Fress Products bv taak bij en rond Ketelzand in de Bloemenlaan perst gewoon door Gemeentelijke misdrijven op voorkomen Zoommeer Campingavontuur kost paar ton BOUMAN POTTER BIJNA 45 JAAR - DÈ THOOLSE COURANT .1 lujJ Scherpenisse en Stavenisse wisselen de rode lantaarn Preventieplan gepresenteerd in gemeentehuis Sint-Maartensdijk nSZ-USS" Donderdag 19 oktober 1989 45e Jaargang nor49 DEZE WEEK O <v Toch weer sinaasappelsap in St. Maartensdijk Tholen vanavond op de televisie Fress Products pakt de door Laura Products verbro ken draad weer op en gaat in het bedrijfsverzamelge bouw te St. Maartensdijk opnieuw beginnen met het persen van sinaasappelen om verse vruchtensappen te kunnen leveren. Explosief Spuitbedrijf Veel bekeuringen Doré 'n kwartje Het voorkomen van misdrijven op en rond het Zoom meer. Dat is mogelijk wanneer gemeentebesturen, pro vincies en openbare lichamen de handen ineen slaan. Zo'n gezamenlijke aanpak in het preventiebeleid kun nen ongewenste ontwikkelingen in het gebied tussen Rotterdam en Antwerpen tegengaan. Als er in een vroeg stadium tot een dergelijk beleid wordt besloten kan dat veel narigheid in de toekomst voorkomen. De ze aanbevelingen staan in de nota 'Politiepreventie rond het Zoommeer'. Gemeente St. Philipsland kreeg ongelijk Tussen de 200.000 en 400.000 gulden zal de gemeente St. Philipsland vermoedelijk moeten betalen aan de N.V. Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht. Dit we gens schade door het niet doorgaan van een kampeer terrein in het Bos van Klompe te Anna Jacobapolder. Zeven ton Illegale recreatie Keiharde noodzaak Vertillen 1 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 1 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. VERVOLG PAG. 9 K V Kotter TH 10 verkocht naar Chili Politiepreventieplan voor spelt: Oesterdam in zomer overbelast Vogelwerkgroep telt honder den huiszwaluwnesten op Tholen Tholenaar Kees de Nijs zeilt de wereld rond Bliksemactie voor vluchtelin gen uit Afghanistan Alles op en tekort in Polen Oprichting studieclub van te lers droogbloemen AVC begint met volleybal voor recreanten en mini's Toby Hage op dreef bij natio nale damkampioenschappen voor aspiranten Prima debuut Thoolse scha kers in Zeeuwse competitie DOOR MORREN KOMT EEN TAAK NIET SNELLER KLAAR, ALLEEN MET ENERGIEKE AANPAK IS DAT TE BEREIKEN. Dit nummer bestaat uit 18 pa gina's WONINGINRICHTING .1 Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet De nieuwe onderneming is per 1 oktober opgericht door vier ven noten: het in Curacao op de Ne derlandse Antillen gevestigde Maurits Holding n.v., Ibro Project Company b.v. uit Barendrecht, dhr. A.N.M. Fortmann(26) uit Den Haag en dhr. P.A.J. Rijssen- beek(46) uit Bergen op Zoom. De laatste, één van de twee voor malige directeuren van Laura Pro ducts, heeft geen tekeningsbevoegdheid. Hij is nu aangesteld als produktieleider. De nieuwe financiers houden zelf de touwtjes meer in handen. Ze heb ben vertrouwen in het produkt en beginnen met 4 personeelsleden, ondanks dat de spoeling dunner geworden is. In augustus, na het faillissement van Laura Products, werd een gedeelte van de activitei ten namelijk overgenomen door de Schiedamse onderneming Zobi b.v. Vijf van de vijftien perso- neelsleden(de 2 directeuren, 1 ver tegenwoordiger en 2 andere werknemers) verhuisden mee. De produktie vond in Hendrik Ido Ambacht plaats. De gemeente Tholen stelde direct na het vertrek van Laura pogingen in het werk om een stuk bedrijvig heid te handhaven, wat nu gaat lukken. De huurruimte in het BVG wordt betegeld en van nieu we installaties voorzien. In een mededeling aan de gemeen teraad schrijven b en w, dat de be hoefte van de consument aan verse produkten explosief stijgt. "Die trend wordt nog eens ver sterkt door het gegeven, dat de consument langzamerhand wars wordt van produkten die kleurstoffen bevatten, dan wel conserveringsmiddelen of andere chemicaliën met zich dragen. De directie ziet daarom een gunstige markt voor dit dagvers produkt met duidelijke groeiperspectieven. De afzet van het gereed produkt vindt plaats aan hotels, restau rants, cateringsbedrijven, groot winkelbedrijven en luchtvaartmaatschappijen. Het nieuwe bedrijf richt specifiek op het industrieel-ambachtelijk ver vaardigen van dagverse vruchten sappen en nectar van vrijwel alle bekende en onbekende, voorna melijk exotische vruchten(sinaa- sappel, mandarijn, grapefruit, citroen, ananas, maracugu- mango, cocosnoot, aardbeien, frambozen, rode bessen, enz.)", aldus b en w aan de gemeente raad. De in het BVG te St. Maartensdijk gevestigde Jack Legrand Spuitbe drijf is even failliet geweest. Tegen de uitspraak van de Middelburgse rechtbank werd bij het gerechts hof echter met succes hoger be roep ingesteld na betaling van de twee schuldeisers. Het faillisse- mentsvonnis werd vernietigd. Curator mr. R.G. van Meggelen spreekt over 'een tijdelijke storm' en 'een erfenis van de vorige vesti gingsplaats'. Lagrand kwam uit Rotterdam, waar twee oude vor deringen open bleven staan. "Ad ministratief is daar wat laconiek, in elk geval niet tijdig op gerea geerd", aldus de curator. "Dit had niet mogen gebeuren, want het spuitbedrijf loopt als een trein en er wordt keihard gewerkt. De rechtbank in Middelburg heeft het verweer van Lagrand niet be grepen of vond dat niet redelijk, waardoor het faillissemeift werd uitgesproken. De twee vorderin gen die het bedrijf had verwaar loosd, zijn inmiddels betaald en met medewerking van de bank en de gemeente Tholen draait La grand met vier personeelsleden gewoon door", aldus mr. Van Meggelen. Het vierde BVG in St. Maartens dijk is nu een jaar in gebruik na dat de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, drs. J. de Ko ning, vorig jaar oktober de offi ciële opening verrichtte. De afgelopen week heeft de poli tie diverse bekeuringen uitgedeeld bij verkeerscontroles. Op de Ten Ankerweg in Tholen werden vrij dag 100 bestuurders gecontroleerd op het dragen van de autogordel. Maar liefst 21 chauffeurs waren in overtreding. Woensdag werd een vrachtwagencombinatie van transportbedrijf Geuze geverbali seerd voor het te zwaar geladen zijn. Dhr. J.W. werd op de Molen weg in Oud Vossemeer bekeurd omdat hij niet de vereiste trans portvergunning kon tonen en in Sint-Maartensdijk werden 25 brommers aangehouden. Zes wa ren in overtreding. Van 1 brom mer werden er diverse onderdelen in beslaggenomen. Op de Provin- cialeweg werden eveneens auto mobilisten bekeurd voor het niet dragen van de gordel. Op de Post weg in Tholen werden er voor de zelfde overtreding 3 mini proces verbalen uitgedeeld. In de Bloemenlaan in Sint- Maartensdijk wordt momenteel een nieuwe riolering aangelegd. Over een lengte van 196 meter ko men buizen te liggen met een dia meter van 1000 op een diepte van 2 meter veertig tot 3 meter. De aarde uit de gleuven worden met vrachtwagens naar de stortplaats Tuttelhoek gebracht via de Bloe menlaan, Hogeweg, Achter 't Bos en Keethil. Rond en op de nieuwe rioolbuizen wordt zogenaamd ke telzand gestort, een restproduct uit de kolengestookte electriciteit- scentrale de Amer bij Geer- truidenberg. Dit 'zwarte' zand wordt in grote vrachtwagens aan gevoerd die afgedekt zijn met zeil om verstuiving te voorkomen. Het lossen van dit spul kan op veel be kijks rekenen: jong en oud hou den even halt om het gemanoevreer van de wagens gade te slaan. In ketelzand vindt ook in de wegenbouw aftrek. Wegens het poreuse korrelige structuur is het een gewild product voor funderin gen. Vorige week werd de vijver aan de Bloemenlaan uitgebaggerd hetgeen enige stankoverlast ver oorzaakte. Deze blubber werd ook naar het Tuttelhoekje ver voerd. Langs de Provincialeweg worden nieuwe buizen gelegd over een lengte van 265 meter. Deze hebben een diameter van 800. Bij de zuiveringsinstallatie aan de Oudelandseweg wordt nog eens 48 meter buis gelegd (700 diameter). Het werk wordt voor ruim een half miljoen gulden uitgevoerd door wegenbouwmaatschappij J. Heijnen uit Roosendaal. Advertentie I.M. Om zes uur vanavond toont de Avro in het programma 'Ontdek je plekje' op Nederland 2 nog eens de mooiste hoekjes van het stadje Tholen. Ook maandaga vond werd het filmpje uitgezon den. Dit alles in verband met de stadswandeling, die zondagmor gen vanaf elf uur gemaakt kan worden op initiatief van de VVV. Het stadhuis, de Gasthuiskapel, de r.k. kerk, molen De Hoop en de scheepswerf van Van Duiven- dijk zijn in de route opgenomen. Stavenisse en Scherpenisse wisse len de afgelopen maanden voort durend als de kleinste kern in de gemeente Tholen. Jaren aaneen was Scherpenisse het dorp met de minste inwoners op het eiland. Per 30 juni bleek Stavenisse 1 inwoner minder te hebben, maar op 31 juli was Scherpenisse met 2 mensen minder weer de kleinste. Per 31 augustus hadden beide dorpen precies even veel inwoners: 1441. De laatste vijf jaar(van 1984 tot en met 1988) groeide Scherpenisse door middel van het geboorte overschot 1.2% van het aantal in woners en Stavenisse met 0.9%. Daar komt bij dat het vertrekover- schot ook ongunstiger is: in Stave nisse vertrekken 0.7% mensen meer dan er zich vestigden, in Scherpenisse is dat 0.6%. "De verschillen zijn klein, maar laten op langere termijn toch hun invloed gelden. De neerwaartse lijn met betrekking tot het migra tiesaldo in Stavenisse zet zich in derdaad door", aldus b en w op vragen van de raadsfracties van PvdA en RPF/GPV. Veiling Sint-Annaland, dinsdag 17 oktober. Doré 23-25; Bintje 20-24, bonken 1 33, drielingen 10-11, kriel 76; Eigenheimer 20-33; Bildstar 35; Irene 25-33, bonken 10. Aanvoer 43 ton. Kleinverpakking, veiling Breda. Maandag 16 oktober Bintje ge woon 25-26, bonken 36. Dinsdag 17 oktober Bintje gewoon 25, bonken 36. -v,: aiu* De met vele autoriteiten gevulde burgerzaal in het gemeentehuis te St. Maartensdijk met tweede van links adjudant D. Coppoolse uit Poortvliet én rechts achter hem burgemeester T.A. Vogel uit St. Philipsland. Derde van rechts op de voorgrond burgemeester A. Verbree van Reimerswaal, de vroegere gemeentesecretaris van St. Philipsland. Het rapport werd donderdagmid dag overhandigd aan burgemees ter H.A. van der Munnik door drs. A. Rook, plaatsvervangend hoofd van de directie criminali teitspreventie van het ministerie van justitie. Het is de bedoeling dat het bestuur de verantwoorde lijkheid neemt voor het te voeren preventiebeleid. Daarbij kunnen- ze bijgestaan worden door des- De afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State vernietigde het raadsbesluit van 10 december 1986 waarbij het ver zoek van de Utrecht tot betaling van schadevergoeding werd afge wezen. Daardoor moet de ge meente toch betalen, maar hoeveel is nog onduidelijk. Ge meente en verzekeringsmaat schappij zullen daarover onderling tot overeenstemming moeten komen. Gisteravond sprak de gemeente raad erover naar aanleiding van de uitspraken van de Raad van State bij de ingekomen stukken. Het beroep van dhr. J.A.M. Buijs- rogge, die de camping wilde gaan exploiteren, werd verworpen. Ten aanzien van het beroep van grondeigenaar Utrecht kreeg de gemeente St. Philipsland echter ongelijk. B en W stelden de raad voor de adviezen van rechtskundi ge mr. A. Minderhoud uit Middel burg inzake de verdere aanpak. De verzekeringsmaatschappij eiste in eerste instantie 755.900 gulden plus de wettelijke rente vanaf 14 maart 1986 wegens vermogens- en inkomensschade. De gemeenteraad van St. Philips land had het bestemmingsplan 17 maart 1982 veranderd waardoor de recreatieve bestemming was vervallen. Door de tweede herzie ning van bestemmingsplan Bui tengebied kon er op 9.17.10 ha grond, gelegen aan de zuidkant van het kruispunt van de Kram- mersweg met de Langeweg, geen kampeerterrein meer komen. De Urecht had er 450 staanplaatsen voor tenten en/of caravans willen aanleggen. Op grond van artikel kundigen binnen het politieapparaat. Verder zal de po litie adviserend optreden, naast de uitvoerende taak. Een en ander zou door een stuurgroep van bur gemeesters, vertegenwoordigers van justitie en politie moeten wor den voorbereid. Een reeks van punten dient daarbij onder de loep te worden genomen: wegen, parkeerplaatsen, recreatieparken, crossen met motorvoertuigen, strand- en oeverrecreatie, horeca, sportvisserij, natuur, duiksport, pleziervaart, jachthavens, be roepsvaart. Het beleidsplan betreft het gebied Haringvliet, Krammer Volkerak- Grevelingen, Zoommeer, Markie- zaatsmeer en Spuikanaal Bath. Met de aanleg van de Philipsdam en de Oesterdam zijn deze gebie den gemakkelijk bereikbaar ge worden. Vertegenwoordigers van de bij dit gebied betrokken 3 pro vincies, 14 gemeenten, 8 politie- groepen, 3 rijkspolitiedistricten en 3 politieregio's waren bij de presentatie van het plan in het ge meentehuis te Sint-Maartenssdijk aanwezig. J.J.D. Visser, regionaal coördina tor voorkoming misdrijven Zee land wees, erop dat juist het Zoommeer aanleiding is geweest om de koppen bij elkaar te steken. "Proviniale en gemeentelijke overheden hadden noeste plannen met dit gebied voor recreatie en industrie. Voor de politie tijd om voor het hele gebied tussen Euro poort en Antwerpen een visie voor de toekomst uit te stippe len". Volgens Visser is het zaak om oog te hebben voor problemen die zich niet aan gemeente-/of provinciegrenzen storen: "Illegale recreatie is het gevolg van unieke mogelijkheden om te recreëren. Als gemeente A dit aanpakt en ge meente B doet dat niet dan ver schuift het probleem. "Bestuurlijke en potentiële pre ventie kan volgens Visser dienen om gevolgen van besluiten te over wegen en op elkaar af te stemmen. Groepscommandant R. Osinga van de groep Oostflakkee noemde het beleidsplan uniek vanwege de samenwerking tussen een aantal politieregio's, tussen 3 rijkspolitie-landdistricten en dis trict rijkspolitie te water plus een gemeentelijk politiekorps (Bergen op Zoom). "De landelijke poli tiek zou jaloers kunnen worden op een dergelijke vrijwillige sa menwerking van de politie". Osin ga riep vooral de burgemeesters op om het plan verder uit te wer ken. "U bent het die in goed over leg met het openbaar ministerie en de politie zult moeten zorgen dat voor de handhaving van de openbare orde een alom aanvaard preventiebeleid tot stand komt". De groepscommandant wees op het belang van het preventieplan dat verder gaat dan het bestrijden en voorkomen van recreatiecrimi- naliteit. Door de uitgestrektheid van het gebied worden ook andere aspec ten in het plan belicht, zoals eco nomische en natuurhistorische, aldus Osinga. De voorbereidings groep bekeek de verschillende be leidsplannen voor het gehele gebied. Een brede samenstelling van de groep was derhalve volgens Osinga 'een keiharde noodzaak'. A. Rooks van het ministerie van justitie noemde het plan 'Zoom meer' een goede aanzet om het 'recreatiebeleid' in goede banen te leiden. "Met de uitvoering van het plan bent u er nog niet", zo waarschuwde hij. "Als de toe- ristenstroom op gang is gekomen, zal het ook vanuit het oogpunt van preventie van overlast, uw voortdurende aandacht vragen". Het preventiebeleid kan vanuit Den Haag de nodige ondersteu ning verwachten. Justitie heeft een directie criminaliteitspreventie ingericht en binnenlandse zaken een afdeling preventie en crimina liteitsbeheersing. Financiële steun kon Rook niet toezeggen. Dat hangt af van de kabinetsformatie. Rook sprak de hoop uit dat het politiebeleidsplan een stimulans kan zijn bij de ontwikkeling van een samenhangende aanpak. Burgemeester Van der Munnik prees de politie dat ze de knelpun ten op een rijtje heeft gezet en aanbevelingen doet om de politie te betrekken bij het ontwerpen van plannen voor het gebied. De burgemeester plaatste wel enige aantekeningen bij de nota. Hij wees op de ontwikkelingen die in het gebied reeds plaatsvinden en waaraan geen inspraak door de politie is voorafgegaan. "Ge meenten hebben alle hun eigen problematiek waarvoor zij zoveel mogelijk zelfstandig oplossingen willen en kunnen vinden". De sa menwerking die gevraagd wordt, kan wel eens uitmonden in een te 'omvangrijk opgezette structuur' waaraan men zich volgens Van der Munnik 'gemakkelijk kan vertil len'. Verder wees hij erop dat er enig inzicht nodig is in de te ver wachten economische- en recrea tieve ontwikkeling wil de politiepraktijk daarbij kunnen aansluiten. Het bestuur kan de signalen van de politie niet nege ren' al is het niet zo dat er op het ogenblik niets geregeld wordt! Dat het bestuur het preventiebe leid mede gaat sturen noemde de burgemeester lovenswaardig. "Verstrik je niet in een vreselijk zwaar opgezette structuur. Dat kost alleen maar veel tijd en geld". De burgemeester werd na afloop van zijn toespraak bedankt door de coördinator Visser voor de ontvangst van de genodigden in het 'wonderschone gemeentehuis'. Hij bood Van der Munnik het boek 'Poort van de Delta' aan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1