Ed Nijpels(VVD) nog stemmentrekker Festival Euterpe vooral 's avonds in trek Commissie vindt DAF vuilniswagen te duur Groeten uit.... De Spetter 15 jaar met record O Deur Beter Wonen aan Haven geopend Bouwplannen? a> z s- Werkloosheid weer onder 400 schetters Demonstratie lasopleiding TEL: 01640-34664 Optreden Zeeuwse muziekkorpsen zorgt voor nieuw accent JXj'-V Vraag naar metaalbewerkers Donderdag 14 september 1989 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Thoolse Kamerkandidaten scoren niet hoog De derde VVD-kandidaat E.H.T.M. Nijpels uit Bergen op Zoom, de huidige minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieuhygiëne, heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen op Tholen en St. Philips- land de meeste voorkeurstemmen gekregen. Het muziekfestival dat zaterdag in Sint-Maartensdijk werd gehouden ter gelegenheid van het zilveren jubi leum van de muziekvereniging Euterpe heeft vooral 's avonds veel publiek naar de Markt getrokken. De or ganisatoren telden zo'n 320 toeschouwers rond het voorterrein van het gemeentehuis waar 'Luctor et Emergo' uit Renesse en 'Kunst en Eer' uit Zierikzee optraden. Advies om goedkopere Mercedes te nemen De commissie openbare werken is het niet eens met het voorstel van het college van b. en w. van Tholen om een nieuwe vuilniswagen van het merk DAF aan te schaffen. Deze is volgens de commissieleden veel te duur. Duurder dan de vrachtauto uit de Mercedesfa- brieken waarbij wethouder L.J. Koopman van open bare werken ook prijsopgaaf heeft gevraagd. G. van den Berg Medaille Vrouwen Pannekoeken Niet van ver Nieuwe directeur van arbeidsbureau VAN SCHETSEN FELICITEERT BEVEILIGINGSTECHNIEKEN ELEKTRA GAS WATER SANITAIR ra O OJr I De Oud-Vossemeerse Muziekvereniging sloot zaterdag het middagprogramma af; de Markt van Smurdiek doet dienst als podium en terras. Naast de lijsttrekker had Ed Nij pels van alle kandidaten de meeste stemmen: 155 op Tholen en 21 op St. Philipsland. Zijn voorsprong was groot, want de tweede plaats van de voor keurstemmen werd vastgesteld op 33 stemmen. Dat aantal werd broederlijk gedeeld door de CDA'ers drs. H. Eversdijk uit Rilland-Bath en mr. J.A. de Boe uit Poortvliet. De laatste had in zijn woonplaats 15 stemmen. Eversdijk is al sinds 1977 lid van de Ttveede Kamer en hij maakt nu grote kans om voorzitter te wor den als opvolger van D. Dol- man(PvdA). In St. Philipsland kreeg Eversdijk 4 stemmen en De Boe geen enkele. Bij de PvdA haalden zowel het Zeeuwse Kamerlid J.J. Lilipaly, die op Tholen nog campagne voerde, als mevr. E. ter Veld 20 stemmen. Mevr. M.J. Blom had met 12 stemmen nog meer steun als de in vakbondskringen beken de M.L. Strous. De districts bestuurder van de FNV kreeg op Tholen 5 stemmen. Bij de VVD volgde na Nijpels de Zeeuwse parlementariër mr. A.J. te Veldhuis met 30 stemmen op de tweede plaats van de voor keurstemmen. Landbouwspecia- list J.D. Blaauw was goed voor 27 stemmen, A.H. Korthals kreeg er 11, mevr. M.M.H. Kamp 10. Ook bij D'66 kreeg een vrouw de voorkeur: mevr. L.S. Groenman vergaarde 14 stemmen. Daarmee was ze de enige uitschieter omdat er van de overigen niet verder dan 2 kwamen. Bij de SGP was er meer merkbaar van voorkeurstemmen. Op Tho len had vierde man L.M.P. Schol ten 28 stemmen, C.N. van Dis 25, Het zwemseizoen is op een haar na gevild, maar de laatste weken hebben wel het karakter van een grootse finale. Naast het 'gewone' dagelijkse zwemmen zijn er in zwembad de Spetter in Tholen schoolzwemmers, zwemles leerlingen en de afgelopen week was er ook de 14e editie van de Nationale Zwemvierdaagse. Lan delijk zwom men dit evenement voor de 20e keer, maar zover was De Spetter nog niet: 14 keer, een aantal dat volgens badmeester Jansen zeker gevierd moet worden nu het zwembad 15 seizoenen geo pend is. Dit jaar is één van de topjaren, in augustus werd de 50.000e be zoekster gehuldigd, afgelopen week kwam de 60.000 binnen de poort. Petra van der Male was de gelukkige. Zij kreeg een geschenk van 100 gulden. Maar ook de voorganger- en degene die na haar kwam, werden bedacht dankzij giften van sponsors. Om het jubileum van het bad een extra accent te geven had Jansen de wethouder van sportzaken, de heer P. van Schetsen uitgenodigd. Deze kwam donderdagavond op bezoek met een medaille voor de 24-jarige Ewoud Heybroek, die voor de 14e keer meezwom. In hem huldigde de wethouder alle deelnemers. Dat waren er ruim 240. Ewoud is bij het bad een be kend figuur, trouwens, bij alle sportevenementen is hij graag be trokken. Tijdens de zwemvier daagse zwemt hij dagelijks 1000 m. of nog meer! Dhr. van Schetsen overhandigde eveneens bloemen aan de dames v.d. Werf, Goedegebuure, Kegge, Zuidweg en dhr. Barzilay. Mevr. Quist zwom 15 keer, 'maar zij ging een keer vreemd' aldus dhr. Jansen. Voor dhr. Wessels was er een poedelprijs, wegens zijn bles- mr.dr. J.T. van den Berg, die nog in Scherpenisse sprak, 13, mr. L. Bolier 6 en de burgemeester van Arnemuiden, M.M. Markusse, 5 stemmen. De voormalige burgemeester van St. Philipsland, G. van den Berg, had in zijn vroegere gemeente nog 18 aanhangers tegenover 3 op Tholen. Bij Groen Links zag men nog wat terug van de verschillende 'bloed groepen': mevr. A.C. van Es(voor- heen PSP) vergaarde 24 stemmen, mevr. I. Brouwer(CPN) 11 en de vakbondsbestuurder uit de Rot terdamse havens P. Rosenmoller 10 stemmen. Het GPV was het meest trouw aan de lijsttrekker, G.J. Schutte. Slechts 2 kandidaten daarnaast kregen elk 2 stemmen. Bij de RPF waren er meer voor keuren. Het Thoolse raadslid P. van Belzen verzamelde 22 stem men, waarvan 17 in zijn woon plaats. De tweede Thoolse RPF-kandidaat ir. W. Mol kreeg 1 stem: in het stembureau 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet. In St. Philipsland hadden Van Belzen en Mol geen enkele stem. De Thoolse aanhangers van de Vrouwenpartij stemden allemaal op lijsttrekker mevr. P.A. Roggeband-Baaij uit Tholen: 36. Ook drs. J.G.H. Janmaat, lijst trekker van de Centrumdemocra ten, kreeg op Tholen alle 66 stemmen op lijst 18. Vier Zeeuwen zijn in de Tweede Kamer gekozen: drs. H. Evers- dijk(SS) uit Rilland-Bath en drs. M. Beinema(57) uit Middelburg voor het CDA, J.J. Lilipaly(45) uit Middelburg voor de PvdA en mr. J.A. te Veldhuis(42) uit Middel burg voor de VVD. sure. Ook Jeroen Sloof die voor het eerst meezwom werd met bloe men bedacht. Eén der dames wil de bij het bezoek van de wethouder spijkers met koppen slaan en informeerde langs haar - natte - neus weg "Kriegen mun noe un overdekt zwembad? De wethouder vertelde weer hetzelf de: "dat valt misschien wel te bouwen, maar niet te exploite ren". De dames Rossen, Soomers, en Heuseveldt, die eveneens 14 x zwommen, kregen vrijdagsoch tend hun bloemen. Het was bijzonder gezellig aan het bad gedurende de zwemvierdaag se. De ouderen van Tholen waren vrijdagmiddag uitgenodigd voor pannekoeken en een consumptie. De Ten Anker bewoners lieten op enkele dames na, verstek gaan, maar de soos toonde veel belang stelling. Mevr. Tichem bedankte het badpersoneel voor hun gast vrijheid. Ondertussen bakten de vrijwilligers in 't Wienkeltje vrij dags zo'n 1000 pannekoeken. Deels gratis voor de deelnemers aan de zwemvierdaagse, deels voor de verkoop ten bate van UNICEF. Dit doel stond geduren de de zwemvierdaagse hoog in het vaandel, de sponsoring aan de jeugd leverde in totaal het prachti ge bedrag van 2832,80 op. Daar was mevr. C. v.d. Linde zeer blij mee. Zij verkocht vrijdag ook nog artikelen voor dit goede doel. 's Avonds was er muziek van het 'huisorkest', bestaande uit Ties Mellema, Steven Dietvorst en Bar ry en Arnold van Bavel, terwijl Martijn Le Due en Tanja van Nij- natten van scouting Heenetrecht de eervolle taak hadden de vlag gen te strijken na afloop van het sportieve gebeuren. Namens de gemeente toonde toen mevr. Deurloo-van Broekhoven belang stelling voor het jarige zwembad. De Schouwse korpsen vormden de gastgezelschappen op deze jubi leumdag. Volgens voorzitter M. van Damme van Euterpe is de op zet van dit festival, met een voor doorgaand verkeer afgesloten Markt en een vergroot caféterras (café Smerdiek) 'prima'. Aan het begin van de reeks concerten door Wie belangstelling heeft voor las- opleidingen, kan maandagavond a.s. om half acht terecht in het TSG-gebouw, Onder de Linden 2 te St. Maartensdijk. De Thoolse stichting voor vakopleidingen geeft daar demonstraties en infor matie over de lascursussen die al dertig jaar aan de Smurdiekse l.Ls. worden gegeven. Vorig jaar was oprichting van de stichting noodzakelijk omdat het rijk geen subsidie meer gaf. De lesgelden Maandag is een begin gemaakt met de verhuizing van de stichting Beter Wonen naar het nieuwe kantoor aan de Haven te Sint- Maartensdijk. Met auto's en steekwagentjes werd de inboedel van het tijdelijke onderkomen aan de Molenstraat overgebracht naar de verschillende korpsen uit de re gio bleven de stoelen nog leeg, maar omstreeks vier uur was er volgens Van Damme 'behoorlijk publiek'. Vooral de entourage heeft ertoe bijgedragen dat het festival 'voor herhaling vatbaar' is, aldus de voorzitter. Hij doelde daarmee op het met moesten meer dan verdubbeld worden, maar hulp van het be drijfsleven en individuele subsidie van het arbeidsbureau verzachtte dat. Het eerste cursusjaar was succes vol met prima examenresultaten. Alle 16 kandidaten slaagden voor de riante behuizing aan de Haven. De stichtingsvlag werd boven de glazen ingang gehesen. Voor het personeel is de verhuizing een hele uitzoekerij; wat moet mee, wat kan weg, wat heb ik straks het eerst nodig, waar berg ik dit op. vlaggetjes versierde 'podium' (voor de Rabobank) en de ge meentelijke bloembakken die een plaatsje kregen langs de afraste ring van het terrein. Menige toe hoorder zat op deze manier beschut. Van Damme betreurde het wel dat sommige korpsen niet voltallig waren. "Accelerando uit Sint-Annaland miste belangrijke partijen omdat een aantal leden op vakantie was." Deze fanfare zorgde alleen voor een rondgang door het dorp maar zag af van een concert. Ook Concordia uit Tholen kampte met een onvolledi ge bezetting, maar de Koninklijke concerteerde wel. "Voor het Thoolse publiek is het toch jam mer, ook vanuit de Bond vinden we dat," zegt Van Damme. Wat de Schouwse korpsen betreft stelt de voorzitter vast dat het 'niet altijd van ver hoeft te ko men', Het uitnodigen van Schouwse korpsen of uit andere delen van Zeeland behoort zeker, ook in de toekomst, tot de moge lijkheden. "Het geeft er een nieuw accent aan," stelt Van Dam me. Ondanks het feit dat er zater dag meer evenementen op Tholen plaatsvonden (boerendag in Tho len, Open Monumentendag, voet- de opleiding booglassen gevorder den, voor het gronddiploma slaagden 5 van de 7 deelnemers; 2 doet er dit najaar herexamen. De enige kandidaat voor het vakdi ploma BTP slaagde eveneens. Vanaf 2 oktober beginnen de nieuwe opleidingen: elektrisch booglassen voor beginners, gevor derden, gronddiploma booglassen en vakdiploma booglassen. Voor het eerst is er een cursus mig/mag C02 lassen. Volgens directeur J. Kloet ver loopt de verhuizing naar wens, al komen niet alle berekeningen die hij van tevoren gemaakt had over het inruimen van de administratie in de nieuwe vertrekken uit. De stichting heeft er deze week voor uitgetrokken om te verhuizen. balderby Tholense Boys-WHS) mocht het festival zich verheugen in voldoende belangstelling. Van Damme: "Het leek erop alsof de mensen tot 's avonds wachtten om naar de Markt te komen." De voorzitter van de jubilerende vereniging stelde het zeer op prijs dat ook burgemeester H.A. van der Munnik 's avonds nog een kijkje op de Markt kwam nemen. Op 30 september vindt in Haestinge een uitwisselingscon cert plaats. Als gast treedt dan de muziekvereniging Oranje uit Wouw op. Diezelfde dag wordt in Oud-Vossemeer de taptoe gehou den. Peter Castricum(45) is per 'l no vember benoemd tot directeur van het arbeidsbureau Tholen als op volger van dhr. J.P.M. van der Male. De uit Brabant afkomstige Castricum werkt al geruime tijd als seniorconsulent bij het ar beidsbureau Goes, waar hij zich bezighoudt met bemiddeling van werklozen en ontslagzaken. Na zijn indiensttreding krijgt Castricum al spoedig een nieuw kantoor in St. Maartensdijk. Be gin december gaat het arbeidsbu reau het kantoor aan de Simon Lindhoutstraat in Tholen verlaten om naar de Haven in St. Maar tensdijk te verhuizen. Van der Male, die van de VUT- regeling gebruik maakt, werkt al een aantal maanden niet meer. Na een blindedarmoperatie en herstel daarvan heeft hij nog zoveel va kantiedagen tegoed, dat Van der Male niet terug hoefde te komen voordat zijn officiële afscheidsbij eenkomst gehouden wordt. Verloopt niet alles volgens schema dan wordt er 's avonds door het personeel overgewerkt. Beter Wo nen is deze week alleen 's morgens van half negen tot haf tien telefo nisch bereikbaar. Maandag is het kantoor weer voor het publiek geopend. Het wilde er bij de commissiele den niet in dat het college een voorkeur uitspreekt voor de dure DAF. De commissie adviseerde unaniem om af te zien van dit voornemen.J.van der Jagt (SGP) vatte de koe meteen bij de horens: "Als u twee merken vraagt om een prijsopgaaf, gaat u ervan uit dat beide merken acceptabel zijn. Als blijkt dat de een duurder is dan de ander dan kiest u voor de duurde re. Heel vreemd. Als u alleen DAF wilt, vraag dan alleen bij DAF prijsopgaaf. Wordt het andere merk nu gebruikt als rookgor dijn?" J. van de Heuvel (VVD) vond dat Van der Jagt 'de spijker op zijn kop sloeg'. Koopman legde uit dat de voorkeur voor DAF ingegeven is door het advies van de afdeling gemeentewerken - ondanks het prijsverschil - maar gaf ook toe dat beide merken 'goed' zijn. Van der Jagt vond dat het moet gaan om het voorstel van b. en w. en niet om het voorstel van de afde ling gemeentewerken. "Het colle ge wil zo'n bedrag uitgeven om gemeentewerken aan een DAF te helpen. Daar heb ik moeite mee." Beroepsgroepen Bouwnijverheid Grondwerken Metaal Landbouw Handel Niet var. verk.pers. Varend verk. pers. Kantoor en onderwijs Los arbeider Overige Koopman benadrukte dat hij als portefeuillehouder de opdracht had om met beide bedrijven over de prijs te onderhandelen.M.A.J. van der Linde (PvdA) leidde hier uit af dat Koopman tegen het voorstel van het college was. "Wie ben ik als ik toch voor DAF kies?" antwoordde de voorzitter. "Als de commissie mij het man daat geeft te onderhandelen, dan zal het college een beslissing moe ten nemen. Het prijsverschil is nu te groot om er als portefeuillehou der direct ja tegen te zeggen." De argumenten die de afdeling aanvoert om voor de DAF te kie zen betreffen volgens de wethou der onder meer de reperaties tijdens de servicebeurten en het deugdelijke materiaal. Koopman maakte duidelijk dat hij de argu menten van de afdeling wel kon onderschrijven maar dat hij uit hoofde van zijn wethoudersfunc tie op de centen moet letten.De gemeente Tholen rijdt reeds met 2 DAF-vrachtwagens. Of de volgen de van hetzelfde merk zal zijn of van een concurrerende (en goed kopere), voor de commissie is de keus al gemaakt. OO oo OO OO '89 '89 juni juli juni juli 40 32 28 23 30 33 19 21 33 32 39 24 17 19 13 15 12 13 13 15 15 11 11 11 9 - 7 28 26 21 20 72 70 75 71 43 31 31 23 Nu alle kinderen, groot en klein, weer in de schoolbank zitten en andere mensen weer hun werk hebben hervat. Nu pakt ze naar de kaarten, die zij heeft ontvangen, en kijkt eens na waar iedereen weer zat. Ze ziet de Eiffeitoren, de bergen, een dikke dame aan de zee, een ansichtkaart met achterop een zoen, een hartelijke groet. Bij allemaal stond er een stralend zonnetje getekend en zij denkt aan die reizen, die zij missen moet. Want z'is sinds kort alleen, na heel veei fijne jaren, ze gingen samen op reis: Oostenrijk, Italië of Engeland. En stuurden zelf de mooiste kaarten naar de achterblijvers, een traan valt op haar schoot, de kaarten uit haar hand. Ach de tijd heelt alle wonden, ze zal alleen verder moeten... ze leest "De groeten uit" en is even in andere sferen. Dan gaat de telefoon, het is haar oudste dochter, "Dag mam, hoe gaat het nu? Komt U bij ons logeren?" Jopie Meerman Erkend Uneto Beveiligings installateur advies- en installatiebureau b.v. rijkebuurtstraat 15 - bergen op zoom De Stichting Beter Wonen betrekt deze week het nieuwe kantoor aan de Haven te Sint-Maartensdijk; de ruimte achter de balie is reeds ingericht. Totaal mannen 290 276 250 230 Verkoopsters 33 31 20 17 Horecapers. 10 9 8 8 Kantoor en onderwijs 40 37 55 40 Sociaal en Geneesk. 28 26 20 21 Huish. pers. 24 25 20 18 Los arbeidster 46 42 36 36 Overige 18 17 23 25 Totaal vrouwen 199 187 172 165 Aanvragen m/v 25 24 50 45 Jeugdigen Mannen Vrouwen schoolverlaters Overigen schoolverl. Overigen Jonger dan 17 jr 8 (8) (-) 4 (5) 1 (1) 17 jaar 14 (15) 6 0) 4 (5) 1 (2) 18 jaar 5 (5) 3 (5) 11 (16) 3 (3) 19 jaar 3 (6) 4 (5) 9 (10) 6 (3) 20 jaar 1 (4) 5 (4) 4 (3) 8 (8) 21 jaar 1 (4) 9 (8) 1 3 (3) 22 jaar (1) 4 (3) 1 (11) 4 (6) 23-24 jaar 1 (1) 7 (10) 3 (3) 11(14) 25-29 jaar 1 (1) 14 09) 1 (1) 18(22) Totaal 34 (42) 52 (55) 38 (44) 55(62) De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn cijfers van de vorige maand. Plaats van inwoning Mannen Vrouwen Tholen 196 151 SintPhilipsland 34 14 Totaal 230 165 Werkloosheidspercentage Rayon Tholen Rayon Goes Rayon Zierikzee Rayon Zeeland Mannen 5,3% 6,8% 7,3% 6,9% Vrouwen 11,0% 15,4% 11,4% 13,9% Totaal 6,8% 9,1% 8,3% 8,6% (Ver)Bouwplannen krijgen 'al snel vaste vorm bij de Schelde. U vindt er niet alleen bouwmate rialen; u wordt er ook nog'ns uiterst vakkundig geadviseerd en ze weten alles van de nieuwste systemen en produkten. Loop dus eerst 'ns vrijblij vend de bouwinfo van de Schelde binnen. Dat kost niksen levert heel wat op. Advertentie LM. Bij de mannen nam het aantal werklozen op Tholen en St. Philipsland af met 20 van 250 tot 230. Bij de vrouwen was er een geringere afname: 7 van 172 tot 165. Het Thoolse werkloosheidscijfer ligt bijna 2% onder het Zeeuwse gemiddelde! Ondanks het feit dat zich nog steeds school verlaters melden, is het aanbod gedaald. Daaruit kan geconcludeerd worden, dat een groep schoolverlaters al in de vakantieperiode een ar beidsplaats heeft gevonden. De beroepsgroepen waarin de afname groot was, zijn de metaalsector, handel en kantoor. De overige bleven nagenoeg gelijk of lieten een ge ringe toename zien. Ten opzichte van juli 1988 zijn er nu 46 mannen en 22 vrouwen minder ingeschreven. Op het eind van de maand betrof het aantal vacatures 45. Eind juni vo rig jaar was dat 50 en eind juli 1988 maar 24. De huidige vraag richt zich op vakbekwame metaalbewerkers, horeca- personeel en produktiemedewerkers. In alle overige beroepsgroepen ko men incidenteel aanvragen voor. Onderstaand overzicht geeft een juist inzicht in de ontwikkeling van het bemiddelingenbestand in vergelijking met de vorige maand en de over eenkomstige maanden van vorig jaar.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 9