Moeilijk ploegen op harde stoppel Zege Johan Fase en Kees Stouten Dijkwoning in ere hersteld A Tholenaar J. Hage winnaar autotrek Blue Spirit sterkste trekker Piet Heijboer, Rien Veraart, Kees de Hond, Peter Heijboer Donderdag 14 september 1989 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 "Stuk voor stuk zijn het imponerende dieren", liet jury-woordvoerder P.J. Provoost uit Cadzand zater dagmiddag weten na de schapenkeuring tijdens de Thoolse boerendag te Oud-Vossemeer. Koeien Uitslagen schapen Matthé van Tilbeurgh en Piet Ooms eerste Motorcrossers in goede harmonie De Thoolse motorcrossers hadden het zaterdagmiddag prima naar hun zin. Voor eigen publiek konden ze ein delijk weer eens hun vaardigheid tonen. Johan Fase uit Poortvliet zegevierde bij de 125 cc motoren, Kees Stouten uit St. Maartensdijk in de 250 cc-klasse. TMCC Thoolse architect maakt plan voor pand in Stavenisse Het karakteristieke pand Stoofdijk 19 in Stavenisse wordt in ere hersteld. De Thoolse architect J. Boelhouwers heeft in opdracht van eigenaar M.J. van Houte een plan ontworpen. De woning krijgt zoveel mogelijk het oude karakter terug en een aan de omgeving aangepaste witte gevel. Dalemsestraat Bokkesprongen Eigen risico autobedrijf krebbekx Drie tweede prijzen voor Thoolse chauffeurs Thoolse schapen imponerend Hij uitte zijn bewondering voor de 'acht klassedieren'. "Met ge noegen hebben we de keuring ver richt en ik hoop, dat deze enthousiaste schapenfokkers op Tholen het gesloten gelid kunnen bewaren om te zorgen voor blij vende kwaliteit of zelfs nog verbe tering." Volgens Provoost was het 'af en toe zeer moeilijk' om de winnaar van een rubriek aan te wijzen, maar hij vond dat het allemaal 'vrij aardig gelukt was, zonder veel de arbiter in te schakelen'. De jury bestond verder uit R.J. van Doorn uit Axel, arbiter was Z.A. de Buck uit Oostkapelle. Burgemeester en mevr. Van der Munnik gaven ook blijk van hun belangstelling voor de schapen keuring. Er waren totaal 85 dieren van 7 fokkers. Het was dit keer de enige keuring van levende have, want wegens de melkerkoorts (op Tholen is er één bedrijf besmet) ontbraken de koeien. "Op eigen risico hadden we nog wel door kunnen gaan, maar dat gevaar vonden we toch te groot", vertelt bestuurslid L. Istha van de stichting Thoolse Dagen. "Door de melkerkoorts ontbrak er één groot bedrijf en dan bleven er te weinig koeien over. In samenwerking met de Ge zondheidsdienst voor dieren in West- en Midden-Nederland wordt dit najaar de besmetting op Tholen onderzocht. Volgend jaar hopen we dan weer een poging te doen om het rundvee erbij te krij gen, want de koeien horen op de Thoolse Dagen", aldus dhr. Istha. Bij de schapen zegevierde M.A. Geuze uit Oud-Vossemeer bij de oude rammen en D.J. van Gorsel uit Tholen bij de oude ooienlei- gen fokprodukten). Zij behaalden in die categorie zowel het kam pioenschap als het reserve kampioenschap. Jeugdkampioen ooien werd G.M. Geluk uit St. Annaland, reserve jeugdkampioen ooien D.J. van Gorsel, allebei met een eigen fok- produkt. De zeven inzenders waren G.M. Geluk en mevr. J. Rijnberg-Smits uit St. Annaland, M.A. Geuze uit Oud-Vossemeer, D.J. van Gorsel uit Tholen, P. van Hemert uit Sta- venisse, J. Hoeks uit Hoogerheide en W.K. Pot-Beeke uit St. Maar tensdijk. 2 j en oudere rammen: Geuze la, lc, 2a, Geluk lb, Van Gorsel ld, goede rubriek rammen(2a) geb. in 1988: Rijnberg la, le, Van Gorsel lb, Geuze lc, Geluk ld, correcte rammen rammen(2b) geb. in 1988: Van Gorsel la, 2a, Pot lb, Van Hemert lc, Rijnberg ld, normale rubriek, luxe kopnummer, mist wat ontwikkeling 2 j en oudere ooien(3a): Van Gorsel la, Geluk lb, 2c, Geuze 2a, 2b, 2d 2 j en oudere ooien(3b): Van Gorsel la(best ontwikkeld), lb(zeer luxe lichtere voorhand), lc, Pot ld, 2a, Geuze 2b ooien(4a) geb. in 1988: Geluk la(zeer vleestype), 2c, 2d, Pot lb(best ontwikkeld, iets minder vlees), Van Gorsel lc, le, Rijnberg ld, 2a, 2b, Hoeks 2e, vijf zeer goede ooien ooien(4b) geb. in 1988: Van Gorsel la(zware binnendij), lc, ld, Rijnberg lb(zeer typisch), 2a, 2d, Pot le, Geluk 2b, 2e, Pot 2c, Hoeks 2f, zeer goede fokooien oudere ooi met 2 lammeren: Van Hemert la, Geuze lb, Van Gorsel lc, Hoeks 2a ooi met 1 lam: Geuze la, ld, Geluk lb, le, Van He mert lc, beste rubriek met luxe kop nummer drietal ooilammeren: Geluk la(uniform), ld, Van Gorsel lb(wat weinig ontwikkeld), Geuze lc(niet uniform, wel heel best lam in de groep), Rijnberg le, Hoeks 2a drietal ramlammeren: Rijnberg la(op de hals vleestype), Ge luk lb(goede koppen, beste ontwikke ling, iets minder type), Van Gorsel lc(typisch matig ontwikkeld) afstammeling van 1 vader(4 st van 1 jr en ouder): Van Gorsel la, lc, Rijnberg lb, Geluk ld, Pot le, Hoeks lf, beste rubriek ooien afstammeling van 1 vader(4 lammeren): Rijnberg la(vlees typisch viertal be- wolde hals en kop), Geuze lb(niet uni form), Van Gorsel lc, Geluk ld, Hoek le bedrijfsgroepen 3 stuks: Van Gorsel la, lf, lg, Rijnberg lb, Geuze lc, lh, Pot ld, Geluk le, buiten gewone presentatie met luxe groepen aan kop beste drie ramlammeren: 1. Van Hemert 2. Rijnberg 3. Geuze jeugdkampioenschap rammen: Van Gorsel(fokker/eigenaar) kampi oen, Rijnberg(eigenaar; fokker Th. Roorda) reserve-kampioen kampioenschap oude rammen: Geuze kampioen(fokker J. Vaessen, Simpelveld), reserve-kampioen(fokker L. Eelsman, Oosterend) kampioenschap oude ooien: Van Gorsel(fokker/eigenaar) kampi oen, reserve-kampioen(eveneens fok ker/eigenaar Van Gorsel) jeugd kampioen ooien: Geluk(fokker/eigenaar) kampioen, Van Gorsek(fokker/eigenaar) reserve- kampioen "md Wt •***- Een beeld uit de vijftiger jaren: de paarden van Jos Brooijmans maken met de eg de grond klaar om aardappelen te poten. De prijswinnaars van de schapenkeuring nemen hun bekers in ontvangst. Op de zeer moeilijk te ploegen grond aan de Langeweg te Oud- Vossemeer zijn Matthé van Til- beurgh(rondgaand) en Piet Ooms(wentel) zaterdag Thools kampioen geworden. "Door de enorme droogte was de ondergrond te hard", zei jury voorzitter M.A. de Hond. "Het ploegen van de graszaadstoppel leverde de twaalf deelnemers veel moeilijkheden op, maar deson danks is er nog redelijk geploegd. Alleen moeten de ploegers beter op de derde wendakker letter. We moesten nu nogal wat strafpunten geven omdat die bij verschillende deelnemers te smal was in plaats van precies 1 meter." "Het was een leuk circuit met veel bochten", vertelde organisator K.M. Stouten uit St. Maartens dijk, vader van twee van de mo torrijders. "Alle deelnemers hopen volgend jaar weer op de zelfde manier tijdens de Thoolse Dagen te kunnen rijden." Op het Pluimpot-terrein in Scher- penisse kwamen ze eerder wel eens in actie, maar vorig jaar op de oesterputten in Tholen niet. Hun 'eigen' terrein bij Geuze Transport aan de Langeweg te Scherpenisse is ook al lang van de baan, zodat de Thoolse motorcrossers elke mogelijkheid om op het eiland te rijden met beide handen aan grijpen. De Thoolse motorcrossclub TMCC bestaat ook nog steeds. "Er is nog een bestuur en we heb ben nog leden, maar nog steeds geen baan. Voorstellen daarvoor zijn door gemeente steeds afgewe zen. De rijders willen het circuit zelf onderhouden. Daarvoor heb ben we binnen de vereniging ge noeg mogelijkheden met beschikbare kranen/laadschop- pen. Zolang de baan er niet is, moeten we naar Rilland, Wemel- dinge of Klundert, maar voor ver schillende crossers levert dat vervoersproblemen op." Stouten blijft het ideaal van een Thools crosscircuit nastreven. "Motorcross is een mensvriende lijke sport, zonder vandalisme of vechtpartijen. Het gebeurt in goe de harmonie en omdat je op el kaar bent aangewezen, helpt iedereen elkaar." Johan Fase uit Poortvliet trekt autotrek-wedstrijden tijdens de Zo werd zaterdagmiddag op het terrein van Goorden aan de Lan geweg te Oud-Vossemeer zelf het circuit uitgezet en afgebroken. Het programma was met toestem ming van de stichting Thoolse Dagen ingepast tussen de autotrek en trekkertrek door. IÜÜ bekijks in zijn special tot 1000 kg waarin hij meedeed aan de Thoolse Dagen. •- ✓s.vfcywww»'- V Een schetsplan van de op te knappen woning. Voor het plan is gevelsubsidie aan gevraagd. De toekomstige bewo ner kijkt aan de voorzijde uit over de polders, terwijl aan de achter kant de haven in het vizier komt. Architect Boelhouwers denkt daarom, dat een bootbezitter die van rust houdt zich geen betere plek om te wonen kan wensen. Van Houte verhuurt het pand (met schuur) momenteel aan de firma De Rijke-Joppe, die het ge bruikt voor meubëlopslag. In de Dalemsestraat in Tholen heeft Boelhouwers bemoeienis met een pand, waarin zich bin nenkort Leunis Bemiddeling vestigt. De voorgevel ervan én die van de naastliggende vroegere bakkerswinkel zullen na restaura tie een aanwinst zijn voor de straat. Datzelfde gaat op voor het pand op de hoek Brugstraat/Bakstraat, dat eind januari gebruiksklaar moet zijn voor het Riagg. Juist voor de vakantie kregen projec tontwikkelaar A.A.A. Haentjens Dekker en architect Boelhouwers de goedkeuring van de Rijks dienst voor de Monumentenzorg binnen. Toen men aan de slag ging bleken de muren bedekt met - volgens een buurtbewoner - een dikke laag cement. Het bleek dat de muur vele jaren achtereen met cementwater was behandeld op verzoek van kruidenierster S. Pol derman. De cementlaag werd er afgesloopt en deze week wordt de gevel behandeld met de hoge drukspuit met water en glas. Daarna kan het opknappen be ginnen. "Eigenlijk werken we hier precies andersom als bij een nor male bouw," aldus Boelhouwers. "Als het pand gereed is zal een le lijke puist in Tholen verdwenen zijn." Met het postkantoor op de hoek Hoogstraat/Visstraat wordt 11 september begonnen. De buiten gevel van het pand, dat door een particulier als woonhuis is aange kocht, werd onlangs gereinigd. De aanpassing bestaat hoofdzakelijk uit het verbouwen van de bene denverdieping (die als kantoor ruimte in gebruik was), terwijl ook de loggia uitgebroken wordt. VERVOLG VAN PAG 1 meer paarden, verschillende aan spanningen uit Halsteren gaven een demonstratie. De koninklijke harmonie Concor dia uit Tholen zorgde voor de mu zikale opluistering van het middagprogramma. Na dat optre den konden de trekkers, auto's en motoren weer knetteren en stof wolken opwerpen. Op het immens grote terrein konden vele onderde len tegelijk gebeuren. De droogte droeg er ook toe bij dat er zowel voor de autotrek als de trekker- trek een aparte baan was, naast el kaar. De toeschouwers hadden zo altijd wat te kijken, trekkers of auto's en dat maakte het ook aan trekkelijk. Een demonstratie graan maaien en dorsen uit vervlogen tijden was een andere trekpleister. Dhr. Goorden maaide met de zelfbin- der, dhr. Van Oorschot hield zich met het dorsen bezig. Zowel het dorsen met vlegels en hekel, als met de machine werd getoond. De prijsuitreiking van de verschil lende wedstrijden liep uit, maar iedereen was aan zijn trekken ge komen. Met 800 betalende vol wassenen a 7,50 sprak secretaresse mevr. M.H. Bax-van Sprang over een 'heel goed geslaagd' programma. "Naar de teleurstellingen de laatste jaren is dit prima verlopen. Ook 's avonds was het met de band Garfield in de tent heel gezellig met 500 tot 600 bezoekers. Financieel komen we er nu uit, maar het wordt toch steeds moeilijker om iets aantrek kelijks te kunnen brengen. Je kunt geen bokkesprongen meer doen", aldus de secretaresse van de stich ting Thoolse Dagen. Te Deum. Hortus Musicus Religi- osus in Bergen op Zoom maakt zondag in de Gertrudiskerk een c.d.-opname van twee werken: het Te Deum van Antoine Blanchard uit 1744 en het Te Deum van An tonio Caldara uit 1723. Zaterdag avond om half negen is er in de kerk een generale repetitie, die voor ieder vrij toegankelijk is. Het terrein was niet KNMV ge keurd. "Wanneer dat wel het ge val was geweest, hadden we twee keer zoveel rijders gehad", vertelt Stouten. "Nu moest iedereen voor eigen risico crossen, onverze kerd. Ze hebben het gewaagd, maar men durfde niet zo doorrij den." Door de droogte wierpen de cros sers flinke stofwolken op. Het bochtenwerk en de heuvel lever den soms halsbrekende toeren op, die door de toeschouwers met be wondering werden bekeken. Zon der ongelukken kwamen de elf crossers aan de eindstreep. 125 cc: 1. Johan Fase, Poortvliet 2. Mar cel Mosselman, St. Annaland 3. Marijn Bernaars, Bergen op Zoom 4. Frans Stouten, St. Maar tensdijk 5. Erwin Meijnderts, Scherpenisse 6. Den nis Contant, Tholen 7. Sjaak Fase, Poortvliet 8. Corné Gaakeer, Stavenisse 9. Albert Contant, Tholen 250 cc: 1. Kees Stouten, St. Maartensdijk 2. Dave Gaakeer, Stavenisse N PRINS REINIERSTRAAT 3 - STEENBERGEN - TELEFOON 01670-64561 TOYOTA De Hond was ingenomen met de deelname. "Twaalf man is een mooie club. Vorig jaar waren er maar acht, maar de nieuwelingen Boudeling, Van Gorsel, Mol en Versluijs zorgden ervoor dat het er twaalf werden. Dat gaf weer een klein beetje moed, temeer daar enkele nieuwkomers nog goed ploegden ook", aldus de jury voorzitter. Na de ploegwedstrijden zaterdag morgen werd het 's avonds nog tien uur voordat de prijzen uitge reikt werden in de grote tent. C.P. de Rijke belaste zich hiermee. Hij maakte samen met M.J. Stoutjes- dijk en M.J.C. Kosten ook deel uit van de jury. De winnaars bevestigden met hun resultaat de Zeeuwse titel die ze vorige week veroverden. Van Til beurgh en Ooms hadden een grote voorsprong op hun concurrenten. rondgaande ploegen: 1. Matthé van Tilbeurgh, Oud- Vossemeer 398 p 2. Ko Brooijmans, Tholen 352 p 3. Koos Deurloo, Tholen 319 p 4. Bram van Kempen, Poortvliet 282 p 2 schaar wentel: 1. Piet Ooms, Oud-Vossemeer 385 p 2. Fien Boudeling, Anna Jacobapolder 348 p 3. Kees van Gorsel, St. Maar tensdijk 291 p 4. Leen Mol, St. Maar tensdijk 262 p 5. Theo Heijboer, St. Annaland 257 p(Van Gorsel, Mol en Heijboer kregen elk 25 strafpunten voor een te smalle derde wendakker) 3 schaar wentel: 1. Peter Smits, Oud-Vossemeer 261 p(20 strafp) 4 schaar wentel: 1. Gerard Brooijmans, Tholen 248 p 2. Paul Versluijs, Scherpenisse 221 p(bei- den 25 strafp) Verschillende Thoolse deelnemers hebben de paardekrachten onder de motorkap zaterdag gemeten tijdens de Boerendag. Alleen in de stan daardklasse tot 1000 kg lukte het een chauffeur van eigen bodem om eerste te worden: J. Hage uit Tholen. TVeede prijzen waren er voor Arie Jansen uit St. Maartensdijk in de categorie standaard tot 1350 kg, voor Adrie van Burgh uit Tholen in de categorie superstandaard en voor Jo han Fase uit Poortvliet bij de specials tot 1000 kg. De deelnemers van de Zuid- Hollandse eilanden bleken in de andere categoriëen sterker. De au totrek is daar in een bredere kring bekend en mensen uit de Hoekse Waard namen zaterdag ook de or ganisatie van dit onderdeel van de Thoolse Dagen op zich. In de soms fraai uitgedoste of helemaal uitgeklede voertuigen, waaraan heel wat vrije uren door de chauf feurs was besteed, werd het autotrek-spektakel in de verschil lende groepen opgevoerd. standaard tot 1000 kg: 1. J. Hage, Tholen, 44.86 m 2. Piet Withagen, Moerstraten, 43.56 m standaard tot 1350 kg: 1. Kees Schelling, 's Gravendeel, volle baan(VB) 18.41 sec 2. Arie Jansen, St. Maartensdijk, VB, 18.52 sec 3. Cees Barendrecht, Maasdam 99.28 m 4. Edwin Kra nendonk, Maasdam 89.78 m 5. Rink Groeneweg, Hellevoetsluis 88.93 m 6. Geluk/Stoutjesdijk, Stavenisse 84.98 m 7. Moah Team, Voorne Putten 74.70 m 8. Hans Hameeteman, Achthuizen 71.13 m 9. Jan Dekker, Tholen 68.81 m 10. Kees Fase, Poortvliet 57.14 m 11. J. van Tiggelen, Moerstraten 47.58 m superstandaard: 1. Johan Bouman, Piershil VB, 14.14 sec 2. Arie van Burgh, Tho len, VB, 17.2 sec 3. Lammers/Ver- zendaal, Oud Beijerland VB, 18.52 sec specials tot 1000 kg: 1. André Boer, Strijen 99.70 m 2. Johan Fase, Poortvliet 73.09 m specials tot 2000 kg: 1. Michel Dingemans, Vierpol- ders, VB, 14.54 sec 2. Fren van Vugt, Achthuizen, VB, 17.58 sec 3. Adriaan Wesdorp, Den Bom mel, VB, 18.39 sec 4. Cornelis en Toon van Oorschot, Herkingen, 73.91 m 4 w iel klasse 2000 kg: 1. Adriaan Wesdorp, Den Bom mel, 87.12 m De trekkertrek wedstrijden tijdens de Thoolse Dagen zijn bij de spe cials gewonnen door Blue Spirit van Matthé van Tilbeurgh uit Oud-Vossemeer en Kees de Rijke uit Tholen. Op het grote terrein van dhr. Goorden aan de Langeweg te Oud-Vossemeer konden de auto trek en de trekkertrek mede dank zij de droogte tegelijkertijd naast elkaar plaatsvinden. Het was zaterdagmiddag weer een heel spektakel in vijf verschillende klassen. 4 standaard 2.5 ton: 1. Piet Heijboer, St. Annaland, volle baan(VB) 46 seconden 2. Leendert Jan Zandijk, Tholen, VB, 42.18 sec 3. Marco van Dijke, St. Philipsland 68.20 m 4. Kees Zandijk, Tholen 68.10 m standaard 3.4 ton: 1. Rien Veraart, Oud-Vossemeer, VB, 57.75 sec 2. Kees de Hond, Oud-Vossemeer, VB, 56.59 sec 3. Piet Heijboer, St. Annaland 79.35 m 4. Kees Fase, Poortvliet 69.85 m standaard 4.4 ton: 1. Kees de Hond, Oud-Vossemeer, VB 2. Jacob Mol, St. Maartens dijk 92.30 m 3. J. Heijboer, St. Annaland 86.50 m 4. Kees Fase, Poortvliet 72.82 m standaard 5.7 ton: 1. Peter Heijboer, St. Annaland, VB 2. Jannie Stoutjesdijk, Tholen 90.50 m 3. Sandra van Dijke, St. Philipsland 68.00 m 4. Marleen Deurloo, Tholen 65.95 m specials: 1. Blue Spirit, Matthé van Til beurgh uit Oud-Vossemeer en Kees de Rijke uit Tholen, VB 2. Lady Power, Petra v.d. Slikke uit Tholen, 69.20 m. De derde speci al, Simon Gieke, was niet meer aan de praat te krijgen. De Lady Power van J.J. van der Slikke uit Tooien in de categorie specials tijdens de trekkertrek- wedstrijden op de Boerendag. k

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 15