Bedrijven medicijn voor leegloop van de kleine kernen op Tholen Steun 4037 mensen voor Thoolse Polen Sikkel van stal gehaald voor liatris BOUMAN POTTER 't Scharretje eerste visclub met subsidie CiSl-USS Auto valt tien meter omlaag in gordelcampagne Pleidooi voor telefoons in de gymlokalen B en W verwachten in nota 2000 alles van werkgelegenheid Donderdag 12 oktober 1989 45e Jaargang no. 48 Extra steun voor het westelijk deel van de gemeente Tholen. Dat is nodig om de werkgelegenheid daar te bevorderen en de bestaande voorzieningen in stand te houden. Het ondersteunen van het economisch zwak kere deel van Tholen is het voornaamste beleid voor de komende jaren. Het moet ervoor zorgen dat het ver trek van veel inwoners uit de dorpen naar het stadje Tholen tot staan wordt gebracht. Het gemeentebestuur wil dit bereiken door de premieregeling voor bedrijfs vestiging op Tholen aan te passen. Dat staat in de nota 'De gemeente Tholen naar 2000'. Dubbele premie Leegloop Oud-Vossemeer Vele hectares Zomerwoningen Wie plukt walnoten aan Vrouwendijk? Handtekeningen aan advocaat overhandigd Geen apart geval Opening Oesterdam op Stad Zierikzee Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet DEZE WEEK Lijnbach Bij verhuizing Goede verwachtingen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Op zaterdag 21 oktober wordt bij sporthal Meulvliet in Tholen een manifestatie gehouden gericht op een beter gebruik van de autogor del. Onder het motto 'Zeeuwen rijden vast beter' wordt voorlich ting gegeven over de effecten van autogordelgebruik. Om de gevol gen van een botsing bij een snel heid van vijftig kilometer per uur te tonen, Iaat men van tien meter hoogte een auto omlaag vallen (om half twaalf en om drie uur). In verschillende stands kunnen bezoekers aan activiteiten mee doen, zoals een behendigheids- baan. De manifestatie duurt van half elf tot vier uur. De actie gaat uit van het regionaal orgaan verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Dat wil het gebruik van de autogordel verhogen van 70 naar 80% van de automobilisten. Op Tholen en Sint-Philipsland is de actie vrijdag gestart. Ze duurt tot 4 november. Tot gisteren waren 553 automobilisten gecontroleerd en daarvan kregen er 48 (dat is 8.68%) een bekeuring. In de commissie sport stelde J. de Laater het ontbreken van tele foons in de Thoolse gymnastiek lokalen aan de orde. "Vindt het gemeentebestuur dat niet wat griezelig. Er kan toch wat gebeu ren als bijvoorbeeld een onderwij zer als enige volwassene met een groep kinderen in zo'n lokaal is." De commissie was het met hem eens, dat dit de aandacht verdient. Voorzitter C. v.d. Berge noemde het 'een trieste zaak' dat de ten- niscomplexen in Sint-Annaland en Oud-Vossemeer geen telefoon hebben. Mevrouw C. Moeliker wees erop dat in Haestinge in Sint-Maartensdijk wel een tele foon is, maar die is overdag niet bereikbaar. "Het kostenaspect en ook het feit dat er niet steeds een beheerder in het gebouw is zijn de redenen geweest om geen telefoon in gymlokalen aan te brengen. Bij de bouw in Oud-Vossemeer is dat nog aan de orde geweest," zei ambtenaar P. v.d. Vlies. L. Hage pleitte voor een betere toegang voor gehandicapten bij Meulvliet. De buitendeur zou der mate zwaar zijn, dat die zonder hulp niet open te krijgen is door mensen in een rolstoel. Van der Vlies wees erop, dat de Thoolse sporthal de test van de Anib destijds doorstaan heeft. Wethou der P. van Schetsen wilde best be kijken of er met eenvoudige middelen wat te doen is. Het voorstel van Hage voor een auto matische deur vond hij te duur. Als het aan de commissie sport ligt wordt hengelsportvereniging 't Scharretje uit Oud-Vossemeer de eerste visclub op Tholen die een gemeentelijke subsidie krijgt. De commissie stemde dinsdaga vond unaniem (Th. Moerland en J. Smulders waren afwezig) in met het voorstel van b. en w. om per jeugdlid twintig gulden te geven. De vereniging telt 26 jeugdleden en maakt nogal wat onkosten om hen te laten deelnemen aan wedstrijden om het Nederlands en andere kampioenschappen. "Ik vraag me af of ze met 520 gulden per jaar gebaat zijn," merkte J. de Laater op. Ambtenaar sportzaken P. v.d. Vlies zei dat het bedrag meer als een tegemoetkomirig moet worden gezien, 't Scharretje heeft voor 1990 een begroting in gediend met een tekort van f. 3.775,-. Ook de rijvereniging Eendracht- ruiters kan voor 1990 een gemeen telijke subsidie tegemoet zien. In de lijst was geen bedrag opgeno men, maar dat was volgens v.d. Vlies een misverstand. "Ze krij gen alsnog een bijdrage naar het aantal jeugdleden," zei hij. In de welzijnscommissie werd vorige week een bedrag van 640 gulden genoemd. Advertentie I.M. St. Maartensdijk heeft volgens de nota 2000 nog een duwtje in de goede richting nodig. Aan de Bloemenlaan en Provincialeweg in vesteert de gemeente weer ruim een half miljoen gulden in de aanleg van een bergingsriool tot aan de zuiveringsinstallatie. Wegen bouwmaatschappij J. Heijmans uit Roosendaal voert het karwei uit. Daarin wordt het gemeentelijk be leid voor de eerstkomende jaren uiteengezet. De groei van de be drijvigheid op Tholen ziet het col lege als het voornaamste oogmerk voor de toekomst. Als dat lukt, volgt de rest vanzelf: als de werk gelegenheid groeit dan zal er ook vraag komen naar woningen. Ko men er meer mensen te wonen dan kunnen voorzieningen worden verbeterd. Om dit beleid uit te voeren, stelt het bestuur voor minder premie te geven aan bedrijven die zich in de kern Tholen willen vestigen. Deze moet de helft worden van wat be drijven krijgen wanneer ze zich el- der op Tholen vestigen. Voor een bedrijf dat zich in Tholen vestigt, wordt dan 35 gulden per vierkante meter (voor de eerste 1000 vier kante meter) beschikbaar gesteld, een bedrijf dat zich in een andere kern vestigt, kan rekenen op 70 gulden per vierkante meter. Voor een volgende 1000 vierkante meter vloeroppervlak bedraagt dat respectievelijk 25 gulden en 50. Bij uitbreiding in Tholen wordt 15 gulden per vierkante meter in het vooruitzicht gesteld, elders kun nen ondernemers rekenen op 30 gulden per vierkante meter. Volgens het gemeentebestuur le vert de huidige premieregeling voornamelijk profijt op voor de kern Tholen. Deze kern groeide de laatste drie jaren met 110 inwoners terwijl het inwonertal van de an dere kernen tezamen met 109 daalde in dezelfde periode. In die zelfde drie jaar verhuisden 102 mensen uit de diverse dorpen naar het stadje Tholen terwijl er uit de kern Tholen nog eens 141 inwo ners naar elders vertrokken. De leegloop van de dorpen naar Tholen baart het college zorgen. De nota spreekt van een verschui ving van de bevolkingsdichtheid van west naar oost. (sinds 1971 groeide Tholen-stad met 53,1%, de andere kernen samen met 6,1%). Het geboorte-overschot in Tholen-stad bedroeg in 1988 pre cies 60, in alle andere kernen was dat 56. Een en ander leidt tot ver grijzing van de bevolking. Ook al is er Tholen-stad sprake van een 'verjonging' het vertrek van Thoolse ingezetenen naar andere gemeenten blijft volgens het colle ge te hoog. De leegloop doet zich vooral in Poortvliet en Stavenisse voor. De afgelopen 8 jaar vertrok ken er uit Poortvliet 106 inwoners en uit Stavenisse 110. Het zijn vooral deze gegevens die tot een 'bijsturing van het beleid' moeten leiden. De groei van Tholen-stad ten nadele van de an dere kernen acht het college 'op lange termijn geen goede ontwik keling'. Voor de kern Tholen kan het zelf nadelig zijn wanneer de rest van het eiland economisch 'zwakker' komt te staan. "Voor de gezonde groei van een aantrek kelijke kern Tholen is nodig dat in het westelijk deel van de gemeente bloeiende en aantrekkelijke woon kernen aan die ontwikkeling van de kern Tholen bijdragen". Tho len zelf profiteert volgens het col lege toch al van de gunstige ligging ten opzichte van West- Brabant. Ook Oud-Vossemeer kan van dit beleid vruchten plukken wegens de gunstige ligging tussen 'een zich gunstig ontwikkelend Thools achterland en een econo misch expansief West-Brabant'. Voor nieuwe bedrijvigheid op Tholen is zeker nog plaats, zo stelt het college: in de Slabbecoornpol- der bij Tholen is nu nog 2 hectare beschikbaar en worden voorberei dingen getroffen voor de uitbrei ding van het terrein met ongeveer 6 hectare. Bij Sint-Maartensdijk is nog 4 hectare te bebouwen en kan op 8 hectare verdere uitbreiding plaatsvinden. De gemeente dient daarvoor echter wel deze grond van de Domeinen te kopen. Zijn deze terreinen vol, dan denkt het college gronden aan te wijzen aan de westzijde van de Oud- Vossemeersedijk, tegenover het huidige terrein. Bij Sint- Maartensdijk wordt gedacht aan het gebied aan de noordzijde van de Provincialeweg, ook tegenover het bestaande terrein of ten zuiden van de Westkerkseweg- Gorishoeksedijk. Het college wijst op de bedrijfsterreinen in Oud-Vossemeer, Sint-Annaland en Stavenisse als mogelijkheden voor bedrijven van onder meer lokale aard. De bebouwing van het be drijfsterrein in Poortvliet gaat snel. Mocht daar uitbreiding noodzakelijk worden, dan denkt het gemeentebestuur aan het ver groten van het huidige terrein aan de Paasdijkweg. Hoewel de nota voornamelijk aandacht schenkt aan het werven van nieuwe bedrijven, noemt het college van burgemeester en wet houders de recreatie ook als pijler voor werkgelegenheid op Tholen. Het uitbreiden van campings, zo merwoningenparken bij Scherpe nisse, Stavenisse en Sint-Annaland 'kan aan een goede ontwikkeling van die kernen bijdragen'. Er dient volgens het college met kracht te worden gestreefd naar het tot stand komen van een zo merwoningenpark met een 'eik- weer accomodatie' bij Gorishoek. Wat de land- en tuinbouw betreft denkt het college dat de tuinbouw gedient is met het aanwijzen van één of meerdere gebieden waar kassenbouw kan plaatsvinden (bij De gemeente Tholen loopt in de pas wat betreft het uitvoeren van het beheersplan buitengebied. Dit omhelst een kap- en beplan tingsplan voor dijken en wegen over een periode van tien jaar: 1985/1995. Elk jaar wordt door de gemeente een gedeelte van het plan uitgevoerd. Wethouder L.J. Koopman zei dat in de commissie vergadering openbare werken naar aanleiding van een vraag van raadslid I.C. Moerland. Het waterschap is volgens Koop man daarentegen 'terughouden der' in het rooien en aanplanten van bomen langs wegen en dijken. Staatsbosbeheer is volgens de wet houder redelijk op tempo. Om meer variatie in het Thoolse land schap aan te brengen, gaat de ge meente Tholen 143 walnotenbomen planten aan de Vrouwendijk te Tholen. De com missie adviseerde het college posi tief in deze. W.C. van Kempen vroeg zich af, hoe het met de schaduwwerking van deze bomen op de landbouw gronden is gesteld. Hij wilde we ten of het Landbouwschap door het gemeentebestuur in kennis is gesteld van de voorgenomen aan plant. P. van Belzen vroeg wie de eige naar van de walnoten wordt en wie ze mag plukken. Koopman: "Ik weet zeker dat ik ze niet zal plukken en ik denk de meesten van jullie ook niet." St. Annaland, maar ook elders). Als vierde noemt de nota de dienstensector die kan zorgen voor meer werkgelegenheid. Het college zou het 'bijzonder aan trekkelijk' vinden wanneer bedrij ven uit deze sector voor Tholen zouden kiezen. 'Op dit terrein is een groot aanbod van werknemers aanwezig'. De handtekeningactie die op Tho len en Sint-Philipsland is gehou den om uitwijzing van het Poolse gezin Pelka in Poortvliet te voor komen, heeft 4037 handtekenin gen opgeleverd. Gisteren heeft J.A. van Nieuwenhuijzen de handtekeningen overhandigd aan de advocaat van de Pelka's, R. Bom in Breda. Aanvankelijk zouden de lijsten vrijdagavond al overgebracht zijn, maar door drukke werkzaamhe den van de advocaat is dit ver plaatst naar woensdagochtend. De actiegroep is zeer tevreden met het resultaat. Woordvoerder Van Nieuwenhuijzen: "Het is echt hartverwarmend. Er zijn een 30-tal vrijwilligers op pad ge weest. Ik heb ze niet allemaal per soonlijk gesproken, maar ze hebben overal positieve reacties gekregen. Iedereen was het er vol ledig mee eens dat de uitzetting van Pelka geen rechtvaardige daad is". Nieuwenhuijzen heeft goede hoop dat de handtekenin gen, de kranteknipsels over de zaak en de adhesiebetuigingen van instellingen, verenigingen en politieke partijen de beslissing van de staatssecretaris zal beïn vloeden ten gunste van de Poolse vluchtelingen. De aandacht die er tijdens de laat ste raadsvergadering aan is be steed viel Nieuwenhuijzen 'zeker niet tegen'. "Ik wist van desbe treffende fracties dat ze achter ons standpunt stonden. Voor sommi ge partijen was het wat moeilijker om iets op schrift te zetten. Ik kan ook begrijpen dat de burgemees ter in het openbaar geen kleur kan bekennen. Hij kan dit gezin niet als een geval apart behandelen". De actiegroep heeft in heel de ge meente Tholen en Sint- Philipsland handtekeningen ver zameld. In Scherpenisse is ook een lijst rondgegaan maar omdat daar geen contactpersoon was, is het aantal opgeteld bij die van Sint-Maartensdijk en 'elders'. Tholen 1003 Oud-Vossemeer 171 Poortvliet 827 Sint-Maartensdijk 501 Stavenisse 349 Sint-Annaland 611 Sint-Philipsland 498 Elders 77 De officiële ingebruikneming van de weg over de Oesterdam vindt maandag 6 november plaats van uit Yerseke. De openingshandeling van commissaris der koningin dr. C. Boertien, geassisteerd door de burgemeesters A. Verbree van Rei- merswaal en H.A. van der Mun- nik van Tholen, zal op de Oesterdam zelf plaatsvinden. Burgemeester Van der Munnik zal daarna bij het begin van de weg op Tholen de eerste boom planten van het herbeplantingsplan. Hissen de ontvangst en terug komst in dorpshuis de Zaete te Yerseke is een vaartocht gepland vanuit de buitenhaven bij Tholen tot de Julianahaven van Yerseke. Aan boord van de Stad Zierikzee zal o.a. gedeputeerde J.D. de Voogd van verkeer en waterstaat het woord voeren. WONING IN RICHTING 7™ ,i ii _il Drie raadsfracties vinden nota '2000 van b en w teleurstellend Waterschap krijgt er 30 km wegen bij van twee gemeenten Heropening Foto Tholen en eerste paal voor gespeciali seerde drukkerij in Slabbe- coornpolder Derde periode voor dijkgraaf I.G Hage Ir. Geuze biedt gedenkboek aan bij jubileum Algemene Zeeuwse Boezem bij Scherpenisse als exclusieve visplaats op zalm Zilveren spelden voor G v.d. Berge(tennis) en J. Bennings- hof(hondensport) Nel Breker nieuwe voorzitter volleybalvereniging AVC Korfbalvereniging Emergo groeit dankzij viering 15-jarig bestaan Hogere klassering beslissend in twee Thoolse bekerduels OP GEHAASTE VOET KRIJGT MEN GEEN ANTI LOPEN IN HET VIZIER Dit nummer bestaat uit 20 pagina's AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 f ONDERBOUWDm ü.u.h. tijdig een adreswijziging sturen aan: Kendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland of aan uw bezorger. Met de sikkel werd een perceel liatris Spicata bloemzaad geoogst aan de Zoetwaterseweg bij St. Annaland. Ondanks de sterke mechanisatie in de landbouw wordt het hand werk toch ook nog in ere gehou den. Op de Thoolse Boerendag was het onlangs één van de attrac ties als bezienswaardigheid uit een vervlogen tijdperk, maar in de bloemzaadteelt is het nog prak tijk. Van Dijke Zaden uit St. Annaland schakelde vrijdag acht mensen in die de sikkel hanteerden voor de oogst van een halve hectare liatris aan de Zoetwaterseweg. "Het was een bijzonder geval", vertelt dhr. J. van Dijke Pzn. "Ten eerste was het gewas volop rijp, zodat het hoog tijd was voor de oogst. Ten tweede waren de weersvooruit zichten met wind en regen on gunstig, zodat het vrijdag in één dag moest gebeuren. Daarom heb ik zo snel mogelijk mensen bij el kaar getrommeld en ook mijn zoons Peter en Hans ingescha keld. Hans, die op de middelbare tuinbouwschool zit en in het be drijf wil komen, heb ik voor deze oogst voor het eerst een dag van school gehouden." De snijders begonnen 's ochtend om acht uur en konden het karwei 's middags net niet afmaken om dat het hard begon te regenen. Za terdag werd toen de rest gedaan. "Wanneer het vrijdag een halfuur droog was gebleven, hadden we het gered", zegt Jan van Dijke. "Overigens hebben we het gewel dig getroffen. De zaadopbrengst was heel goed, mede door het vochtige weer bij de oogst. Wan neer je zon zou hebben gehad bij zo'n rijp gewas, had je zeker zaad- verlies gehad. Het was ook geluk kig dat er van vrijdag op zaterdag niet veel wind was, anders was er van het restant nog veel wegge waaid. We hebben het nu enorm goed getroffen." Terwijl op het ene perceel de lia tris Spicata werd geoogst, werden op een naast gelegen stuk land violen gedorsen. De liatris staat er voor het eerste jaar, maar als vaste plant kan hij jaren mee. Voor de zaadteelt wordt die echter maar één jaar benut." Is het gewas zonder meer goed, over de prijs kan Van Dijke nog weinig zeggen. "Door overschot ten is er de laatste jaren sprake van een dieptepunt en het is moei lijk de weg naar boven te vinden. De resultaten van bloemzaadteelt zijn per perceel ook sterk verschil lend: van 2 tot 40 gulden per roe." Na het teruglopen van de zaad teelt heeft Van Dijke goede hoop, dat deze sector zich volgend jaar zal herstellen. "Mijn verwachtin gen voor 1990 zijn positief. In Amerika waren een paar grote be drijven met zaadteelt begonnen, maar dat is geen succes geworden. Met het oplopen van de graszaad- prijzen, gaat men weer over op die minder intensieve teelten. Ook in ons land zijn enkele grote zaad teelt bedrijven gaan minderen. Daardoor komt er meer ruimte voor kleinere ondernemingen en daar kunnen wij op inspelen", al dus Jan van Dijke.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1