us i-OSS' Zware onweersbui zet Flupland blank Alles onder één dak 'Eindelijk stel ling name tegen de verloedering' Boertien luisterde vriendelijk, maar Poortvliet wil rondweg zien Thoolse Dagen denkt weer aan uitbreiding BOUMAN POTTER Vanavond bloed geven VAN WESTEN Twee nieuwe politiemannen Thoolse gemeenteraad vindt dat provincie ernst moet maken Donderdag 14 september 1989 45e Jaargang-itorff^^ THOOLSE VISHANDEL AJ. Schot Zn. b.v. Een zware onweersbui heeft gisterochtend rond half vijf voor veel wateroverlast gezorgd in St. Philipsland, St. Annaland en Oud-Vossemeer. Op weg voor hulp verlening strandde de St. Annalandse brandweerwa gen in de Weststraat met twee lekke banden doordat een deksel van een straatkolk door de druk was open gegaan. 52 mm Blikseminslag Lijnbach Valse bommelding stremt veerdienst Brandweer Annaland strandt met lekke banden St. Philipsland krijgt veel steun tegen aidsvoorlichting Enkele tientallen schriftelijke blijken van steun en nog diverse positieve telefonische reacties hebben het gemeentebestuur van St. Philipsland gesterkt in zijn houding tegen de in zijn ogen eenzijdige aidsvoorlichting van de Gemeenschappelijke Ge- zondheidsdienst(GGD) in Zeeland. Terugkijkend op een geslaagde Boerendag denkt het bestuur van de stichting Thoolse Dagen al weer aan uitbreiding tot een meerdaags programma, zoals dat jaren het geval was. "Op zijn minst willen we de vrij dagavond erbij betrekken", liet voorzitter M.C.J. Kosten weten. Schapendrijven Fietspad "Ik kom om dingen aan te noren. Daarover zal ik ge trouwelijk rapporteren aan de staten. Ik zal me niet la ten verlokken tot andere uitspraken". Commissaris der Koningin dr. C. Boertien had maandag voor de ge meenteraad van Tholen niet meer in petto, hoe ver schillende raadsleden ook trachten de commissaris tot toezeggingen te verleiden. Wat de Thoolse wegen be treft benadrukten alle fracties tijdens 'het openbare gesprek' tussen Boertien en de raad dat de rondweg bij Poortvliet een hogere plaats op het urgentieschema van de provincie verdient dan nu het geval is. Paarden Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. DEZE WEEK VERVOLG PAG 11 Zeeuwse super mosselen Pelgarnalen Verse schar 3 kilof 10,- ZATERDAG: Rode poon 3 kilot 10,- naar Het betere adres voor al uw vissoorten. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 WONINGINRICHTING e Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet In St. Philipsland werd de brand weer woensdagochtend om 4.40 uur gealarmeerd. De meeste vrij willigers waren door het zware on weer al wakker geworden en ze dachten aan brand na blikse minslag. Buiten gekomen, werden diverse brandweerlieden met wa teroverlast geconfronteerd en daar ging het ook om. Half St. Philips land stond onder water. Bij Krijn Mol aan de Zuiddijk, een vrij laag punt in het dorp, stond er 20 cm water in de woonkamer. Bij de bu ren stonden de schuurtjes en gara ges blank. De brandweer had tot zes uur werk aan de Zuiddijk, maar daar mee was de overlast niet ten einde. Dokter Van 'Doesburg op de hoek Zijpestraat/Gladiolenstraat zat met 1.50 m water in zijn laag gele gen garage. De auto, bromfiets en fietsen had hij nog kunnen red den, maar in de naast gelegen slaapkamer en c.v.-ruimte was de schade groot. De slaapkamer was nog maar een paar weken als zo danig in de voormalige hobby ruimte ingericht. Tot tien uur was de brandweer bezig om zo'n 3000 liter water uit de laag gelegen ruimten te pompen. Vooral in de slaapkamer was het een enorme ravage, waardoor de familie Van Doesburg veel schade opliep. In St. Philipsland werd gisteroch tend 52 mm regen geregistreerd. Het KNMI-station in Anna Jaco- bapolder noteerde 46 mm, het KNMI-station tussen St. Anna land en Stavenisse 'slechts' 27.9 mm neerslag. In St. Annaland ging de hevige onweersbui gepaard met blikse minslag. Aan de Ring sloeg de bliksem in bij de familie W. van Vossen, waarschijnlijk via de t.v. antenne. De bewoners zagen in de kamer een vuurbal en hoorden geknetter bij de video, die naar buiten werd gegooid omdat begin van brand werd vermoed. Het be hang was ook beschadigd. De elektriciteit was uitgevallen, even als - zij het gedeeltelijk - bij de naast gelegen panden van boek handel Heijboer en mevr. A.J. Heijboer-Lanooy. Aan de Stoofweg sloeg de bliksem in bij een populier ter hoogte van Sahin bloemzaden. Wateroverlast was er in St. Anna land in de Ooststraat, Hoender- weg, Bierensstraat, alsmede West/Noordstraat. In Oud-Vossemeer drong er water binnen bij peuterspeelzaal de Pluus vlakbij het sportveld. Ook in de Patrijzenweg was er watero verlast. Hiervoor werd de brand weer gealarmeerd, maar de St. Annalandse brandweerwagen strandde door twee lekke banden. Toen klaarde het korps Tholen het karwei. Uit Tholen zelf kwamen er klach ten over kolken bij de Veste die niet goed functioneerden. De Vries en De Voogd lossen Oesterdam op Ed Nijpels nog stemmen- t rekker Commissie openbare werken vindt nieuwe vuilniswagen te duur Deur Beter Wonen aan Haven Sint-Maartensdijk geopend Sint-Philipsland gaat toch verder met sportveld Schapen, auto- en trekker- trek, motorcross en ploeg- wedstrijden op Thoolse Boerendag Ontwerper Mabélis: kleding meer dan 'n omhulsel Werkloosheid op Tholen en Sint-Philipsland weer onder de 400 Thoolse Monumentendag een doorslaand succes Kon. Julianaschool in Sint- Philipsland 'een vitamine voor de motivatie' Johan Snoep klaar voor tafel- tenniscompetitie IN EEN RIVIER KOMEN VELE BEKEN TEZAMEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 MEESTERLIJK ONDERBOUWD Advertentie I.M. jit' e/tleis in </ii V&IA/S/UMZ/ 98-402 &e/efc>o*i 0/400-45755 Hiermee volgen ze het college dat bij de provincie pleit voor het in uitvoer nemen van dit plan. J. van der Jagt (SGP) wees op de achter stand die er bestaat ten aanzien van grondverwerving .voor deze rondweg. "Voor de verbetering van de Krabbenkreekweg is dat al gebeurd. We zijn wel blij met de nieuwe wegen, zoals de Philips- dam en de Oesterdam maar er zijn nog knelpunten". W.C. van Kempen (CDA) wees op de noodzaak van een 'goede in frastructuur' ten behoeve van het Vanavond, donderdag 14 septem ber, kan men tussen half zeven en negen uur weer bloed geven in Haestinge te St. Maartensdijk. De vaste donors hebben van het Thoolse Rode Kruis een persoon lijke uitnodiging gekregen voor deze halfjaarlijkse bloedafname. Nieuwe donors zijn echter nog steeds van harte welkom. Zo kun nen de opengevallen plaatsen van ouderen worden opgevangen en het totaal groeien. 'Uw bloed een noodzaak, geven is leven', zegt het Rode Kruis in een wervingsfolder. Een bijkomend voordeel is dat voor de bloedafna me de bloeddruk wordt gemeten en bloed wordt geprikt. In ver band met aids is de controle steeds strenger geworden. Het Thoolse Rode Kruis verwacht vanavond weer vele trouwe en nieuwe donors in Haestinge. Als gevolg van een valse bommel ding is het veer Kruiningen- Perkpolder gisterenmorgen een uur lang uit de vaart geweest. Na het binnenkomen van een anonie me melding om zeven uur zijn bei de veerboten aan de wal door de politie doorzocht. Dat zorgde voor wachttijden van drie uur. De achterstand in het verkeersaanbod was om tien uur weggewerkt. De Thoolse politie krijgt per 1 ok tober versterking van twee man van de politieschool uit Harlin- gen. De twintiger Van der Belt uit Zwartsluis wordt ingedeeld bij het rayon St. Annaland en de 35-jarige wachtmeester Sturris uit Steenbergen gaat naar het rayon St. Maartensdijk. De kleuters van de Kon. Julianaschool in Sint-Philipsland krijgen voortaan onderwijs in hetzelfde gebouw als de wat oudere kinde ren. Om dat te vieren was een speciaal lied ingestudeerd. Onder het zingen daarvan stapten alle kinderen door het gat van een reuzensleutel die op het schoolplein omhoog werd gehouden. De feestmutsen zorgden daarbij weliswaar voor problemen, maar dat mocht de pret niet drukken. Na de behandeling van de begro ting 1990 van de GGD in de ge meenteraad van St. Philipsland hebben het grootste dagblad van Nederland, de Telegraaf, alsmede de dagbladen van de Brabant Pers uit Den Bosch, Eindhoven, Til burg en Helmond ruim aandacht besteed aan de achtergronden van de stellingname tegen de aids voorlichting. 'St. Philipsland vindt aids- campagne reclame voor con dooms; Burgemeester: Propagan da voor het kwaad', schrijft Patrick van Weerdenburg in de Te legraaf. 'Dit lijkt meer op condoomrecla me, geen aids-campagne in St. Philipsland', is de kop van het ar tikel van Joost van Putten in het Brabants Dagblad. Commissarie Boerden en burgemeester Van der Munnik volgen hun echtgenotes het gemeentehuis in. Burgemeester H.A. van der Mun nik vond ook, dat de Thoolse Da gen nog steeds niet weg te denken zijn. Hij zei zaterdag met genoe gen het middagprogramma offi cieel te willen openen, nadat de burgemeester met zijn echtgenote de schapenkeuring van nabij had gevolgd en de linten bij de prijs- dieren had bevestigd. "De Thoolse Dagen zijn anders dan vorige jaren, maar op deze Boerendag bent u er toch in geslaagd een zeer gevarieerd pro gramma te bieden. De betrekkin gen van de Thoolse gemeenschap met de landbouw en veeteelt ko men hierin goed tot uitdrukking. Het lijkt me elk jaar wel een zware opgave om zoiets te organiseren, maar u hebt gelijk om de Thoolse Dagen niet met een ander groot evenement te combineren", zei de burgemeester. Het experiment van vorig jaar om het samen met de braderie in Tholen te doen, mislukte. Voorzitter Kosten antwoordde, dat het helaas geen Thoolse Da gen meer waren, maar slechts één Boerendag. "Alles is nu op die ene dag samengeperst en dat is ook niet ideaal. Als het goed loopt, willen we toch volgend jaar meerdere Thoolse Dagen hou den", aldus de voorzitter. Met gunstige weersomstandighe den liep het zaterdag goed met 800 volwassen bezoekers voor de vele evenementen, 's Morgens de ploegwedstrijden en drie de monstraties van drainagebedrijf Barth uit 's Gravendeel met ver werking van schelpen m.m.v. A. Wielaard uit St. Maartensdijk. Aan weerskanten van de Lange- weg waren er voor de verschillen de onderdelen grote percelen beschikbaar. Bij de boerderij van dhr. Goorden was nog een tent opgesteld en daar vlakbij stond een stand van het gemeentelijk knutselproject met resultaten van modelbouw koetsen, wagens en kermisattracties. De trekkers en auto's probeerden hun pk's 's morgens al uit voor de grote krachtproef op zaterdag middag. Toen was er nog veel meer te doen. Poppenkast voor de kinderen, maar dat liep niet zo druk, al waren er geregeld wel be zoekers. Schapendrijven met de bordercollie van dhr. J. Boudeling uit Anna Jacobapolder, die zijn vaardigheid al verschillende keren heeft laten zien. De burgemeester noemde dit onderdeel nog in zijn openingwoord. Op de BBC t.v. wordt het schapendrijven name lijk regelmatig in beeld gebracht. In Engeland is dat veel bekender dan in ons land, maar de toe schouwers bij de Boerendag volg den het altijd weer fraaie schouwspel zaterdagmiddag ook vol aandacht op de Langeweg. Al leen liep de eerste demonstratie schapendrijven parallel met de nik, die de vergadering leidde, liet er geen twijfel over bestaan dat het de gemeente Tholen in deze ernst is. "Ondanks de meerjaren programma's doen wij een plei dooi dat er stringenter naar de stem van Tholen geluisterd wordt. De noodzaak is diep aanwezig. In Poortvliet zullen nieuwe tellingen gedaan worden. Er zal niet alleen naar aantallen gekeken worden maar ook naar hoe licht of zwaar de voertuigen zijn. Er zal toujours op dit aambeeld gehamerd wor den", hield hij Boertien voor. Verschillende raadsleden brachten ook het ontbreken van een fiets pad tussen Sint-Maartensdijk en Stavenisse ter sprake. Van Gorsel voegde daar het gedeelte tussen Sint-Annaland en Oud-Vossemeer (ongeveer 2 kilometer) aan toe. De gronden zijn er al voor aange kocht. De Bres merkte op dat, 'zo wervend op de fiets door de Thoolse dreven' er meer uitbrei ding gegeven zou moeten worden aan het recreatief fietsen. Verder roerde hij 'een heet hangijzer' aan toen hij sprak over het toekomstig beheer en onderhoud van gemeente-, waterschaps-, en pro vinciale wegen. Het overhevelen van deze zaken naar lagere over heden gaat niet altijd gepaard met het beschikbaar stellen van geld, zo stelde hij. "Het is belangrijk dat, alvorens er een standpunt wordt bepaald in deze, een kosten- baten analyse wordt gemaakt". Boertien antwoordde dat alle weg- beheerders hun mening kunnen geven wanneer over deze kwestie gesproken zal worden. Overleg hierover vindt plaats onder leiding van voormalig minister Brokx. Over het fietspad St. Maartens dijk - Stavenisse volstond de com missaris met de opmerking dat het onderdeel uitmaakt van het 'tertiair wegenplan', dat betekent, latere uitvoering. bedrijfsleven in het westelijk ge deelte van de gemeente. P. van Belzen (GPV/RPF) noemde de rondweg prioriteit nummer één. "Van jaar tot jaar wordt het drin gender. Het aantal voertuigen neemt toe, ze worden ook zwaar der en langer. Dat geldt ook voor bussen". J.L. van Gorsel (VVD) en J. de Bres (PvdA) ondersteun den deze pleidooien. Boertien wees erop dat de staten van Zee land het urgentieschema in no vember 1988 hadden aangenomen. Daarin wordt de rondweg in categorie C ingedeeld hetgeen wil zeggen dat de aanleg wordt uitgesteld. Met deze mede deling namen de meeste raadsle den geen genoegen. "Is er niet enige verschuiving voor onze we gen mogelijk"?, probeerde Van der Jagt. Van Gorsel nodigde alle statenleden uit om eens een 'rond je Tholen' te doen om zich op die manier te laten overtuigen van de noodzaak de rondweg eerder aan te leggen. Wethouder L. Koop man scherpte Van Gorsei's voor stel aan: "De statenleden hoeven niet over die weg te rijden maar je zou ze in de huizen langs de weg moeten laten zitten als die zware vrachtwagens langskomen". Ook burgemeester H.A. van der Mun- De 2-jarige Reneé Geuze grijpt bij de prijsuitreiking van de scha penkeuring op de Thoolse Boerendag naar de strik van de kampi oen oude rammen, eigendom van haar opa M.A. Geuze uit Oud-Vossemeer, terwijl haar vader en tante toekijken. prijsuitreiking van de schapen keuring, wat minder gelukkig was. Veel bewonderaars had ook dhr. A.L.C. Brooijmans uit Tholen die met zijn koudbloeden een perceel met de eg klaar maakte om aard appelen te poten anno 1950. Later op de middag kwamen er nog

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1