PI - VH III THOOLSE COURANT CDA van Lubbers wint weer Ruim een derde zegt 't niet Drie prachtige maanden, maar geen zetel voor Nel PFAFF SPECIALIST R7KKEN ia Beroerde vergissing Thoolse VVD verliest 3.1°7o, PvdA licht terug rrivé Qsrkss BIJNA 45 JAAR RPF verliest zetel aan CDA VANAF VRIJDAG HEROPEND: WOL HANDWERKEN Meeste stemmers in Anna Jacobapolder Donderdag 7 september 1989 45e Jaargang no. 43 SGP St. Philipsland verliest 1.68% CDA verdiend PvdA niet slecht VVD likt wonden SGP dankbaar RPF verheugt met lijstverbinding St. Annalandse scholieren peilden 238 mensen Een enquete van leerlingen van de School met de Bijbel te St. Annaland onder 238 winkelende voorbijgangers heeft zaterdagmorgen de SGP met 20.4% als grootste aangewezen. Maar liefst 38.6% van de ondervraagden wilde echter niet zeggen op welke partij men zou gaan stemmen. Vrouwenpartij krijgt in 5 kernen maar 36 stemmen Geen Thoolse lijsttrekker in de Tweede Kamer. De Vrouwenpartij van Nel Roggeband-Baay uit Tholen, die voor het eerst aan de verkiezingen deelnam, is er niet in geslaagd een zetel te halen. Tijd tekort Ruzie PvdA Raadswerk DEZE WEEK Percentages gemeente Tholen Percentages gemeente Sint-Philipsland Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers M,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Tholen en St. Philipsland willen samen verder bouwen met het CDA van premier Ruud Lubbers. Na het klinkend succes in 1986 hebben de christen-democraten hun positie verder versterkt met 1.3% winst op Tholen en een stijging van 1.09% op St. Philipsland. Minder inwoners dan Wim Kok lief was, vonden het tijd voor een ander beleid. De PvdA liep zowel op Tholen als op St. Philipsland met 0.3% terug. Grote verliezer was de VVD, dat op Tholen 3.1% van de aanhang verlo ren zag gaan. Op St. Philipsland daarentegen bleven de liberalen Joris Voorhoeve door dik en dun steunen. Er werd zelfs een winst van 0.22% geboekt! De drie kleine christelijke partijen.bleken een stabiele factor te zijn. Op Tholen boekte de SGP 0.1% winst, het GPV ging zelfs met 0.5% voor uit en de RPF steeg 0.3%. Op St. Philipsland verloor de SGP daarente gen 1.68% en het GPV 0.16%. De RPF bleef daar gelijk. D'66 had in navolging van de landelijke tendens goede verkiezingen met een winst van 0.8% op Tholen en 0.62% op St. Philipsland. Groen Links boekte vooruitgang met 0.9% op Tholen en 0.17% op St. Philipsland. Verder droegen 66 kiezers op Tholen en 9 op St. Philipsland er toe bij, dat de extreme Centrumdemocraten van drs. J.G.H. Janmaat met 1 ze tel in de Tweede Kamer kwam. Ondanks het stralende weer lag de opkomst met 82.4% (drie jaar ge leden 87.3) op Tholen en 90.48%(93.10) op St. Philipsland gisteren lager dan in 1986. Alle 17 partijen waarop men in ons kiesdistrict kon stemmen, kre gen respons. Van 3432 stemmen voor de PvdA of slechts 1 stem voor de Anti Werkloosheids Par tijfin Poortvliet) en de V.M.P.(in Oud-Vossemeer). De PvdA is op Tholen en St. Phi lipsland de grootste gebleven met 3432 stemmen, maar het CDA is met 3401 stemmen heel dicht ge naderd. Er waren nog 51 ongeldige stem men op Tholen en 6 op St. Phi lipsland. Alleen in de stembureaus Calvijn en kleuterschool(beide in St. Maartensdijk) en de Vossen- kuil(Oud-Vossemeer) waren alle stemmen geldig. In stembureau de Schutse(St. Annaland) had een kiezer bij de PvdA drie hokjes rood gemaakt: van Kok, Lilipaly en Strous. Een aantal kiezers die daar kennelijk de SGP hadden willen versterken, maakten het lijstcijfer rood in plaats van één van de hokjes. De tabellen per plaats geven aan, hoe de verschillende partijen het in de negen kernen in onze streek deden. In de nieuwe Tweede Kamer heeft het CDA 54 zetels, hetzelfde aan tal als nu. De PvdA kwam op 49, een verlies van 3 en de VVD moest 5 zetels terug naar 22. D'66 en Groen Links(de combinatie van PPR, PSP en CPN) wonnen elk 3 zetels en kwamen respectievelijk op 12 en 6. De SGP handhaafde de 3 zetels, evenals de RPF 1. Het GPV verdubbelde van 1 naar 2 ze tels. Een nieuwe partij in de Twee de Kamer is de lijst Janmaat/Centrumdemocraten. De landelijke opkomst(80.1%) was 5.4% minder dan in 1986. CDA-kamerkandidaat en staten lid mr. J.A. de Boe uit Poortvliet genoot in het gemeentehuis te St. Maartensdijk van de Thoolse cij fers op het projectiescherm en de landelijke resultaten op de beeld buis. "Deze verheugende uitslag is verdiend voor het CDA. De lan delijke trend zie je ook op Tholen met een winst van 1.3%. Het be leid van het kabinet Lubbers was aansprekend voor de kiezers. Er zijn natuurlijk plus- en minpun ten, maar een kabinet met Lub bers komt voor vele kiezers als vertrouwd over. Daarnaast was er een zekere angst voor een PvdA- kabinet onder Kok. Verder is het domme handelen van de VVD, dat het kabinet liet vallen, af gestraft. Het reiskostenforfait bleek niet zo belangrijk voor de kiezers als de VVD wel dacht. Men heeft dat gewoon verkeerd ingeschat. Als CDA Tholen moeten we er nu alles aan doen, dat het resultaat voor de Tweede Kamer de uitslag wordt voor de gemeenteraadsver kiezingen van volgend jaar", al dus mr. De Boe. Het CDA zou ten koste van de RPF/GPV-fractie in de Thoolse gemeenteraad 1 zetel winnen en daarmee even groot worden als de PvdA en SGP met elk 5 zetels. PvdA-raadslid I.C. Moerland uit Scherpenisse constateerde, dat zijn partij het ondanks de 0.3% verlies op Tholen niet slecht ge daan had gezien het landelijke beeld. "Voor de gemeenteraads verkiezingen hoeven we niet be nauwd te zijn, want de stemmen die nu op D'66, Groen Links en de Groenen uitgebracht zijn(to- taal 585) zijn dan allemaal voor ons. De opkomst(82.4 tegenover 87.3 in 1986, dus 4.9% lager) valt tegen. Daar had ik meer van ver wacht." "Het CDA heeft goed geboerd op Tholen", aldus Moerland. "Het charisme van Lubbers was daarbij doorslaggevend. Hij stelde zich in het begin van de verkiezingscam pagne boven de partijen, net of hij er buiten stond en daar zijn een aantal mensen ingetrapt." Het Thoolse raadslid voorziet een regering van CDA en PvdA. "Het is overigens de vraag of het goed is, want als de economie terugvalt, krijgen de socialisten daarvan de schuld. Daar ben ik een beetje be nauwd voor, maar we gaan rege ren. We moeten wel proberen te voorkomen, dat we bij het CDA onder de plak komen, zoals met de VVD is gebeurd." "Wonden likken en verder gaan", zei VVD-raadslid J.L. van Gorsel, die met een terugval van 3.1% van de liberalen op Tholen het groot ste verlies moest slikken. "Ik ver wonder me niet dat we verloren hebben, maar ik had niet ver wacht dat het zo groot zou zijn. De verkiezingsuitslag is een teken, dat men toch veel personen stemt en minder op programma's. Men heeft op Lubbers gestemd en niet op het CDA. Het VVD-program- ma is goed, maar de verpakking vertoont gebreken. De kabinetsc risis is door de kiezers niet begre pen en daarvoor is de VVD afgestraft. Het reiskostenforfait bleek niet zo aan te spreken. Jam mer dat toen zowel premier Lub bers als de VVD geen water in de wijn gedaan hebben. We zijn toen uit elkaar gespeeld, maar na de verkiezingsavond van maandag met Wiegel kreeg ik weer een beetje moed, maar men heeft toch op Lubbers gestemd. VVD- lijsttrekker Voorhoeve is een hele eerlijke, nette man, maar zijn ver haal komt niet over", aldus raadslid Van Gorsel. De SGP was gisteravond flink ver tegenwoordigd bij het bekend ma ken van de Thoolse verkiezingsuitslagen in het ge meentehuis te St. Maartensdijk. Langzamerhand druppelden er mensen binnen, veelal leden van de stembureaus, maar echt druk was het niet. Gemeentevoorlichter F.A.P.M. Bakx projecteerde de cijfers van elk stembureau op een groot scherm, dat werd gevolgd door o.a. burgemeester H.A. van der Munnik. Wethouder L.J. Koopman volgde de uitslag met genoegen. "De SGP heeft het met een winst van 0.1% goed gedaan. Een grote op komst werkt onze partij altijd te gen omdat we toch altijd een trouw kiezerskorps hebben. Als je ziet, dat we stabiel gebleven zijn met een tendens naar winst, dan zijn we tevreden." De kamerverkiezingen vertonen volgens Koopman 'een Lubbersef- fect'. Van de PvdA had hij meer verwacht en bij de VVD zag de wethouder het landelijke beeld. "Als SGP zijn we dankbaar met het behaalde resultaat. Het zou overplaatsbaar moeten zijn naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar." Volgens Koopman zal de RPF/GPV - volgens de stemming van gisteren zou die de ene zetel verliezen aan het CDA - de restze tel bij de Thoolse raadsverkiezin gen in 1990 'best halen'. RPF-kamerkandidaat en raadslid P. van Belzen uit Tholen blijft er kalm onder. "Ik ga er echt niet over wakker liggen, want bij de gemeenteraadsverkiezingen spe len weer andere zaken een rol dan bij kamerverkiezingen." De RPF boekte op Tholen een winst van 0.3%, het GPV van 0.5%. Die laatste partij kreeg er in de Tweede Kamer een zetel bij, maar de RPF bleef op 1 staan, waardoor de vrijdag in Meulvliet sprekende drs. N.C. van Velzen het niet haalde. Van Belzen was daarover niet teleurgesteld. "Met een lijstverbinding als SGP, GPV en RPF moet je blij zijn met elke vermeerdering, waar die ook te recht komt. Daarom is het verheu gend dat klein rechts één zetel meer gekregen heeft. Dat is mooi. Even schommelde het nog waar door de RPF een restzetel ten koste van de SGP zou halen, maar het is l(RPF), 2(GPV) en 3(SGP) geworden. Het CDA heeft het goed gedaan, maar wij hebben ook van de nieuwe kiezers gepro fiteerd. In de vijver met christe nen vissen vele partijen", aldus Van Belzen. Het behoort bij de gemeente raadsverkiezingen van 1990 voor het eerst tot de mogelijkheden dat er ook lokaal een lijstverbinding tot stand komt, maar de RPF/GPV heeft daarover nog niet met de SGP gesproken. "We wil den eerst deze kamerverkiezingen afwachten", zei Van Belzen. Zwemmen voor Unicef. Gisteren middag werd bekend dat het sponsorzwemmen tijdens de na tionale zwemvierdaagse in De Spetter in Tholen totaal f. 2.500,- voor Unicef heeft opgebracht. De School met de Bijbel uit Oud- Vossemeer neemt hiervan f. 750,- voor zijn rekening. De vrouwen bleken zwijgzamer, want 43% van de ondervraagde dames en 35% van de passerende heren wilden niet zeggen op welke partij ze zouden gaan stemmen. De leerlingen hielden de enquete onder 148 vrouwen en 90 mannen, wat ook een aanwijzing is, dat da mes op zaterdagmorgen meer boodschappen doen dan heren. Van de ondervraagden wist 8.4%(20 mensen) de juiste verkie zingsdag niet; mannen of vrou wen maakt hier weinig uit. Maar liefst 86.8% van de onder vraagden liet weten te gaan stem men, 13.2%(31 mensen) wist dat nog niet of ging niet stemmen. Van de manner) ging 83.5% wel stemmen en 16.5% misschien wel of niet; bij de vrouwen was dat 89.4% en 10.6%. In de categorie 18-24 jaar(31 mensen) en 74-82 jaar(21 mensen) zaten de meeste niet-stemmers of twijfelaars. De vraag op welke partij men ging stemmen, werd door 225 van de 238 ondervraagden beantwoord. In het staatje per partij het aantal stemmen bij de enquete van zater dagmorgen, het percentage van de enquete en de werkelijke percenta ges in St. Annaland bij de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. Nummer l op de lijst van de Vrouwenpartij, Nel Roggeband-Baay, bracht gisteren haar stem uit op het stembureau in het REC-gebouw te Tholen. Achter de tafel v.l.n.r. mevr. S. van Daalen, P. van Belzen en H. Nieuwenhuis. Partij Stemmen enquete werkelijk 1. C.D.A. 38 16,8 22,7 2. PvdA 28 12,4 27,4 3. V.V.D. 11 4,8 12,8 4. D'66 4 1,7 3,0 5. SGP 46 20,4 29,8 6. RPF 3 1,3 2,1 7. GPV 3 1,3 1,1 8. Groen Links 3 1,3 0,5 9. Andere partijen 2 0,8 0,6 10. Zegt het niet 87 38,6 - Opkomstpercentage enquete 86,8%; werkelijk 84,4 Op Tholen was de negatieve ten dens al merkbaar. In haar woon plaats kreeg Nel Roggeband 19 stemmen, in St. Maartensdijk 9, St. Annaland en Scherpenisse elk 3 en Poortvliet 2. De Vrouwenpar tij had in Oud-Vossemeer, Stave- nisse en St. Philipsland geen enkele aanhang. Gifteravond om half tien spraken we toch een opgewekte lijsttrekker in de Kargadoor in Utrecht, waar de VP de verkiezingsuitslagen af wachtte: "Het is een prima stem ming hier en ontzettend gezellig, maar we wisten dat we weinig kans hadden. De opiniepeilingen van het onderzoeksbureau Intro- mart kun je niet zomaar opzij schuiven, maar we gaan gewoon door. Dat is onze kreet. We heb ben nu vier jaar de tijd om ons meer bekend te maken, want dat is wat je nodig hebt." Volgens Nel Roggeband was het half juli al duidelijk, dat de prog nose die op 8 maart was ge- maakt(5 a 6 kamerzetels) nadat de VP zich als nieuwe politieke partij had gepresenteerd, niet gehaald kon worden. De val van het kabi net heeft volgens de bedrijfsver- pleegkundige ook roet in het eten gegooid. "Op 8 maart hadden we één jaar de tijd om ons voor te be reiden. Toen viel het kabinet. Met de wetenschap dat je maar drie maanden hebt om alles voor te be reiden, kun je niet veel verwach ten. Je zit met een perscampagne, je moet zendtijd vullen, een film maken en dan begint de vakantie. Het is niet zo, dat we de indruk hebben dat het niet gelukt is, maar dat we te weinig tijd hebben gehad. We trekken niet de conclu sie, dat de Vrouwenpartij niet le vensvatbaar is." De oprichting van de VP heeft al wel gevolgen gehad voor de kandi datenlijst van de PvdA. "Die par tij heeft ons ook de wind uit de zeilen genomen door zo'n 10 a 12 vrouwen meer op verkiesbare plaatsen te zetten. Dat is in feite onder dreiging van de Vrouwen partij gebeurd. Ik weet, dat er in sommige PvdA-afdelingen flink ruzie is gemaakt door vrouwen die op de lijst wilden komen." Nel Roggeband heeft bewogen maanden achter de rug. "Mijn wereld stort niet in hoor. Als je niet gokt, heb je niks, maar ik heb drie prachtige maanden achter de rug. Laatst was ik nog in Paradiso in Amsterdam met zo'n 250 vrou wen onder wie 8 kamerleden. Ver der met alle lijsttrekkers op de foto en veel spreekbeurten. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd." De VP gaat volgend jaar in een aantal steden meedoen aan de ge meenteraadsverkiezingen. In no vember zal tijdens de ledenvergadering bepaald worden welke steden dat zullen zijn. "Via het gemeenteraadswerk proberen we meer bestuurservaring op te doen." Nel's agenda is de komende maanden gevuld met spreekbeur ten. "De uitnodigingen zijn deze maand binnen gekomen: van Roermond tot de Hoekse Waard. Ik ben de hele winter op stap." Zilveren koster Gunst in Oud- Vossemeer Stichting Tholen voor Polen opgericht Bewoners Regentessestraat en Hoogstraat in Tholen reage ren op reconstructieplannen Kleuterschool in Philipsland gesloopt Sint- Gesp voor 30 jaar Rode Kruiswerk Expo Tholen van de baan Sint-Annalander Kooijman neemt na dertig jaar afscheid van waterschap Polyhymnia fietst zestienhon derd gulden bij elkaar Afname aantal bedrijven op Tholen/St. Philipsland uit zondering in Zeeland Tolne wint schoolvoetbal wisselbeker Stef Baerends pakt prijs in open N.K. dammen HET BEREIKEN VAN DE ZAAK IS HET EINDE VAN 'T VERMAAK Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Volgens de computerberekeningen van de gemeente Tholen zou de RPF zijn zetel kwijtraken als de TVveede Kamerverkiezingen voor de gemeenteraad zouden gelden. Het CDA daarentegen zou even groot worden als PvdA en SGP, met 5 zetels. De VVD behoudt nog wel twee zetels, maar die tweede is een restzetel geworden, terwijl dat bij de gemeenteraads verkiezingen drie jaar geleden nog twee volle zetels waren. De RPF bleef toen al dankzij een restzetel in de Thoolse raad. Ook de vijfde PvdA-zetel is een restzetel ge worden. In de Sint-Philipslandse raad zou geen verandering optreden, maar de verhoudingen verschuiven wel. Behaalde de SGP drie jaar gele den nog drie volle zetels, nu zou den het er twee zijn plus een restzetel. De PVAB daarentegen ziet de tweede restzetel van drie jaar geleden veranderd in een vol le zetel. CDA/Gemeentebelang behouden een volle en een restze tel. Kortemeestraat 17 - midden in 't Vierkantje BERGEN OP ZOOM - tel. 01640-35878 ■o opgek. kiesger. %TK '89 EP '89 TK '86 Tholen 3519 4261 82.59 50.54 87.49 Poortvliet 893 1117 79.95 48.30 85.98 Scherpenisse 931 1129 82.46 56.83 86.92 Sint-Maartensdijk 1972 2434 81.02 51.03 88.02 Stavenisse 865 1077 80.32 46.30 83.10 Sint-Annaland 1918 2272 84.42 53.93 87.52 Oud-Vossemeer 1389 1652 84.08 50.81 89.54 Sint-Philipsland 1247 1380 90.08 59.20 93.10 Anna Jacobapolder 264 290 91.03 62.54 - Partijen TK '89 EP '89 TK '86 GR '86 CDA 26.6 21.2 25.3 20.7 PvdA 27.4 26.7 27.7 32.1 VVD 11.1 10.9 14.0 14.8 D'66 3.8 2.7 3.0 - SGP 24.4 35.1* 24.3 27.2 Gr. Links 1.2 1.9 1.1 - GPV 1.3 - 0.8 - RPF 3.0 - 2.7 5.2 Overigen 1.2 1.5 0.9 - Inclusief RPF en GPV) Partijen TK '89 EP '89 TK '86 GR '86 CDA 24.25 19.21 23.16 15.35 PvdA 20.20 17.18 20.60 - VVD 8.97 7.82 8.70 - D'66 3.12 2.64 2.50 - SGP 39.14 51.22* 40.82 44.36 Gr. Links 1.13 1.12 0.96 - GPB 0.74 - 0.90 RPF 1.60 - 1.60 Overigen 0.85 0.81 0.76 40.26 Inclusief RPF en GPV) De verkiezingsuitslag in de ge meente Tholen liet gisteravond lang op zich wachten omdat de re sultaten van het stembureau in de voormalige kleuterschool aan de Radda Barnenstraat te St. Maar tensdijk maar niet binnen kwa men. De voorzitter van dit stembureau, raadslid J. de Bres, werd met een verschil van 1 stem geconfronteerd bij zijn eigen par tij, de PvdA. "Wat we ook probeerden, we kwamen er maar niet uit", vertel de oud-raadslid J.D. de Korte, die daar ook lid was van het stembu reau. "Het ging om 176 of 177 stemmen voor de PvdA. Het tel len moet heel gedisciplineerd gaan, maar met het oplezen moet de heel gecompliceerde fout er al in geslopen zijn. Het verschil van 1 stem bleek tenslotte door een ge scheurd stembiljet veroorzaakt te zijn. Door twee helften onder el kaar was het dubbel geteld. Toen we de biljetten van de andere kant nog eens telden, kwam de beroer de vergissing boven water: 176 stemmen voor de PvdA was de juiste uitslag." Om twintig over negen kwam de uitslag van de voormalige kleuter school in St. Maartensdijk bin nen, terwijl de eerste stembureaus in de gemeente Tholen al voor acht uur hun uitslagen hadden doorgegeven. TK Tweede Kamer CDA PvdA VVD D66 SGP Gr. Links GPV RPF VCN SP RN AWP Vrouw.p. Janm./CD Groenen VMP SAP Overig lijst 1 lijst 2 lijs 13 lijst 4 lijst 5 lijst 6 lijst 7 lijst 8 lijst 9 lijst 10 lijst 13 lijst 14 lijst 16 lijst 18 lijst 19 lijst 21 lijst 22 TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 89 86 89 86 89 86 89 86 89 86 89 86 89 86 89 86 89 86 89 86 89 89 89 89 86 89 86 89 89 86 86 Tholen 1022 1064 772 767 417 516 176 145 762 739 69 46 68 42 173 165 1 - 7 6 19 18 8 2 2 - 1 18 Oud-Vossemeer 528 508 440 498 164 230 43 33 136 143 15 19 19 10 22 20 1 2 4 7 10 - 4 2 1 1 2 1 St. Annaland 432 395 522 563 245 287 57 40 569 609 10 17 20 14 40 38 2\ 1 1 1 3 4 7 - - - - 3 Stavenisse 175 179 171 163 74 129 18 8 371 383 4 4 6 8 28 28 - - - - 9 4 - - - - 3 St. Maartensdijk 378 373 837 911 209 306 88 76 356 398 11 18 12 11 43 34 - 7 - 1 9 11 10 4 1 - - 1 7 Scherpenisse 206 201 234 239 86 123 23 39 333 329 11 3 5 3 12 15 - 1 2 - - 3 11 3 3 2 - 4 Poortvliet 295 304 152 169 79 108 24 19 266 293 22 27 13 4 23 26 1 2 1 2 3 3 1 - 1 - 2 TOTAAL THOLEN 3036 3024 3128 3310 1274 1699 429 360 2793 2894 142 134 143 92 341 326 4 3 21 15 4 1 36 66 35 14 7 1 3 3 37 St. Philipsland 255 249 222 236 115 115 39 32 568 611 14 11 8 9 17 18 - - 2 - 2 3 - - - 3 Anna Jacobapolder 110 113 82 86 20 21 8 7 21 27 3 4 3 5 7 7 - 1 - - 7 2 - - - 5 TOTAAL 3401 3386 3432 3632 1409 1835 476 399 3382 3532 159 149 154 106 365 351 4 4 23 15 4 1 36 75 38 16 7 1 3 3 46

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1