PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS CLE0-ST0FFEN WOENSDAG MIDDAG GEOPEND. DEURLOO EN ZOON NIEUWE E.H.B.0.-CURSUS 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 september 1989 THOLEN PANHARING c nn 2 kilo3,UU ZURE HARING c Qc% HOLLANDSE NIEUWE 3 stuks 5,00 Steeds voorradig VERSE ZEEUWSE MOSSELEN en VERSE PALING Oriëntatierit Het andere leven Tryfosa en hulp aan Roemenië Zang- en orgelavond met opname Met de ANBO naar Brugge Jeugdclubs van start Vogelvreugd over tropen Natuurvereniging naar het Markiezaat Kat en hond de dupe Zonder rijbewijs en helm Diefstal fietsen en surfplank Vers vlees, lekker mals en mager, koopt u bij uw slager Dit alles bij uw Thoolse slagers J. AARTS, STAVENISSE F. GRAAUWMANS, OUD-VOSSEMEER C. SLAGER, SINT-ANNALAND J. GEILINGS, THOLEN Blikschade op de Kaay Regentessestraat OUD- VOSSEMEER Elfde taptoe OVM Bingo voor restauratie Opening winterseizoen Middenstand voetbalt Biljarten Veel zeebaars gevangen SINT-ANNALAND Verkoping NAJAARS VERKOPING ledereen is hartelijk welkom. Oud-raadslid overleden Geslaagd Kankerbestrijding STAVENISSE Drums met olie aangespoeld Zaterdag 23 september Verkoop van 11M tot 16.00 uur Dorpshuis De Stove Stavenisse SINT MAARTENSDIJK Kankerbestrijding Plattelandsvrouwen ludiek Mannenkoor in Goes Fancy-fair De Rieburch Vanaf 1 juli zijn wij ook Quist Schoenen Ds. de Bresstraat 10, Sint-Maartensdijk SCHERPENISSE Kankerbestrijding Wedstrijd Zeebaars Kankerbestrijding NCVB over Polen BETAALBARE HAARMODE FAPUICN Biljarten Zonder rijbewijs THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOlDER JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET Q| A A TC P| MIPHWQ '^JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEM I LHH I vCLIÜ A IIILU IV ^^E SINT PHILIPSLAND OUD VOSSEMEER POORTVLIET SINT ANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHERPENISSE Mossel- en Zeevishandel Contr' Escarpe 11 Tholen Tel. 01660-2799-2550-3257 emmertje Advertentie I.M. Aan de jaarlijkse 'Toekomstrit' van de MAC namen 24 equipes deel, 17 in de A-klasse en 7 in de B-klasse. Vanaf de Zoekweg voer de de route via de polders naar Scherpenisse. Voor de deelnemers daar bij de tijdcontrole arriveer den hadden de meesten al tiental len strafpunten opgelopen. De terugtocht liep via Poortvliet en in dat tweede deel werden minder fouten gemaakt. Om de finish te bereiken moest men langs sponsor De Toekomst, die voor alle deel nemers een prijs had in de vorm van gebak. In de A-klasse won J. Huige uit Middelburg met 60 strafpunten, 2. C. de Weerd (Roosendaal) 61, 3. J. van Weele 63, 4. I. de Graaf (Sliedrecht) 92, 5. A. van Loo (Ka- pelle) 124, 6. J. Overbeeke 159, 7. C. Droogers (Oud-Vossemeer) 176, 8. S. de Korte 218. In de B-klasse won L. Deurloo met 254 strafpunten, 2. M. de Vis- scher 271, 3. C. Heynen (Roosen daal) 273, 4. H. Jansen (Poortvliet) 282, 5. C. v.d. Berge 312, 6. H. de Groen (St.- Maartensdijk) 392, 7. P. v.d. Kasteele (Poortvliet) 462. De vol gende rit is op 7 oktober. - Het introductiekamp ..van Youth for Christ zit er op. Vrijdag, zater- dag en zondag deden daaraan on geveer dertig jongeren mee. Zij speelden o.a. een kennisma- kingsspel, een smokkelspel, een zeskamp en een spannend moordspel. Naast ontspanning werd op verschillende manieren (bijbelstudie, dia's en creatieve verwerking) nagedacht over het thema 'Het andere leven'. Onder begeleiding van de band,'New Town' werd veel gezongen. Zon dag werd een dienst gevierd, die door allen gezamenlijk was voor bereid. Daarna volgden video en een feestmaaltijd. Vrijdag 22 september om 19.30 uur wordt een video bekeken over het leven van Jezus. Belangstellen den zijn welkom op Burg. Wagh- toplein 4. Voor meer informatie tel. 2271 of 4006. Maandagavond was er in Het Vis net een speciale informatie- en te vens actie avond voor christenen in Roemenië. Deze avond werd ge organiseerd door de Geref. vrou wenvereniging Tryfosa. Ook de Ger. vrouwenvereniging van Oud- Vossemeer was uitgenodigd. Pre sidente mevr. A. Hoogstrate sprak een woord van welkom tot haar le den, de gasten en verder dhr. D.J. Groot uit Andijk, directeur van Dorkas-Hulp Internationaal. Na het zingen van Gez. 465, vers 1,5, waarbij mevr. J. Droogers op het orgel begeleidde, opende mevr. Hoogstrate met gebed en een korte schriftlezing uit een brief van Paulus aan de Filippen- zen. In een korte meditatie liet zij uitkomen dat deze avond niet per sé de vluchteling centraal moest staan, maar wel de opdracht uit de Bijbel. Er werd door de heer Groot aan de hand van een film verteld over Dorkas en de doelgroep in Roe menië. Het is een stichting die op komt voor vervolgde christenen en Joden, en dan met name voor de materiële kant. Familieleden van mensen die om het geloof ge vangen zitten lijden dijwijls ern stig gebrek op velerlei gebied. Er is te weinig geld voor voedsel, me dicijnen enz. De stichting Dorkas verzorgt wekelijks een container goederen naar landen in Afrika, het Oostblok (zoals Polen), maar dt gebeurt in samenwerking met comité's. Vorig jaar werd zo'n 60.000 kg. vervoerd aan noodza kelijke levensbehoeften, maar naast deze artikelen koopt men ook bijbels. Eén bijbel kost onge veer 6 gulden. De opbrengst van deze actie-avond had tweëerlei doel: voor de bijbels werd 960 gul den opgehaald, terwijl aan een collecte voor andere zaken in to taal 1100 gulden werd gegeven. Daarbij was ook de opbrengst van de verkoop van zelfgemaakte arti kelen. De heer Groot kon verder nog zo'n 71 zakken kleding en 30 kisten levensmiddelen meenemen, waarvoor hij zijn dank betuigde. Maar de actie staat na deze avond niet stil, diegenen die mee willen blijven leven met Dorkas kunnen informatie krijgen bij postbus 80 Andijk, of tel. 02289-2824, en ge bruikte kleding kan worden be zorgd bij mevr. Wesdorp, Postweg 14, Poortvliet. Op zaterdag 23 september zal het Chr. Thools mannenkoor Reho- both haar jaarlijkse zangavond verzorgen in de Ned. Herv. Kerk. Zoals bekend zingt dit koor onder leiding van dirigent Rijk J. Rijkse, tenorsolist is Johan Baay en het orgel wordt bespeeld door Bram Bout Wzn. Er wordt een gevarieerd program ma gebracht met koor-, solo- en samenzang terwijl ook de orgel liefhebbers aan hun trekken ko men. Omdat er van deze avond een opname wordt gemaakt, ver zoekt het bestuur van het koor de bezoekers vriendelijk doch drin gend hiermee rekening te houden. De avond begint om half acht en de toegang is vrij. Ter bestrijding van de kosten die een dergelijke avond met zich meebrengt, wordt een collecte gehouden. Op 5 september was er voor de ANBO-leden een reis naar Brug ge. Om half negen vertrok het uit 49 deelnemers bestaande gezel schap met de bus. Helaas moesten 2 leden afhaken wegens ziekte. Voorzitter mevr. M. Verhoef- Theuns sprak een welkomst woord, o.a. tot chauffeur A. van Driel. De route ging over de Oesterdam richting Vlissingen. De weersomstandigheden waren uitstekend. Met de veerboot Pr. Juliana werd men naar Breskens gebracht en in Sluis was de eerste koffiestop. In een prachtig gere noveerd klooster, dat thans de naam "De Dikke van Dale" draagt, werd koffie met gebak ge bruikt. De reis ging vervolgens langs de Belgische kust naar Knokke- Heist, Zeebrugge, Blankenberge en langs de duinen naar de mon daine badplaats Oostende. Men genoot van deze tocht. De volgen de bestemming was Brugge. Daar werd in de Brugse Hanzen de lunch gebruikt. Helaas zijn er voor touringcars weinig stop plaatsen in deze historische stad, daarom reed men al snel naar het Boudewijn-park om het strono- mische uurwerk "De Heirman- klok" te bewonderen: Dat is een wereldberoemd kunstwerk dat door één persoon in 41 jaar vol tooid werd. Koning Boudewijn was indertijd de eerste bezoeker en ook hij was, evenals de Thoolse bezoekers nu, zeer onder de indruk. Door het warme weer had men dorst gekre gen en na een drankje stapte het gezelschap weer in de bus om in de buurt van Antwerpen nog maals een verfrissing te gebrui ken. Daar kon bij de muziek van een orgel een dansje worden ge maakt. In Woensdrecht stond in Non Plus Ultra al een uitstekend diner gereed. Mevrouw Verhoef deelde nog en kele huishoudelijke zaken mee: 17 óktober is er in Het Visnet de na jaarsvergadering, waaraan mede werking zal worden verleend door mevr. M. de Boer-Boogaart. Zij houdt dan een lezing (met dia's) over algemene voetverzorging. Op 8 november staat er een showmid dag met Vader Abraham op het programma, in Tiroler sfeer. Daar wordt een middag uitstapje van gemaakt. Tenslotte was er een woord van dank aan de chauffeur, vergezeld van een attentie. De voorzitter dankt ook het echtpaar Palinckx van Non Plus Ultra voor de goede zorgen en de vriendelijkheid aan hun gasten besteed. Ter gelegen heid van hun huwelijksfeest op 15 september werd een fraai bloemstuk aangeboden. Voor de Anbo leden was er een consump tie als dank. Rond 21.00 uur werd de terugreis weer aanvaard. De jeugdclubs van de Ger. Kerk en de Herv. Gem. Immanuel gaan nooit zö maar van start. Dat doen ze elk jaar op een speciale wijze en meestal duurt dat meer dan één dag. Vrijdagavond 15 september om zeven uur wordt er (verkleed) ge voetbald tussen de jeugdteam en de kerkeraden, op het trapveld bij de Ten Anker weg. Daarna kan men vanaf 20.30 uur in het Visnet kijken naar een videofilm die ge maakt werd tijdens het kampeer- weekend in april. Op zaterdag 16 september is er voor de groepen 3 t/m 8 van de basisschool een Vossenjacht. Van 14.30 tot 16.30 uur is er een crea tieve markt op het pleintje bij de Gasthuiskapel (bij mooi weer) of in het Visnet (bij slecht weer), naast de leden van de clubs zijn ook gasten welkom, maar men moet zich wel aanmelden bij de leiding van de club. Zaterdaga vond is er voor de jongens en meisjes van het voortgezet onder wijs een avond/nacht/wandeling met opdrachten. Zondag 17 september gaat domi nee Koelmans uit Renesse voor in een jeugddienst die om 10.00 uur begint in de Ichthuskerk in de Doelweg. Aan deze dienst verleent een groep jongeren haar mede werking. Na afloop van de dienst, waarin een Bijbelgedeelte uit Joh. 6 cen traal staat, kan iedereen nog na blijven in het Visnet om samen te praten over de activiteiten die men in de komende winter gaat ont wikkelen op de clubs: De start groep 3-4, De aanloop groep 5-6, De Sprong groep 7-8, De doordouwers voortgezet on derwijs en nog geen 16, De Klup zonder naam ouder dan 16. Alle clubs komen elke veertien da gen in het Visnet bijeen. Vogelvereniging Vogelvreugd hield in Café de Kroon haar le denvergadering die druk bezocht werd. Voorzitter Giljam opende de ver gadering, waarna secretaris Goe- degebuure de notulen van de vori ge bijeenkomst las, alsmede de in gekomen stukken en het aanne men van nieuwe leden. Daarna was het de beurt aan de ringcommissie. Zij zorgen voor de ringbestelling voor het kweekjaar 1990. Er zijn inmiddels al 2800 ringen besteld. Tevens werden de ze avond de formulieren uitgereikt voor de tentoonstelling 1989. De ze is op 23,24 en 25 november in De Wellevaete te St. Annaland. Na de pauze waren er dia's over Tropen, vertoond door keur meester C. v.d. Linden uit Hoo- gerheide. Na de rondvraag sloot Giljam de vergadering. 8 leden van de Natuurvereniging gingen onder leiding van drh. H. Schep, terreinbeheerder Brabants Landschap, zaterdag op excursie in het Markiezaat. Men begon de tocht bij de Duin- tjes. Het terrein wordt op verschil lende manieren beheerd: in twee gedeelten loopt vee, het een wordt minder intensief begraasd dan het andere, daardoor ontstaat er een verscheidenheid in vegetatie. Het derde deel is vrij van begrazing, daarop ziet taen dan ook bomen en struiken, vooral vlieren ont wikkelen zich snel. De zout vegeta tie is ver verdwenen, met uitzon dering van de zeekraal. Deze groente vertoont momenteel een paars-bruine tint. De zeeaster en de lamsoor zijn zo goed als weg. Op de zoete plekken is riet en duinriet. De plekken die iets ho ger liggen tonen de zoete vegeta tie, zo was er het fraaie duizend gulden kruid te zien en de natuur vrienden zagen daar ook het glit- kruid. Een vrij laag plantje dat kleine blauwe bloemetjes heeft. Voor Sommige van dé deelnemers was dit een primeur. Het was prachtig wandelweer en de excur sieleider vertelde honderduit. Het terrein wordt voor een periode van 50 jaar door de Stichting het Brabants Landschap beheerd. Om het gebied onder controle te hou den heeft men het met schrik draad moeten omzomen, ten eer ste om het grazende veel binnen te houden en verder om de crossers af te schrikken die in het begin nogal belangstelling voor dit ge bied hadden. Ter gelegenheid van Monumentendag was het nabijge legen Matteumburg geopend en de leden van de Natuurvereniging maakten daar gebruik van. De politie stelt een onderzoek in naar de herhaalde vergiftiging van katten in de buurt van de Pol derstraat. Vrijdag was het dier van L.M.V. daarvan de dupe, nadat er eerder katten met dezelfde ziekte verschijnselen werden aangetrof fen. Zaterdagavond om negen uur werd de loslopende hond van de Belgische mevrouw B.D.R. op de Oesterdam dood gereden. Auto mobilist C.W. uit Yerseke kon het dier niet meer ontwijken.Zijn bumper werd bij de botsing, die aan de Reimerswaalse kant ge beurde, beschadigd. De 72-jarige L. v.d. G. uit Poort vliet werd zaterdag door de politie op de Molenvlietsedijk aangehou den omdat hij zonder rijbewijs een auto bestuurde. Sedert 1 april 1988 bleek dat verlopen te zijn en de bejaarde chauffeur had zijn rij bewijs niet meer verlengd omdat hij toch niet veel meer wilde rij den. A.K. uit Halsteren en P.J.M.T. uit Bergen op Zoom moesten 35 gul den boete aan de politie betalen omdat ze zaterdagavond om kwart voor elf zonder helm met hun bromfiets op de Deltaweg re den. M. v.d. A. werd zondag op de Mossellaan voor hetzelfde straf bare feit aangehouden. Ook zijn duopassagier droeg geen helm en dat kostte de bestuurder daarom 50 gulden boete. Twee jeugdige fietsers die vrijdag avond om half tien in de Kon. Ju- lianastraat zonder licht reden, kregen een boete van tien gulden. Maandagmiddag om kwart over vier werd de fiets van R.H. aan de Molensingel gestolen terwijl hij in de Veste aan het vissen was. De groene herenfiets stond niet op slot. Een kwartier later werd een eindje verder de damesfiets van L.C. gestolen die in de tuin aan de Ou- delandsepoort stond. Maandag werd verder de surf- Donderdag, vrijdag en zaterdag 14, 15 en 16 september MAGERE RUNDERLAPPEN 500 gr.8,35 SUCADELAPPEN 500 gr.8,35 250 gr. SOEPVLEES 250 gr. GEHAKT ft_ MERGPIJP samen6,95 EIGENGEK00KTE HAM PALINGWORST ONTBIJTSPEK BAKJE ZULT KIP-KERRIESALADE 100 gr.2,25 150 gr.1,95 100 gr.1,50 1,25 100 gr.1,95 13,50 Maandag en dinsdag 18 en 19 september RUNDVLEES MET RANDJE VET 1 kg Bij aankoop van een ROOKWORST of 500 gr. ZUURK00LSPEK 500 gr. zuurkool gratis BLINDE VINKEN 5 halen4 betalen Woensdag 20 september RUNDERGEHAKT met gratis kruiden 1 kg BOERENHAMLAPPEN of VARKENSLAPPEN 1 kg 10,00 13,00 Advertentie I.M. plank van M.F.J.H. uit het Belgi sche Schilde gestolen. De surfplank ter waarde van 3000 gulden stond op een karretje bij de Oesterdam, waarvan het slot werd doorgesneden. Lichte materiële schade ontstond er zaterdagmiddag om half een op de Kaay. A.A.G. uit Halsteren reed met zijn auto in een parkeer vak achteruit en raakte daarbij de wagen van S.C.J.V. uit Tholen. Tijdens de vergadering van de commissie openbare werken dins dagavond werd nog eens de aan dacht gevestigd op de reconstructie van de Regentes sestraat. Vooral het aanbrengen van drempels riep bij verschillen de commissieleden vraagtekens op. Zo twijfelde M.A.J. van der Linde (PvdA) aan de noodzaak van de inritconstructie in de Re- gentessestraat/hoek Oudeland- sestraat. "Er kan nauwelijks hard gereden worden. Een snelheids- remmende werking heeft het niet. Hou het vlak." Ook wees Van der Linde op de overlast diedoor de drempel kan worden veroorzaakt. VVD-raadslid J. van de Heuvel zag het nut van de drempel ook niet in. Wethouder L.J. Koopman wees erop dat een dergelijke constructie aangeeft dat men met een woonbuurt van doen heeft, net zoals dat in andere straten in de gemeente is toegepast. "Klach ten hebben we daar nog nooit over gekregen." J. van der Jagt (SGP) pleitte voor het aanbrengen van de drempel. Mocht het overlast geven dan kun je hem altijd nog weghalen, was zijn opvatting. Van de Heuvel vroeg of de ge meente instrumenten ten dienste staan om caravans en aanhangwa- gentjes op diverse parkeerplaatsen te verwijderen, 'ook als ze niet meer gebruikt worden'. Koopman zei dat de eigenaars verschillende keren zijn aangeschreven. Hij zal bekijken of er maatregelen geno men kunnen worden. Het verla gen van de trottoirband aan het eind van de Hoogstraat om het in- én uitrijden van een garage te ver gemakkelijken raadde Koopman af. Van der Linde informeerde naar die mogelijkheid. Dit is niet noodzakelijk en voor de verkeers veiligheid niet bevorderlijk, aldus Koopman.Van den Heuvel vroeg wat de gemeente denkt van het voorstel om bewoners geraniums beschikbaar te stellen waarmee ze hun huis aan de straatzijde kun nen versieren, zoals geopperd tij dens de hoorzitting over de reconstructie van de Hoogstraat en de Regentessestraat. Koopman zei dit eerst te willen bekijken bij andere gemeentes. Ook de kosten zullen hierin een rol spelen. De marching and cycling band HHK uit Haarlem en de Elvi- band uit Steenbergen verlenen op 30 september medewerking aan de jaarlijkse taptoe van OVM. De voorbereidingen voor dit muzika le gebeuren, dat voor de elfde keer plaatsvindt, zijn inmiddels begon nen. Vrijdagavond en zaterdag haalt muziekvereniging OVM oud papier op- Advertentie I.M. Om geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie van de r.k. kerk aan de Dorpsweg wordt op 7 oktober door het kerkbestuur een bingo avond georganiseerd. Het prijzen pakket bestaat ondermeer uit een kofferset, stofzuiger, dekbed, pan- nenset en levensmiddelenpakket ten. Deelnameboekjes zijn vanaf heden verkrijgbaar bij mevrouw v.d. Zande, Dorpsweg 15, tel. 2657. Op vertoon van het boekje heeft men op 7 oktober gratis toe gang en een kop koffie tegoed. r Als opening van het winterseizoen van het kerkelijk jeugdwerk wordt zondagavond om half zeven in de N.H. kerk een jeugddienst gehou den. Voorganger is ds. A.J. de Kieviet. Als thema werd gekozen: 'Hier bouwt...'. De jeugd wordt zoveel mogelijk bij deze dienst be trokken, zo zingt o.a. het jeugd koor Polyhymnia. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar wordt zaterdag vanaf 13.15 uur in de Vossenkuil een spelmiddag ge organiseerd. Zaterdagavond is er voor de oudere jeugd een barbe cue. Op 23 september wordt de - eerder uitgestelde - rommelmarkt gehou den. Op zaterdag 23 september wordt de jaarlijkse voetbalwedstrijd ge houden tussen een elftal van de middenstandsvereniging en een elftal van oud-kampioenen van v.v. Vosmeer. De wedstrijd begint om half acht op het sportpark. Van tevoren treden de dames te gen elkaar in het strijdperk. Uitslagen competitie Hof van Holland: J. Bosters-J. Burgers 14/+3, T. van Wezel-J. de Ko ning 6/+3, J. van Daalen-J. Hermans -4/-4, M. Vercammen-P. de Ronde +7/+6. Hoogste serie J. Burgers (14 car.), beste gemid delde T. van Wezel (1.96). In de eerste van de najaars wedstrijden visten 32 leden van 't Scharretje dit jaar voor het eerst aan de Van Haaftenpolder. De noordoosten wind die er woei was voor de visvangst niet ideaal, maar desondanks werd ruim 9 ki lo op de kant gehaald. Opvallend was dat er veel ondermaatse zee baars werd gevangen. Negen vis sers vingen niets. Winnaar werd Sjaak Lindhout met 1465 punten. De verdere uitslag: 2. C. Boogaart 970 p., 3. mevr. Matthijssen (eer ste dame) 640 p., 4. J. Bosters 615 p., 5. M. van Meel 567 p., 6. A. Rijnberg 490 p., 7. C. Plompen 460 p., 8. mevr. H. Bosters 395 p., 9. M. Rijnberg 375 p., 10. mevr. M. van Steenpaal 350 p., 11. P. van Westen 330 p., 12. J. Geerts 300 p., 13. A. Steijns 295 p., 14. S. v.d. Branden 285 p., 15. P. Stols (eerste jeugd) 275 p., 16. J. Ver hees 265 p., 17. C. Burgers 250 p., 18. D. van Treijen 215 p., 19. mevr. Lindhout 185 p., 20. C. van Steen paal en P. Matthijssen 100 p., 22. Cl. Rijnberg en W. Burgers 50 p. De zendingskrans der Ger. Ge meenten houdt woensdag haar najaarsverkoping in de zaal achter de kerk in de Weststraat. Op D.V. 20 september zal de zendingskrans van de Gereformeerde Ge meente haar houden in de zaal achter de kerk aan de Weststraat. Advertentie I.M. Op 92-jarige leeftijd is donderdag Jan Adriaan den Engelsman over leden. Hij maakte van 1945 tot de gemeentelijke herindeling op 1 ju li 1971 deel uit van de gemeente raad voor de SGP. Tot op 74-jarige leeftijd was hij raadslid en ook voor de eerste verkiezingen na de herindeling stond Den En gelsman als negende nog op de kandidatenlijst. Naast zijn werk als landbouwer en winkelier in de kleine kruidenierszaak aan de Molendijk was Den Engelsman verder penningmeester van de School met de Bijbel en penning meester van de plaatselijke SGP- afdeling. Bij zijn afscheid als raadslid werd Den Engelsman eind juni 1971 door de toenmalige burgemeester W. Baas koninklijk onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Corien Menheere is aan de centra le school voor ziekenverpleging in het Algemeen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom geslaagd voor de opleiding ziekenverzorging. Ze is inmiddels benoemd in het ver pleeghuis de Samaritaan te Som- melsdijk. De collecte voor de kankerbestrij ding heeft f. 4.112,15 opgebracht. Gevers en collectanten hartelijk dank daarvoor. Ter hoogte van de Oudelandsedijk trof de politie zondagavond om streeks half negen drie drums aan in de Oosterschelde. Om de in houd van de aangespoelde vaten te onderzoeken werd de vrijwillige brandweer ingeschakeld. Bij con trole bleek er olie in te zitten. Advertentie I.M. De collecte voor de kankerbestrij ding heeft f. 3.093,85 opgebracht. Gevers en collectanten hartelijk dank daarvoor. Er zijn nog open plaatsen voor de die 18 september om 19.30 uur in Haestinge start. Cursusprijs bedraagt f 75, inclusief examengeld. Inlichtingen en opgeven bij de secretaris J.A.Th. Uijtdewillegen, Hogeweg 40, 4695 HN Sint-Maartensdijk. Tel. 01666-3867 Advertentie I.M. De Plattelandsvrouwen zijn het seizoen donderdag begonnen met een ludieke avond. Er was een puzzlewandeling door Smurdiek, waarbij vragen moesten worden beantwoord, men tekst en uitleg kreeg over de apparatuur van de ambulance, de historie van de pomp op de Markt werd bestu deerd en werd gekeken en ge proefd bij het bonbons maken. Terug in Haestinge moest de avond in een vers worden ver woord. Onder het genot van 'kru- kels' en krentenbrood kwamen gedichten tot stand, die enthousi ast door de groepen werden ge zongen. Als beloning kon men aan het einde van de avond een plantje mee naar huis nemen. Op woensdagmorgen 4 oktober komt men weer bij elkaar. Woensdag 20 september haalt mu ziekvereniging Euterpe oud papier op. Advertentie I.M. Het Smalstads Mannenkoor doet mee aan het muziekfestival voor kleine koren en ensembles in Goes. Op zaterdag 23 september verzorgt het koor een optreden in de trouwzaal van het stadhuis. Onder leiding van dirigent Jan Wesdorp brengt men vanaf 16.00 uur dertien werken ten gehore. Aan het festival doen 32 koren en ensembles mee. O.b.s. De Rieburch heeft zaterdag middag tussen twee en zes uur volop vertier te bieden tijdens de fancy-fair/rommelmarkt. Zowel binnen als buiten (bij droog weer) is er van alles te beleven: Doel trappen voor voetballers in spé, een hometrainer voor de sportieve fietsers, blikken gooien, sjoelen, rad van avontuur, de spijkerbalk Advertentie I.M. Zondag 17 september THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Moehn, Ouderkerk a.d. IJssel 18.30 u. kand. Van der Aa, Nieuwpoort HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Brandenburg, Fijnaart GEREF. KERK 10 u. ds. Koelmans, Renesse (jeugddienst) 17 u. ds. Krol, Gorinchem CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst 14.30 u. leesdienst R.K. KERK za 19 u. en zo 10.45 u. H. Mis OUD VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. geen opgave 18.30 u. ds. De Kieviet (jeugd dienst) GEREF. KERK 10 u. ds. Molenaar, Ulvenhout 18.30 u. ds. De Kieviet (jeugd dienst) CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. leesdienst 14.30 u. ds. Boogaard GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst R.K. KERK za 17.30 u. en zo 9.30 u. H. Mis SINT ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Vos, Den Bommel 18 u. ds. Van Herk GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst di 19/9 19 u. ds. Meeuwse (in NH kerk) GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Born (H.A.) OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst ma 18/9 19.30 u. ds. Muilwijk, Dordrecht SINT MAARTENSDIJK HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Loon HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Den Ouden, Schiebroek 19 u. ds. De Blank, Dordrecht OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. kand. Camma- raat, Leersum GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Beens 14 u. leesdienst POORTVLIET HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Egas GEREF. KERK 10 en 14.30 u. ds. Krol, Gorin chem GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst vr 15/9 15 u. ds. Beens (huw.bev.) SINT PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Krijgsman, Rid derkerk 17 u. ds. Lammers GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. stud. Hogchem, Kootwijkerbroek OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Hoekstra, Hoogerheide 15 u. ds. Vrijhof, Roosendaal Zaterdag 16 en zondag 17 septem ber Tholen, Poortvliet, Oud Vosse- meer en Scherpenisse (dr.Padt): Dr. Smits, p/a Molenvlietsestr. 11, Tholen, tel. 01660-2016 St.-Maartensdijk, St.-Annaland, Stavenisse en Scherpenisse (Dr. vd. Bel): Dr. Janssen, St.-Maartensdijk, tel. 01666-4126 St.-Philipsland en Nw.-Vossemeer: Dr. Van Doesburg, tel. 01677-2500 AMBULANCEVERVOER Tel. 01650-40000 TANDHEELKUNDIGE HULP Bomas, St.-Philipsland, tel. 01677-3232 DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11-12 u., Poort vliet za. 8.30-9 u., tel. 01666-2596 WIJKVERPLEGING Bellen naar de alarmcentrale, tel. 01184-14444 WELZIJNSORGAAN THOLEN Alg. maatsch. werk, gezinsverzor ging en informatieadvieswerk, dag. 8.30-10 u., geestelijke volks gezondheid di, do, vr. morgen 9-10 u. en volgens afspr. Hoogstr. 12, Tholen. Di 19-20.30 u. cons.bur. alc. en drugs TUBERCULOSEBESTR. Rijdende bus GGD, Molenvliet sestr. 11, Tholen, elke do. 13-14.30 u. Afspraak maken 01184-18395 PATIËNTEN VER. Vertrouwenstelefoon NPV 01660-3727, b.g.g. 01663-2605 CONSULT. ALC EN DRUGS Afspraken: tel. 01100-23420 TELEFON. HULPDIENST "Tel.01180-15551 d/n 01180-36251 (chr) kindertel.: 01180-38080 of 01650-56600 KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 01180-28800 MAATSCHAPPELIJK WERK Voor hulp alg. maatschappelijk werk buiten kantooruren (noodsi tuaties) tel. 01110-13184 LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwanger schap, 01662-2974 en 033-620244 RUTGERSHUIS Parallelweg 39, Bergen op Zoom, tel. 01640-40424, ma. en vr.avond 19-21 u. Do.mi. 14-16 u. Tel. tij dens speekuren 01640-55878, in het weekend (19-21 u.) 01640-40424 BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 01184-14645 WERKGR. ALLEENSTAAND. Tel. 01662-2830 of 01676-3113 START Uitzendbureau START, ma. 9-12 u., arbeidsbur. Tholen STORINGEN ENERGIE Tel. 01180-38888 HOOGWATERSTA N DEN Donderdag 14 t/m vrijdag 22 sept. cjonderdag 14 3.27 - 15.42 vrijdag 15 4.07 - 16.27 zaterdag 16 4.37 - 17.07 zondag 17 5.32 - 17.47 maandag 18 6.12 - 18.27 dinsdag 19 6.57 - 19.07 woensdag 20 7.37 - 19.47 donderdag 21 8.22 - 20.37 vrijdag 22 9.07 - 21.32 vr 15/9 V.M. 13.50 u. Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minu ten later. Bel voor gecorrigeerde getij verwachtingen 01184-15600. en een grabbelton. De opbrengst van deze tweede fancy-fair is bestemd voor culturele activitei ten op school. Voor de kankerbestrijding is door leden van de Bond van Platte landsvrouwen f. 2.459,45 gecollec teerd. Maar voor dit doel werd nog meer geld bijeen gebracht. Een sponsorloop van de Groen van Prinstererschool leverde f. 1.030,- op en een sponsorloop van gymvereniging SHF f. 1.142,80. Ook de Plattelandsvrouwen hiel den en sponsorloop en bakten wa fels. Bij elkaar kwam daarvan f. 512,50 binnen. Vorige week meldden wij een ver keerde datum voor de zevende vis wedstrijd van de Zeebaars. Die wordt op 30 september gehouden aan de Van Haaftenpolder. De collecte voor de kankerbestrij ding heeft f. 2.074,65 opgebracht, dat is 155 gulden meer dan vorig jaar. Gevers en collectanten harte lijk dank daarvoor. De dames van de NCVB begon nen het seizoen met een avond over Polen. De heer en mevrouw Janse uit Sint-Annaland vertelden de aanwezigen over de armoede in dat land; hoe de mensen uren in de rij moeten staan voor een stuk je vlees of andere levensmiddelen en het dan op is als ze aan de beurt zijn. Ze zijn erg blij en dankbaar als er weer een trans- Tevens verhuur zonnebank Ring 14, St. Annaland tel.: 01665-2102 Advertentie I.M. port met kleren en levensmiddelen aankomt. De familie Janse verze kerde dat alles goed op zijn plaats komt. Hoewel de vrachtwagens gratis ter beschikking worden gesteld, lopen de kosten voor ver schillende andere dingen toch nog op, zodat naast gaven in natura ook geld welkom is. De avond werd door de presiden te, mevrouw Overbeeke-Uijl, geo pend met gebed, na samenzang van Gez. 130:1-3. Daarna werd ge lezen Math. 20:1-16 en volgde de meditatie over 'Dan aan het werk'. De avond werd gesloten met gebed en zingen van het Bondslied. Op 18 oktober is de streekvergadering in Yerseke. Elke derde maandag van de maand dus nu 18 sept., haalt voetbalvere niging SPS oud papier op. Zet u het gereed a.u.b. Advertentie I.M. Uitslagen Tolrust. A. Burgers-J. Elenbaas 8.84-10, G. de Jonge-L. Hage 10-5.17, K. Zwagemaker-A. Hage 10-8.68, A. Schot-R. Geuze 10-9.6, D. Sakko-J. Uijl 9.5-10. Kortste partij (22 brt.) A. Schot, langste partij (35 brt.) J. Elen baas, hoogste serie (12 car.) en beste gemiddelde (2.54) K. Zwa- gemaker. In de Kerkstraat ontstond er woensdagmiddag omstreeks half zes blikschade aan twee personen auto's. Mevr. J.A.W.K. had ge wacht op een tegemoetkomende auto, toen ze optrok om verder te rijden. Ze had echter een andere tegemoet komende auto van M.W. VERVOLG PAG. 7

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 2