd hij op 27-jarige leeftijd hoofd van de openbare la gere school in Poortvliet. In 1969 nog een tweemansschool, maar in 1970 waren er drie leerkrachten. "Ik heb het altijd jammer gevon den dat ik nooit gestudeerd had, want ik had een ruimere belang stelling. Daarom begon ik in 1974 aan mijn studie rechten in Rotter dam. Ondanks mijn mulo B hoef de ik geen toelatingsexamen te doen. Ik kreeg een ministeriële be schikking dat ik aan Erasmusuni- versiteit mocht studeren. We begonnen met 230 studenten en in 1979 studeerde ik als vijfde af. In 1977 was ik bij het West- Brabants avondcollege al als do cent recht aan de slag gegaan, naast de lagere school. Met dat laatste ben ik in 1978 gestopt om dat ik toen een benoeming kreeg als docent recht aan de meao in Roosendaal. Sinds 1983 ben ik verbonden aan de Hogeschool Zeeland afdeling heao in Vlissin- gen. Van rechtswege kreeg ik daar nu per 15 december buitengewoon verlof." De Boe trouwde in 1966 en werd toen ook lid van de CHU bij de afdeling Waarde. "Ik kwam uit een CH-nest, maar voor mijn keu ze oriënteerde ik me wel in het po litieke veld. D'66 behoorde toen ook tot de mogelijkheden." Politieke belangstelling had hij al vroeg en daarom ging De Boe bij de raadsvergaderingen in Krab- bendijke kijken. Als je wat wil veranderen, moet je meedoen, was zijn stelling. In 1971 werd hij secretaris van de CHU Zeeland, in 1978 voorzitter. Na de vorming van het CDA werd De Boe vice-voorzitter en secreta ris. Vorig jaar werd hij voorzitter van het CDA Tholen, maar die taak moet de Poortvlietse kandidaat-gedeputeerde nu ook aan een ander overlaten. Het echtpaar De Boe heeft vier dochters van 7 t/m 18 jaar en blijft in Poortvliet wonen. Mr. J.A. de Boe uit Poortvliet, leraar recht aan de heao in Vlissin- gen en voorzitter van de CD A-statenfractie, is voorgedragen als lid van het college van gedeputeerde staten van Zeeland. AUTOMATISERING P Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 Advertentie LM. De Pompon. Dit dagverblijf voor geestelijk en meervoudig gehandi capte kinderen van 3 t/m 16 jaar is door s.g. De Lage Meren in Ber gen op Zoom het onderwerp ge maakt van de Kerst-Goed-Doel-Aktie '89. Via verkoop van werkstukjes, een bin go en een opknapbeurt van sport-, spel- en speelmateriaal wordt De Pompon zowel financieel gehol pen als met kluswerk. Twee oorkondes voor Izak Jtyaak bij afscheid van Smalstads mannenkoor Gastspreker prof. De Zeeuw bij NPB Tholen over bestrij ding honger en armoede BVG trekt niet crème de la crème zegt lid commissie be drijfsleven Meer keuzemenu's en uitbrei ding warme maaltijdvoorzie ning door nieuwe keuken in de Schutse Geld voor milieu onder druk door hoog tempo ruilverkave lingen; installatie commissie in Stavenisse Subsidie schoolbegeleidings diensten aan banden Zesde generaal kampioen schap voor JJ. den Engels man bij Vogelvreugd Vierde team Smash kampi oen, maar zorgen om aderling eerste tafeltennisteam Drie voetbalbestuurders Vosmeer in het zilver MEN VINDT GEEN WAAR HEDEN WAARNAAR MEN NIET HEEFT GEZOCHT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's De drogisterijketen Kruidvat vestigt zich eind februari/begin maart in de Kerkstraat in Tholen, waar 200 m2 winkelruimte ge huurd wordt van Jos Contant, ei genaar van Familux. De ruimte wordt nu nog gehuurd door boe tiek Inema die naar de Boter markt vertrekt(daarin zit tijdens de verbouwing de Rabobank tij delijk) en het andere deel staat al lang leeg na het stoppen van de Versmarkt. "Wij hadden nog een witte vlek ontdekt op onze kaart", zegt dhr. E. During, hoofd van de Kruidvat-divisie van het Groen- woudt/Profimarkt concern, "waar we al wel met onze folders kwamen. Een verzorgingsgebied met 6000 mensen beschouwen we als minimum. Onze districtsleider, die 25 filialen begeleidt, heeft in Tholen een onderzoek ingesteld en een sterkte-zwakte analyse ge maakt. De bestaande drogisterij ter plaatse heeft een beperkt as sortiment en zal niet direct con currentie van ons ondervinden. Wij hebben ontzaggelijk veel meer produkten naast de normale drogisterij-artikelen. Ook boeken, speelgoed, panty's en heel veel ei gen merken, met name voor baby verzorging. We zijn een heel duidelijke voordeelwinkel, maar wel een volwaardige drogisterij met een erkenning van het mini sterie van WVC." Kruidvat wil 5 personeelsleden, gedeeltelijk parttime en bij voor keur uit de streek, aantrekken. De 200 m2 is de gemiddelde grootte van een Kruidvat-winkel. Jos Contant spreekt over 'een enorme aanwinst voor Tholen'. "Familux is ook een landelijke or ganisatie en daar wilde Kruidvat graag naast zitten", aldus Contant.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1