Plezierig afscheid van zwemseizoen Thoolse kabel t.v. pas goedkoper bij toetreding Sint-Philipsland Groei bedrijven verhoogt lasten Subsidie voor 25-jarig Euterpe Echtelijke woning in plastic verpakt Wapenactie afgesloten Deining over kernenbeleid Programmawijzing: Veronique ten koste van Duitsland III BOUMAN POTTER BUNA 45 JAAR DÈ *1® THOOLSE II COURANT Honderd uren dienstverlening voor autokraker Nieuwe regels voor visfüiken Oosterschelde Nieuwe leidster voor ouderen MS I - Donderdag 5 oktober 1989 45e Jaargang Bij overname van het kabelnet van Casema op Tholen door PZEM-dochter Zekatel zal de abonnementsprijs pas lager worden bij toetreding van Sint-Philipsland. Maximaal zal het vijf jaar duren voordat de Thoolse abonnees op kabeltelevisie hetzelfde tarief betalen als in overig Zeeland. Adder Maximum 5 jaar Veronique Weinig bekeken Sky Channel Waterschap: burger met gebakken peren Er moeten strengere eisen gesteld worden aan bedrij ven voor het lozen van afvalwater. Gebeurt dat niet, dan ziet het waterschap Tholen zich genoodzaakt ex tra kosten te maken voor de uitbreiding van de zuive ringsinstallatie. Dat vergt een investering van ruim een miljoen gulden. Overbelast Te weinig overleg Strenger DEZE WEEK r JL— Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening 1 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Volgens raadslid J. de Bres is er binnenskamers heel wat te doen over de nota 2000, waarin b en w van Tholen het kernenbeleid aan de orde stellen. De PvdA- fractievoorzitter ging daar op in bij het aanbieden van de gemeen tebegroting 1990. "De laatste ver sie van de nota 2000 moet nog verschijnen, maar die zou wel voor de begrotingsbehandeling klaar moeten zijn." De Bres zei dat alle kernen in de nota aan de orde moeten komen. Bovendien dient er aandacht aan het milieu geschonken te worden. De nota 2000 is nog steeds niet openbaar gemaakt. De vijf frac tievoorzitters hebben het stuk al een paar keer in de besloten com missie bestuurlijke aangelegenhe den besproken, maar de lijn is nog niet duidelijk. Naar verluidt, zou de nota al zijn derde versie toe zijn. Het aantal op Tholen en Sint- Philipsland ingeleverde wapens valt - naar verhouding met overig Zeeland - nogal mee, maar de po litie heeft de indruk dat nog heel wat door de mensen is achterge houden. In verband met de nieu we Wet wapens en munitie kon iedereen tot 1 oktober wapens in leveren, zonder dat dit strafrechte lijke gevolgen zou hebben. Op het groepsbureau in Tholen werd het volgende ingeleverd: 3 pistolen, 4 luchtbuksen, 3 gewe ren, 2 bajonetten, 1 boksbeugel, 1 alarmpistool, 1 geheim handwa pen (wandelstok met mes), 1 re volver, 1 ploertendoder en 1 pistoolmitrailleur. Dit laatste wa pen (met munitie) trof de politie na een telefonische melding aan bij het monument 'De Vis' tussen Sint-Maartensdijk en Stavenisse. Het stamt nog uit de laatste we reldoorlog. De ingeleverde wapens worden in principe vernietigd. Eventueel gaan dingen naar het legermu seum. Van vuurwapens wordt eerst bekeken of ze nog ergens bij de politie geregistreerd staan. J.W. uit St. Philipsland moet hon derd uren gratis zijn diensten ver lenen bij een instelling ten algemene nutte. Die straf legde de Middelburgse politierechter hem op wegens vijftien autokraken in zijn woonplaats, op Schouwen- Duiveland, Goeree-Overflakkee en in Bergen op Zoom. De rechter gaf ook nog vier maanden voor waardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar om de 46-jarige Fluplander van andere strafbare feiten af te houden. Het was de eerste keer dat hij op roof tocht ging, waarbij onder meer een Duitse toerist in Ouddorp werd bestolen. J.W. zei mee gesleept te zijn door zijn 38-jarige broer A.W., die steeds meeging, maar alleen de auto bestuurde. Het vissen met maximaal 30 me ter staand want is op de Ooster schelde niet langer toegestaan. Dit met het oog op een verantwoord beheer van de visbestanden, met name kreeft en tong. In dit ver band is het verbod, om in het oostelijk deel van de Oosterschel de met gesleepte vistuigen te vis sen, per 1 januari al uitgebreid tot de hele Oosterschelde. Dit is gere geld in een nieuwe regeling vrijstelling visserij vaste vistuigen kustwateren. Om verdrinking van zeehonden en vogels te voorkomen is de voor waarde gesteld dat fuiken moeten zijn voorzien van een keerwant, waarvan de maaswijdte maximaal 14 centimeter bedraagt. Ook is opnieuw het voorschrift opgeno men, dat het vistuig boven het wa terpeil moet zijn voorzien van een bordje waarop duidelijk leesbaar naam, adres, woonplaats en tele foonnummer van de visser zijn vermeld. Tot nu toe visten nogal wat inwo ners van Tholen met 30 meter hoekwant of 30 meter staand want fuiken. De twee gemeentelijke Thoolse zwembaden de Spetter en Haestinge zijn weer dicht. Zaterdag was de finale en in tegenstelling tot vorige jaren werd daar niet bij getreurd. De afgelopen zomer zijn de zwemliefhebbers volop aan hun trekken gekomen. Haestinge was zaterdag nog volop actief met diploma-zwemmen en de Spetter maakte er een heel feest van met een optocht in klederdracht van 100 jaar geleden en een demonstratie waterpolo. De foto toont badmeester Jansen die als een vervaarlijke zeebonk de finale aan kondigt, toegezwaaid door burgemeester Van der Munnik in kapiteinsuniform. Zie verder pagina 15. Wethouder J. Versluijs zei dat maandagavond in de Thoolse ge meenteraad, die met de stemmen van de SGP tegen, per 1 januari 1990 tot overdracht van het kabel net besloot. Casema en Zekatel overhandelen daar zelf over, maar de gemeenteraad gaf er toestem ming voor en zal ook medewer king verlenen. SGP-woord voerder M. Dijke noemde kabel t.v. geen taak voor een dochter van de PZEM. "Destijds waren we principieel te gen Casema en dat zijn we ook te gen overname door Zekatel", aldus Dijke. "Met dochters weet je nooit waar je aan toe bent", merkte PvdA- fractievoorzitter J. de Bres gek scherend op. Hij ging echter wel accoord met de overdracht. Ook de glijdende tariefsschaal afhan kelijk van het aantal aansluitingen had zijn instemming. J. v.d. Heuvel(VVD) zei de over dracht bijzonder te waarderen. Met name het gelijke tarief voor heel Zeeland stond hem wel aan. P. van Belzen(RPF/GPV) signa leerde echter een adder onder het gras. Hij had in het voorstel van b en w gelezen, dat een geleidelijke vermindering van het huidige maandtarief bij Casema van 22,30(volledig programmapak ket) naar 19,61 zou plaatsvin den. "Deze geleidelijke vermindering is onder andere af hankelijk van de ontwikkeling van de aansluitdichtheid in onze ge meente in de komende jaren", voegden b en w eraan toe en dat stond Van Belzen niet aan. "Wan neer abonnees in Middelburg en Stavenisse een verschillend bedrag moeten betalen, is kabel t.v. nog geen basisvoorziening zoals de PZEM en Zekatel zeggen." M.A. van Beek(CDA) was even eens benieuwd naar de termijn van gelijkschakeling, want een uniform tarief voor heel Zeeland noemde hij aantrekkelijk. De overname stond hem ook goed aan. "Zekatel stellen we zeer op prijs." Wethouder Versluijs hield Dijke voor, dat de stichting van Zekatel als PZEM-dochter 'een gepas seerd station' was. Wat het tarief betreft, noemde hij vijf jaar als maximum voor het groeien naar één Zeeuws tarief. "Zekatel streeft echter naar een kortere tijd. Sint-Philipsland wordt ook bekabeld en dan is het moeilijk te verkopen wanneer er een verschil zit tussen het tarief voor Tholen en dat voor Sint- Philipsland." Behalve overdracht van het kabel net kwam ook de toelating van TV 10 en Veronique maandag avond aan de orde. Het t.v.- programma van West-Duitsland III op het Thoolse kabelnet heeft moeten wijken voor de Luxem burgse commerciële zender Radio Télé Veronique. Ook hier stemde de SGP tegen. Van de Heuvel noemde het een vreemde zaak, dat het programma al op de kabel was, voordat de ge meenteraad de beslissing nam. "Daarover heb ik me wel verwon derd, maar overigens was de eerste kennismaking met Veronique bij zonder goed." Mevr. J.M. Deurloo-van Broekho- ven(CDA) had maandagavond voor de raadsvergadering begon ook naar de nieuwe commerciële zender gekeken. Zij vertelde ech ter inwoners van Tholen gespro ken te hebben, die niet zo gelukkig waren met het vervallen van Duitsland III. Wethouder Versluijs zei ook wel te weten, dat er kabelabonnees zijn die aan Duitsland III hechten, maar het is er gewoon niet meer. "Het signaal kwam via een hele omweg en het aanbod daarvan houdt nu op." Van Belzen vroeg zich wel af, of de inbreng van de kijkers niet ge vraagd wordt bij een zenderwijzi ging. Volgens de wethouder was dat wel het geval. "We hebben een dik rapport van Casema gekregen over de mening van abonnees over de waarde van verschillende pro gramma's." In hun voorstel aan de raad had den b en w de zender West- Duitsland III 'weinig bekeken' ge noemd. Het college stelde op verzoek van Casema nog een tweede wijziging voor: de vervanging van het En gelstalige Sky Channel - dat per 1 januari 1990 toch stopt - door TV 10, evenals Veronique een Neder landstalige commerciële zender. Nu er landelijk een stokje voor TV 10 gestoken is, ging die wijzi ging overigens niet door. Gezien de juridische procedures die nog lopen en het aanvechten van de toelating van Veronique, noemde PvdA-fractievoorzitter J. de Bres het eerst niet verstandig om een besluit over de zenderwij ziging te nemen. Van Belzen dacht er net zo over, maar Van de Heu vel zei geen enkel bezwaar te heb ben tegen TV 10 en Veronique. Van Beek uitte twijfels gezien de landelijke ontwikkelingen, maar was op zich positief over het ka belnet. "We zijn daardoor verlost van bijna net zoveel t.v.-masten als kijkers. Er is veel geïnvesteerd en daarom moet de kabel rendabel gemaakt worden. Met TV 10 en Veronique zijn we echter afhanke lijk van landelijke beslissingen." Wethouder Versluijs wees erop, dat b en w aan de toelating van TV 10 en Veronique een duidelijke voorwaarde stellen. Het moet een legale zaak zijn, met toestemming van hogerhand. Onder die condities ging De Bres accoord, evenals de andere Thool se raadsfracties, op de SGP na. PvdA-fractievoorzitter J. de Bres stelde de problematiek maanda gavond aan de orde bij de aanbie ding van zijn algemene beschouwingen over de gemeente begroting 1990 aan b en w. Verwij zend naar de voortgangsrapportage waterkwa liteit 1988 van het waterschap constateerde hij, dat er bedrijven zijn die meer lozen dan is toege staan. "Er is zelfs nog een bedrijf dat geen lozingsvergunning heeft." Volgens De Bres is 'men wat ge makkelijk bij het aantrekken van bedrijven'. "In elk geval toeschie telijker dan uit milieu-oogpunt gewenst is", zei de PvdA- fractievoorzitter. Door het toenemende aantal be drijven bestaat het gevaar dat de huidige zuiveringsinstallatie in St. Maartensdijk overbelast wordt. Het waterschap vreest dat, wan neer de economische bedrijvig heid afneemt, de lasten verhaald moeten worden op de Thoolse be volking. Griffier J.D. de Korte van het wa terschap legt uit, dat de installatie gebouwd is op prognoses van be volkingsgroei, vijf jaar geleden. "Er zijn zoveel nieuwe bedrijven bijgekomen, dat onze installatie daar niet op berekend is. Wij zit ten met de gebakken peren. Je kunt wel stellen, dat we de instal latie moeten vergroten, maar als bedrijven vertrekken of failliet gaan, dan moeten wij die kosten doorberekenen aan de burgerij en dat is het laatste wat we willen." Het waterschap wil dat bij de ves tiging van nieuwe bedrijven in een vroeg stadium duidelijk wordt in welke mate deze afvalwater gaan lozen. Dan kan bepaald worden of het bedrijf een eigen zuivering sinstallatie moet aanbrengen of niet. Daar wordt volgens het wa terschap nu te weinig aandacht aan besteed. In de voortgangsrapportage wa terkwaliteitsbeheer 1988 blijkt, dat een aantal grote bedrijven op het industrieterrein in St. Maar tensdijk niet voldoen aan de ver eiste normen. Het rapport noemt I.F.F., dat geen lozingsvergunning van de gemeente Tholen heeft(op grond van de lozingsverordening riolering) terwijl het bedrijf 'sterk verontreinigd afvalwater' loost. Ambtenaar W.A. Blaas van de ge meente Tholen liet desgevraagd weten, dat b en w inmiddels ver gunning verleend hebben. Giste ren lag de envelope klaar voor verzending. Ook Onion Specialties loost be- drijfsafvalwater met 'een hoge graad van vervuiling'. Het bedrijf heeft een lozingsvergunning bij de gemeente aangevraagd en inmid dels gekregen. Verder heeft dit be drijf toegezegd voorzieningen te treffen om de verontreiniging te verminderen. Bij het uienverwerkingsbedrijf Polderman is volgens het rapport sprake van de lozing van 'zeer ge concentreerd afvalwater'. Met de bedrijven is overleg gaan de over het treffen van sane ringsmaatregelen. Het waterschap heeft als taak, de gemeente advies te geven over de voorwaarden waaronder een lozingsvergunning wordt verstrekt. Sinds januari kan het waterschap bedrijven strenge re eisen opleggen door middel van de Wet Verontreiniging Opper vlaktewater. In de lozingsvergun ning wordt geëist dat de afvalstroom gemeten wordt, dat er monsters worden genomen, aan de hand waarvan de aanslag kan worden berekend. De Korte zegt wel begrip te heb ben voor het actief werven van be drijven ter bestrijding van de werkeloosheid op Tholen, maar vindt dat de burgers niet de dupe mogen worden van de kosten die door bedrijven worden veroor zaakt. Handtekeningenactie om uit wijzing Polen in Poortvliet te voorkomen niet zinvol? Eerste zending hulpgoederen van nieuwe stichting Tholen helpt Polen Twee jubilarissen bij EHBO St. Philipsland J. van der Jagt(SGP) actief bij debat over geluidsoverlast zeilwedstrijd St. Annaland en braderie Tholen Mercedes lacht, maar DAF huilt over aankoopbeleid vrachtwagen gemeentewerken Algemene beschouwingen van vijf raadsfracties over de Thoolse gemeentebegroting 1990 Goede muziek en veel publiek bij taptoe in Oud-Vossemeer Einde zwemseizoen nostal gisch festijn in de Spetter Tennisvereniging Eegedima 20, korfbalvereniging Emergo 15 jaar SC Stavenisse en Vosmeer blij met nieuw oefenveld DE ZINTUIGEN ZIJN AARDS, MAAR HET SCHOUWENDE VER STAND STAAT ERBOVEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's WONINGINRICHTING De 22-jarige Marianne van Buy- ten uit Roosendaal is benoemd tot maatschappelijk werkster bij de stichting Welzijn voor Ouderen Tholen en Sint-Philipsland. Zij volgt Els van Tilburg op, die zich vier jaar lang bij de stichting be zig hield met het gecoördineerd ouderwerk en nu bij de stichting Charitas in Roosendaal werkt. Marianne van Buyten is per okto ber voor 32 uur per week begon nen. Zij houdt met Julia Lebeau kantoor in het pand Markt 1, te St. Maartensdijk, naast het ge meentehuis. Euterpe sloot zaterdagavond het jubileumjaar in Haestinge af met een uitwisselingsconcert samen met de harmonie Oranje uit het West-Brabantse Wouw. Ongeveer 200 bezoekers zorgden voor een gevulde zaal in St. Maartensdijk. Volgens voorzitter M. van Dam me is 'the party nu echt over': Eu terpe heeft zichzelf dit jaar het mooiste cadeau gegeven en dat is promoveren naar de klasse uit muntendheid. In 25 jaar is het een muzikaal hoogtepunt, een bekro ning voor de inzet van de muzi kanten, van jong tot oud". De voorzitter kijkt terug op een S-bas dankzij Anjerfonds geslaagd jubileumjaar met als hoogtepunt de viering in april. "We zijn iedereen dankbaar die dit feest mogelijk hebben ge maakt. Er is veel steun gekomen uit het bedrijfsleven en van parti culieren, want zoiets organiseren kost toch geld. In elk geval zijn we er aardig uitgesprongen". Zaterdag vond ook de trekking plaats van de jubileumloterij. De 6000 loten waren daarvoor grif van de hand gedaan. De trekking werd verricht door notaris J. Schot uit Tholen. Hij kon 17 prijsnummers bekend maken. Euterpe heeft overigens een subsi die van 5000 gulden gekregen van het Anjerfond Zeeland voor de aanschaf van nieuwe instrumen ten. Volgens Van Damme komt het geld de vereniging goed van pas. De aanwas van leerlingen is zodanig dat er een aantal instru menten bij gekocht moeten wor den. De subsidie - waarvoor in het voorjaar een verzoek is ingediend - wordt onder meer aangewend om een S-bas aan te schaffen. De Amerikaanse kunstenaar Cristo is er bekend om geworden: het inpakken van gebouwen, bruggen (Parijs) en hele stadsde len (Monschau). In Sint- Maartensdijk vond hij vorige week even navolging. Het huis van directeur G Egas van de christelij ke basisschool werd volledig inge pakt. Een rol met 300 vierkante meter landbouwplastic was er voor nodig om het huis aan het oog te onttrekken. Ook het au tootje van de bruidegom ver dween onder het zwarte zeil. Vier pakken stro blokkeerden verder de voordeur van het pand tegen over de school. Corné Egas trouwde donderdag in het Over ijsselse Vriezenveen met ver pleegster Gerrie Koppelman. De leerlingen van groep 7 en 8 moch ten getuige zijn van de huwelijks voltrekking. De vader van de bruidegom, dominee A. Egas uit Poortvliet zegende het huwelijk in in de hervormde kerk te Vrie zenveen. Vrijdagavond werd het bruidspaar opgewacht door groep 5 en 6 die met 13 erebogen klaarstonden bij de ingang van Haestinge. Daarna konden ouders en kinderen het stel gelukwensen. Egas gaat zijn derde jaar in als di recteur van de basisschool. Zijn echtenote werkt sinds maandag als verpleegster in het ziekenhuis te Dirksland.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1