Eerste paal voor 60 Thoolse verzorgingsbedden Ten Anker Els van Tilburg verlaat Tholen Eén zoutstrooier voor gehele streek Betho besteedt legaat voor drieluik 1L-1 BOUMAN POTTER Tutep MSl-Ü^Te.BL'or^ Zaterdag finale streekmuseum Alcoholproject voor jongeren Noord-Amerika centraal in taptoe OVM Derde woonkern Sint-Philipsland Donderdag 28 september 1989 45e Jaargang no. 46 VOOR VERPLEEGHUIS IN THOLEN NOG HINDERNISSEN TE NEMEN Onder toeziend oog van genodigden en vele bewoners is vrijdagmiddag de 'eerste paal' de grond ingegaan voor de nieuwbouw van het verzorgings- en verpleeg tehuis Ten Anker in Tholen. Secretaris A.J. van Pagee van de stichting verpleeg- en rusthuizen Zeeland (SVRZ) bediende de heimachine in de bouwput om de nieuwbouw van een stevige ondergrond te voorzien. Maatschappelijk werkster Welzijn voor Ouderen Maatschappelijk werkster Els van Tilburg verlaat de stichting Welzijn voor Ouderen Tholen en Sint- Philipsland. Bijna vier jaar lang hield zij zich bij de stichting bezig met het gecoördineerd ouderenwerk. Mevrouw van Tilburg verruilt Tholen voor Roosen daal, waar ze in dienst treedt van de stichting Charitas. Corsage Verrassing Extra feestelijk Smalstads mannenkoor via KRO-radio, BRT en de Wereldomroep Lijnbach Bestuur DEZE WEEK r t Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliel Provinciale waterstaat begint met nat strooien Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. "Heijboer. Secretaris A.J. van Pagee van de SVRZ draait het 'eerste gat' voor de betonpalen van de nieuwbouw van 'Ten Anker' Zaterdag a.s. is de laatste ope ningsdag van dit seizoen in het streekmuseum van Tholen en St. Philipsland, de Meestoot te St. Annaland. De deuren gaan twee uren eerder open, namelijk al om één uur in plaats van de gebruike lijke drie uur. Tot vijf uur kan men de expositie 'Boerderij en platteland' en alle andere onder delen van het streekmuseum voor het laatst dit seizoen bewonderen. Voorzitter ir. M.A. Geuze hoopt met enkele geplande groepsbezoe ken in oktober dit jaar toch nog de 2000 bezoekers te halen. Door het bijzonder mooie weer is het de afgelopen zomer minder druk ge weest. Op aanvraag blijven groepsbezoeken van minimaal twaalf mensen altijd nog moge lijk. Een tentoonstelling over alcohol. Dat vormt een onderdeel van het alcoholvoorlichtingsproject voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs op Tholen. Doel hier van is om jongeren bewuster te la ten omgaan met alcohol en te voorkomen dat ze er later door in de problemen komen. In de week van 2 tot en met 10 ok tober wordt hieraan in de school voor speciaal onderwijs 'De Burcht' in Tholen extra aandacht geschonken. Alle deelnemende groepen aan het project kunnen hier de tentoonstelling 'Alcohol, van meer naar minder' bekijken. Ook wordt er de videofilm 'Alco hol en snelverkeer' vertoond. Daarna is er gelegenheid om met de voorlichters van dit project, El- la Engels van het Zeeuws consul tatiebureau voor alcohol en drugs en Karin van de Broek van de rijkspolitie Tholen, van gedach ten te wisselen. De voorlichtingsactie is voortge komen uit de werkgroep 'Jonge renbeleid Tholen' die een aantal problemen onder jongeren op een rijtje zette. Een van deze proble men is het alcoholgebruik onder jeugdigen. Met behulp van de lo kale overheid wil de werkgroep iets aan deze knelpunten doen. De gemeente Tholen steunt het pro ject met een bedrag van 3000 gul den. Leerkrachten van het Reformatorisch Vormingsinsti tuut in Tholen, van de Thoolse Scholengemeenschap, de Christe lijke mavo en de school voor spe ciaal voortgezet onderwijs hebben in dit kader extra voorlichting ge kregen over alcoholgebruik en de stappen die leiden tot verslaving. Ook een lessenpakket over dit on derwerp hoort bij dit project. "Voor ons is dat een nieuwtje", zegt dhr. J. van der Jagt van pro vinciale waterstaat. "Rijkswaterstaat werkt er al lan ger mee. Het systeem houdt in, dat er zoals voorheen droog zout op een roterende schaal komt, maar voordat het zout op de weg komt, wordt er pekel gestrooid. Dan waait het zout niet meer weg, want als er veel wind stond, strooide je voor niets. Het nieuwe systeem houdt in, dat we minder zout nodig hebben, zodat de glad- heidsbestrijding milieuvriendelij ker gebeurt. Ten tweede kan de vrachtwagen met de zoutstrooier veel sneller rijden. Daardoor kan voortaan één wagen 60 km pro vinciale weg op Tholen en St. Phi lipsland in 1 tot 1 1/2 uur van zout en pekel voorzien. Een derde voordeel is, dat we bij dreigende gladheid meer kunnen strooien dan voorheen. Het kan ook meer overdag in plaats van 's nachts ge beuren", aldus Van der Jagt. Dit gebeurde aan de noordzijde van de serviceflat op de plek waar de centrale keuken van het com plex zal verrijzen. Deze week zal het boren van gaten voor het stor ten van beton afgerond worden. De bouwput voor de oudbouw wordt dezer dagen op diepte ge bracht en van fundering voorzien. Voorlopig blijft het anker van het tehuis dat altijd voor de ingang lag, enigszins losgeslagen door de deining van graafmachines, Voor het andere systeem wordt een nieuwe zoutstrooier met pe- kelinstallatie aangeschaft die ach ter een gehuurde vrachtwagen komt. De apparatuur komt te staan in het nieuwe gebouw van provinciale waterstaat op het in dustrieterrein van St. Philipsland. De twee strooiers die in Tholen stonden, worden niet meer ge bruikt. Voor de fietspaden blijft het oude systeem van toepassing. Daarvoor opereren vanuit Tholen twee strooiers en vanuit St. Philipsland één. Het traject waarop provinciale waterstaat voor de gladheids- bestrijding moet zorgen, is door de Philipsdam- en Oesterdamwe- gen aanzienlijk uitgebreid. Eén stuk gaat men in de toekomst kwijt raken: de Rijksweg tussen het veerplein bij Anna Jacobapol- der en de Slaakbrug. Die weg wordt in de toekomst aan de ge meente St. Philipsland overgedra gen. vrachtwagens en tractoren wach ten op een definitieve bestemming wanneer de werkzaamheden zijn beëindigd. De officiële start van de nieuw bouw werd 's morgens al ingeluid door directeur A.A.M. van Loon en hoofd civiele dienst A. Vos die de bewoners een corsage opspeld den. Wegens het 40-jarig bestaan van de Stichting kregen de bewo ners bovendien een bos bloemen en een doos fruit. Voor deze opzet was gekozen omdat Ten Anker wegens de sloop en nieuwbouw weinig ruimte (de recreatiezaal is immers afgebroken) heeft om het jubileum op een andere wijze te vieren. Voor de ontvangst van gasten en bewoners voor het offi ciële gedeelte was dan ook uitge weken naar het schoolgebouw de Oesterschelp aan de Simon Lind- houtstraat. Verschillende sprekers stonden stil bij de veranderingen die er zich voltrekken op het Ten Ankerterrein. Voorzitter A. Bergshoeff van de stichting dook in de geschiedenis van het tehuis. De bouw van Ten Anker in 1955 was het gevolg van de watersnoodramp van 1953. Door bijdragen uit Zweden aan de wederopbouw van het eiland kon een en ander gestalte worden ge geven op het gebied van de oude renzorg. Die zorg werd uitgebreid in de jaren zeventig maar onder een nieuwe paraplu: de SVRZ. In 1972 werd de serviceflat in ge bruik genomen. Ook kreeg het te huis een aantal verpleegbedden toegewezen. In 1976 werd deze toewijzing ech ter ter discussie gesteld, tegen de zin van de gemeente Tholen en de stichting. Drie jaar later achtte de SVRZ de tijd rijp om over een verpleeghuis op Tholen te gaan denken. "Maar tot verrassing van de SVRZ vinden B W van Tho len die plannen overbodig: 'Het ABG in Bergen op Zoom biedt voldoende soelaas', aldus B W" zo zei Bergshoeff. De Thoolse verpleeghuisafdeling werd in 1980 bedreigd door het voornemen van de toenmalige staatssecretaris die vond dat het beter sluiten kon. De stichting begon naar andere plaat sen te zoeken, nu in het West- Brabantse (tussen Halsteren en Steenbergen). Dit werd door het provinciebestuur van Noord- Brabant en het ABG gedwars boomd. In 1986 kon met steun van provincie een plan worden be dacht voor een verpleeghuisafde ling met 45 bedden bij Ten Anker, (het college voor ziekenhuisvoor zieningen wees het af, maar het ministerie adviseerde positief). Architectenbureaus kregen op dracht ontwerpen te maken. De provincie liet weten dat het aantal bedden verhoogd mocht worden naar 60. Bij de verdere uitwerking bleek dat het plan meer tot zijn recht zou komen wanneer er 20 woningen van de stichting Beter Wonen gesloopt zouden worden aan de Machteld van Gelrestraat. Beter Wonen stemde daarin toe. Pas in juni werd duidelijk wat wel en niet kon. Een eerste fase betreft het verzor gingstehuis voor 60 bewoners. "Nu zijn we druk bezig het ver- pleeghuisdeel rond te krijgen. "Bergshoeff toonde zich daarover redelijk terughoudend". Voor de verwezenlijking van een klein ver pleegtehuis zullen de nodige hin dernissen genomen moeten worden. "Dat we er hier in slagen, maakt daarom deze dag tot een extra feestelijke". De voorzitter feliciteerde het gemeentebestuur van Tholen en de toekomstige ge- Het Smalstads mannenkoor heeft vrijdag meegewerkt aan een koor- en orgelconcert in het Brabantse Reusel. De KRO-radio, de Belgi sche BRT en de Wereldomroep hebben hiervan opnamen ge maakt. Het concert vormde de afsluiting van een symposium, dat werd ge houden ter ere van de orgelbou wer Loret. Het mannenkoor werd in de klankvolle Willibrorduskerk op zo'n uniek Loret-orgel begeleid door de Belgische beroepsorganist Joris Verdin. Zaterdag zong het koor in Goes op een muziekfestival voor kleine ensembles. Het Smalstads man nenkoor trad eerst op in het mu seum voor Zuid- en Noord-Beveland omdat een Bel gisch meisjeskoor op het laatste ogenblik had afgezegd. Later gaf het mannenkoor nog een concert in de trouwzaal van het stadhuis. Vooral voor dit laatste optreden bestond enorme belangstelling. De gemeente Goes, die dit festival organiseerde, sprak over een geslaagd evenement. Het mannenkoor gaat zich voor bereiden op het Nederlands koor festival, dat 28 oktober in de kleine zaal van de Doelen te Rot terdam wordt gehouden. Dona teurs worden in de gelegenheid gesteld om mee te reizen. Het jaarconcert van het Smalstads mannenkoor is 25 no vember in het Holland Huis te Scherpenisse. bruikers van het nieuwe tehuis. Onder de toehoorders waren ver- fhillende vertegenwoordigers van diverse overheden: voor de pro vincie Zeeland was H.D. Sul, in specteur voor de bejaardenoorden naar Tholen gekomen. Namens de gemeente Tholen waren de burgemeester en zijn echtgenote aanwezig, gemeentesecretaris Ize- boud en wethouder P. van Schet sen. Ook de stichting Beter Wonen was present in de personen van voorzitter L.A.M. Elenbaas en directeur J. Kloet. Verder archi tect Wisse, oud SVRZ-directeur M.L. Almekinders, een vertegen woordiger van het ziekenfonds MZB, oud Ten Anker-directrice mevrouw N.G. Koole, personeel van Ten Anker en Sint Maartens- hof en beheerster G.E. Geense van de Rozeboom in Sint-Philipsland. De 40-jarige beeldend kunsténaar J. Milhaus uit Wilhelminadorp heeft woensdagmorgen een schit terend drieluik overhandigd aan de directie van de Betho in Tho len. Deze instelling ontving in 1978 een legaat van Jo Riemens, die ongeveer 4 jaar in de Thoolse sociale werkplaats heeft gewerkt. Mevrouw Riemens (afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen) had bepaald dat de helft van haar nalaten- Gisterenmorgen werd in de kanti ne van het gemeentehuis door mensen uit het werkveld afscheid van haar genomen. Eerder nam ze al afscheid van het bestuur en de instellingen waarmee ze gewerkt heeft. De vertrekkende maat schappelijk werkster zegt over haar periode op Tholen: "Ik heb het goed naar mijn zin gehad, maar in mijn nieuwe baan kan ik weer andere werkervaring op doen. Als je van werkkring wil veranderen dan is het nu de tijd, dacht ik. Bovendien is het in Bra bant. Daar kom ik vandaan en dat trekt dan toch". Met twee andere collega's gaat ze zich bij Charitas richten op het- maatschappelijk werk ten behoe ve van de bewoners, toekomstige bewoners en hun familie. Charitas beheert een verpleegtehuis, twee verzorgingstehuizen en een com plex aanleunwoningen. Volgens de AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Advertentie I.M. Remember the sixties. Op 7 okto ber wordt in het Wapen van Steen bergen muzikaal teruggeblikt op de zestiger jaren. Optredens van Trea Dobbs, de FBI, The Incrowd en The Bintangs. De avond begint om acht uur. Woordblindheid. De stichting TAO begint in oktober met cur sussen over een vrij nieuwe bena dering van een aantal leerproblemen, zoals woordblind heid. Inlichtingen geeft het RPCZ in Goes, tel. 01100-21820. schap toen goede moest komen aan het personeel en de andere helft moest aangewend worden ter verfraaing van de werkplaats. Het personeel mocht wat uit de eigen produktie kleinmeubelen kiezen en ook werden er bloembakken en verlichting voor de kantine ge kocht. Er bleef nog een mooi be drag over en na overleg met de werknemers werd besloten kunstenaar Milhaus opdracht te functionaris heeft ze op Tholen en Sint-Philipsland vooral de or ganisatie van vrijwilligers verder kunnen helpen. "In de structuur is wat meer duidelijkheid geko men". Haar opvolger wordt een dezer dagen bekend. Voor de va- èature bij de stichting waren vijf tien kandidaten. In het algemeen bestuur van de stichting Welzijn voor Ouderen is maandag mevrouw A. Verschoor van der Kaaden tussentijds afge treden (zij zat namens de geref. kerk Tholen in het bestuur). Be noemd zijn mevrouw P. Boudeling-den Hertog (namens de geref. kerk Anna Jacobapol- der) en mevrouw E. Ie Duc-Alleijn (namens de Ned. Protestanten bond Tholen). Op 1 januari tre den penningmeester A. v.d. Hoek en vice-voorzitter P. Noordijke af. Noord-Amerikaanse muziek is het thema van de taptoe in Oud- Vossemeer, die voor de elfde keer wordt gorganiseerd door muziek vereniging OVM. "Er komt meer show", schrijft voorzitter A.J.J. Hommel in het programmaboek je. "De dirigent, instructeur en in- structrices zagen voldoende elementen om muziek en show ge paard te laten gaan". Nieuw is de tribune, die op het taptoeterrein aan de Raadhuisstraat geplaatst wordt. Daarop kunnen 400 toe schouwers een plaatsje vinden. Behalve OVM zelf treden nog twee korpsen voor het voetlicht. De Marching and Cyclingband van Haarlems Harmonie Kapel verzorgt een lopend showgedeelte en een optreden op de fiets. Uit Steenbergen komt de Elvi-band met minirettes. De elfde Taptoe in Oud-Vossemeer begint zaterdaga vond om half acht. geven om een drieluik te maken. Het uitgangspunt was, dat het schilderij herkenbaar moest zijn. De kunstenaar ging aan de slag en na er ongeveer drie jaar aan ge werkt te hebben, droeg dhr. Mil haus het kunstwerk woensdagmorgen over en kon het door de werknemens in de kanti ne bezichtigd worden. Op het drieluik staan markante punten, zoals torens, kerken en molens Oud-kamerlid Roels uit St.- Maartensdijk overleden Deining over toespraak bij eerste paal voor Ten Anker Ten Anker zorgcentrum in de dop Venekamp: Parallelweg Oesterdam begin van veel ellende Bewoners Nieuwstraat Sint- Annaland willen meer par keerplaatsen en eenrichtings verkeer Nazomer houdt slik op afstand Laatste zand van Oesterdam naar Krabbenkreekweg Wim Bijl veertig jaar lid van Concordia Zeven fietsen weer terug bij de eigenaars Miranda Heijboer en Mare Almekinders Thoolse tennis kampioenen HET LEVEN IS EEN SCHILDERIJ, NIET EEN OPLOSBARE REKENSOM Dit nummer bestaat uit 20 pagina's De gemeente Sint-Philipsland krijgt er binnenkort een derde woonkern bij: de Sluis. Gedepu teerde Staten van Zeeland hebben goedkeuring verleend aan het raadsbesluit uit april om de kom- grenzen te wijzigen. Dat betekent dat bij de Sluis verkeersborden worden geplaatst om aan te geven dat het ter plaatse om een be bouwde kom gaat. Het opschrift van de borden wordt: De Sluis, ge meente Sint-Philipsland. Ook het industrieterrein gaat deel uitmaken van de bebouwde kom, evenals het gebied in bestem mingsplan De Luijster III. Het ge volg van de gewijzigde komgrens is, dat er een maximum snelheid van 50 km/u gaat gelden. Orgelconcert. In de N.H. kerk te Kapelle wordt zaterdagmiddag een orgelconcert gegeven door Michiel Ras. Het concert, dat om vier uur begint, is vrij toeganke lijk. Op 30 september 's avonds concerteren Wim Zwart en Peter Zwart. van alle plaatsen op Tholen en Sint-Philipsland in de vier jaarge tijden. De bijeenkomst werd o.a. bijge woond door wethouder van Schetsen uit Tholen, wethouder Kosten en raadslid Den Engels man uit St. Philipsland en Betho- voorzitter P. Stoter en Betho bedrijfsleider P. Hoogedeure uit Tholen. Bedrijfsleider P Hoogedeure en kunstenaar J. Milhaus bij een gedeelte van het drieluik in de kantine van de Betho in Tholen. WONINGINRICHTING In plaats van drie zoutstrooiers, gaat provinciale waterstaat in de ko mende winter op Tholen/St. Philipsland slechts met één strooier opere ren. Dit houdt verband met een nieuwe werkwijze: het zogenaamde nat strooien.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1