Leerplicht Natuurbe scherming Milieu-effecten baggerspecie Dirigente leidt brandweerman Provincie sluit Kloostergang at Verbetering weg Groede- Nieuwvliet Recreatie en viskweek MIELE KEUKENS, DE MAATSTAF VOOR SCHOONHEID EN KWALITEIT Donderdag 14 september 1989 IN BEHOKV Zeeland wordt de komende jaren geconfronteerd met 8,25 mil joen kubieke meter veront-reinigde baggerspecie. De vraag hoe en waar de specie moet worden geborgen, staat centraal in de startnotitie milieu-effectrap-portage, die gedepu-teerde staten vorige week hebben vastgesteld. Depots Inspraak OM M I SS I i;s PLAATSELIJK NIEUWS .PLAATSELIJK NIEUWS. SINT- PHILIPSLAND PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Kankerbestrijding Panden Noord weg gerenoveerd NIEUW- VOSSEMEER Oud-burgemeester overleden Racecircuit van de baan Miele-Keuken-Centrum "Tholen" St. Maartensdijk: Markt 55.Tel.: 01666-2335 Iwee vromen met pmenéen, loovt vat op een ruimde met1 Een tent samen lezen geeft ook veel te vrezen wie ontvangt er de tent grmq vól nreuheri^ Neem nu een abonnement. Voor slechts 73 cent per week wordt volop informatie over Tholen en St. Philipsland verstrekt. Bel nu 01665-2752 of vul de bon in en u krijgt de Eendrachtbode een maand gratis. ABDIJ IEUWS Het lijkt zo simpel: ouders moeten hun kind zodra het vijf jaar wordt, inschrijven bij een school. Het komt dan in de bank op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het kind jarig was. De schooltijd duurt tot en met het cursusjaar waarin de leerling 16 is ge worden. Leerplicht, heet dat. Als de leerplicht wordt ontdoken, kan dat leiden tot een proces verbaal en een eventuele veroor deling (van de ouders) door de kantonrechter. Maar er is meer, gedeeltelijke leerplicht bijvoorbeeld, nadat de leerplicht erop zit. Iets anders is het spijbelen; jon gelui proberen onder de lessen uit te komen omdat ze de school niet meer zien zitten. Ook kan het gebeuren dat kinderen niet meer naar school willen doordat ze ge pest worden. Soms is de vakantieplanning van pa en ma zodanig dat de kinde- De tweede kamer uit gedeputeer de staten houdt dinsdag 19 sep tember vier keer zitting ter behandeling van beroepschriften. Inwoners van Goes, Veere, Vlis- singen en Terneuzen zijn het niet eens met de beslissing van hun gemeentebestuur op hun aan vraag algemene bijstand. De zittingen beginnen om 10.20, 10.40, 11.00 en 11.20 uur. Zij zijn openbaar en worden gehouden in het provinciehuis. Sint Pie terstraat 42, Middelburg. ren alleen mee kunnen als ze ver lof krijgen van de school- Over de details van de leerplicht, wederzijdse verplichtingen, hulp bij problemen etc. etc. heeft de provincie een documentatiemap samengesteld. Deze "handrei king leerplicht" is bestemd voor scholen, onderwijsdeskundigen, gemeenten en ouders. Wie er meer over wil weten kan bellen naar de provincie: 01180-31358 of 31500. Provinciale staten beslissen 10 november over subsidie voor de kosten van de provinciaal consu lent natuur- en milieu-educatie. Dankzij het consulentschap van het Instituut voor natuurbescher mingseducatie in Amsterdam wordt in Zeeland gewerkt aan een grotere bewustwording in de natuur- en milieubescherming. Er zijn gidsen en vrijwilligers en er worden lesbrieven gemaakt voor het onderwijs. Inmiddels is er een goede relatie ontstaan tussen het cosulent- schap en het onderwijs, aldus gs in hun voorstel aan de staten. Zij stellen daarom voor tot en met 1993 jaarlijks een subsidie te ge ven met een maximum van 72.600 gulden voor 1990. Voor de andere jaren moet te gelege ner tijd het maximum worden be paald. Het geld kan worden gebruikt voor administratieve on dersteuning van de consulent, gedurende twintig uur per week. De provincie heeft helaas moeten besluiten de Kloostergang in de Ab dij af te sluiten voor het publiek. Enkele jaren geleden werd de gang al voor een deel afgesloten, maar er was nog steeds een toegang via het Klein Abdijplein (achter de Koorkerk) en via de ingang aan het Ab dijplein. De toegang aan het Abdijplein dient nu nog uitsluitend voor het informatiecentrum van de provincie en het Roosevelt Studie centrum. De Kloostergang is afgesloten met twee forse stalen hekwerken, ter wijl de toegangspoort vanaf het Klein Abdijplein permanent op slot blijft. Wie graag een wandeling door de Kloostergang maakt kan dit nog steeds doen door deel te nemen aan de door de Middelburgse VVV georganiseerde rondleidingen met gidsen. De reden van de afsluiting is de voortdurende vernielingen die in de gang werden aangericht en die duizenden guldens schade hebben veroorzaakt, zo het al mogelijk was aangebrachte schade geheel te herstellen. Een greep uit dit vandalisme: ingeslagen glas-in-lood-ramen, beklad ding van muren met viltstiften en spuitbussen, vernieling van lan taarns, pogingen tot brandstichting en vervuiling door uitwerpselen van honden... Gedeputeerde Staten hebben lang geaarzeld met het nemen van deze op het oog impopulaire maatregel, maar vooralsnog is geen andere oplossing voorhanden om de Kloostergang afdoende te beschermen. Van 15 september tot en met 20 oktober ligt de startnotitie milieu- effectrappportage (mer) berging baggerspecie ter inzage bij het bureau milieuzaken van de pro vincie, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. De openingstijden van de afdeling zijn op werkdagen van negen tot twaalf uur en van twee tot vier uur. Bij het baggerwerk in grote wate ren en havens, kanalen en derge lijke komt meer of minder vervuilde grond van de bodem vrij. Bovendien zal steeds meer rekening moeten worden gehou den met sanering van vervuilde waterbodems. Tussen nu en 2008 gaat het in Zeeland om 8,25 miljoen kubieke meter baggerspecie, waarvan het merendeel van onderhoudswerk afkomstig is. Het aandeel te sa neren specie is ruim 1,5 miljoen kubieke meter. De verwachting is, dat naar mate de tijd vordert, de hoeveelheid vervuilde specie minder wordt, als gevolg van maatregelen om de verontreiniging tegen te gaan. Per vijf jaar zal de hoeveelheid vervuilde specie met een kwart afnemen, zo geven gs als ver wachting aan. In de startnotie mer geven gs aan, dat de specie op land en in het water geborgen kan worden. In alle gevallen moet worden voorkomen, dat verontreinigde stoffen zich kunnen verspreiden en dat stank- en geluidsoverlast ontstaan. Op het land worden als mogelijke depots genoemd Vlissingen- Oost, een gebied tussen Bres- kens en Hoofdplaat, ten westen en ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, een gebied tussen Reuzenhoek en Ossenisse en een gebied tussen Klooster- zande en Graauw. De berging in het water moet ge beuren tegen bestaande dijken. Locaties, die in aanmerking ko men, zijn bij de Sloehaven, de Ka- loot (beide Vlissingen-Oost), de Staartsche Nol bij Borssele en Appelzak-Noord en -Zuid, zuid oostelijk van Bath. De specie wordt ingedeeld in klassen die verband houden met de mate van vervuiling. De start notitie gaat voornamelijk over de probleemspecie: de klassen 3 en 4. Klasse 1 en 2 komen maar zij delings aan de orde. Bagger uit die categorieën kan namelijk ver spreid over het water worden te ruggezet. Een andere oplossing dan ber ging is verwerking van het ver vuilde slib. Tot nu toe zijn de reiningsmethoden nogal duur en de gebruiksmogelijkheden daar na beperkt. Gs zien hierin dan ook geen wezenlijke rol wegge legd. Het vervolg op de startnotitie moet zijn de opstelling van richt lijnen, waaraan de milieu-effect rapportage moet voldoen. Gs hebben zelf al aangegeven, dat in het rapport de mogelijkheden van berging in het water en op het land nader moeten worden on derzocht en ook de plaatsen, waar dat eventueel zou kunnen gebeuren. Ook zal nader worden ingegaan op de mogelijkheid van scheiding of hydrocyclinage - het scheiden van het slib in schoon zand en verontreinigde stoffen. Effecten op allerlei milieu-aspec ten moeten worden beschreven. Van 15 september tot en met 20 oktober - dezelfde termijn als de ter-visielegging - kan iedereen suggesties doen voor de richtlij nen. Schriftelijke reacties worden ingewacht bij Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Van de startnotitie is een samen vatting gemaakt, die verkrijgbaar is bij het provinciaal informatie- maandag 18 september, 14.00 uur, vergadert de statencommis sie voor welzijn. Op de agenda staan onder ande re het sanerings- en renovatie plan Zeeuwse woonwagencen tra, de subsidieregeling vrijwilli gerswerk en een subsidie aan de provinciale commissie geschied beoefening. Andere agendapun ten zijn de nota revalidatie, de uitgangspunten voor de nota jeugdhulpverlening en de uitgave van het tweede deel over Zee land in 1940-1945. De commissie verpleeghuiszorg en gezondheidszorg voor oude ren van de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert woensdag 20 september, 10.15 uur, in Terminus, F. den Hollan derlaan, Goes. Gepraat wordt over de samen voeging van de verpleeghuizen Maria Terweel in Goes en De Werfkampen in Rilland-Bath, de uitbreiding van Ter Schorre in Ter neuzen en de Corneliastichting in Zierikzee. Verder zijn er aanvra gen voor dagbehandeling psy- chogeriatrie in de verpleeghuizen Ter Stelle in Oostburg en De Blaauwe Hoeve in Hulst. Ook op 20 september, maar om 14.00 uur, komt de afdeling voortgezet onderwijs van de pro vinciale onderwijsraad bijeen. De agenda was bij het maken van Abdijnieuws nog niet bekend. De statencommissie voor ruimte lijke ordening bespreekt vrijdag 22 september, 9.30 uur, de af koop van de pacht van Ter Hooge in Middelburg, subsidiëring van het Zeeuwse Landschap in de aankoop van weiland bij Retran- chement en de streekplan-uit werking beleidsplan Westerschel- de. De leden van de statencommis sie milieuhygiëne voegen zich bij die van de commissie ruimtelijke ordening om op 22 september, 12.00 uur, gezamenlijk te verga deren over de structuurnota land bouw, het natuurbeleidsplan, de centrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 01180-31400. Ook de startnoti tie zelf is daar beschikbaar. Nadat de richtlijnen zijn op gesteld, wordt het milieu-effect rapport gemaakt, waarop ook weer inspraak mogelijk is. aanwijzing van de Oosterschelde tot beschermd natuurgebied en de startnotitie mer berging bag gerspecie. De commissie milieuhygiëne ver gadert daarna, omstreeks 14.0O uur, alleen verder. Aan de orde zijn dan het milieuverslag 1989, het ontwerp-bodemsanerings- programma 1990, een notitie over afvalverwijdering en aanvra gen voor bijdragen uit het mi lieufonds. Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. Tenzij anders vermeld bij de betreffende verga dering zijn de bijeenkomsten in het provinciehuis, Sint-Pieter straat 42, Middelburg. De vergaderstukken liggen ter in zage in het provinciaal informa tiecentrum, Abdij 9, Middelburg. Vorige week maandag is begon nen met de verbetering van de weg tussen Groede en Nieuw- vliet. Het wegdek tussen km 3.900 en km 4.500 moet wor den vernieuwd, omdat het niet meer bestanti is tegen het zware verkeer. De gelegenheid wordt aangegre pen om de gevaarlijke bocht uit de weg te halen. Tegelijkertijd wordt het tegelfietspad vervan gen door een geasfalteerd pad. Het werk, onder directie van pro vinciale waterstaat, zal ongeveer twee maanden duren. Met een tijdelijke verkeerslicht installatie zal overlast voor het verkeer zoveel mogelijk worden voorkomen. Fietsers en bromfiet sers zullen tijdens het werk van de rijweg gebruik moeten maken. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Een groot deel van St. Philipsland liep vrijdagmiddag uit voor het bruidspaar Wilma Kosten en Rien van Duuren. Leden van het jeugdkoor, waarvan Wilma dirigente is, zorgden voor een erehaag. Toen die gepasseerd was, moest het nieuwe paar nog heel wat kijkers langs op weg naar dorpshuis de Wimpel. De bruidsstoet werd gevolgd door de brandweerauto met sirene. Collega's van brand weerman Rien van Duuren wilden zo een bijdrage leveren om de trouwdag extra luister bij te zetten. De bruid is als medewerkster van Albert Heijn een goede bekende van vele inwoners. Behalve dirigente van het jeugdkoor is ze ook nog lid van zangvereniging VZOS. PLAATSELIJK NIEUWS uit Poortvliet niet gezien. Ze week daarvoor naar rechts uit en raakte daarbij de auto van Van D. Bij het onderzoek van de politie bleek de 51-jarige bestuurster geen rijbe wijs te hebben. THOLEN 16 sept Open boerderijentocht, Markt 14 u. 16/17 sept Sluitingstocht De Kogge 20 sept Bingo bejaardensoos, Schuttershof 14 u. 23 sept Jubileumconcert Concor dia, Meulvliet 19.30 u. 23 sept Zangavond chr. mannen koor Rehoboth, N.H. Kerk 19.30 u. 27 sept Vistocht Anib OUD-VOSSEMEER 16 sept Fancy-fair Zonnebloem, Vossenkuil 14-19 u. 23 sept Viswedstr. 't Scharretje, Van Haaftenpolder 10.30-13.30 u. 30 sept Taptoe OVM, Raadhuisstr. 20 u. SINT-ANNALAND t/m 30 sept Boerderij en platte land, De Meestoof di t/m vr 15-17 u., za 13-17 u. 19 sept Indisch koken Platte- landsvr., Wellevaete 19.30 u. 20 sept Verkoping zendingskrans Ger. Gem., Weststraat SINT-MAARTENSDIJK 12 sept Anib soos, kleuterschool Radda Barnenstraat, elke dinsdag t/m 5 dec en van 9 jan t/m 3 apr. 14 sept Bloedafnameavond Rode Kruis, Haestinge 18.30-21 u. 16 sept Fancy-fair/rommelmarkt De Rieburch, 14-18 u. 30 sept Uitwisselingsconcert Eu terpe, Haestinge SINT-PHILIPSLAND 16 sept Taptoe Concordia, Voor straat 16 sept Viswedstr. De Makreel, Van Haaftenpolder 13.30-16.30 u. BERGEN OP ZOOM t/m 22 sept tentoonst. IKV, Mar kiezenhof t/m 24 sept Oost-Europa weken 16 sept Maximo en Roots syndica te, Botte Hommel 21 u. 17 sept Intern, dagruilbeurs, Stoe- lemat 10-17 u. 17 sept t/m 15 okt Expos. Jac. van Nes, Markiezenhof 22, 23, 27, 29 en 30 sept Klank- en lichtspel 'Het lied van Sinte Geer- ten', Gertrudiskerk 20 en 22 u. 30 sept Jeans II, Stoelemat 20.15 u. 30 sept La Farce, Botte Hommel 21 u. 30 sept t/m 12 nov tentoonst. Phi lip Morris kunstproject, Markie zenhof film film film ROXY 1: Lock up - vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., ma, di en do 20.15 u., wo 14 en 20.15 u. ROXY 2: Roadhouse - vr en za 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., ma, di en do 20 u., wo 14 en 20 u. Who framed Roger Rab bit - za 14 u. CINEMACTUEEL 1: Wilde har ten - a.l., vr en za 19 en 21.30 u., zo 16.30, 19 en 21.30 u., ma t/m do 20 u. Lady en de vagebond - a.l., za, zo en wo 14 u. CINEMACTUEEL 2: Lethal weapon 2 - 12 j., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., ma, di en do 20 u., wo 14 en 20 u. CINEMACTUEEL 3: Licence to kill - a.l., vr 19 en 21.30 u., za 14, 19 en 21.30 u„ zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u., ma, di en do 20 u., wo 14 en 20 u. De colllecte, die voor de kanker bestrijding i& gehouden in het dorp en in Anna Jacobapolder, heeft f. 2.333,- opgebracht. Gevers en collectanten hartelijk dank daarvoor. Het gemeentebestuur wil in het kader van de stads- en dorpsver nieuwing opnieuw twee woningen opknappen. Woensdag beslist de gemeenteraad over de aankoop en renovatie van de woningen Noordweg 25 en 27, die beide on bewoond zijn. Ook wordt de raad gevraagd ont slag te verlenen aan de schoon- houdster van het gemeentehuis, mevrouw L. Mol-den Braber (op eigen verzoek) en daarvoor in de plaats mevrouw W. Neele-Kosten aan te stellen. Eveneens is ontslag gevraagd door mevrouw P. Malis-Straver als on derwijzeres aan o.b.s. De Luyster. In haar plaats zal mevrouw E.P. Fase-Mol 36 in plaats van 18 uren aan de school gaan werken. Als vertegenwoordiger in het alge meen bestuur van de Zeeuwse Bestuursacademie willen b. en w. de gemeentesecretaris benoemen en als plaatsvervanger de loco secretaris. In het buitengebied wijken de na men van enkele wegen af van de officiële benaming volgens de we genlegger. Voorgesteld wordt de namen van de legger aan te hou den, maar een aantal inwoners heeft bezwaar gemaakt. Zo willen de bewoners van de Zuiddijk bui ten de bebouwde kom dat adres houden, in plaats van - officieel - Abraham Wisseweg. De bewoners van de woningen Oudepolder 5, 6, 7 en 11 hebben verzocht hun adres te wijzigen in Noorddijk. Op 10 augustus overleed in Reusel oud-burgemeester E. Janssens. Hij was van 1948 tot 1954 burge meester van Nieuw-Vossemeer en maakte zich met name tijdens en na de watersnood verdienstelijk voor de slachtoffers. Mede daar om is een straat naar burgemees ter Janssens genoemd. De overledene, die 81 jaar oud werd, is op 15 augustus in Aarle-Rixtel begraven. Het gemeentebestuur heeft de contacten met de stichting O.N.C., betreffende de mogelijke aanleg van een racecircuit in het Slaak- damgebied, beëindigd. Dat houdt verband met de ontwikkelingen in de gemeente Reimerswaal, waar O.N.C. eveneens de mogelijkhe den voor een racecircuit heeft bekeken. Inmiddels is het Slaakdamgebied, waar het gemeentebestuur graag recreatie zou zien, door Domei nen verkocht aan een landbouwer. Deze wil de grond voor zijn ak kerbouwbedrijf gaan gebruiken. Enquête popgroepen. Via een uit gebreide schriftelijke enquête wil het Zeeuws Popoverleg een actue le momentopname verkrijgen van de Zeeuwse popwereld. Men hoopt daardoor het activiteiten aanbod en de dienstverlening aan de groepen beter op de behoeften te kunnen afstemmen. Alle pop groepen waarvan het adres bij het Popoverleg bekend is, zijn bena derd. Commissaris Boertien, griffier Lander en chef kabinet De Ru brachten per autobus een bezoek aan het recreatiegebied Gorishoek bij Scherpenisse. Het gezelschap, onder wie ook b en w en de raadsleden, stapten niet uit om een luchtje te scheppen aan de Oosterschelde, maar kregen in de bus een toelichting. Verder werd een bezoek gebracht aan het viskweekbedrijf Aquacul- tures in het bedrijfsverzamelge bouw op het oude industrieterrein van Tholen. Naam. Adres Woonplaats..

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 7