Sint keurt transportcouveuse goed Dagverzorging houdt ouderen langer in vertrouwde omgeving Bouwland goed voor 42 mille Brandstichting in A.J. Polder? Project in Sint Maartenshof officieel van de grond BIJNA 45 JAAR DÈ THOOLSE 1L—1 ■bouman potter 161 -tjfiS Positie van raad wordt uitgehold Diabetescollecte A.J. SCHOT EN ZN. Openbare verkoping ruim 9 ha Donderdag 23 november 1989 ÜUUKANl DEZE WEEK Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliei Naar Tholen Programma Dienstencentrum KABEUAUWFILET WIJTING SARDIEN/SPROT Zeeuwse super mosselen Spiering (beperkte aanvoer) THOOLSE VISHANDEL Met het aanbrengen van een tegel op een tableau opende burgemeester H.A. van der Munnik vrijdag middag in Sint Maartenshof officieel de dagverzor ging, een nieuw project voor ouderen die twee dagen in de week met de hulp van vrijwilligers en personeel in het bejaardentehuis aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. De openbare verkoping van ruim 9 ha bouwland in St. "Annaland heeft dinsdagavond 354.755 gulden opge bracht. De hoogste prijs was 42.000 gulden per ha, de laagste 36 mille. Geen risico Pittige prijzen Impuls naar boven Buurman van 72 jaar aangehouden In het Huis van Bewaring te Middelburg wordt de 72-jarige buurman J. de V. uit Anna Jacobapolder verhoord, verdacht van brandstichting in de woning van de familie G. Noorthoek aan de Langeweg. Aan vankelijk bekende hij tegenover de politie de brand gesticht te hebben, maar later trok hij die bekentenis in. Derde keer Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. VERVOLG PAG. 9 VERVOLG PAG. 9 WONINGINRICHTING .1 Nestor J. de Bres (PvdA): "De positie van de raad wordt zo uitgehold op 'n manier die niet kan!" Met die opmerking bekriti seerde het oudste Thoolse raadslid J. de Bres de wijze, waar op de bestuurderen de sanering van het wegenbeheer hebben be handeld. Hoewel burgemeester H.A. van der Munnik van kleur verschoot bij het aanhoren van deze ontboezeming, was de kri tiek niet aan zijn adres gericht, maar aan dat van de andere frac ties. Uit het vervolg bleek name lijk, dat De Bres doelde op de behandeling van dit onderwerp in de commissie bestuurlijke aange legenheden (niet openbaar). "Ik had hierover 'n spoedeisende raadsvergadering willen hebben," zei hij. Uit opmerkingen van de burgemeester bleek, dat De Bres als enige niet achter de gevolgde procedure stond. De socialist waarschuwde de raad dat ze moest oppassen niet teveel be voegdheden prijs te geven. Ook in het jaarverslag van de Par tij van de Arbeid gaat De Bres op deze zaak in. "De geldende regels in de gemeentewet worden over het algemeen reëel toegepast. Toch kan de fractie zich niet aan de indruk onttrekken, dat er te genwoordig meer in besloten kring wordt besproken, dan rede lijkerwijs nodig is. Onze fractie voelt hier niets voor," schrijft De Bres. Wanneer er stukken zijn waarover niet gesproken mag wor den, is oplegging van geheimhou ding in zijn ogen de aangewezen weg. Voor het Diabetes Fonds Neder land is op Tholen en Sint- Philipsland ruim tienduizend gul den ingezameld, waarvoor de or ganisatie gevers en collectanten bijzonder dankbaar is. De op brengst per plaats: Sint- Philipsland f. 1.227,65, Oud- Vossemeer f. 660,75, Sint- Annaland f. 1.596,25, Stavenisse f. 845,95, Sint-Maartensdijk f. 1.716,55, Scherpenisse f. 1.221,95 en Poortvliet f. 1.050,85. Van Tholen-stad was het precieze be drag nog niet bekend, maar er werd meer dan f. 2.500,- gecollec teerd. De dagverzorging vindt al enkele maanden plaats in Smurdiek. Op het ogenblik nemen er 9 bejaar den uit verschillende kernen aan deel. Tijdens de opening kregen de deelnemers de gelegenheid te laten zien wat de dagverzorging zoal inhoudt. Aan de feestelijke opening in de recreatiezaal van het tehuis gingen een aantal toespraken vooraf. Al gemeen directeur A.F. Aertsen van de stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) heet te alle aanwezigen welkom. Aert sen stond stil bij de start van het nieuwe verzorgings- en verpleegte huis Ten Anker in Tholen en de bouw van 22 aanleunwoningen bij het complex. Met de dagverzor ging en nog op stapel staande pro jecten voor ouderen op Tholen sprak de directeur van een 'volle dig naadloos op elkaar afgestemd voorzieningenpakket Aertsen vertelde in vogelvlucht welke vormen van ouderenzorg de afgelopen jaren zijn ontstaan: ta feltje dekje, aansluiting alarme ringssysteem, tijdelijke opname en dagverzorging. Dat laatste was bedoeld voor Ten Anker maar we gens de sloop en nieuwbouw in Tholen werd dit onderdeel in Sint Maartenshof ondergebracht. "Dit tot het moment dat de nieuw bouw bij Ten Anker verwezenlijkt zal zijn," zo zei hij. Dankzij subsidie kan de eigen bij drage van de deelnemers beperkt blijven tot 8,50 per dag, exclu sief vervoerskosten. De zorg op maat gedachten kon Aertsen il lustreren aan de hand van de nieu we plannen voor Sint Maartenshof die goedgekeurd zijn door de Ziekenfondsraad. Het gaat om de zorg voor ouderen die opname behoeven in een ver pleegtehuis maar met extra on dersteuning toch langer in het verzorgingstehuis of de eigen wo ning kunnen blijven. Hiervoor is 230.000 gulden uitgetrokken. De zorg zal plaats vinden onder ver antwoordelijkheid van het ver pleeghuis Ter Valcke in Goes. Voor deze zorg zullen echter be paalde ruimtes van het tehuis moeten worden aangepast. Aertsen deelde verder mee dat voor het verbeteren van de brand veiligheid in Maartenshof 250.000 gulden is toegewezen. Met de in spectie bejaardenoorden voerde de stichting onlangs overleg om in 1990 verdere afspraken te maken over nieuwe plannen om extra zorg te verlenen zodat bewoners langer in Sint Maartenshof kun nen blijven. Directeur A. van Loon van Ten Anker en Sint Maartenshof legde uit wat dagverzorging inhoudt. Volgens van Loon is het onder meer bedoeld voor bejaarden die thuis beginnen te vereenzamen. Wijkzuster of huisarts vragen of de oudere belangstelling heeft om enkele dagen per week deel te ne men aan de dagverzorging. Is dat het geval, dan vult de huisarts een aanmeldingsformulier in. Personeel van het tehuis legt een huisbezoekje af. Wil de betrokke ne deelnemen aan de dagverzor ging, dan wordt het vervoer door vrijwilligers geregeld. De dag op Sint Maartenshof begint voor de deelnemers rond 10 uur. Voor die tijd bereidt de activiteitenbege leidster het programma voor. Na het koffie drinken beginnen de ac tiviteiten: wandelen, boodschap pen doen, handenarbeid, huishoudelijk werk (tafel dekken voor middagmaal). Na het eten is er gelegenheid te rusten. Daarna worden er weer verschillende activiteiten ont plooit maar een vast programma bestaat er niet: in overleg wordt bepaald wat er gedaan wordt. De ouderen kunnen meedoen aan meer bewegen voor ouderen, een bijbellezing of kunnen op bezoek gaan bij de kapper of pedicure of met de bewoners van het tehuis iets ondernemen. "Het project heeft na een aantal maanden al aangetoond dat het voorziet in een behoefte in deze regio," zei Van Loon. R. Nijssen las een brief voor van dhr. A. van Driel uit St. Annaland die de loftrompet stak over de in zet van de vrijwilligers van de dagverzorging. Van Driel kon zelf niet aanwezig zijn bij de opening wegens de vele drukte die hem ten deel was gevallen na zijn 60-jarig huwelijksfeest en zijn verjaardag. Via Nijssen wilde hij iedereen be danken die de oudere medemens helpt. "We hebben het reuze," zo liet hij weten. per 1/2 kgD,dU per kg/D per kg«00 Eenarachtsweg 15 4691 EK Tholen Telefoon: 01660-2540-2792 Advertentie I.M Drukte bij de handwerktafels van de dagverzorging in de recreatiezaal. Zonder recreatie minder win kels en geen postkantoor in Stavenisse, zegt VVD Weigering gemeentegarantie voor nieuwbouw Ten Anker doet prijs per bed stijgen Vogelobservatiehut in Ram- megors officieel geopend Drie jubilarissen bij banketfa- briek De Waal Verdeelde raad verdubbelt subsidie voor VVV Nieuw wijkgebouw in St. Maartensdijk en Groene Kruisfusie met Schouwen- Duiveland Transparante muur in ge meentehuis Minder welvaart goed voor milieu, maar ZOM wil samen aan de slag St. Maartensdijk profiteerde van extra rijksuitkeringen WIJ ZOUDEN ALLEMAAL VOLMAAKT ZIJN ALS WIJ ZELF DE RAAD TER HARTE NAMEN DIE WIJ ANDEREN ZO GAARNE GEVEN Dit nummer bestaat uit 22 pagina's Sinterklaas bedankte in St. Maartensdijk de Thoolse bevolking voor de bijdrage aan de transport-couveuse voor de ambulancedienst. Zie verder pagina 13 De Gouden Leeuw was stampvol toen notaris mr. J. Schot uit Tho len de verkoping opende. In vijf kavels werden eerst bij opbod en na de pauze bij afslag de percelen van dhr. J.L. Stoel aan de Anna- vosdijk tussen St. Annaland en Stavenisse verkocht. Kavel I van 1.55.80 ha aan de Staartweg/hoek Westweg bleef als enige perceel op het hoogste bod voor de pauze steken, waardoor onroerend goed-handelaar J. van der Eijken uit Roosendaal koper werd voor precies 40.000 gulden per ha of totaal 62.320 gulden. Kavel II van ongeveer 1 ha aan de Staartweg(het noord-oostelijke deel van sectie E 325) bracht voor de pauze 40 mille op met J.S.C.F. Leijsen uit Poortvliet als hoogste bieder. Loonbedrijf fa. P. Fase uit Poortvliet ging daar met 200 gul den overheen, dus totaal 40.200 gulden. Kavel III van 2.73.30 ha, het grootste perceel van deze verko ping, eveneens aan de Staartweg gelegen(het zuidwestelijk deel van sectie E 325) bracht voor de pauze 37 mille op met Van der Eijken als hoogste bieder. Slager C. Slager uit St. Annaland ging daar met 900 gulden boven, zodat het to taal op 103.580 gulden kwam. Kavel IV van 2.19.67 ha aan de Staartweg kreeg voor de pauze 38 mille als hoogste bod van de fa. M. Gunter. Die teler van vroege aardappelen en witlof nam bij de afslag geen enkel risico door al op 42.000 gulden 'mijn' te roepen, waarmee hij totaal op 92.261 gul den kwam. Kavel V van 1.56.65 ha aan de Moggershilseweg strandde voor de pauze op 33.000 gulden door een bod van handelaar Van der Eijken. Bij de afslag bleef akker bouwer A.L. Hage uit St. Anna land daar ruim boven met 36 mille, waardoor deze kavel 56.394 gulden opbracht. C.A. Weijler fungeerde weer als roeper bij deze grote verkoping en hij moest soms met enkele karak teristieke uitspraken de zaal aan het lachen zien te krijgen om de vaart erin te brengen. De echte ko pers hielden zich eerst op de vlak te. De kwaliteit van de grond speelde ook een grote rol. Aan de Staartweg is het lichte grond, uit stekend geschikt voor de teelt van vroege aardappelen. Aan de Mog gershilseweg ligt zware grond en dat speelde een belangrijke rol bij de stroeve verkoop van dat stuk. De hoogste bieder voor de pauze kreeg een premie van 1%. Bij de afslag werd het echt spannend wie er 'mijn' zou roepen. Fase had het perceel naast het stuk land dat hij aan de Staartweg al in eigendom heeft, voor maar 200 gulden meer te pakken. Slager ging veiligheids halve 900 gulden boven het hoog ste bod uit en Gunter nam geen enkel risico met 4000 gulden bo ven zijn eigen bod voor de pauze. Hage kon het tenslotte wat kalmer aan doen met 3000 gulden boven het hoogste bod voor de pauze. ZLM-voorzitter J. Akkermans sprak over 'pittige prijzen'. "Ik had echter wel verwacht dat het rond de 40.000 gulden zou zitten. Behalve aan Moggershil is het he le goede grond voor vroege aard appelen. Zware grond kun je altijd nog voor ruiling benutten en bovendien is buurman's grond maar één keer te koop." Volgens Akkermans hebben de betere resultaten in de landbouw de grondprijs doen stijgen. "Het afgelopen jaar is er goed geld ge maakt, de vrije produkten trekken aan. Structureel is er echter geen enkele verbetering. Wanneer je geen droog jaar hebt in heel Euro pa, dan kan het weer heel anders uitpakken", aldus de St. Anna- landse ZLM-voorzitter. De prijzen bij het Bureau Beheer Landbouwgronden, die in ver band met de ruilverkavelingen op Tholen nogal wat grond koopt van boeren die stoppen met hun bedrijf, lopen de laatste tijd uit een van 25 tot 33.000 gulden. De openbare verkoping van dins dagavond springt daar duidelijk bovenuit. Landbouwer A.C. Breu- re uit Scherpenisse, taxatatie- en pachtdeskundige bij het kanton gerecht Tholen, spreekt over 'een impuls naar boven'. "Wie grond taxeert, kan de uitslag van deze verkoping niet voorbij laten gaan." Hij geeft echter drie factoren aan waarom er sprake is van een uit schieter. "Ten eerste is de grond aan de Staartweg van de bovenste De woning van de familie G. Noorthoek aan de Langeweg in An na Jacobapolder waarin vrijdagavond tijdens de viering van hun 50-jarig huwelijksfeest in Chez Ie Port te Steenbergen brand werd gesticht. De V. leeft al jaren in onmin met zijn buren. Toen vrijdagavond te gen kwart voor negen de brand werd ontdekt, vierde de familie Noorthoek in Chez le Port te Steenbergen het vijftigjarig huwe lijksfeest. Dhr. S. van de Genugten zag een hevige rookontwikkeling toen hij vrijdagavond de woning van Noorthoek passeerde. Hij handel de kordaat en ging de vuurhaard te lijf met emmers water. Ook werd de brandweer via 06-11 geal armeerd. Onderzoek van de politie wees uit, dat de brand met een brandbare stof, vermoedelijk benzine, was aangestoken. Aan de zijkant van het huis was een ruit vernield, waardoor de brandbare stof naar binnen was gegooid. De politie nam vrijdagavond nog De V. mee voor verhoor. Maan dagmiddag werd hij in Middel burg voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot om de verdachte nog zes dagen in bewaring te houden om hem ver der aan de tand te voelen. De politie stelde in Anna Jacoba polder een buurtonderzoek in. Ook worden er in het gerechterlijk laboratorium te Rijswijk diverse sporen onderzocht. Het was vrijdagavond de derde keer dat eigendommen van de fam. Noorthoek doelwit waren van brandstichting. In de nacht van 25 op 26 februari 1989 gooide men door een ruit in de schuur een brandende jerrycan met ben zine naar binnen. De schade bleef toen beperkt tot roetaanslag aan de disselbak van een caravan. Vo rig jaar werd eind februari ook al geprobeerd om de schuur in brand te steken. Toen vatte een caravan vlam. Volgens de politie zijn de drie branden op ongeveer dezelfde wij ze veroorzaakt, namelijk door een ruit te vernielen en een brandbare stof naar binnen te gooien. Zie verder pagina 11

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1