Haal Satelliet-TV in huis dankzij de SCHOTEL vanaf 899,-* OPVLIEGERS? Interieurverzorging H.A. van Houte en Zn. Huur nu VHS of VCC videofilms, ca \/PR I J\ A, I Molendi'k 3-4, Vrees voor afkalving van Thools onderwijs Geld van provincie voor zorgproject? De Vries en De Voogd lossen Oesterdam op SPECIALE PRIJZEN Garage JTZV VIET PÖNSE Kotterstraat60 Tholen Achterstraat 52 St. Philipsland Markt 23, Sint-Maartensdijk Keuze uit honderden titels in alle genres, r/A» V Cl»w/A#AI— sint Maartensdijk Uien 28 cent 10 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 september 1989 RADIO-TV-Hi-Fi SPECIAALZAAK TE KOOP: DEZE WEEK: AUTOBEDRIJF J. maal Molenstraat 8 4695 CK St. Maartensdijk Telefoon: 01666-2370 w/ Fa. Verjaal specialist op het gebied van satellietontvangst Informatie - Demonstratie - Neem met ons contact op. WEENSE SNIJDER van 2,39 voor.. BOEREN VOLKOREN met maanzaad O T Q 'van 2,49 voor£mj I w TARWE BOLLETJES 4 stuks APPELTAARTJE van 3,98 voor Nu massa's TV-kanalen erbij door Astra satelliet. 1 De Bres legt commissaris probleem voor PvdA-fractievoorzitter J. de Bres heeft tijdens het be zoek van de Zeeuwse commissaris der koningin aan dacht gevraagd voor de problemen in het Thoolse onderwijs. "Het is buitengewoon jammer dat we met een teruglopend aantal leerlingen geconfronteerd wor den, mede door de trek van buitenaf", aldus De Bres. 50 minder Wonen ouderen in Vossemeer en Stavenisse Welgemeend Binnenkort duidelijkheid over recreatie? De gedeputeerden mevr. De Vries en dhr. De Voogd zullen binnenkort met alle betrokken partijen de recreatie- en parkeerproblemen bij de Oesterdam en de Speelmansplaten bespreken. Wrang Vangrails Electro-technisch bureau Molendijk 3-4 Telefoon: 01666-2315 St. Maartensdijk (Z) Ford Fiësta 1986, 35.000 km Ford Escort 1985, 3-drs. sportpakket, 40.000km Ford Sierra 1985, 3-drs. lazer Opel Kadett 1983, 3-drs. Toyota 1982, Corolla VW transporter 1986, turbo diesel "VlKw 01666-2397 St. Maartensdijk Geopend: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.30 uur. Zaterdag van 8.00 tot 1730 uur. Zondag gesloten. Renault 4 TL, als nieuw 1983 Renault 5 TL 1985 Renault 5 TL 1986 Renault 5 SL 1988 Renault 9 GTD diesel 1983 Renault 9 GTD diesel 1987 Renault 11 TL, 5 drs 1985 Ford Escort 1300 bravo 1983 Renault 5 expresse bestel 1988 Renault 5 GT turbo 1988 DROGISTERIJ PARFUMERIE FOTO FILM MARKT 20 ST. MAARTENSDIJK TEL. 01666-2565 In de overgang? Last van opvliegers? Famosan, een nieuw en veilig middel van de Zwitserse homeopaat Alfred Vogel helpt tegen opvliegers, neerslachtigheid en andere typische overgangsklachten. Famosan is een homeo pathisch middel zonder schadelijke bijwerkingen. A. Vogel's Famosan. Voor een overgang zonder zorgen. Verkrijgbaar bij: Ongelooflijk! Nu kunt u gratis een enorme verscheidenheid aan gloednieuwe TV-kanalen in huis krijgen. 24 uur sport de beste films dynamische videoclips drama spelprogramma's familietotaalprogramma's nieuwsprogramma's kinderprogramma's amusement en nog veel en veel meer! En dit alles voor minder dan de prijs van een video recorder. Hoe kunt u deze programma's ontvangen? Via de unieke Mini Schotel, die de uitzendingen van de nieuwe ASTRA satelliet (sinds 5 februari in de lucht) rechtstreeks in uw huiskamer brengt. Zónder aansluiting op het kabelnet. Dus ook zónder betaling van abonnement of vastrecht! Bovendien worden de ASTRA-uitzendingen in PAL kleurennorm verzorgd. Dus kunt u op uw huidige TV alle programma's prima ontvangen. Lage kosten gratis kijkplezier. Voor ontvangst van de nieuwe ASTRA-kanalen bieden wij U alles wat u nodig heeft, voor plaatsing/montage en afstemming. Overal te monteren: balkon, muur, dak. De Schotel is onopvallend genoeg om in een hoekje van de tuin te worden geïnstalleerd. Of tegen de gevel te plaatsen. Als hij maar vrij uitzicht op het Zuiden krijgt. Met behulp van bijgeleverd bevestigingsmateriaal is de schotel eenvoudig te monteren. "We hebben hier buitengewoon actieve mensen in het onderwijs die de leerlingen goed voorberei den op hun plaats in de maat schappij. Onderwijs is bijzonder belangrijk, maar we worden ge confronteerd met magische getal len van leerlingenaantallen. Die spelen een rol bij het aantal lera ren en gebouwen. Ik hoop, dat het provinciaal bestuur hiervoor ook aandacht heeft. Minder leerlingen betekent een zekere afkalving van werkgelegenheid, opleiding en vorming, zodat het van groot be lang is, dat ook de provincie hier voor aandacht heeft", aldus de PvdA-fractievoorzitter. De commissaris liet weten, dat het provinciaal bestuur al een paar keer op de bres heeft gestaan voor de positie van de kleine scholen. Daardoor hebben ze wat lucht ge kregen. De provincie blijft er veel voor doen en suggesties in die richting hebben de sympathie van de provincie. Boertien had 's middags in de TSG te St. Maartensdijk kennis gemaakt met het zogenaamde symbiose-onderwijs: een praktijk gerichte vorm van lager beroeps onderwijs, bedoeld voor leerlingen van het voortgezet spe ciaal onderwijs. "We zijn hiervan erg onder de indruk gekomen, wij bewonderen het zeer", liet de commissaris weten. Het leerlingenaantal van de Thoolse scholengemeenschap is dit jaar teruggelopen tot 390, ter wijl dat in 1988 nog 445 bedroeg en in 1987 zelfs nog 508. In 1986 hadden de l.t.s., l.h.n.o. en gem. mavo met respectievelijk 309, 190 en 104 kinderen totaal nog 603 leerlingen. De chr. mavo in Tholen bleef vrij wel stabiel met 199 leerlingen dit jaar ten opzichte van 200 in 1988, 197 in 1987 en 199 in 1986. Het speciaal onderwijs de Veste in Tholen heeft 32 leerlingen ten op zichte van 42 vorig jaar, eveneens 42 in 1987 en 37 in 1986. De Burcht heeft 12 leerlingen, wat eveneens een daling is gezien de 14, 15 en 17 leerlingen in de vorige jaren. Het totale leerlingenaantal van de Thoolse basisscholen bedroeg per 16 januari van dit jaar 2206. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 2195 in 1988 en precies evenveel als in 1987. In 1986 waren er nog wat meer kinderen op de Thoolse basisscholen: 2234. Taxatie-avond. Rotary Steenber gen organiseert op 22 september een taxatie-avond voor exclusieve gebruiksgoederen zoals porcelein, zilver, kunstvoorwerpen, schilde rijen, antiquiteiten. Later in het najaar wil Rotary dan een veiling organiseren. De taxatie gebeurt in restaurant d'Ouwe Bac, Kaaistraat, Steenbergen. Informa tie tel. 01676-2834. Commissaris Boertien werpt een blik over zijn bril in de raadszaal te St. Maartensdijk, terwijl burgemeester Van der Munnik een volgend onderwerp aansnijdt. Naast de commissaris, griffier Landerfmet bril) en chef kabinet De Ru, geheel rechts gemeentesecretaris Izeboud, geheel links de notulisten mevr. Van Sprundel en dhr. Quist. Het Thoolse gemeentebestuur zou graag financiële steun van de provin cie krijgen voor het verwezenlijken van woon/zorg-projecten voor ouderen in Oud-Vossemeer en Stavenisse. Dit om bejaarden zolang mo gelijk zelfstandig te kunnen laten wonen en de vraag naar plaatsing in bejaardentehuizen te verminderen. "Dat gaat geld kosten", merkte de commissaris op. "Inderdaad", antwoordde raadslid Van Belzen, "ik hoop dat het geld gaat kosten, want zo'n woon/zorgproject voor ouderen is van wezenlijk belang voor de dorpen." Het RPF/GPV- raadslid hield de commissaris voor, dat de provincie een rapport heeft laten verschijnen 'Lang leve de dorpen'. Dat zou hierbij goed in de praktijk gebracht kunnen worden. Van der Jagt betuigde zijn harte lijke instemming en ook Van Gor- sel achtte ondersteuning vanuit Middelburg gewenst. "Zo'n woon/zorgproject snijdt hout, dit is van grote waarde", aldus het VVD-raadslid. De 70-jarige J. de Bres merkte op, dat sommigen misschien dachten dat hij voor eigen parochie sprak, maar hij achtte het woon/zorg project eveneens van groot be lang. "Om zoiets te kunnen verwezenlijken moeten we tegen stellingen opzij zetten, want ge scheiden optrekken is de dood in de pot", zei de PvdA- fractievoorzitter, die opmerkte, dat meer ouderen voor zichzelf kunnen zorgen dan soms gedacht wordt. "Welgemeende woorden", con cludeerde de burgemeester. Hij noemde de leefbaarheid van de kleine kernen 'een grote opdracht voor gemeente en provincie'. Commissaris Boertien liet weten, dat er na een brief van de gemeen te Tholen van 28 juni al ambtelijk overleg was geweest tussen provin cie en gemeente. De provinciale commissie voor de bejaardenoor den zal nu eerst advies aan gede puteerde staten uitbrengen, waarna g.s. een beslissing nemen. "Jammer dat ik niet alle wensen kan vervullen, maar ik zal ze ge trouwelijk overbrengen", zei de commissaris tot besluit van dit ge sprek met de gemeenteraad. Commissaris Boertien kondigde dat maandagmiddag aan tijdens zijn gesprek met de Thoolse ge meenteraad. "Het is een hele ma terie, maar de wil is aanwezig om er met elkaar uit te komen." Raadslid J. de Bres vergeleek de zaak met een voetbalwedstrijd, waarin flink geduwd wordt. "La ten we toch in alle nuchterheid tot een oplossing komen", zei de PvdA-fractievoorzitter. Gemeente en Domeinen hebben een meningsverschil over de huur van de Speelmansplaten. B en W willen dat nieuwe recreatieterrein aan de zoete kant van de Oester dam verpachten aan horeca ondernemers, maar toen Domei nen daar lucht van kreeg, wilde men ook een deel van die in komsten. Dat conflict is nog steeds niet opgelost. Aan de zoute kant wil het provin ciaal bestuur de recreatie beper ken en het parkeren van surfers en spitters onmogelijk maken. Dit tot ongenoegen van b en w van Tholen. Van Gorsel kon zich volledig in het standpunt van b en w vinden. Raadslid Van Belzen hoopte, dat het voor het nieuwe zomerseizoen allemaal grondig geregeld zou zijn. "Het komt wat wrang over, dat de problemen na zo'n mooie zomer nog niet opgelost zijn."Van Kempen onderschreef dat. Ook Van der Jagt deed een beroep op de commissaris om de proble men spoedig op te lossen. "De Oesterdam betekende niet alleen een weg over de dam, maar ook recreatieve mogelijkheden en daar is te optimistisch over gedacht", zei de SGP-fractievoorzitter. Burgemeester Van der Munnik constateerde, dat het wel lijkt of de partijen achter de feiten aan hollen. Hij achtte goed overleg tussen gemeente, politie en pro vincie nodig. "Ik heb me er hoge lijk over verbaasd, dat twee leden van gedeputeerde staten met twee groepscommandanten van de rijkspolitie over de Oesterdam- problemen hebben gesproken, zonder dat de burgemeesters daarvan wisten." De burgemeester noemde het fy siek onmogelijk voor de politie om 150 tot 200 auto's te bekeuren. "Het aanbrengen van vangrails, dat eerst esthetisch niet aanvaard baar was, wordt nu besproken om het parkeren onmogelijk te ma ken. Overigens is het de afgelopen zomer goed gegaan, maar we ho pen er volgend seizoen toch uit te komen", aldus de Thoolse burge meester. Veiling Sint-Annaland, dinsdag 12 september. 50 Ton zaaiuien maat 40 opwaarts klasse 2 NL f. 28,50. Doré gewone 45-50; Gloria 28; Bintje 23-31, bonken I 45-46, drie lingen 9-11, kriel 55-70; Eigenhei mer 39-44, drielingen 12; Bildstar 33-45. Aanvoer 198 ton.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 10