Begroting met bedrukt gemoed 173 scholieren naar Krabbendijke en Goes Elke dag gaan 450 passagiers per bus de Oesterdam over Minder lezers in de uitleenposten Beter Wonen wil alle huurhuizen Open dag Beter Wonen Cijfers van bibliotheken BOUMAN POTTER Beheer van 2434 huizen B en W van St. Philipsland: Compact discs in bibliotheken Geen onderzoek woonzorgproject Donderdag 2 november 1989 45e Jaargang no. 51 Gemeente wil vrijwilligers in bibliotheken Een nare bijsmaak bij de aanbieding van de gemeente begroting van Sint-Philipsland voor 1990. Dat wordt veroorzaakt door de schadeclaim van de levensverze keringsmaatschappij Amev die de gemeente Sint- Philipsland wellicht moet gaan betalen uit de reserves. De vervoersmaatschappij Zuid-West Nederland (ZWN) die de lijndienst 29 Tholen-stad-Goes vv over de Oesterdam verzorgt, vervoert op werkdagen zo'n 450 passagiers over de nieuwe verbinding tussen Tho len en Zuid-Beveland en terug. Korte pauzes De vier uitleenposten van de gemeenschappelijke openbare bibliotheek Tholen za gen het ledental vorig jaar met 4.7% dalen. Het aantal uitgeleende boeken liep met 6% terug. "De indruk bestaat dat met name inwoners uit de kernen Scherpenisse en Poortvliet minder gebruik zijn gaan maken van de openbare bibliotheken" meldt het jaarverslag. Alleen Oud-Vossemeer kende een groei. Notitie Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Reformatorisch Opening 3% meer belasting Huisvuil Sportcomplex DEZE WEEK Beter Wonen wil alle huurwoningen op Tholen gaan beheren, ook die van het Wezen Armbestuur te St. An naland, alsmede de stichting Gereformeerde Bouwcor poratie en de stichting Rusthuizen Gereformeerde Gemeenten aan de Doelweg, Kaay en Hoogstraat in Tholen. Ook van Wezen Armen en Geref. stichting I I Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers 1 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 1 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De woningstichting Beter Wonen houdt vrijdag a.s. open huis ter gelegenheid van de ingebruikne ming van het nieuwe kantoor met werkplaats en magazijn aan de Haven in St. Maartensdijk. Van middag is de officiële opening, morgen is iedere belangstellende van twee uur 's middags tot acht uur 's avonds welkom. Er is ook een fototentoonstelling van de nieuwbouw en een videofilm over wonen. Per 1 november is een nieuw me dium toegevoegd aan de biblio theken: vanaf deze datum zijn er compact discs te leen in Tholen, St. Maartensdijk en St. Anna land. Deze dienstverlening komt naast de uitleen van boeken en tijdschriften, gesproken banden, educatieve geluidscassettes (zoals talencursussen), diaseries en in formatieve videobanden. Na uitgebreid onderzoek heeft het bestuur besloten met uitlening van cd's te beginnen op kosten dekkende basis. Per cd wordt 2,50 leengeld gevraagd voor een week. De collectie is op dit moment nog in de opbouwfase. Er wordt gestart met 300 cd's en iedere week komen er nieuwe titels. Dankzij de landelijke dienstverle ning aan de openbare bibliothe ken, zijn de nieuw uitgekomen cd's direct beschikbaar. Een fol der over deze nieuwe dienstverle ning ligt in elk der bibliotheken klaar. Een overzicht van de totale collectie van de 3 bibliotheken is in te zien, evenals een selectie van titels die beschikbaar zijn in de desbetreffende bibliotheek. Het aantal leden en het aantal uit leningen van de Thoolse biblio theken was in 1988 als volgt. Tholen 2.013 leden en 116.040 uit leningen, Sint-Maartensdijk 1.268 en 75.492, Sint-Annaland 1.002 en 60.528, Poortvliet 232 en 14.091, Scherpenisse 148 en 9.164, Stave- nisse 263 en 13.642, Oud- Vossemeer 267 en 14.730. In to taal 303.607 uitleningen, 15.870 meer dan in 1987. Het ledenal daalde met 398 tot 5.591. Dat komt doordat alle jeugdleden, die een jaar lang geen boek hadden geleend, uit het systeem zijn ver wijderd. w De schadeloosstelling aan Amev loopt als een rode draad door de begrotingsbrief van het college aan de raad. Hoewel het bedrag Het vervoer van reizigers over de Oesterdam is stijgende. Op werkdagen gaan 450 buspassagiers (voornamelijk scholieren) van Tholen naar Zuid-Beveland vica versa. Volgens D.S. Tijmons, medewer ker vervoersontwikkeling van de ZWN is dit 'geen gek beeld' voor een lijn die op 24 oktober 1988 in gebruik is genomen. "De stijging van het aantal reizigers wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door scholieren voor de Rehoboth- school in Krabbendij ke en de Voe- tiusscholengemeenschap in Goes, maar er zijn ook wat meer andere reizigers bijgekomen". Volgens Tijmons is het nog te vroeg om conslusies te verbinden aan deze cijfers. "Daarvoor is de lijn nog te kort in gebruik". Om het vervoer saanbod te kunnen verwerken, heeft de ZWN zeven bussen van het touringcarbedrij f Carlier uit Middelburg ingezet. Directeur van dit bedrijf is C.W. Hage (afkom stig uit Scherpenisse). >>\ye ver sterken de lijndienst Tholen-Goes. Het gaat steeds om hetzelfde aanbod passagiers. Een aantal bussen halen de scholieren op bij de reguliere bushaltes in hun dorp als gesloten busvervoer, vanaf Tholen wordt dat dan ge woon de lijndienst 29 naar Goes". Deze dienst werkt sinds augustus. Hage beschikt in zijn bedrijf over 35 bussen. Carlier heeft 70 chauf feurs op de loonlijst. Over de Oesterdam zegt Hage: "Daar ben ik heel blij mee. Het heeft een gro te uitbreiding voor ons tot stand gebracht. De afstanden zijn ver kort en dan niet eens zozeer naar lengte, maar in tijd. Veel dagtoe risten maken nu ook een toer via de Oester- en Philipsdam en vaak bezoeken we dan het eiland en maken ergens een koffiestop". De bussen van de ZWN en Carlier vervoeren van Tholen en St. Phi lipsland 84 leerlingen voor de Re- hobothschool voor lager beroepsonderwijs en Mavo in Krabbendijke leerlingen voor de Voetius scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo in Goes. Op de Voetius scholengemeen- Het aantal leden van de uitleen- post Poorvliet liep met 9% terug en dat van Scherpenisse met 16.8%. In Stavenisse was de terug loop slechs 1.1% en in Oud- Vossemeer kwam er zelfs 1.9% nieuwe leden bij. In Poortvliet en Scherpenisse werden ook 13 tot 14% minder boeken uitgeleend. De daling in deze twee posten doet zich vooral voor in de cate gorie jeugd. In Scherpenisse valt op, dat méér mensen lid zijn van de bibliotheek in Sin- Maartensdijk (230) dan van de ei gen uitleenpost (148). De huis vesting voldoet zowel in Poorvliet ('opslagruimte') als in Scherpenis se niet. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad bleef de bibli otheek niet onbesproken. Naast de subsidie van 636.072 gulden trekt Tholen volgend jaar 40.000 gulden extra uit voor het in stand houden van de uitleenposten. "De uitleenposten kosten welis waar geld, maar zijn een heel we zenlijk element in het kader van het kleine kernenbeleid," meende J. de Bres (PvdA). Het bibliotheekbestuur heeft een notitie over de uitleenposten ge maakt en daarover is met het ge meentebestuur een gesprek geweest. De hoofdpunten zijn: be tere huisvesting en een professio nele begeleiding van de vrijwilligers. De bibliotheek wil daarvoor een bedrag tussen de acht- en veertienduizend gulden. B. en W. hebben het bestuur in overweging gegeven om ook in de drie filialen enkele vrijwilligers in te schakelen, waardoor een be roepskracht vrijkomt voor bege leiding van de vrijwilligers in de uitleenposten. Op die manier kost dat niets extra. W.C. van Kempen (CDA) en I.C. Moerland (PvdA) vonden het een prima voorstel. "Als dat niet zou kunnen, willen wij toch iets extra doen," zei Moerland. Ook P. van Belzen (RPF/GPV) wilde 'cou lant' zijn ten opzichte van de uit leenposten. Hij vroeg zich af of voorkomen kon worden dat leden van de posten naar één van de fili alen gaan. Uit het jaarverslag blijkt dat de bibliotheek hard werkt aan de uitbreiding van het eigen boekenbezit voor de uitleen posten. WONINGINRICHTING .1 1' 1 i- schap werken 4 docenten die op Tholen wonen. Bussen die om 7.10 uur 's ochtends vanuit Tho len vertrekken, komen om onge veer 8 uur in Goes aan. Vanuit Goes vertrekken de meeste schoolbussen naar Tholen en St. Philipsland om 2 uur 's middags. Voor leerlingen uit Tholen-stad betekent dat, dat ze om tien voor drie in hun woonplaats zijn, voor kinderen uit St. Philipsland wordt dat aanzienlijk later: kwart voor vier. De laatste schoolbus vertrekt om 16.10 uur vanuit Goes naar Tholen en St. Philipsland. Aan de Voetius scholengemeen schap studeren 1037 leerlingen (hetzelfde aantal als vorig jaar). Voor de Rehobothschool in Krab bendijke geldt dat de meeste leer lingen van Tholen en St. Philipsland om half twee weer op weg naar huis gaan. Volgens do cent E. van Veldhuizen worden de pauzes kort gehouden zodat de leerlingen op tijd naar huis kun nen om hun huiswerk te maken. Ook worden leerlingen zo inge roosterd, dat er weinig tussenuren ontstaan. De school begint om 8.05 uur. De eetpauze is om half elf gepland. In de brugklas zitten nu 29 Thoolse- en Fluplandsse leerlingen. Klas twee telt er 20, klas 3 en 4 tellen samen 35 leerlin gen van deze zijde van de Oester dam. De school is dicht bij het station van Krabbendijke gelegen. Volgens Van Veldhuizen blijkt uit het toenemend aantal leerlingen dat er duidelijke behoefte bestaat aan voortgezet onderwijs op re formatorische grondslag. "De Oesterdam heeft daar zeker in vloed op", aldus Van Veldhuizen. Maandagmiddag 6 november om De stichting Beter Wonen beheert 2434 woningen en 9 garages in de gemeente Tholen. De huurhuizen zijn als volgt over de zeven kernen verdeeld: Tholen 802, Poortvliet 182, Scherpenisse 160, Sint- Maartensdijk 658, Stavenisse 114, Sint-Annaland 255, Oud- Vossemeer 263. Het aantal opzeggingen (verhui zingen) zal dit jaar rond de 260 liggen. Tot en met november be droeg dit aantal 235. In 1988 was het 319, het hoogste in de afgelo pen vijf jaar. In 1987 verhuisden 265 mensen uit het bestand van de corporatie. In 1986 was dat 298, in 1985 232 en in 1984 218. Het aantal bij Beter Wonen inge schreven woningzoekenden over de afgelopen jaren, peildatum 1 juli: 1986: 194; 1987: 235; 1988: 222; 1989: 254. kwart voor drie wordt de weg over de Oesterdam officieel in gebruik genomen door de commissaris van de koningin in Zeeland, dr. C. Boertien. Hij wordt daarbij geas sisteerd door de burgemeesters A. Verbree van Reimerswaal en H.A. van der Munnik van Tholen. Bur gemeester Van der Munnik zal bij het begin van de weg op Tholen de eerste boom planten van het herbeplantingsplan. Zie verder pagina 19, 21 en 23. nog niet is vastgesteld, houdt het college er rekening mee, dat 'een groot deel van de positieve begro tingspositie in één klap te niet wordt gedaan'. De beschikbare re serve van 456.300 gulden eind 1990 zal ervoor moeten worden aangesproken. "We hebben het gevoel dat we al onze spaarcentjes op tafel moeten leggen", schrijven b en w. Toch slaagt het gemeentebestuur erin een sluitende begroting aan te bieden. 'Met een bedrukt ge moed', dat wel maar doordat de jaarlijkse kapitaallasten van geda ne investeringen teruglopen, is er enige reden tot optimisme en kan een 'redelijk gezonde begroting aangeboden worden. Voorzichtig heid blijft echter geboden, meent het college. Voor 1990 stelt het gemeente bestuur een belastingverhoging voor van 3%. Dit is nodig om de begroting voor het volgend jaar gezond te houden. De meerdere inkomsten noemt het college noodzakelijk voor de planning op de lange termijn. Hierdoor hoopt het college voldoende financiële armslag te scheppen. Het achter wege laten van belastingverhoging zoals in het verleden gebeurd is, acht het college 'niet de meest gunstige handeling': "Een be lastingverhoging is immers een blijvende inkomstpost". De hondenbelasting blijft echter 70 gulden per hond per jaar be dragen. Wel wordt de vordering in één termijn geregeld en niet in twee, zoals nu het geval is. De hondenbelasting zorgt voor een inkomst van 11.200 gulden. De rioolrechten worden met drie procent verhoogd en komen op f 74,15. De opbrengst wordt ge raamd op 57.900 gulden. Voor het ophalen van huisvuil stelt het college voor twee tarieven te hanteren. Een huishouden be staande uit meerdere personen moet 106,50 gaan betalen (een stijging met bijna 8%). Voor een eenpersoons huishouden 64 gul dennen verlaging van 34%). Voor de onroerend goedbelastin- gen kan het college nog geen defi nitieve tarieven vaststellen, hoewel ervan uit moet worden gegaan dat deze met 3% zullen stijgen. De begraafrechten ondergaan een wijziging. Werd in het verleden een bedrag berekend van 491,50 nu wordt het tarief 375 gulden. Deze verlaging wordt veroorzaakt doordat gemeentewerkers niet meer als dragers bij begrafenissen zullen optreden. De belangrijkste investeringen in 1990 zijn de aankoop van grond voor de aanleg van tennisbanen en een tweede voetbalveld. Ook ver betering van de toplaag van het bestaande sportterrein staat op het programma. Totaal 170.800 gulden, waarvan 110.800 gulden al gereserveerd is. Wethouder L. Walpot is tegen deze uitgaven. Gepland in 1990 is voorts de her bestrating van de Deensestraat, wat 16.300 gulden aan kapitaal- lasten met zich meebrengt. Reservering voor een nieuwe vrachtwagen en aankoop van een maaimachine vergen 60 mille, waarvan 40 mille uit de reserves komt. De onderhoudsintensieve ambts woning van de burgemeester heeft in 1990 een grondige buiten- schilderbeurt nodig. Ook de brandweer moet in het nieuw om in de negentiger jaren in moderne snit te kunnen uitrukken. Streekbewoners Oesterdam de Echtpaar Van Driel in Sint- Annaland zestig jaar ge trouwd Gemiddelde Tholenaar is lie ver niet meer dan 500 gulden maandhuur kwijt TSG belangrijk voor regio Nieuw PTT voorsorteercen- rum in Bergen op Zoom Open huis Timpa in Tholen is reünie Budelpack betaalt 75 mille aan gemeente Smalstads Mannenkoor eerste in Rotterdamse Doelen Thoolse gemeenteraad be zorgd over leerlingenaantal voortgezet onderwijs SPS komt twee doelpunten te kort voor periodetitel Schietvereniging Eendracht viert zesde lustrum met druk ke open dag ALLE MENSELIJKE WIJS HEID LAAT ZICH IN TWEE WOORDEN SA MENVATTEN: AFWACH TEN EN HOPEN Dit nummer pagina's bestaat uit 24 Er komt geen onderzoek in alle Thoolse woonkernen naar de be hoefte van een woonzorgproject. Wethouder J. Vérsluijs zei dat bij de begrotingsbehandeling op vra gen van I.C. Moerland. Deze wil de de vestigingsplaas van zo'n project laten afhangen van de be hoefte. Er is echter al gekozen voor Stavenisse en Oud- Vossemeer. Nog deze maand heeft het gemeentebestuur een gesprek met de betrokken instanties Beter Wonen, maatschappelijk werk, Welzijn voor ouderen en het kruiswerk. Volgens Vérsluijs moet van een provinciale of rijksbijdra ge niet al te veel worden verwacht. Voorzitter L.A.M. Elenbaas heeft ze niet nodig om rendabel in het splinternieuwe kantoor aan de Haven te St. Maartensdijk te kun nen werken. "We kunnen zonder die woningen toch wel rond ko men, maar voor de totale volks huisvesting op Tholen is het toch wel van belang dat alles in één hand komt. Zeker nu er schaarste aan huurwoningen is ontstaan. Beter Wonen gaat echter niet ac tief de andere woningverhuurders benaderen. Dat is een taak van het gemeentebestuur, dat het totale volkshuisvestingsbeleid overziet. Ik vraag me echter af of het bij voorbeeld voor het Wezen Arm bestuur niet verstandig is om de 87 woningen over te dragen. We hebben hier een professioneel ap paraat voor het beheer", aldus de Beter Wonen-voorzitter. De woningstichting had in 1988 een batig saldo van 2.7 miljoen gulden. "Je moet een behoorlijk overschot hebben, anders loop je vast", zegt Elenbaas. De Thoolse woningstichting werkt samen met de Nationale Woningraad en woningbouwver enigingen in Halsteren, Steenber gen en Bergen op Zoom. "We kunnen zelf nog een behoorlijk beleid voeren", zegt de voorzitter. "Elk kwartaal hebben we een ge sprek met de burgemeester en een ambtenaar om de problemen en wensen door te nemen. Woning bouw is een dynamisch gebeuren en we proberen een lange termijn beleid te voeren. In dat verband is het jammer, dat je soms laat op de hoogte bent van doorstroming van huur- naar koopwoningen. Wij volgen de ontwikkelingen goed en met de nieuwe rentes is het weer voordeliger om in een huurwoning te gaan", aldus Elenbaas. Zie verder pagina 13 en 15. Vanaf 18 september huist de woningstichting in dit nieuwe kantoor aan de Haven te Sint-Maartensdijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1