Ka dé B en W willen 75 mille van Budelpack Toch samenwerking chr. mavo en TSG? Lof voor jubilerende mavo-leraar J. de Jonge Gemeente Tholen in verweer tegen schadeclaim huisarts Zaterdag play in bij OVM Tulgp THOOLSE CQURAN1 Timpa vrijdag op TROS t.v. Open dag bij schietclub in Tholen BOUMAN POTTER Donderdag 26 oktober 1989 45e Jaargang no RIINA AR IAAD DIJNft *K> «lAAfi Maandag kort geding bij rechtbank Een conflict over betonplaten boven een gemeentelijke riolering is zo hoog opgelopen, dat b en w van Tholen een kort geding hebben aangespannen tegen Budel pack uit Poortvliet. Het college eist van het Poortvliet- se bedrijf een dwangsom van 175.000 gulden. Perplex Lagere prijs Verleden werkt in het heden "Kille cijfers kunnen in de toekomst wel eens aanlei ding zijn om wederom tot toenaderingspogingen te komen, want verlies van voortgezet onderwijs in onze gemeente zou wel een erg grote aderlating zijn." "Leerlingen niet minder gemotiveerdwel anders geïnteresseerd De adjunct-directeur van de chr. mavo, dhr. J. de Jonge uit Tholen, is maandag morgen in het zonnetje gezet wegens het feit dat hij 25 jaar leerkracht is. De Jonge begon na zijn opleiding aan de Driestar, zijn onderwijs loopbaan in 1964 aan de lagere Eben Haëzerschool in Tholen en in 1968 maakte hij de overstap naar de chr. mulo (de huidige mavo), waar dhr. J. van Beek de scepter zwaaide. Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Visserij Verwondering Verantwoordelijkheid Brutaliteit nooit! Dokter Janssen in St.-Maartensdijk eist 240.000 gulden De gemeente Tholen gaat bij de rechtbank in verweer tegen de vordering van ruim 240.000 gulden door de huisarts J.H.E. Janssen in Sint-Maartensdijk. Janssen wil dit bedrag als schadeloosstelling wegens gederfde restauratiesubsidie en bijkomen de kosten voor het herstel van het pand Markt 39. Onrechtmatig DEZE WEEK Lijnbach 1*1» AAiin IIIT Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nietrwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden t 7,50 contant. Inclusief btw op rekening t 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Die dwangsom is ervoor om Bu delpack ertoe te bewegen 75.000 gulden(een ton minder dus) te be talen om de riolering op het Poortvlietse bedrijventerrein bij eventuele verstoppingen te kun nen omleiden. Budelpack heeft van de gemeente toestemming ge kregen om een nieuwe hal boven de riolering te bouwen, maar een breedte van 5 meter zou een zoda nige vloer moeten krijgen, dat bij calamiteiten kan worden opgetre den. De gemeente eist daarvoor stelconplaten, Budelpack heeft er al semi-stelconplaten gelegd. De vloer lag er al voor de helft, toen het rechtsgeding werd aangezegd. Budelpack-directeur E.Ph. Nieuwkerk zegt 'perplex' te staan. "Wereldwijd staat de gemeente aangeschreven als gemakkelijk aanspreekbaar voor het be drijfsleven. In Tholen werkt het, zegt men, maar bij Budelpack werkt het niet. Eerst moeten we voor de Raad van State verschij nen wegens een paar loodsen, die door de nieuwbouw over drie we ken gaan verdwijnen. Nu is er een kort geding tegen ons aangespan nen. Wij schijnen elkaar niet te kunnen overtuigen en dat is zeer betreurenswaardig. Het is gewoon niet nodig dat we een financieel geschil door de president van de rechtbank in Middelburg laten oplossen. We hebben een paar keer arbitrage voorgesteld, maar dat is door de gemeente afgewe zen. Er is' twee keer mondeling overleg geweest met burgemeester Van der Munnik en met wethou der Versluijs. Daarnaast was er ambtelijk overleg. Tot onze verba zing is de gemeente met een rechtsgeding gekomen en dat is meer dan vervelend", aldus Nieuwkerk. De woordvoerder van de gemeen te Tholen, voorlichtingsambte naar F.A.P.M. Bakx, zegt dat er uitvoerig met Budelpack is gesproken, maar men kon niet tot overeenstemming komen. "Dè grondprijs is voor de uitbreiding van Budelpack al lager dan ge bruikelijk gehouden in verband met de riolering. Via een erf pachtsovereenkomst en recht van opstal is geregeld, dat er gebouwd mag worden, maar dat er over een breedte van 5 m boven de riolering geen vloer mocht komen of een zodanige vloer, dat er bij verstop ping kan worden opgetreden. Dat heeft Budelpack ondertekend. Opdrachtgevers van Budelpack ei sen wegens de hygiëne, dat er geen Vrijdagavond a.s. tussen zeven en acht uur komt de Timpa-collectie op de TROS-televisie in het pro gramma van Linda de Mol. Dit keer is lingerie het thema. Gedu rende 2 1/2 minuut tonen vijf mannequins de luxere lijn van Timpa en het programma van dochter Holland Trend. De mer ken Boops, Bloomers, Bon Gior- no en Timpa zullen aan bod komen. Voor het Thoolse bedrijf, dat za terdag open huis houdt van tien tot drie uur ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe pand, een hele eer. Er hebben zich al ruim 800 (oud-)personeelsle- den, hun familie en andere be langstellenden aangemeld. Onder hen medewerksters van het eerste uur. Schietvereniging Eendracht in Tholen houdt zaterdag a.s. van tien tot vijf uur een open dag. Ie dereen vanaf 18 jaar mag onder begeleiding schieten op de banen in het clubgebouw aan de Wattstraat in Tholen. Dit gebeurt in het kader van het dertigjarig bestaan, wat zaterdag 4 november officieel wordt gevierd. kieren in de nieuwe loods mogen zijn en daar ligt het conflict. Het contract staat haaks op de be drijfsvoering. De gemeente staat een gesloten vloer toe, maar dan moet er 75.000 gulden gestort worden. Dat is de helft van het be drag dat nodig is om de riolering bij eventuele calamiteiten om te leiden. Budelpack wil niet betalen en heeft alternatieven aangedragen, maar die zijn voor de gemeente niet aanvaardbaar. Er is met Bu delpack al eerder een conflict ge weest over loodsen", aldus gemeente-woordvoerder Bakx. Nieuwkerk meent,, dat het laatste mede de oorzaak kan zijn, dat b en w deze zaak nu zo hard spelen. "Wellicht dat het verleden een rol speelt in het heden. Iets wat met de loodsen niet plezierig is ge gaan, kan nu misschien een rol spelen. Dat is een mens eigen." Budelpack wil vasthouden aan de in 1988 gesloten overeenkomst. "De omlegging van de riolering is een puur theoretische zaak. Die kans is uitermate klein. Daarvoor gaan we geen 75.000 gulden beta len. Dan krijg je op den duur een nimmer eindigend bedrag dat nooit gebruikt wordt. We hebben drie alternatieven aangegeven, zo dat de vloer a la minuut verwij derd kan worden wanneer dat nodig is. De gemeente wil stelcon platen en met rapporten hebben we onderbouwd, dat we een lUcu- tieke vloer hebben. Voor de far maceutische afdeling die in de nieuwbouw komt, is dat een eis en een voorwaarde. Over drie weken is alles kant en klaar." Nieuwkerk denkt, dat de presi dent van de Middelburgse recht bank maandagmorgen om half elf in zijn uitspraak nog zoveel on derhandelingsruimte zal bieden, dat er opnieuw overleg met de ge meente zal volgen. Op straffe van een dwangsom van 175.000 gulden vraagt de gemeen te aan de president van de recht bank om Budelpack te verbieden een vaste betonbaan boven de rio lering aan te brengen. Voorzitter T.A. Vogel(links) feliciteert zilveren jubilaris J. de Jon ge van de chr. mavo in Tholen. B en W: anders op den duur beperking pakketkeuze B en W zeggen dat in antwoord op vragen van alle raadsfracties naar aanleiding van de gemeente begroting 1990. De vijf partijen spraken daarbij hun ongerustheid uit over de daling van het aantal leerlingen op de Thoolse scholen voor voortgezet onderwijs. De TSG(l.t.s., l.h.n.o. en gemeentelij ke mavo) daalden van 603 in 1986 tot 390 dit jaar. De chr. mavo bleef nagenoeg stabiel van 199 in 1986 tot 195 per 1 september dit jaar. De VVD-fractie pleitte voor sa menwerking van de scholen van verschillende identiteit, TSG(openbaar) en chr. mavo(bij- zonder onderwijs). "Wij delen deze zorg", zeggen b en w. "Op den duur zal er inderdaad een be perking kunnen komen van de pakketkeuze. De stijging van het aantal leerlingen in het basison derwijs zal mettertijd haar door werking wel hebben naar het voortgezet onderwijs, doch dat vergt tijd." Het college zegt al bij de fusie van lts, lhno en gem. mavo in 1986 gestreefd te hebben naar de vor ming van één school voor voort gezet onderwijs op Tholen. "Bij verlies van voortgezet onderwijs voor onze gemeente moeten alle leeringen van 13 jaar en ouder buiten Tholen onderwijs gaan volgen. Wij alleen kunnen echter niet zorgen dat het voortgezet on derwijs in Tholen gehandhaafd kan blijven. Ook de directeuren van scholen, ouders en andere be trokkenen dragen hierin een ver antwoordelijkheid", aldus b en w. WONINGINRICHTING ci! i_.JlL.-ii De 46-jarige De Jonge staat bij vele scholieren bekend als een strenge leraar die zeer goed orde kan houden en die zijn leerlingen dusdanig weet te motiveren, dat ze hun leerstof goed beheersen. De zilveren jubilaris werd in de lera- renkamer toegesproken door de voorzitter van het schoolbestuur dhr. T.A. Vogel uit Sint- Philipsland en directeur K. Flik- weert. Beiden hadden veel waar dering voor de wijze waarop dhr. De Jonge zijn werk op school doet. "25 Jaar bij het onderwijs, is op zich geen verdienste, maar wel de wijze waarop je het onder wijs inhoud geeft", zei de voorzit ter. "Je bent een goede kracht en een fijne collega. In 25 jaar heb je veel ups en downs gekend. Een hoogtepunt vormde ongetwijfeld de realisatie van het nieuwe schoolgebouw en een dieptepunt het dalende leerlingenaantal". Dhr. Vogel hield de aanwezigen voor, dat het onderwijs geen ge makkelijke tijd tegemoet gaat, ge tuige het regeeraccoord. "Het zal improvisatietalent vergen. Het bestuur heeft u dan ook hard no dig, zeker nu de directeur af gaat bouwen", aldus dhr. Vogel, die dhr. De Jonge een Rembrandt bij bel overhandigde en hem veel kracht en gezondheid toewenste. Directeur Flikweert vertelde dat dhr. De Jonge in hem onwillekeu rig het beeld van de visser uit i t'nolen oproept. "Vooral als ik je zie zitten achter je bureau in de adj. directeurskamer, waar aan de muur een beeld van het vissers vaartuig van je vader en een plaat je van het centrum van Tholen hangt. Tholen, je geboorteplaats, die je woonplaats is gebleven. Ge lukkig maar. En al is het dan niet de visserij geworden met het vak biologie voel je je, dacht ik, rede lijk verwant met de belangen van de vissers. Jan, je hebt de kracht, de gezondheid en de talenten mo gen ontvangen om een kwart eeuw les te mogen geven. Namens je collega's, medewerkers en leer lingen hoop ik van harte dat het je nog lang vergund mag zijn om je werk op deze school te mogen voortzetten", aldus dhr. Flik weert, die vertelde dankbaar te zijn dat dhr. de Jonge hem op vrijdag geheel pro deo wilde ver vangen als waarnemend directeur^ wegens het ADV-verlof. Dhr. Flik weert overhandigde mevr. De Jon ge een boeket bloemen. Vervolgens sprak de jubilaris een dankwoord. In vogelvlucht ging hij door de 25 jaar onderwijs. "In het licht van Gods Woord was ik slechts een onnuttige dienstknecht en ondanks goede resultaten word je steeds weer geconfronteerd met het menselijk tekort. Als indivi duele leerkracht, maar ook als team accentueert zich dat tekort vooral in zwakkere leerlingen die de derde klas met moeite halen en dan ander onderwijs moeten vol gen doordat ze op het toppunt van hun kunnen zitten. Er is veel wijsheid voor nodig om aan het eind van klas 1 te zeggen: 'het zal niets worden". Dhr. De Jonge zei ook dat geen enkele school meester zal kunnen zeggen: Ik heb het goed gedaan. "Dat de Heere mijn beperkte vermogens heeft willen gebruiken om jonge men sen op te leiden voor een diploma, stemt tot verwondering en dank baarheid". Zoals gezegd ging dhr. De Jonge in 1968 bij chr. mulo werken. De toenmalige voorzitter ds. Kolijn, sprak hem toen toe en las een ge deelte uit Samuel: Een geroepen dienstknecht. "Als je daarover na denkt, drukt de verantwoordelijk heid voor lesgeven des te zwaarder. Je mag dan kracht put ten uit het feit dat je pas door het onderwijsveld je tegen je zin ge wezen door de directeur van chr. mulo te Bergen op Zoom, dhr. Westveer, een respectabel mens. Een werktuig in Gods hand", al dus de jubilaris. Volgens dhr. De Jonge is er de af gelopen 25 jaar enorm veel veran derd in het onderwijs. "De poten van de Mammoet-wet van 1968 zijn er nog steeds: mavo, havo en vwo. Maar het aantal schooltypen en opleidingen is geweldig toege nomen. Er is voor elk wat wils. Ook inhoudelijk is er veel veran derd. Minder krijt en schoolbord, meer technische hulpmiddelen. Met verdeeld enthousiasme werd de computer begroet", zo hield de adjunct-directeur zijn toehoor ders voor. In zijn toespraak ging dhr. De Jonge ook in op het onderwijsbe leid vanuit Den Haag. "Veel wij zigingen moesten sinds de jaren zeventig organisatorisch en vakin houdelijk ingevoerd worden. Soms ging dit ten koste van de continuïteit en rust. Dat zijn ster ke voorwaarden voor goed onder wijs", zo stelde de jubilaris, die meedeelde dat er ook nu weer gro te veranderingen voor de deur staan. VERVOLG PAG 7 Biologie-leraar J. de Jonge vierde zijn zilveren onderwijsjubileum aan de chr. mavo in Tholen. Advertentie I.M. De huisarts kocht dit gedeelte van de voormalige Stadsherberg in maart 1987 in de wetenschap dat het gebouw een beschermd rijksmonument was. Een dergelij ke aanwijzing biedt mogelijkhe den voor subsidie indien het pand zou worden opgeknapt. Toen bleek dat dit niet het geval was (en ook het college er niet in slaagde het pand weer op de monumen tenlijst geplaatst te krijgen) dien de Janssen een claim in van 1 ton als voorschot op een grotere scha declaim. De president van de rechtbank wees 60.000 gulden als vordering toe. Dit bedrag is door de gemeente inmiddels aan Jans sen betaald. Janssen neemt hier geen genoegen mee en heeft de ge meente gedagvaard om de geleden schade en nog te lijden schade te vergoeden. Hiermee is een bedrag gemoeid van 241.500 gulden, plus 1500 gulden dubbele woonlasten per maand vanaf 1 september 1989 totdat de schade is betaald. Het college vraagt maandag de raad toestemming tegen deze vor dering van Janssen verweer te voe ren bij de arrondissementsrechtbank in Middelburg. Het college legt de raad uit hoe een en ander heeft kunnen ge schieden. Janssen heeft eind 1986 inlichtingen gevraagd over het pand naast de brandgang in Smurdiek. "Daarbij is hem ter loops medegedeeld dat, volgens de op dat moment ter beschikking staande gegevens, het desbetref fende pand een beschermd rijksmonument was". Later werd de architect van Janssen hier door de gemeente nog eens op gewezen met het oog op subsidie bij herstel van het pand. Janssen kocht het gebouw voorjaar '87 'waarbij zijn financiering mede was afgestemd op het verkrijgen van subsidie'. In juni 1987 kwam tijdens de voorbereiding van de notariële ak te aan het licht dat het pand geen beschermd monument was. De gemeente onderzocht dit. Het bleek dat een koninklijk besluit van maart 1976, 'waarbij het ge wraakte pand van de lijst was af gevoerd, foutief was gearchi veerd'. Omdat het gebouw zijn status was kwijtgeraakt kon de ge meente ook niet putten uit de restauratiepot bestemd voor de periode 1988-1992. De gemeente startte vervolgens een procedure om Markt 39 weer op de monu mentenlijst op te voeren. Hierin slaagde ze niet. Ondertussen wei gerde de huisarts het pand van de toenmalige eigenaar Coremans af te nemen omdat restauratie zon der subsidie voor hem financieel niet mogelijk was. Via een kort geding werd Janssen gedwongen het pand alsnog te aanvaarden. De huisarts deed dat, maar vond dat de gemeente hem onrechtma tig had behandeld. De gemeente De voormalige Stadsherberg op de Markt in St. Maartensdijk met links het gedeelte van dokter Janssen en rechts het deel dat door de exploitant van de Zeester wordt verbouwd om weer een hore- cabestemming te krijgen. verweet hij de monumentenlijst niet juist te hebben bijgehouden waardoor hij onjuist ingelicht werd. Op die grond stelde Janssen de gemeente aansprakelijk voor de schade die hij leed door het missen van de restauratiesubsidie. In de vaststelling van het meerja renprogramma restauratie monu menten 1987-1991 van de gemeente Tholen staat Markt 39/40 als woonhuis/horeca als 35ste op de lijst. De bouwtechni sche staat werd toen-in 1986- als matig omschreven. Als herstel- kosten voerde de gemeente toen 15.000 gulden aan waarvan 60% zou worden gesubsidieerd. De be nodigde subsidie zou op 9000 gul den uitkomen. Dit bedrag wcvrdt onder het jaar 1991 genoemd. Gemeente Tholen in de clinch met dokter Janssen en direc teur Nieuwkerk Timpa 30 jaar in Tholen met open huis ter gelegenheid van uitbreiding Een blije dag voor het Zeeuws dialect St. Philipsland klopt voor schadeclaim Utrecht in Mid delburg aan Technisch bureau Visser viert zilveren jubileum in Poort vliet Ruim 900 mensen ontdekten Tholen via t.v.-programma 'Ontdek je plekje' Wethouder Versluijs opent tweede vestiging Potter- Koopman Maandag is Tholen 45 jaar bevrijd van de Duitse over heersing Toby Hage tweede bij de Ne derlands damkampioen schappen Eendrachtcup jubileert in Sta- venisse SLECHTS ZEER WIJZE VORSTEN VERDRAGEN RAADGEVING DIE DE OREN NIET VLEIT EN TE GEN DE EIGEN INZICH TEN INGAAT Dit nummer bestaat uit 18 pagina's De Oud-Vossemeerse muziekver eniging OVM is zaterdag gastheer voor de vijfde play in van de mu ziekkorpsen op Tholen en St. Phi lipsland. 's Morgens om half tien beginnen de circa 100 muzikanten van 5 korpsen enkele muziekstuk ken in te studeren, die 's avonds om acht uur in de Vossenkuil wel luidend moeten klinken. Behalve leden van OVM, Concor dia St. Philipsland, Concordia Tholen, Euterpe St. Maartensdijk en Accelerando St. Annaland doen ook een aantal oud-leden en vijf muzikanten van Euphonia uit Vrederust mee aan de play in. De repetities van de verschillende instrumenten-groepen vinden 's morgens en 's middags plaats in de Vossenkuil(2 ruimten met OVM-dirigent René Hendrickx en slagwerk-instructeur Bram Goe- degebuure van Accelerando), de openbare basisschool Die Heene- trecht(2 lokalen met de dirigenten René Bogaard van Concordia St. Philipsland en Pierre van Broek hoven van Accelerando), alsmede het N.H. verenigingsgebouw aan de Ring met dirigent Piet Steyns van Concordia Tholen. Euterpe- dirigent Ben van Os is wegens hui selijke omstandigheden verhin derd. Zijn plaats wordt ingenomen door René Hendrickx, die 's avonds om acht uur ook het concert leidt. Uitgevoerd worden: First March van Waignein, Suite Variable van Jabovski, Concert Suite van Waignein, Choral and Rock Out van Ted Huggens, Caribbean Va riation van Jacob de Haan en Cre scendo van Harm Evers. De presentatie is in handen van mevr. S. Bout-Sakko uit Tholen. Voor het groot Thools orkest moeten de tribunes in de Vossen kuil wat 'opgerold' worden om al le muzikanten en luisteraars een plaats te kunnen geven. AUTOMATISERING P Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 Advertentie LM.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1