1 11 Di Rehobothschool Stavenisse dankbaar met opening van vier nieuwe lokalen Onderbezette Betho Tholen baart zorgen Ruzie Oesterdam is kinderachtig Herindeling heeft kwalijke gevolgen Brandweer net op tijd bij strobrand in Oud-Vossemeer Klok terug BIJNA 45 JAAR THOOLSE COURANT Plan T.S.G. afstoting van lokalen in Scherpenisse Directeur: Onbegrijpelijk in een tijd van bezuinigingen' BOUMAN POTTER PvdA-statenlid H. Venekamp: Stal met 100 koeien aan de Molenweg gevaarlijk dichtbij Eerste paal voor Ten Anker Donderdag 21 september 1989 45e Jaargang no. 45 Ook de kleuters van de Rehobothschool in Stavenisse zitten nu samen onder één dak met de oudere leerlin gen. Met vier nieuwe lokalen erbij heeft de basisschool van de Oud Geref. Gem. en de Geref. Gem. in Ned. aan de Pilootweg een uitstekende huisvesting gekre gen. "Het is onbegrijpelijk, dat je zo'n gebouw in een tijd van bezuinigingen neer kunt zetten", zegt direc teur W. v.d. Dikkenberg. Arendsnest Premie voor werknemers uit Rilland Een aantal afdelingen op de sociale werkplaats de Be tho in Tholen is onderbezet. Op de Thoolse vestiging van het produktie-, toeleverings- en hoverniersbedrijf is behoefte aan personeel op onder meer de hout-, montage- en inpakafdeling. Tien meer Dat de Speelmansplaten bij de Oesterdam voor re creanten gesloten blijven omdat de gemeente Tholen en Domeinen het niet eens kunnen worden, is voor de leden van de PvdA-afdeling onbegrijpelijk. "De ruzie duurt voort; het wordt langzamerhand kinderachtig," vond H. Venekamp. Een fractievoorzitter J. de Bres omschreef het conflict als 'niet meer volwassen'. Obstakels Wethouder L. Walpot van St. Philipsland: Prinsjesdag bracht voor St. Philipsland slecht nieuws. De demissionaire minister van binnenlandse zaken, mr. C. van Dijk, pleitte in zijn begroting 1990 voor een nieuwe gemeentelijke herindeling in Zeeland. Wethou der L. Walpot heeft grote bezwaren tegen opheffing van St. Philipsland, maar als het in het uiterste geval toch moet, geeft hij de voorkeur aan samenvoeging met Tholen. Overvleugeld Ambtenaren DEZE WEEK "We waren er net op tijd bij, de koeien zijn niet in ge vaar gekomen." Commandant L.T. Steenpoorte van de Thoolse brandweer is blij, dat de brand in de stro- loods van veehouder A.J.A. Heydra aan de Molenweg te Oud-Vossemeer donderdag nog zo goed is afgelo pen. Een 11-jarig buurmeisje had bij het stro met vuur gespeeld, waardoor de brand ontstond. Water i ^t j y Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers t 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De eerste paal voor de nieuwbouw van het bejaardencomplex Ten Anker in Tholen gaat morgen middag om kwart over drie offi cieel de grond in. De plechtigheid wordt verricht door secretaris A.J. van Pagee van de stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland. De nieuwbouw omvat zowel uit breiding van het aantal verzor gingsbedden als een verpleeghuisgedeelte. De Thoolse scholengemeenschap heeft een aannemer van het eiland vrijblijvend opdracht gegeven om een plan te maken voor huis vesting van de TSG in twee in plaats van drie plaatsen. Het ge bouw Sassegrave in Scherpenisse, de voormalige landbouwschool aan de Laban Deurloostraat, zou dan afgestoten worden. Alleen de Burgemeester Bouwenseschool in St. Maartensdijk en de Oester schelp in Tholen blijven dan bij de TSG in gebruik. Volgens wethouder J. Versluijs, voorzitter van de TSG, dient er met name voor de afdeling motor voertuigentechniek een oplossing te komen. "De theorielokalen in Scherpenisse worden al niet meer zo frequent gebruikt, maar de praktijkruimte motorvoertuigen techniek moet dan elders komen. Dat vereist een aanpassing bij de bestaande gebouwen. Binnenkort zullen we het schetsplan aan het ministerie voorleggen of het fi nancieel haalbaar is." Hij noemt het een pluspunt dat er bij opheffing van de TSG- vestiging Scherpenisse geen ver plaatsing van leerlingen meer no dig is. De huur - het gebouw is eigendom van de Dienst der Do meinen - kan op korte termijn op gezegd worden. Met het ministerie is al eerder gesproken over concentratie van de brugklassen van de TSG, die nu nog over St. Maartensdijk en Tholen gespreid zijn. Tijdens besprekingen met staatssecretaris mevr. Ginjaar-Maas is gebleken, dat dit nog wel jaren kan duren in verband met de financiën. Vol gens Versluijs speelt in de toe komst ook nog de mogelijkheid van invoering van voortgezet ba sisonderwijs, 2 of 3 jaar. Nierstichting. Van 25 september t/m 1 oktober wordt voor de twin tigste keer de collecteweek van de Nierstichting gehouden. Belangstelling van kinderen en ouders zaterdag tijdens het open huis in één van de vier nieuwe lokalen van de Rehobothschool in Stavenisse. Met een besloten bijeenkomst voor bestuur, bouwers en een af vaardiging van de ouders alsmede een open huis voor belangstellen den, is zaterdag de uitgebreide Re hobothschool officieel in gebruik genomen. Ds. J. Schinkelshoek en ouderling A. Aarnoudse legden 15 april 1981 de eerste steen voor de eerste bijzondere school in Stavenisse. De Rehobothschool kreeg een streekfunctie met leerlingen van het gehele eiland. Het leerlingen aantal ontwikkelde zich voorspoe dig en momenteel zijn er 190 kin deren. Het personeelsbestand kan de groei niet bijbenen, want er is nog steeds een vacature. "We moeten nog doortobben, maar volgend jaar hopen we de vacatu re toch te vervullen", aldus de di recteur. Het gevolg is, dat er één lokaal leeg blijft omdat de vier leerkrachten van de bovenbouw de leerlingen erbij genomen heb ben. Zij staan nu voor grotere klassen. Daarnaast zijn er twee kleuterleidsters, die het gebouw aan het Van der Lek de Clercq- plein hebben verwisseld voor mo derne huisvesting aan de Pilootweg. Alles zit nu bij elkaar en dankzij de uitbreiding kwam er ook een nieuwe personeelskamer, leermid delenmagazijn, buitenberging met zolder en een bibliotheek. Van de vier lokalen zijn er twee bestemd voor de kleuters, één is er inge richt als speellokaal met gym- nastiektoestellen voor kinderen tot 9 jaar en een vierde lokaal is gebouwd wegens groei van het leerlingental in de bovenbouw. Voorzitter W. den Braber uitte zijn dankbaarheid 's morgens tij dens een informele bijeenkomst in de nieuwe school. Daar voerde ook directeur Van den Dikkenberg het \yoord. Hij bedankte de bou wers, die voor de Kerstvakantie met het karwei begonnen waren en in zeer prettige samenwerking het werk hadden uitgevoerd. De overlast bleef beperkt. "Het is harmonieus verlopen", zei de di recteur. VERVOLG PAG 20 WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Dit deelde directeur A.W. Leen- houts gisteren mee tijdens de ver gadering van het algemeen bestuur in het gemeentehuis te St. Maartensdijk. Om de plaatsen in Tholen op te vullen, heeft de di rectie geprobeerd werknemers uit de buurt van Rilland op de werk plaats in Tholen te krijgen. Vol gens Leenhouts lukt dit niet. "We wilden een busje met 8 men sen naar Tholen laten rijden, maar we krijgen het niet vol. De drempel is te hoog, hoewel het met de Oesterdam een goed alter natief is." Voorzitter P. Stoter stelde voor om een kleine premie te geven aan werknemers die wel bereid zijn om vanuit Zuid-Beveland naar Tholen te gaan. "Het gaat erom zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Als je daarvoor ruimte hebt in Tholen, kun je pro beren de mensen daartoe te bewe gen." In Goes bestaat een wachtlijst van 70 mensen. In totaal werken er in Goes en Tholen op het ogenblik 391. Vanaf 1 oktober kunnen er weer 10 werknemers aan de slag. De rijksoverheid heeft hiermee in gestemd. De orderportefeuille voor de Be tho zijn volgens Leenhouts tot het eind van het jaar goed gevuld. Wel ondervindt de directie veel proble men met opdrachten (van eenvou dige aard) die binnen korte tijd af geleverd dienen te worden. Wethouder P. van Schetsen vroeg of deze problemen ook een rol zullen spelen wanneer de werkne mers die nu op de wachtlijst staan, in dienst zullen treden van de Betho in Goes. Leenhouts: "Dit zal zeker een rol gaan spelen. Van de 70 mensen zijn de meesten aangewezen op eenvoudig werk." Venekamp vond het grootste be zwaar dat de kom van de Ooster- schelde niet ontlast kan worden, zolang de Speelmansplaten niet toegankelijk zijn. "Het zijn alle maal Belgen aan de Oesterdam. Er wordt zelfs surfles gegeven en er zijn waterscooters te huur. En dat terwijl de mensen eigenlijk niet eens in het zoute gedeelte mo gen komen." Het statenlid was op gevallen dat de Speelmansplaten in de aanbiedingsbrief niet werden genoemd. De aanwezigen op de PvdA- ledenvergadering waren het er over eens, dat beide partijen had den moeten besluiten het gebied maar vast open te stellen in af wachting van een accoord. Aan vankelijk zou Tholen voor een bepaald bedrag de exploitatie van het gebied krijgen. Maar toen de gemeente via uitbesteding en hef fen van parkeergeld de kosten daarvan deels wilde terughalen, kwam Domeinen ook daarvan zijn part opeisen. Tholen wilde op die voorwaarden de exploitatie niet ter hand nemen. "Ik steun het standpunt van Tholen, maar 't is te gek dat om dié reden de zaak dicht blijft," merkte raadslid M.A.J. v.d. Linde op. In het Middelburgse circuit had Venekamp opgevangen dat de fi nanciële obstakels tussen Domei nen en Tholen waren verdwenen, maar dat de gemeente nu weer niet wilde opdraaien voor de kosten van afvoer van afval. Wet houder J. Versluijs weet niets van een oplossing. "Na het gesprek dat we in augustus met gedepu teerde mevrouw De Vries en Do meinen hadden, is nu wel het lang verwachte antwoord op onze brief aan Domeinen gekomen. Maar die reactie is nog niet in b. en w. bekeken. Ik kan er nog niets over zeggen." Wat betreft vuilafvoer worden volgens Versluijs twee faken door elkaar gehaald. "Vooruitlopend op een accoord werd in het ge sprek de mogelijkheid aangesne den om de Speelmansplaten voor de rest van het seizoen nog open te stellen en het schoonhouden op kosten van Tholen te doen. Maar wij zagen dat voor zo'n korte pe riode (september/oktober - red.) niet zitten en wilden onze positie niet verzwakken zolang er geen accoord is." Volgens de kabinetsplannen zou den 15 van de 30 gemeenten in Zeeland worden opgeheven. Ge meenten met minder dan 6000 in woners zouden volgens de visie van minister Van Dij k moeten op- gaart in grotere verbanden van mi nimaal 8000 mensen. Tholen, in 1971 pas heringedeeld, blijft met ruim 19.000 inwoners zelfstandig, St. Philipsland zou er met zo'n 2300 burgers aan moeten geloven. Wethouder Walpot geeft bij afwe zigheid van burgemeester Vogel desgevraagd een persoonlijk com mentaar op de plannen. "Er zit ten bepaalde positieve kanten aan een gemeentelijke herindeling om dat je misschien bestuurstech- nisch meer deskundigheid kunt aantrekken. De voordelen van de huidige indeling prevaleren echter. De democratie zal beter functio neren in kleinere verbanden." Walpot ziet met lede ogen de hui dige centralisatie aan en hij vreest, dat die bij gemeentelijke herinde lingen alleen maar zal toenemen. "Nu al worden kleinere verban den overvleugeld door het massa le. Je ziet het bij de Zondagswet, naaktrecreatie, openstelling van café's. Dat wordt opgelegd door de rijksoverheid, waarbij diep ge wortelde zaken in gemeenschap pen opzij worden gezet. Dat leidt tot onvrede op lokaal niveau. Je moet juist meer aan de plaatselij ke democratie overlaten. Daar kun je bijsturen. In groter ver band worden oude opvattingen verdund en dat is een kwalijke ontwikkeling." De SGP-wethouder signaleert een proces, waarbij de moraal ver schuift. "De mens in plaats van God staat centraal, de progressie ve krachten met hun individuali sering krijgen meer invloed, waardoor een radicale verschui ving optreedt." Walpot vindt niet, dat de bestuurskracht in grotere gemeen ten groter is dan in kleinere. "Als ik de discussies in de Thoolse ge meenteraad volg, zie ik dat niet." Het voordeel van meer deskundi ge ambtenaren in grotere gemeen ten noemt de wethouder 'maar zeer betrekkelijk'. "Er zit een heel kwalijk aspect aan, namelijk dal de specialisten meer macht krij gen. Niet de gekozen bestuurders beslissen dan feitelijk, maar de goed ingewijden. Dan ga je de za ken scheef trekken." Om te kunnen concentreren heeft St. Philipsland als dichtstbijzijn de gemeenten het Zeeuwse Tholen en Bruinisse en het Brabantse Nieuw-Vossemeer. "Persoonlijk zeg ik dan Tholen, maar pas in het uiterste geval", aldus Walpot, "want bij de plannen voor ge meentelijke herindeling kunnen ze in Den Haag op tegenspel reke nen." Schotel plukt krenten uit de lucht voor de buis Thoolse horeca slaat de han den weer ineen SGP en PvdA willen verwer king huisvuil niet volledig doorberekenen Diamanten bruidspaar in smalstad: 'Het is nu een gou den tijd' Gevolgen groeikern merkbaar bij bouw nieuw politiebureau Vraagtekens over stroppenpot van een miljoen gulden bij Rabobank Sint- Annaland/Poort vliet Kantonrechter: niet met kwaaie koppen door Tholen lopen Veiling begint met kleinver- pakking Bintjes Actie landbouwverkeer tot de laatste biet van het land is Stavenisse wint in laatste mi nuut, maar Smerdiek wordt afgedroogd DIE APPELS VAART, DIE APPELS EET Dit nummer pagina's bestaat uit 22 Het komende weekeinde komt er een einde aan de zomertijd. Zon dagmorgen om 03.00 uur wordt de klok een uur terug gezet naar 02.00 uur. Dat betekent dat het 's avonds eerder donker is. Twee brandweerkorpsen hadden donderdag in Oud-Vossemeer veel werk om een strobrand te blussen. Met een kraan van loonbedrijf Van de Klundert werd dat vergemakkelijkt. "De stal met 100 koeien stond ge vaarlijk dichtbij, maar het korps Tholen kon direct na aankomst de stal met de hoge drukspuiten nat houden. De wind ging gelukkig net langs de stal, zodat er ook niet veel rook binnen kwam", aldus Steenpoorte. De brand ontstond donderdag middag rond half vijf. De korpsen Tholen en St. Annaland werden gealarmeerd, maar St. Annaland kon alleen met de waterwagen ko men omdat de twee lekke banden die de brandweerauto woensdag ochtend bij het uitrukken voor hulpverlening na wateroverlast opliep, nog niet gerepareerd wa ren. Verschillende manschappen moesten daarom per eigen auto naar Oud-Vossemeer. Volgens Steenpoorte heeft dat de brandbestrijding in Oud- Vossemeer niet bemoeilijkt. "De waterwagen heeft ook een pomp met hetzelfde vermogen als de brandweerauto. Een kwartier later was de brandweerauto er al. De reparatie had meer tijd gevergd omdat er behalve twee lekke ach- terbanden(dubbellucht) ook een knik in de velg zat." Volgens Steenpoorte was de brand binnen een halfuur onder contro le, maar daarna heeft men er nog veel werk aan gehad omdat het stro zolang bleef smeulen. "Zo'n brand kun je alleen verzuipen en daar heb je veel water voor nodig. In de Molenweg hadden we een brandkraan van maar 80 mm dia meter. Voor de directe brand bestrijding voldoende capaciteit, maar later hebben we toch de 125 mm diameter brandkraan in de Molenstraat benut om meer water op het stro te kunnen brengen. Op het industrieterrein Was er ook nog wel een brandkraap, maar een kleine van 80 mm, zodat we naar de Molenstraat zijn gegaan." De 60 ton stro ging verloren. Loonbedrijf Van de Klundert werd ingeschakeld om de restan ten van de open loods met een golfplaten dak uit elkaar te trek ken en met name het stro te sprei den. "Onvoorstelbaar hoe lang zoiets blijft branden", zegt Steen poorte. "De hele hoop stro werd omgezet en het heeft nog gere gend, maar vrijdag, zaterdag en zelfs maandagmiddag om half drie is de brandweer nog terug ge weest om na te blussen." Het korps Tholen rukte donder dagavond om zeven uur in, St. Annaland om half elf. De politie maakte proces-verbaal op van de toedracht van de brand. Het verlies van 60 ton stro wordt geschat tussen de 6000 tot 7000 gulden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1