THOLENDERWIJS Dit is Dit is mijn fiets, ons advies. eiland bewoners informatierubriek van de gemeente tholen BOUWVERGUNNING EERDER NODIG DAN U DENKT INVENTARISATIE JONGE BOUWKUNST EN STEDEBOUW 40 FIETSEN WACHTEN OP HUN EIGENAAR SPREEKUUR B EN W BIETENCAMPAGNE GAAT VAN START GEMEENTEHUIS GESLOTEN WAT LIGT TER INZAGE? ZATERDAG 30 SEPTEMBER SLUITEN DE THOOLSE ZWEMBADEN 9 SEPTEMBER 1989 Donderdag 14 september 1989 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 MINDER VERKEERS SLACHTOFFERS door j. van der slikke Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Voor het bouwen van een woning, bedrijfshal enzovoort is een bouwvergunning nodig. Dat is algemeen bekend. Maar wist u, dat zo'n vergunning ook nodig is voor het bouwen van een berging, een kippenhok en voor het inwendig verbouwen van een woning? Ook voor het plaatsen van een erfafscheiding en voor het zetten van een tunnel- of boogkas heeft u veelal een vergunning nodig. U bent dus al eerder aan het (ver)bouwen dan u denkt. Een belangrijk advies: Informeer voor u gaat (ver)bouwen op het ge meentehuis of u een vergunning aan moet vragen. Telefoon: 01666-8239 of 8334/8335 (doorkiesnummers). Door vooraf te informeren kunt u veel narigheid voorkomen. Het ge beurt nog te veel dat men zo maar gaat bouwen. De gevolgen daar van kunnen hoogst onplezierig zijn, namelijk gedwongen aanpas sen van het gebouwde of soms zelfs afbraak van het gehele bouwsel. Nogmaals, er wordt te veel gebouwd zonder vergunning en wat minstens zo erg is in strijd met de bouuwverordening en/of het bestemmingsplan. Daarbij worden nogal eens de belangen van der den (bijvoorbeeld de buren) aangetast. Daarom is de controle op het (ver)bouwen inmiddels verscherpt. Schetsplan Om een bouwvergunning te krijgen, kan eerst een schetsplan wor den ingediend bij de afdeling gemeentelijke ontwikkeling, bureau bouw- en woningtoezicht. Dit schetsplan wordt in hoofdlijnen ge toetst aan de bouwverordening en het desbetreffende bestem mingsplan. Vervolgens wordt het voorgelegd aan de zogenaamde welstandscommissie. Bij een schetsplan hoort een formulier voor aanvraag welstandsbeoordeling. Dit formulier is verkrijgbaar op de afdeling gemeentelijke ontwikke ling. Hierin kan worden vermeld van welke materialen en in welke kleuren het uitwendige van het bouwwerk wordt gemaakt. Het schetsplan kan door burgemeester en wethouders, gelet op het welstandsadvies, worden: - goedgekeurd; - goedgekeurd mits enkele wijzigingen worden aangebracht; - afgewezen op grond van het bestemmingsplan en de daarbij beho rende voorschriften, alsmede op grond van de bepalingen in de bouwverordening. De welstandscommissie beoordeelt hoofdzakelijk of de architectuur van het gebouw of bouwwerk past in de omgeving en of het op zichzelf aanvaardbaar is van vormgeving. Adviezen De welstandscommissie kan drie adviezen uitbrengen: - aanvaardbaar; - aanvaardbaar mits enkele wijzigingen worden aangebracht; - niet aanvaardbaar. De welstandscommissie brengt haar adviezen uit aan burgemeester en wethouders. De commissie kan haar advies op verzoek monde ling toelichten. Tekeningen Nadat het schetsplan is goedgekeurd kan de bouwvergunning wor den aangevraagd aan de hand van formulieren (in viervoud) die ook nu weer op de afdeling gemeentelijke ontwikkeling verkrijgbaar zijn. Bij de aanvrage moeten bestektekeningen (in viervoud) worden overlegd. In de bouwverordening staat precies wat men moet indie nen, aan welke eisen het tekenwerk moet voldoen en hoe de proce dure verder loopt. De bouwaanvrage kan worden afgegeven aan het loket van de afdeling gemeentelijke ontwikkeling of worden toe gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders. Bij het indienen van de aanvrage dienen de verschuldigde leges direct te worden voldaan. De hoogte van de leges is afhankelijk van de bouwkosten. Deze legeskosten zijn in de legesverordening geregeld. Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvrage moet een be slissing zijn genomen. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders hun beslissing verdagen. De procedure mag dan maximaal met één keer twee maanden worden verlengt. Zodra de bouwvergunning is verleend of geweigerd wordt deze be slissing aan de aanvrager toegestuurd. Indien naderhand blijkt dat de vergunning om welke reden dan ook gewijzigd moet worden, dan wordt aan de hand van een in viervoud ingediende gewijzigde tekening, door het college een wijzigings- besluit afgegeven. Uiteraard dient de wijziging in overeensteming te zijn met het bestemmingsplan en de bouwverordening. Ten slotte, als het bouwwerk voltooid is, wordt het door bouw- en woningtoezicht gecontroleerd. In beroep Tegen het besluit tot het verlenen van een voorwaardelijke vergun ning (een vergunning waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbon den), tot het aanhouden van een beslissing of tot het weigeren van de vergunning kunt u in beroep gaan bij de gemeenteraad. Uw beroepschrift wordt dan eerst behandeld door de commissie bestuurlijke aangelegenheden. Deze commissie uit de raad stelt u in de gelegenheid uw plan mondeling toe te lichten. Pas daarna ■spreekt de gemeenteraad zich over uw plan uit. Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de raad is volgens de Wet Admi nistratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (AROB) nog be roep mogelijk voor de aanvrager en voor andere direct- belanghebbenden. Voor nadere inlichtingen hierover kunt u terecht bij de afdeling gemeentelijke ontwikkeling van het gemeentehuis. De bouwvergunning wordt geweigerd: - als de plannen in strijd zijn met de bouwverordening, waaronder begrepen het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand; - als de plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan of de daarbij behorende voorschriften; - als het om een monument gaat en er geen vergunning is verleend door Monumentenzorg. Belangrijke punten - Op afdeling gemeentelijke ontwikkeling is het mogelijk tegen beta ling een fotokopie van de kadastrale kaart te verkrijgen (een situatie tekening van het voor u van belang zijnde stuk grond). Op deze teke ning kunt u zelf de bebouwing intekenen. - Men mag alleen bouwen met vergunning. Bij clandestiene bouw wordt het werk stopgezet en eventueel gelast het gebouwde te slopen. - Aspirant-kopers van bouwgrond of een bestaande woning doen er goed aan bij de afdeling gemeentelijke ontwikkeling te informeren naarde bouw-, verbouw- en uitbreidingsmogelijkheden, alvorens tot definitieve aankoop over te gaan. - Wanneer een vergunning wordt geweigerd is men slechts de helft van de betaalde bouwieges verschuldigd. De te veel betaalde leges zullen alsdan worden teruggestort. Van de leges voor het welstandstoezicht vindt geen terugstorting plaats. - Het is mogelijk dat bouwaanvragen in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. Een dergelijke strijdigheid behoeft niet altijd tot weigering van de bouwvergunning te leiden. Het college kan bezien in hoeverre een en ander in het bestem mingsplan kan worden ingepast. Voorlichting Het aanvragen van een bouwvergunning is een ingewikkelde zaak. Voor inlichtingen over de bestemmingsplannen, bouwmogelijkhe den, bouwaanvraag, bouwverordening, subsidiemogelijkheden, le ges enzovoort kunt u terecht op de afdeling gemeentelijke ontwik keling van het gemeentehuis, telefoon 01666-8239. Kijkdagen in Scherpenisse Sinds januari 1988 zijn door allerlei omstandigheden een 40-tal fiet sen op het politiebureau in Tholen terecht gekomen. Deze fietsen dragen geen postcodenummer, zodat de rechtmatige eigenaren ook niet kunnen worden opgespoord. Geprobeerd wordt dit alsnog te doen via zogenaamde KIJKDAGEN. Deze kijkdagen worden gehouden ten behoeve van mensen die in de loop der tijd aangifte hebben gedaan van vermissing of diefstal van hun fiets. In beginsel zijn deze dagen dus ALLEEN voor die personen die aangifte hebben gedaan bij de politie. Het bewijs van aangifte dient te worden meegenomen. De kijkdagen vinden plaats in de gemeente-werkplaats te Scherpe nisse en wel: vrijdag 22 september van 14.00 - 16.00 uur en zaterdag 23 sep tember van 9.00 - 11.00 uur. Het is echter niet ondenkbaar, dat ook personen die geen aangifte hebben gedaan komen kijken. Menen zij hun rijwiel te herkennen, dan zullen zij ter plaatse aangifte moeten doen. Mensen die geen aangifte wensen te doen zullen dus ook geen rijwiel kunnen meenmen. Verkoop van fietsen De fietsen die na vrijdag en zaterdag niet zijn opgehaald zullen aan de plaatselijke rijwielhandelaar worden verkocht. Het is dus zaak, in dien u een rijwiel mist, van de kijkdagen gebruik te maken. Door het Rijk is in samenwerking met de provincies een project ont wikkeld met als doel de inventaristie van jonge bouwkunst en stede- bouw. 'Jong' betekent in dit verband: gebouwd in de periode mid den 19e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. In Midden-Zeeland is deze inventarisatie zo goed als afgerond. Vori ge week werd met de werkzaamheden in de gemeente Tholen be gonnen. Tholen is de eerste gemeente in Noord-Zeeland die door de Zeeuwse medewerkers aan het project wordt onderzocht. Wat houdt het project in? Interessante en karakteristieke gebouwen en gebieden uit de hierbo ven vermelde periode worden beschreven, gefotografeerd en in kaart gebracht. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: villa's, woonhuizen, sluizen, bruggen, fabrieken, boerderijen en woonwijken. De verkregen gegevens worden landelijk verzameld en verwerkt. Ze kunnen dienen als uitgangspunt voor verder onderzoek en voor het te voeren beleid van rijk, provincies en gemeenten. Komt u dus in de loop van de maanden september en oktober voor u onbekende mensen tegen in uw woonkern, die o.a. foto s maken van uw pand en/of omgeving, dan kunt u er vrij zeker van zijn dat dit de Zeeuwse medewerkers zijn van het Monumenten Inventarisa tie Project (M.I.P.). Deze medewerkers kunnen zich als zodanig ook legitimeren. Preventie Enkele jaren geleden organiseerde de Rijkspolitie Tholen, tesamen met de plaatselijke rijwielhandelaar en medewerkers van het Thool- se baanlozenprojekt een zogenaamde graveeractie. In luttele weken tijd werden vele duizenden fietsen op Tholen voorzien van een post codenummer. Op die wijze wordt fietsendiefstal bemoeilijkt en is het voor de politie gemakkelijk om een gevonden fiets terug te be zorgen bij de eigenaar. De fietsen die nu in dépot staan missen allen een postcodenummer. Het is zaak uw fiets van een postcodenum mer te voorzien. Dat kan voor een luttel bedrag bij uw plaatselijke rijwielhandelaar. Ook het invullen van een fietsregistratiekaart (zie onderstaand model) kan bij vermissing van belang zijn. Het verge makkelijkt de terugbezorging en kan bij diefstal leiden tot een snelle opsporing van de dader(s). Deze kaarten zijn op het politiebureau en bij de rijwielhandelaren verkrijgbaar. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats op maandag 18 september 1989 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. De wethouders P. van Schetsen, L.J. Koopman en J. Versluijs houden hun spreekuur van 11.00 - 1 2.00 uur. Het spreekuur van burgemeester H.A. van der Munnik komt te ver vallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-8200 toestel 330. boy' tifti "«ven oames «.nde» 00»ö«J«»l K'«U' M ioatt»rO«n *»noe''m tefvSt'JD vfg rronvne1 I Soo^ f -ia*' oanoen 8' waï-t »er.f>ef»en 1. Zorg voor een goed slof. 2. Getxuik dat slot aftijd 3. Maak als t kan gebruik van stallingen, afgesloten bergir^en of fietskluizen. 4. Zet uw fiets 's avonds en s nachts met op onverlichte of söüe plaatsen. 5. Laat geen waardevolle voorwerpen in fiets tassen achter. 6. De politie organiseert kijkdagen van terug gevonden fietsen. Kom kjjken of uw fiets er ook bij is. 7. Doe t»j vermissing in ieder geval aangifte bij de politie. •sloten voorzien van het label voldoenmieder geval aan bepaalde veiligheidsasen. Doevet*' *ai "-et var loeoasvng VOORKOMING MISDRIJVEN E«o zaak van da pofitia an De prachtige zomer die inmiddels achter ons ligt, is er mede oorzaak van dat de bietencampagne in de gemeenten Tholen en Sint- Philipsland wat eerder op gang komt dan normaal het geval is. Al ja ren doen zich problemen voor in het oogstseizoen en in het bijzonder tijdens de bietencampagne. Er is veel landbouwverkeer op de weg, terwijl bij regenachtig weer het op het wegdek achtergebleven slijk voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De gemeentebesturen van Tholen en Sint-Philipsland hebben zich in hun verkeersveiligheidsbe- leid ten doel gesteld het terugdringen van het aantal verkeersslacht offers. In dit kader is al aandacht geschonken aan de gevaren van gebruik van alcohol in het verkeer en de deelname van schoolkinde ren aan het verkeer. Thans richten de gemeentebesturen zich op de langzaam maar zeker van start gaande bietencampagne. De ervaring leert dat in onze agrarische gemeenten een groot aantal ongevallen en bijna-ongevallen wordt veroorzaakt door een glad In verband met de arbeidsduurverkorting voor het gemeenteperso- neel is het gemeentehuis vrijdagmiddag 15 september 1989 geslo ten en tevens telefonisch niet bereikbaar. Houdt u daar rekening mee! wegdek als gevolg van achtergebleven slijk en modder. De wegge bruiker wordt daar min of meer onverwacht mee geconfronteerd, met alle gevolgen van dien. In het kader van de actie -25% wordt de komende maanden uitgebreid aandacht aan de bietencampagne geschonken. SPANDOEKEN Her en der in de beide gemeentes worden nog deze week spandoe ken opgehangen met de tekst: 'Let op!! Landbouwverkeer" Via deze spandoeken worden de weggebruikers erop geattendeerd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. In de praktijk betekent dat:...Bij nadering van een landbouwvoertuig tijdig vaart minderen en letten op achterop komend verkeer....Niet te snel inha len....Wachten tot er voldoende uitzicht is op eventuele tegen liggers... WAARSCHUWINGSSTICKERS "SLIK" Het spreekt voor zich dat het wettelijk verboden is om wegen te ver vuilen. De vervuiler heeft dan ook de verplichtig om de vervuiling, in dit geval slijk en modder, onmiddellijk te verwijderen. In de prak tijk doen zich echter situaties voor waarin gedurende een korte tijd vervuiling van het wegdek niet of nauwelijks is te voorkomen. Dit neemt niet weg dat dit evenzeer tot gevaarlijke situaties voor de weggebruiker kan leiden. Veel landbouwers realiseren zich dat en plaatsen een al dan niet zelf gefabriceerd waarschuwingsbord langs de kant van de weg. Deze borden zijn echter niet altijd duidelijk lees- en zichtbaar. Ten einde de nodige uniformiteit te bewerkstelligen en daarmee de herkenbaarheid en de verkeersveiligheid voor de weggebruiker te vergroten, is besloten om waarschuwingsstickers te vervaardigen en deze gratis aan de landbouwers ter beschikking te stellen. Het is de bedoeling dat de landbouwers deze stickers zelf op borden aanbrengen. De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van de weg dient 1.30 m. te bedragen. Die borden kunnen dan wor den geplaatst bij het weggedeelte dat TIJDELIJK is vervuild. Als voorschrift hierbij geldt dat de borden als volgt worden geplaatst: -op wegen waarop in het algemeen niet sneller dan 70 km. per uur wordt gereden, op 100 m. vóór het punt waar het wegdek is vervuild; -op overige wegen, op 1 50 200 m. vóór het punt waar het weg dek is vervuild. N.B. Het plaatsen van de borden met stickers "S L I K", ontslaat de des betreffende landbouwers niet van de verplichting de vervuiling zo spoedig mogelijk ongedaan te maken. Zij blijven verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Door de verschillende wegbeheerders zal in de komende maanden nauwlettend worden toegezien of vervuilde wegen ook daadwerke lijk zijn of worden schoongemaakt. Bij constatering van een vervuild wegdek zal de wegbeheerder de vervuiler verzoeken binnen 2 uur de vervuiling ongedaan te maken. Indien daaraan geen gevolg wordt Onttrekking van weggedeelten aan het openbaar verkeer Burgemeester en wethouders van Tholen hebben bericht ontvangen dat bij K.B. van 14 april 1989, nummer 89.00981, goedkeuring is ontvangen van het besluit van de Staten van de provincie Zeeland van 16 september 1988. Als uitvloeisel van dit besluit worden enige weggedeelten aan het openbaar verkeer onttrokken in verband met de noordelijke aansluiting van de weg over de Oesterdam. Ingevolgen artikel 12, lid 2, van de Wegenwet ligt bovenge noemd Koninklijk Besluit met ingang van 15 september 1989 gedurenden 14 dagen ter inzage op de gemeentesecretarie te Sint-Maartensdijk, Markt 1-5. Sint-Maartensdijk, 14 september 1989 Burgemeester en wethouders van Tholen. Aan alles komt een eind. Ook aan het mooiste bad- en zwemseizoen sedert jaren. In het seizoen 1989 konden diverse Thoolse jeugdigen, maar ook ouderen in het bezit worden gesteld van één of soms zelfs twee zwemdiploma's. Zij die nog niet voor één van de diploma's zijn geslaagd krijgen die kans alsnog op zaterdag 23 en woensdag 27 september in het zwembad 'De Spetter' of op woensdag 27 en za terdag 30 september in het zwembad 'Haestinge'. Na zaterdag 30 september is het zwemseizoen helemaal voorbij. De beide bad meesters Jansen ('de Spetter') en Bocxe ('Haestinge') en hun perso neel danken u voor de belangstelling. Tot het volgende seizoen maar weer! De Open Monumentendag zoals die jongstleden zaterdag ook in de gemeente Tholen is gehouden, is een groot sukses geworden. Vele* honderden bezoekers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt een kijkje te nemen in die monumentale gebouwen in de verschillen de kernen, die normaliter zelden of nooit toegankelijk zijn voor een willekeurige bezoeker. Het welslagen van een dergelijke dag komt niet uit de lucht vallen. Daar is werk voor verricht. In sommige ge vallen heel veel werk. Burgemeester en wethouders stellen het op prijs om via deze openbare rubriek hun dank uit te brengen aan: De Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk, de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente te Scherpe nisse, de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Tholen, het co mité 'Tholen Stad Actief', de Vereniging Huis Heem, de vrijwillige molenaars Christiaanse te Poortvliet, Kodde te Sint-Annaland, de Moed te Stavenisse, Robbe te Sint-Maartensdijk, Verhage te Tho len, Huiskamp te Tholen, Van Winkelen te Sint-Annaland en de Ver eniging 'De Hollandse Molen' te Amsterdam. Een woord van dank is tevens op zijn plaats aan het adres van ge meentelijk beiaardier Gerard de Waardt, het Smalstads Mannen koor, muziekvereniging Semper Crescendo uit Nieuw-Vossemeer en alle vrijwilligers die door de bovengenoemde organisaties op tal van plaatsen zijn ingezet. Het gemeentebestuur van Tholen hoopt in 1990 opnieuw deel te nemen aan de Open Monumentendag. Ook dan gaat zij ervan uit niet tevergeefs een beroep te kunnen doen op de plaatselijke verenigingen, organisaties en vrijwilligers. gegeven, zal de wegbeheerder op kosten van de vervuiler de vervui ling ongedaan te maken. Ook zal de Rijkspolitie dan op de hoogte worden gesteld, waarna vervolgens proces-verbaal wordt opge maakt. Zodra het wegdek niet meer vervuild is dient het bord "Slik" onmiddellijk te worden verwijderd. Waar zijn de stickers verkrijgbaar? De stickers die een afmeting hebben van 35 x 50 cm zijn vanaf 21 september gratis verkrijgbaar bij de onderstaande adressen: -gemeente Tholen, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk, kamer 146; -gemeente Sint-Philipsland, Kerkring 1 te Sint-Philipsland; -via de Christelijke Boeren- en Tuindersbond bij: de heer W.C. van Kempen, Kruytenburgseweg 1 te Poortvliet; de heer A.B. Aarnoudse, Voorstraat 9 te Oud-Vossemeer; -via de Zuidelijke Landbouw Maatschappij, kring Tholen en Sint- Philipsland bij: de heer P.H. Verduit, Oudelandsedijk 12 te Tholen; de heer J.D. Lindhout, Engelaarsdijk 4 te Poortvliet; de heer D.M. Bijl, Hartogsweg 16 te Scherpenisse; de heer J.L.C. Mol, Heideweg 1 te Sint-Maartensdijk; de heer P.K.M. Stouten, Molenpad 6 te Stavenisse; de heer J.H.M. Akkermans, Kleinedijk 2 te Sint-Annaland; de heer J.N.M. de Winter, Zeedijk 5 te Oud-Vossemeer; de heer A.M. Guiljam, Korte Schoolstraat 3 te Sint-Philipsland. Tot slot De gemeentebesturen van Tholen en Sint-Philipsland hopen van har te dat alle landbouwers in beide gemeenten hun medewerking aan deze aktie zullen verlenen. Het welslagen ervan bevordert de eigen veiligheid en die van de andere weggebruikers. En die andere weg gebruikers dienen zich te realiseren dat zij in een agrarisch gebied wonen, waardoor snelheidsaanpassingen in deze tijd van het jaar gewenst zijn. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt, komt een ver keersveiliger Tholen en Sint-Philipsland weer een stapje dichter bij. Nadat de paarden uitgerust waren stapte Kees op de fiets en reed naar de hoge blok. Inmiddels was Merien daar met de buizen aangekomen. Die werden naast de openliggende drainsleuf gelegd, drie op een meter en allemaal met de kraag naar dezelfde kant. Dat was makkelijk voor de buizenlegger, ze werden namelijk met de leghaak gelegd en daarbij liep de buizenlegger over de bovenkant langs de sleuf en pakte elke keer met de haak een buis en legde die zo op de bodem van de sleuf. Daarbij kwam de volgende buis met het uiteinde in de kraag van de vorige te liggen. Als je aan de slootkant stond zag je de drainreeks als een oranje kleurig lint in de bodem liggen, als er nog geen grond op gegooid was. Hoewel de buizen losjes aan elkaar geschoven werden lagen ze als zo'n reeks er helemaal in lag zo vast dat je er niet zo maar een buis tussen uit kon halen. Het is om deze tijd van het jaar altijd afwachten wat het weer doet. Zo lang de wind maar in de zuidwesthoek blijft kun je er wel op rekenen dat het niet gaat vriezen, maar als de wind door het noorden naar het oosten gaat dan moet je bijna zeker op vorst rekenen en dat kun je bij draineren nu juist niet hebben. Toen dan ook op een middag de wind draaide en het kouder werd, sprak Lin met de baas af, toen hij tegen de avond nog even langs kwam dat ze maar geen nieuwe drain meer zouden beginnen. Maar eerst de volgende dag alles wat ze nu onder handen hadden maar zouden afwerken. En die beslissing bleek erg juist geweest te zijn, want de volgende morgen had het al behoorlijk gevro ren. Het lukte net nog om de nog open liggende sleuven met alle man dicht te gooien, maar de daarop volgende morgen was het gebeurd. De grond was te hard om er in te werken. Hoofdstuk 3 De wintertijd schept zo zijn eigen specifieke sfeer op de boerderij. Het kan allemaal wat rustiger aan. Er zijn geen werkzaamheden meer die vóór dat de vorst invalt nog gebeuren moeten. Er is nu wat tijd voor karweitjes waar men anders niet aan toekomt. De paardeknechts kun nen het paardetuig eens rustig nazien, want daar is na de lange herfst- periode meestal wel het één en ander aan te vernieuwen. Tijdens de na jaarswerkzaamheden komt dat er niet van. De knechts en de paarden zijn dan van 's morgens in het donker tot 's avonds in het donker in het getouw. Een kapotte streng wordt tussen twee schaften door even gerepareerd, maar nu wordt alles uit elkaar gehaald en wat gerepareerd moet worden wordt naar de gareelmaker gebracht, versleten strengen worden door nieuwe vervangen, het leerwerk wordt in de traan gezet, zodat in 't voorjaar weer met degelijk tuig kan worden begonnen. Bij aanhoudende vorst is er nogal wat extra werk met het vee. Er moe ten gaten in de drinkwaterput gehakt worden om de paarden te dren ken. De paarden worden twee keer per dag van stal gehaald om aan de put te drinken, voor de koeien werd het water met emmers uit de put geschept en zo naar de stal gedragen. Dat is een heel karwei, want voor al de melkkoeien en de zware mestossen kunnen heel wat aan en ze krij gen net zoveel als ze op kunnen, al is 't vier emmers per stuk. Nu is dat op werkdagen niet zo erg, want de dag moet toch om, maar 's zondags moet het ook gebeuren. Iedereen van het vaste personeel heeft op zijn beurt de thuiswacht, dat wil zeggen dat de thuiswachter gedurende de stalperiode 's zondags het stalwerk moet doen. Hij komt dan 's morgens al op tijd en moet dan voeren en de stal uitmesten. Hij blijft dan de hele dag op de boerderij en eet met het boerengezin mee aan tafel, 's Avonds voor het avondeten gaat hij naar huis en krijgt dan nog zijn boterhammen mee. Dat was dus een soort loon in natura, trouwens daar was dat hele thuiswachten op gebaseerd want daar werd niet voor betaald. Elke vaste arbeider kreeg daar 75 roeden aardappelland van de boer geëgd en de arbeider pootte daarin zijn eigen aardappels. WORDT VERVOLGD

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 5