Piet Scherpenisse 50 jaar muzikant bij Accelerando Lichte ledengroei van Groene Kruis Waterschapslasten vijf gulden omhoog Provincie blijft bij 1 groeikern 1 1 Dubbele decoratie (vi Tanker tegen Thoolse dijk Goedkope computers ambtenaren KNF-bestuurslid W.L. Bijl reikte gouden speld uit BOUMAN POTTER Winkelacties Tholen kwartier op t.v. voor 32.000 gulden Itfl-USS Donderdag 16 november 1989 46e Jaargang no. 1 i muoTjp, ^OdelB^ WIN VOOR f 1100,- BRIUANTSIERADEN Zie de advertentie van JUWELIER BROEKHUIS op pagina 22 Tijdens een gezellige bijeenkomst, doorspekt met veel anecdotes, is dhr. P.W. Scherpenisse donderdagavond gehuldigd als gouden muzikant bij de koninklijke fan fare Accelerando. KNF-bestuurslid W.L. Bijl uit Tho len overhandigde de jubilaris in de Sakofahal een gouden speld met een oorkonde. Bejaardengym in alle negen kernen Het Groene Kruis Tholen/St. Philipsland heeft het le dental rtfet 9 zien stijgen van 5976 in 1987 tot 5985 per 31 december 1988. Dit is echter nog steeds minder dan de top in 1984 met 6067 leden. 28 personeelsleden Verrassende rede Eén noot Dreischor Verbouwing Polderhuis kost 3.5 ton Een verhoging van zowel het geschot als de verontrei nigingsheffing met vijf gulden zijn nodig om de be groting voor 1990 van het waterschap Tholen sluitend te maken. De aanschaf van een delfmachine, onder houd aan wegen, loonkosten, automatisering, aanpas sing van rioolwaterzuiveringsinstallaties en verbouwing van het Polderhuis vergen flinke investe ringen. Delfmachine G.S.: gemeente moet een keuze maken Het gemeentebestuur van Tholen moet kiezen voor één regionale kern die extra kan groeien. Er is geen ruimte voor de interpretatie van b en w, dat alle zeven kernen die mogelijkheid moeten hebben. fc - Automatenbedrijf Sondermeijer breidt al uit DEZE WEEK Bakker v.d. Hoek 4de met banket '£/c\ Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 2G Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. In het Schelde-Rijnkanaal bij Tholen is woensdagochtend tus sen zeven uur en half acht het Bel gische motortankschip Sabrit(1500 ton) tegen de dijk ge lopen, anderhalve kilometer ten noorden van de Thoolse brug. De tanker, die leeg onderweg was naar Rotterdam, liep volgens de schipper op onverklaarbare wijze uit het roer, kwam dwars op het kanaal te liggen en belandde met de voorsteven op de keien van de glooiing. Het voorschip kwam daarbij 50 centimeter omhoog. Door deze aanvaring werd de boegschroef vernield en liep het voorschip deuken op. Hoewel de tanker geen gevaarlijke stoffen vervoerde, waren de tanken niet ontgast. Een passerend tankschip, de Jan Siko B(1500 ton), probeer de de Sabrit vlot te trekken, maar moest op last van rijkswaterstaat om veiligheidsredenen zijn poging staken(de te hulp geschoten tan ker lag met het achterschip halver wege de lege Sabrit). Het verkeer op de Schelde-Rij nverbinding werd drie kwartier stil gelegd. Sleepbedrijf M. Jansen met de Thanika uit Tholen, de RWS 88 en Furie III van het bergingsbe drijf Theunisse uit Dintelsas wa ren ter plekke om assistentie te verlenen. De Belgische tanker werd rond half elf vlot getrokken door de Furie en de Thanika. De Sabrit voer daarna op eigen kracht naar de vluchthaven van Tholen, waar het schip door dui kers van rijkswaterstaat verder werd onderzocht. Het onderzoek wees uit dat het schip op eigen kracht verder kon varen. Rijkswa terstaat schat de schade aan het dijklichaam op 5000 gulden. De Sabrit is eigendom van Cleemput. Aan boord waren alleen een schipper en een stuurman. B en W van Tholen denken eraan om ambtenaren 1180 gulden sub sidie te geven om bij de fa. Verjaal in St. Maartensdijk een Philips computer van 3340 gulden te ko pen. Daarvoor moeten ze dan zelf maar 2160 gulden meer op tafel leggen. Het college wil op deze maoj^r de drempel voor de ambte naren die volgend jaar in het ge meentehuis met computers moeten gaan werken, verlagen. Door ervaring op te doen, ver loopt de overgang soepeler, aldus b en w. Ook b en w zelf, de raadsleden, alsmede het personeel van de openbare basisscholen en de TSG kunnen voor 3340 gulden een computer kopen. Zij krijgen ech ter niet de subsidie van 1180 gul den. Dat kost de gemeente Tholen totaal 35.000 gulden. Zie ook Tholenderwijs. Accelerando-beschermvrouwe M. Boogaard-Bolier overhandigt bloemen aan gouden muzikant P.W. Scherpenisse. In het midden mevr. Scherpenisse. terug op avond. een heel geslaagde Het echtpaar Scherpenisse was per taxi thuis opgehaald en werd bij de Sakofahal onthaald op een muzikaal welkom van de buiten aangetreden fanfare. Binnen bood beschermvrouwe mevr. M. Boogaard-Bolier bloemen aan, waarna de jubilaris met zijn vrouw en verdere familieleden een serenade werd gebracht. Het was donderdag 9 november precies 50 jaar geleden dat Piet Scherpenisse lid van Accelerando werd, samen met Adriaan Rijn berg. In juni 1939 waren ze allebei als leerling begonnen, samen met Lies de Graaf. Scherpenisse speelde 35 jaar bugel De contributie bedroeg 43 gulden, waarvan 40 gulden moest worden afgedragen. De 3 gulden werd ge bruikt om niet-ABWZ-activiteiten te financieren, zoals Meer Bewe gen voor Ouderen en het Zeeuwse Kruis. Er is bejaardengym in de zeven kernen op Tholen en vorig jaar is begonnen met nieuwe gym- nastiekgroepen in Anna Jacoba- polder en St. Philipsland. Hiervoor geldt een kleine eigen bijdrage van de deelnemers. De bestuursleden C. Meertens uit Poortvliet(secretaris- penningmeester) en mevr. M.J. Hoogedeure-Kievit uit Tholen zijn vanavond tijdens de algemene ledenvergadering in het Holland Huis te Scherpenisse periodiek af tredend. Vice-voorzitter A.C. Breure uit St. Maartensdijk is dat pas in 1991, maar wegens zijn ver huizing naar Scherpenisse heeft hij zijn functie beschikbaar gesteld. Wegens het overlijden van W.J. Potappel uit Scherpenisse is daar echter een bestuursvacature ontstaan. Het Groene Kruis heeft 28 perso neelsleden in dienst: een hoofd- wijkverpleegkundige, 9 wijkverpleegkundigen, 2 wijkzie- kenverzorgden, 3 verpleegkundi gen voor de avond-/nachtdienst, 4 meet-/weeghulpen, 1 administra tief medewerkster, 3 waarnemend wijkziekenverzorgden en 5 waar nemend wijkverpleegkundigen. In 1988 is druk overleg gevoerd met de kruisvereniging Schouwen- Duiveland en de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening om te komen tot één thuisgezond- heidsorganisatie voor Noord- Zeeland. Hierin zouden het kruis werk, de gezinszorg en het maat schappelijk werk samen moeten gaan om de patiënt in de thuissi tuatie een zp goed mogelijke zorg te bieden. Wat de gebouwen betreft zijn vo rig jaar de zeer slechte kozijnen in de wijkgebouwen van Oud- Vossemeer en St. Philipsland ver vangen door nieuwe kozijnen met isolerende beglazing. Plannen zijn in ontwikkeling om in St. Maartensdijk een nieuw wijkgebouw te plaatsen, waarin tevens het kantoor van de hoofd- wijkverpleegkundige - zij houdt nu kantoor in Scherpenisse - ge vestigd wordt. Ook de tandarts en fysiotherapeut, die al in het be staande wijkgebouw zitten, ver huizen mee aan de Parallelweg. Het Welzij nsorgaan uit Tholen zou verder moeten verkassen. Financieel had het Groene Kruis in 1988 een batig saldo van 29.952 gulden op een totaal van ruim 1 miljoen gulden. totdat hij wegens zijn gezondheid moest omschakelen op de grote trom, die hij nu weer al 15 jaar slaat. Voorzitter W.A. Boogaard schetste de jubilaris als een goed lid, dat nooit op de voorgrond treedt, maar altijd van de partij is. Gezien zijn andere activiteiten, onder meer als plaatselijk verte genwoordiger van de bouwbond FNV, had hij geen ambitie in een bestuursfunctie bij Accelerando. De voorzitter herinnerde eraan, hoe de St. Annalandse fanfare goed door de watersnood van 1 februari 1953 kwam. Slechts 1 bu gel werd verspeeld en dat was die van Piet Scherpenisse. Na het succesvolle, dertiende con cours van Accelerando, op 27 de cember 1973, toen de muziekvere niging naar de vaandelafdeling promoveerde, hield Scherpenisse - die pas een cursus spreken in het openbaar had gevolgd - een ver rassende feestrede wat muziek in een mensenleven betekent. "Dat maakte indruk", zei voorzitter Boogaard. Bij voordrachten op donateurs avonden stond Piet Scherpenisse zijn mannetje op het toneel en tij dens de driedaagse bazar in 1951 leverde hij ook zijn bijdrage. Op vrijdag, zaterdag en Tweede Paas dag kwamen toen in de schoollo kalen aan de Ring 3640 mensen binnen, wat een netto opbrengst van 3553 gulden opleverde. Een bugel kostte toen 150 gulden en nu bijna 2300 gulden, zo il lustreerde de voorzitter de enorme opbrengst van die bazar. De voorzitter kwam tenslotte met een cadeau. Hij vertelde, hoe Scherpenisse op een concours eens alle verwachtingen torpeteer de (overigens had Accelerando toch een eerste prijs) met een da verende klap die 1 tel te laat kwam. Die noot had hij er zelf bij verzonnen en daarom achtte hij een bureauset met schrijfgerei een geschikt geschenk bij dit gouden jubileum. Bestuurslid Bijl feliciteerde Scher penisse namens de KNF en on derstreepte het belang van zulke trouwe leden voor een muziekver eniging. Hij bracht de waardering voor 50 jaar muzikale inzet tot ui ting met een oorkonde en een gouden speld van de KNF. Het dankwoord van de jubilaris mondde uit in een gezellige dis cussie met anecdotes. Men keek Zaterdagavond trok Accelerando naar Dreischor voor een uitwisse lingsconcert. Pierre van Broekho ven is van beide verenigingen dirigent en dat kwam goed van pas bij de aparte en gezamenlijke uitvoering. Het concert vond plaats in de monumentale N.H. Kerk aan de Ring, die voor deze gelegenheid in de schijnwerpers was gezet. In verband met de stookkosten, wat voor de kleine gemeente een grote last is, wordt de kerk in de winter niet voor ere diensten benut. De muzikanten bliezen zich warm en de tempera tuur was zaterdag na een zonnige dag ook nog goed. Komend voorjaar verwacht Acce lerando de fanfare uit Wissenker- ke, nadat de St. Annalandse muzikanten eerder een concert op Noord Beveland gaven. Als het waterschapsbestuur zijn zin krijgt, wórdt het geschot vol gend jaar 138,- per hectare en de verontreinigingsheffing 58,- per vervuilingseenheid. De uitgaven voor zowel de tradi tionele taken als de waterkwali teitszorg zijn zodanig toegenomen, dat in de ogen van het bestuur een beperkte verho ging van geschot en heffing, in combinatie met het verder aan spreken van de reserves, niet meer verantwoord is. "Ons inziens zal ook voor de eerstkomende jaren na 1990 niet aan een stijging van de lasten zijn te ontkomen," schrijft het bestuur in de aanbie dingsbrief. Behalve de lastenverhoging wordt voor de zeeweringen, waterbe heersing en wegen 120.000,- uit de reserves genomen en voor de waterkwaliteitszorg nog eens 205.000,-. Volgens de begroting levert het geschot het waterschap ruim 2.5 miljoen gulden op en de verontreinigingsheffing bijna 1.6 miljoen gulden. Met de aanschaf van een nieuwe delfmachine is 220.000 gulden ge moeid, terwijl voor een klepel maaier nog eens 20.000 gulden nodig is. Een verdere automatise ring in de gemalen kost 125.000,-. Voor verbetering van wegen wordt in 1990 maar een half miljoen uitgetrokken en zijn er beperkte subsidiemogelijkhe den. Gedeputeerde staten schrijven dat WONINGINRICHTING r 1 |i [JL Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet aan de statencommissie ruimtelij ke ordening naar aanleiding van vragen van het RPF/GPV- statenlid L. van Dijke uit Middel burg. Over het begrip groeikern bestaat al geruime tijd verschil van me ning tussen aan de ene kant de provincie en de meerderheid van de Thoolse gemeenteraad en aan de andere kant b en w. VERVOLG PAG. 7 De Zeeuwse KNGB-voorzitter P. Janssen huldigde oprichtster mevr. Kugel bij het 40-jarig jubileum van de Poortvlietse gymnastiekvereniging Excelsior met twee onderscheidingen voor langdurig lid maatschap en bijzondere verdiensten. Het uitgebreide verslag van de jubileumviering vindt u op pa gina 13. Op het gebied van de waterkwali teit zijn forse investeringen ge pland. Aanpassen van de zuive ringsinstallaties in Poortvliet en Sint-Maartensdijk kost 350.000 gulden. Het totale onderhoud aan zuiveringsinstallaties van het wa terschap stijgt met bijna 27.000 gulden tot over een ton. In de begroting is voor de verbou wing van het Polderhuis te Sint- Maartensdijk 275.000 gulden op genomen, maar door bijkomende kosten in verband met vernieu wing van het telefoonnet en isola tie van het nieuwe kantoor gedeelte zal hiervoor 350.000 gul den nodig zijn. Om het tekort op de begroting te dekken wil het bestuur een lening van 800.000,- aangaan voor de traditionele ta ken en een lening van 700.000,- voor de zuiveringstaak. Dinsdag middag om twee uur spreekt de algemene vergadering van hoofd ingelanden zich hierover uit. De vergadering wordt gehouden in het Holland Huis in Scherpenisse. De meerderheid van de fractie voorzitters in de Thoolse gemeen teraad wil de streek VVV eiland Tholen een eenmalige subsidie van 32.000 gulden geven voor een t.v.-programma van 15 minuten. Dit in het kader van de serie 'Het gezicht van Nederland' dat door de NOS op Nederland III in 96 af leveringen wordt uitgezonden. Doel van het programma is de ontstaansgeschiedenis en de groei van de deelnemende gemeenten te tonen. De meerderheid van de fractie voorzitters wil de 32 mille met na me geven omdat de VVV een professionele videoband van het programma krijgt, alsmede 1000 boekjes die op de t.v.-uitzending gebaseerd zijn. Scholen, biblio theken, VVV, Kamers van Koop handel kunnen daarvan profijt hebben. Volgens b en w past de tv- uitzending 'uitstekend in het city- promotiebeleid' van de gemeente Tholen. De raadscommissie financiën spreekt er woensdagavond over. Zie ook Tholenderwijs. Maandagavond beslist de ge meenteraad over verhoging van de permanente subsidie voor de VVV van 12.000 tot 23.590 gulden. Wet houder L.J. Koopman is tegen dit meerderheidsvoorstel van b en w gezien de activiteiten van de VVV op zondag. Uitstraling St. Philipsland Het pas op het industrieterrein in St. Philipsland gevestigde auto matenbedrijf P.C.A. Sondermei jer wil nu al uitbreiden. De gemeente is verzocht om nog twee percelen grond te verkopen, totaal 730 m2. De grond ligt achter de bestaande bedrijfsruimte. De prijs is 55 gulden per m2 en 25 gulden voor de overhoeken. Wethouder L. Walpot is echter te gen de verkoop, zoals hij ook in april bij het eerste perceel al liet weten. Hij heeft principiële be zwaren tegen het automatenbe drijf. De meerderheid van het college is echter bijzonder ingenomen met Sondermeijer. "Het zal de raad ongetwijfeld niet zijn ontgaan, dat het bedrijfspand een grote bij drage levert aan de visuele uitstra ling van het industrieterrein. Wij nemen zonder twijfel aan dat er ook bij de uitbreiding sprake zal zijn van een aantrekkelijk bouw plan", aldus burgemeester Vogel en wethouder Kosten in hun voor stel aan de gemeenteraad van St. Philipsland. Door de grondverkopen willen b en w het bestemmingsplan In dustrieterrein nader laten uitwer ken, waarvoor de raad om geld gevraagd wordt. Woensdagavond beslist de gemeenteraad hierover. Waterschap wil de wegen niet kwijt en verbouwt Polderhuis voor 3.5 ton Bijkantoor van schoolbegelei dingsdienst RPCZ in St. Maartensdijk Orgelmaker Huijser klaagt over ongemakken in bedrijfs verzamelgebouw Chriet Titulaer over wereld vreemd huis van de toekomst in St. Annaland Thoolse visser Bout teelt oes ters, mossels en forellen in voormalige veerhaven Anna Jacobapolder Ned. Protestantenbond Tho len houdt 125ste algemene le denvergadering Zomerhuizen bij Stavenisse camping Uit op Tholen voor het eerst met musical Eerste gezamenlijke bijeen komst zeven Thoolse beleg gingsstudieclubs Levendige jubileumviering 40 jaar Excelsior Poortvliet Thoiense Boys bekert met strafschoppen verder tegen eerste klasser, Smerdiek kwartfinalist HOOP OP EEN MAALTIJD BIJ ANDEREN, MAAR HEB DE EIGEN IN DE OVEN GEREED Dit nummer bestaat uit 22 pagina's Met uitzondering van Stavenisse worden in alle plaatsen op Tholen en Sint-Philipsland weer winkel acties gehouden in verband met de naderende Sinterklaasdrukte. De eersten beginnen vandaag en morgen al. Zaterdag arriveert Sinterklaas op Tholen. Hij heeft een druk pro gramma, want zowel in Tholen, als Oud-Vossemeer en Sint- Maartensdijk moet Hij 's middags zijn opwachting maken. Daarbij komen de plaatselijke muziek korpsen in actie en is er veelal een kinderprogramma aan gekoppeld. De gemeente Tholen heeft in ver band met het Sinterklaasfeest de openingstijden voor de winkels verruimd. Van dinsdag 28 novem ber t/m vrijdag 1 december én maandag 4 december mogen de winkels open zijn van 5.00 tot 21.00 uur, op zaterdag 2 december van 5.00 tot 17.00 uur en op dins dag 5 december van 5.00 tot 18.00 uur. Bakker A.A.J. van den Hoek uit St. Maartensdijk behaalde woens dag een vierde prijs op de natio nale bakkersvakwedstrijden om het kampioenschap van Neder land in Wageningen. Van den Hoek kreeg voor zijn inzending banket een oorkonde waarmee hij zich tot de vijf beste banketbak kers van Nederland mag rekenen. Aan de wedstrijden namen zo'n 50 bakkers deel. Dit gezelschap kwam als de beste naar voren tij dens de 7 wedstrijden in de voor selectie vorig jaar. (Van den Hoek eindigde toen in Breda als eerste). De inzending bestond uit petit fours, een dessert taartje en truf fels. De jury beoordeelde zowel smaak als presentatie van het ban ket. Van den Hoek heeft sinds kort de beschikking over een ruimte achter de bestaande bakke rij voor het verwerken van choco lade ten behoeve van de chocolaterie-afdeling. Het bedrijf is met deze ruimte 70 vierkante meter vergroot en verbindt de winkel/bakkerij met het magazijn aan de Oostvest. Van den Hoek kan nu gebruik maken van een warmte- en een koelcel voor het bewaren van ingrediënten. De bakker zegt dat deze uitbreiding noodzakelijk was om de capaciteit te kunnen vergroten. De nieuwe werkplaats is betegeld, van stof- werende wandpanelen en vloer verwarming voorzien. Volgens Van den Hoek werkt het optimaal omdat in de nieuwe ruimte geen bloem wordt verwerkt en er zich geen problemen voordoen met vocht en temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1