Oesterdam brengt midden Zeeland 13 kilometer dichter bij Tholen Parallelweg langs Grindweg aangepast Bijna 300 Zeeuwen op Rijks Van knellend corset naar royaal huis voor stichting Beter Wonen BOUMAN POTTER BUNA 45 JAAR DE ▼unni cc Definitieve woonplaats aan Haven in St.Maartensdijk Weer weekmarkt op Tholen? Venekamp vroeg op de radio Bintje 23 cent Donderdag 9 november 1989 45e Jaargang no. 52 nuuLdc Lijnbach Commissaris opent 14.5 km lange weg van 1.7 miljoen gulden per km De schaar die de toenmalige koningin Juliana gebruik te voor de opening van de Zeelandbrug is maandag middag door de commissaris van de koningin dr. C. Boertien benut voor de officiële opening van de weg over de Oesterdam. De verbinding Tholen/Rilland vi ce versa is verkort van 29 tot 16 kilometer. De 14.5 km lange weg kostte de provincie 25 miljoen gulden: 1.7 miljoen per km. De dam zelf is door het rijk betaald. De weg over de Oesterdam was de laatste grote wegver binding die in Zeeland op het programma stond. Petje af Milieuvoordeel Aantal parkeerplaatsen verdeelt commissie De meerderheid van de commissie openbare werken wil de parallelweg langs de Grindweg in Tholen zoda nig aanpassen, dat er 16 parkeerplaatsen komen. Een minderheid (VVD en RPF/GPV) sloot zich aan bij de voorkeur van de bewoners voor een plan met 13 par keervakken. Vuilniswagen DEZE WEEK Zang/orgelavond 45 jaar bevrijding Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet "Na een verblijf van 3 1/2 jaar in een knellend corset heeft Beter Wonen haar definitieve plek gevonden", zei burgemeester H.A. van der Munnik donderdag bij de officiële opening van het nieuwe kantoor van Beter Wonen aan de Haven te St. Maartensdijk. Ballade huurder Duw- en trekwerk Dankbare opdracht 1 Jl -M JJ Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs t 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het gemeentebestuur heeft in de nota Tholen 2000 voorgesteld om de weekmarkt her in te stellen. Zo'n markt zou volgens het colle ge bij kunnen dragen aan het ver beteren van de leefbaarheid op Tholen. 'Attractief en koop krachtbindend', zo noemen b w het m de nota. M.C. Hage uit Scherpenisse was het er in de commissie voor het bedrijfsleven helemaal niet mee eens. "Als er in Sint-Maartensdijk weer een weekmarkt komt, zuigt dat de koopkracht weg uit Scher penisse, Stavenisse, Poortvliet en Sint-Annaland", betoogde Hage die er vanuit ging dat deze markt in de smalstad komt. "De mid denstandsfederatie is er totaal op tegen", zo liet Hage onomwonden weten. Wethouder J. Versluijs van econo mische zaken en welzijn herhaal de de argumenten die in de nota de weekmarkt aanprijzen. "Het is bestedingsvergrotend". Dat is een vaststaand feit. En Thoolse on dernemers kunnen er ook een standplaats krijgen". Versluijs zei, dat de Thoolse bevolking nu don derdags de weekmarkt in Bergen op Zoom bezoekt. "Mensen hechten aan een gezellige sfeer. Met de Thoolse middenstand er bij kunnen we wellicht vaststellen dat de koopkracht op Tholen blijft. Doen ze niet mee, dan ligt het aan henzelf". AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 MEESTERLIJK ONDERBOUWD In het programma Vroege Vogels van de Vara-radio is zondagmor gen tussen acht en tien uur dhr. H. Venekamp uit Tholen te horen over de slikken van De Heen bij St. Philipsland. Het zijn eigen op namen die hij maakte op de drooggevallen schorren in dit snel verzoetende gebied. "Het gaat opvallend vlug", constateert Ve nekamp. "Er zit werkelijk van al les. Ik heb reeën gezien, lepelaars en twee prachtige, rose-roden fla mingo's tussen de honderden wit te zwanen in." Venekamp vindt de slikken van De Heen veel ruiger dan Ramme- gors, waarover hij in juli een vraaggesprek had in Vroege Vo gels. Dit voorjaar was er een uit zending over de eendenkooi bij Anna Jacobapolder. Over de uitzending van zondag morgen a.s. maakte de program maleiding nog een voorbehoud: het zou eventueel een week later kunnen worden. Met een weids gevaar opende de Zeeuwse commissaris dr. Boerden maandagmiddag de weg over de Oesterdam, v.l.n.r. burgemeester Verbree, Henriëtte van Damme, Marcel Jansen, burgemeester Van der Munnik en gedeputeerde De Voogd. De openingshandeling op de grens van de zoute Oosterschelde en het zoete Schelde-Rijnkanaal paste in de sfeer van de naam van de dam. Burgemeester H.A. van der Munnik van Tholen en burge meester A. Verbree van Reimers- waal hadden namelijk de schaar voor de commissaris'uit een grote oester moeten halen. Deze is door Elly Burgers en Nico van Gerven uit Tholen in het Tros-t.v. pro gramma 'Te land, ter zee en in de lucht' een paar keer gebruikt bij het tobbedansen en de Ostrea kwam maandag uitstekend van pas. In de oester zaten de 10-jarige Marcel Jansen Dzn. uit Tholen en Henriëtte van Damme uit Krui- ningen in klederdracht anno 1900. Marcel, leerling van de openbare basisschool Ter Tolne, was uitver koren omdat zijn moeder, mevr. Jansen-Baay, dermate handig is met de schaar, dat ze speciaal voor de Oesterdam-opening kle ding van rond 1900 kon maken. Directeur J.F. Kousemaker had daarvoor oude schoolfoto's aan geleverd om historisch volledig verantwoord te werk te gaan. De 200 gasten die voor de officiële opening waren uitgenodigd, von den het maandagmiddag een mooi schouwspel op de zonover goten Oesterdam. Met de schaar die de commissaris van Marcel en Henriëtte op een kussen kreeg aangeboden, knipte hij een lint door, omgeven door de twee bur gemeesters en gedeputeerde J.D. de Voogd van verkeer en wa terstaat. Op de Stad Zierikzee, die een ca paciteit heeft van 800 mensen, werd tijdens een mooie tocht op de Oosterschelde van de Bergse- diepsluis, langs Tholen naar Yer- seke, door de gedeputeerde en de twee burgemeesters uitgebreid in gegaan op de Oesterdam. De verbinding was veel vroeger gekomen, dan gedeputeerde De Voogd had gedacht. "In mijn bangste vermoedens heb ik wel eens 1992 genoemd omdat de on zekerheden zo groot waren. Bij de begrotingszitting van de staten in 1985 gaf ik de problemen aan: de aansluiting op Tholen en het geld. Er was toen nog een gat van 8 mil joen gulden. Dat was groter, dijk graaf Hage, dan de gaten die later in de Veerweg zijn gereden. In die vergadering ontlokten de staten aan g.s. echter de belofte, alles op alles te zetten om ook de noorde lijke aansluiting in 1990 rond te hebben. Wij hebben ons woord gehouden en zelfs nog iets eerder is de Oesterdam vandaag officieel geopend. De financiële gaten konden tijdig worden gedicht, de inspraak bracht een waardevolle variant en en passant werd een grote en inge wikkelde, maar toch vrijwillige ruilverkaveling uitgevoerd. Petje if voor allen die daaraan in de verschillende fasen en in verschil lende hoedanigheid hebben mee gewerkt", aldus de gedeputeerde. De Voogd merkte op, dat met de huidige belangstelling voor ver keer en milieu het openen van we gen een wat heikele zaak wordt. "Niet echter in dit geval. De weg over de Oesterdam heeft de ver binding Tholen/Rilland bekort van 29 tot 16 km en daarmee wordt in deze hoek van de provin cie het ene milieuvoordeel op het andere gestapeld. De dam zelf zorgt voor een scheiding tussen het zoete en zoute water en de weg erover beperkt het aantal te rijden kilometers voor iedereen die zich tussen Tholen aan de ene kant en midden Zeeland en Zeeuws- Vlaanderen aan de andere zijde wil verplaatsen. Voor wie het heel milieubewust wil doen, is er de bus die ook over de Oesterdam een lijndienst onderhoudt. Bovendien draagt de verkorte rou te bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Hoe minder VERVOLG PAG 13 De bewoners van 22 woningen aan de Grindweg (nrs. 28 t/m 68) heb ben tijdens een hoorzitting twee plannen besproken voor het ver anderen van de parallelweg. In beide gevallen komen de 2.80 me ter brede rijbaan en een 1.20 me ter brede voetgangersstrook op één niveau en wordt voor de bus halte een tegelplateautje aange legd. In plan A is ruimte voor 16 parkeerplaatsen langs de hoofd rijbaan. Plan B houdt de auto's dichter bij huis: naast de voetgan gersstrook voor de tuintjes van de woningen. Er zijn dan maar 13 plaatsen en de as van de weg ver springt in de lengterichting iets om het verkeer af te remmen. De bewoners kozen voor plan B omdat ze het liefst de auto voor de deur hebben, ze anders proble men voorzien met de beplanting bij het in en uit de auto stappen en willen voorkomen dat bij het strooien van de Grindweg (bij gladheid) pekel op de geparkeerde auto's terechtkomt, zo bleek tij dens de hoorzitting. In de commissie liet wethouder L.J. Koopman weten, dat er bij het gemeentebestuur een lichte voorkeur is voor plan A, maar dat het college er vrede mee zou heb ben wanneer aan de wens van de bewoners tegemoet wordt geko men. Voor P. van Belzen en J. v.d. Heuvel gaf de stem van de bewo ners de doorslag. J. v.d. Jagt (SGP), M.A.J. v.d. Linde (PvdA) en W.C. van Kempen (CDA) ko^ zen voor plan A. Voor hen speelde het groter aantal parkeerplaatsen een rol én het feit dat de vuilnis wagen in deze variant dichter bij de stoep kan komen. Welk plan het wordt is aan het college, stelde Koopman. "Dat moet nu de knoop doorhakken." De wethou der betreurde het, dat de commis sieleden geen uitnodiging hadden ontvangen voor de donderdag ge houden hoorzitting. Een verandering van de parallel weg langs de Grindweg is nodig, omdat het vrachtverkeer op dit moment hinder ondervindt van de auto's die er geparkeerd staan. Daardoor worden de trottoirs stukgereden. Met het werk, dat Veiling Sint-Annaland, dinsdag 7 november. Bintje gewone 18-23, Irene gewone 26. Aanvoer 21 ton. Kleinverpakking veiling Breda: Bintje gewone 23-24, bonken 30-38. als een leerlingenproject zal wor den uitgevoerd, wordt in de week van 20 november - of een week la ter - begonnen. Thoolse- en Fluplandse kinderen voor het voortgezet onderwijs gaan al jaren over de brug naar het West-Brabantse als ze niet hebben gekozen voor de Thoolse Scholengemeenschap of de christelijke mavo in de gemeente Tholen. Sinds de Oesterdam zijn er ook meer mogelijkheden geko men voor de jeugd zich verder op het Zuid-Bevelandse te laten scho len, zoals deze krant vorige week meldde. In het herfstnummer 'Oase', de schoolkrant van de Rijks scholengemeenschap in Ber gen op Zoom schrijft rector A. Petermeijer dat er van de 1611 leerlingen 242 afkomstig zijn van Tholen en 22 van Sint- Philipsland. In 1982 kreeg de school volgens de directeur 'erg veel leerlingen van de basisscho len'. "Een topjaar. Dat zie je in onze school weerspiegeld. Deze grootstt groep zit in de laatste klas". Dit jaar zijn er 365 eindexa menkandidaten. De Rijks betrekt slechts een kleine 40% van haar leerlingen uit Bergen op Zoom. Er zitten iets meer jongens dan meis jes op school; 821 tegen 790. Ook uit de andere Zeeuwse gemeente Reimerswaal betrekt de Rijks leer lingen: 28. Uit Nieuw-Vossemeer bezoeken 25 leerlingen deze school. De overige verdeling naar gemeente is als volgt: Bergen op Zoom 608, Dinteloord 57, Halste ren 206, Heijningen/Fijnaart 8, Huijbergen 17, Ossendrecht 46, Putte 34, Steenbergen 158, Woensdrecht 101, Wouw 49, Over ige 10. Bezwaarschrift over Oesterdam busvervoer Spreiding bevolking niet al leen door bedrijven Beter Wonen steunt dagver zorging ouderen Opening De Klerk bewijs van onstuimige groei Slabbe- coornpolder Fietspaden langs provinciale weg op de lange baan 't Verkêêr van vroeher in noe Gymnastiekvereniging Excel sior Poortvliet veertig jaar Leraar schildert Sint- Annalandse haven omstreeks eeuwwisseling S.v. Eendracht heeft koningin Maar acht Duitse herders in Scherpenisse Noad verslaat rakter SPS op ka- VOOR IEDER LIGT HORIZON ANDERS DE Dit nummer pagina's bestaat uit 18 Ter gelegenheid van het feit dat Tholen 45 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse overheersing, is er zaterdagavond om zeven uur in de N.H. Kerk te St. Annaland een zang- en orgelprogramma. Organisator is de chr. gemengde zangvereniging VZOS, die overi gens zelf niet als koor optreedt. Wel dirigent Johan van Broekho ven, die samen met André Keijzer op het orgel bewerkingen speelt van vaderlandse liederen. Daar naast is er samenzang van zowel vaderlandse als geestelijke liede ren. Ds. A. van Herk verzorgt nog een meditatie over 45 jaar bevrij ding. N.K. veelzijdigheid paarden. Op de Schotsman bij Kamperland worden vrijdag en zaterdag de na tionale kampioenschappen veel zijdigheid voor paarden en pony's gehouden van de Kon. Ned. Fed. van Landelijke Rij verenigingen. De organisatie is in handen van 'De Gouwe Reijers'. WONINGINRICHTING r TjU "De stichting heeft haar naam eer aan gedaan. Zij is steeds beter gaan wonen en mag met reden trots zijn op het nieuwe onderko men. Een woning op stand, lig gend op een gunstige plaats nabij het centrum. Wat eigenzinnig van vorm, maar wonderlijk genoeg goed passend in de omgeving." De burgemeester vergeleek de wo ningstichting met een gezin, dat gedurende de loopbaan van de kostwinner geregeld moest verkas sen en zich na zo'n 25 jaar werken en opklimmen ergens definitief vestigt. Uit het gemeentehuis ging men naar de Molenstraat, waar personeel en bestuiu naar adem snakten. Aan de Haven kon Beter Wonen met haa: hele hebben en houden onder één ruim dak. Bij de openingshandeling speel den sleutels een hoofdrol. In een enorme sleutel zat een andere sleutel van flink formaat, die toe gang gaf tot een speciaal ge construeerde deur. Er steeg een grote tros ballonnen met het op schrift 'succes' op, waarna de tal rijke genodigden de glazen hal binnentraden om de royale ruim ten van het kantoor en de werk plaats te bewonderen. Het geplande, zij het bescheiden, vuurwerk boven de tijdelijke toe gang liet het volledig afweten. Dat drukte de feestelijke stem ming helemaal niet, want een trot se voorzitter L.A.M. Elenbaas nam van alle kanten de felicitaties in ontvangst voor het fraaie on derkomen van Beter Wonen. De werkplaats was als receptieruimte ingericht en daar kon men na de lange zit en vele woorden in Haestinge even bijkomen. Overigens waren de toespraken voorzien van muzikale intermez zo's. De tenor Han Wesdorp en bariton Cees van Dis van het Smalstads mannenkoor zongen enkele duetten, op de piano bege leid door Paul Heijboer. Die diri geerde na de pauze het instrumentaal ensemble Ars Mu- sica. Na de gedragen klanken volgde er een frivole finale met de 'ballade ener huurder', uitgevoerd door Wesdorp en Van Dis, bege leid door Ars Musica. Daarin kwam naar voren, dat een huur der in de Van Glymesstraat in Tholen wel heel lang op een nieuw keukenblok moest wachten omdat die bij de buren geïnstalleerd was. "De huurder haalt zijn recht op het feest voor alle mensen", zo besloten de zangers. De strijd om de bouwplaats van het nieuwe kantoor werd donder dag ook nog in de herinnering ge roepen. De gemeente wilde Beter Wonen het gat aan de Noordpoort laten vullen, maar de wo ningstichting wilde vanaf het be gin aan de Haven. Het liefst op de plaats waar het arbeidsbureau nu in aanbouw is. Toen de gemeente dat bleef afwijzen, zei voorzitter Elenbaas: dan gaan we maar naar Scherpenisse. "Dat leek ons toch ook niets voor een kantoor met een centrumfunctie", zei de bur gemeester. Toen bovendien de PTT aan de Noordpoort een nieuw postkantoor wilde bouwen, werd het voor Beter Wonen toch de Haven. Daar kwam echter 'over en weer wat duw- en trek werk over de welstandsaspecten' aan te pas, vertelde de burge meester. Architect H. Weertman conclu deerde daarom in Haestinge, dat de bouwplaats veel voeten in de aarde had. "Na veel tijd en over leg zijn we toch op deze markante plaats aan de kop van de voorma lige haven terecht gekomen." De architect legde uit, dat het per ceel steeds breder wordt van 12 tot 25 m. Er is 800 m2 kantoor en 240 m2 werkplaats beschikbaar. Bo venop de werkplaats voor de twee timmerlieden en de schilder en de stalling voor drie auto's is er nog ruimte voor een latere uitbreiding met 135 m2. Weertman noemde de nieuwbouw met de geheel glazen pui een mooie, goede, representatieve ruimte voor de woningstichting. Op de begane grond met drempel- vrije ingang en toilet voor gehan dicapten, zijn na de wachtkamer twee spreekkamers aanwezig. In de evenwichtige, symetrische opbouw is veel kunststof gebruikt om het onderhoud te beperken, zo maakte de architect duidelijk. Hij concludeerde, dat de werkomstan digheden voor het personeel van Beter Wonen zijn verbeterd. Weertman sprak van 'een dankba re opdracht'. Zie verder pagina 11 Burgemeester Van der Munnik staat gereed om het nieuwe kantoor van Beter Wonen aan de Haven in St. Maartensdijk officieel openen. i

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1