'Ik weet niet waar de jaren gebleven zijn' Groen licht basisplan aanzet voor zoet watervoorziening Betere fietspaden niet alleen voor de recreatie nodig TSG krijgt een auto cadeau J.A. Dees opvolger M.J. Giljam Bintje 90 cent Na drie jaar praten: 25 hoofdingelanden voor, 17 tegen tl I I II i BOUMAN POTTER Tutep Uniek leermiddel voor afdeling motorvoertuigentechniek Zestigjarig bruidspaar Minheere-de Weijze in Oud-Vossemeer Donderdag 31 augustus 1989 45e Jaargang no. 42 Dinsdag waren ze zestig jaar getrouwd. M. Minheere en C. de Weijze uit Oud-Vossemeer. Beiden 81 jaar en goed gezond. Mevrouw Minheere- de Weijze over de diamanten bruiloft: "Het is wel een hele toer maar ik weet niet waar de jaren gebleven zijn". Op 29 augustus 1929 werd het stel in de echt verbonden door de ge meentesecretaris van Ouu-Vossemeer, de heer Van der Ploeg. Rilland Rentenieren Even voor elf uur dinsdagavond was de spanning ge broken. Met 25 stemmen voor en 17 tegen stemden de hoofdingelanden van het waterschap Tholen in met het basisplan, dat de aanzet moet vormen voor een zoet watervoorziening in de verdere toekomst. Daar mee kwam voorlopig een einde aan een drie jaar du rende discussie. 25 gulden Groep 211 Moed Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet DEZE WEEK Lijnbach "Ik had gehoord van een hts en twee streekscholen die zo'n auto hadden gekregen en daarom heb ik de Volvo geschreven. Die mensen zijn komen praten en hebben ja gezegd op ons verzoek", vertelt directeur A.A. Me loen van de THoolse scholengemeenschap. Trots staat hij naast de zojuist aangeboden Volvo 480 Turbo op het plein van de dependance Sassegrave van de TSG in Scherpenisse. De afdeling motorvoertuigentechniek van de Thoolse middelbare school is een uniek leer middel rijker. Bruikleen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Jan Andries Dees(44) is met 39 stemmen benoemd tot opvolger van M.J. Giljam als hoofd van de technische dienst van het water schap Tholen. De in Vlissingen geboren Dees is momenteel hoofd van de afdeling civieltechniek van de Landinrichtingsdienst te Goes. Hij is nauw betrokken bij de ko mende ruilverkavelingen op Tho len en Sint-Philipsland. Ook geeft Dees in zijn huidige functie advie zen voor het subsidiëren en bege leiden van waterschapswerken. "We kennen hem enigermate van de Landinrichtingsdienst. Het is een bijzonder geschikte kandi daat", zei dijkgraaf I.C. Hage dinsdagavond tijdens de algemene vergadering in Meulvliet. De tweede kandidaat op de voor dracht van het dagelijks bestuur, W.J.L. Polderman(47) uit Strij- enfhoofd van de afdeling waterke ringen bij het waterschap De Groote Waard te Klaaswaal) kreeg 3 stemmen. Dees gaat 1 februari 1990 aan het werk bij het Thoolse waterschap. M.J. Giljam maakt dan gebruik van de VUT-regeling. Hem werd dinsdagavond op de meest eervol le wijze ontslag verleend. Het wa terschap sprak haar grote erkentelijkheid en waardering uit voor de wijze waarop Giljam zich had ingezet. "U bent bijzonder verdienstelijk geweest over een reeks van jaren", zei de dijkgraaf. "Ik weet hoe moeilijk het besluit was om te stoppen, maar ik hoop dat u een verstandige beslissing hebt genomen. Op uw afscheid komen we nog wel vrij uitvoerig terug", aldus Hage. J.A. Dees uit Vlissingen Veiling Sint-Annaland, 29 augus tus. Doré 65, drielingen 10, kriel 50; Gloria 28-30, bonken 48-50, drielingen 10, kriel 61; Bintje 32-90, bonken 55, drielingen 10-11, kriel 70-78; Eigenheimer 33-45; Bildstar 36-49. Aanvoer 67 ton. Vanaf deze week worden alleen nog op dinsdag en donderdag aardappelen geveild. Vanaf 18 september wordt begonnen met kleinverpakkingen, die waar schijnlijk in Breda geveild gaan worden. '"-U* KOMf>4 - - i - Im. - Het zestigjarig bruidspaar Minheere te Oud-Vossemeer. Het paar betrok een woning On der de Molen maar verhuisde in 1934 naar de Duivekeetseweg. Ze kwamen te wonen in één van de drie huisjes die de 'Stichting vol gens de Landarbeiderswet' voor de Kring van de gemeente Oud- Vossemeer daar had laten bou wen. Minheere was landarbeider; in de Hollaerepolder werkte hij bij boer J. Aarnoudse. 'In zekere zijn voor vast', herinnert Minhee re zich die periode. Daarna kwam hij in diezelfde 'Laripolder' bij T. Nieuwenhuizen te werken. "Ik heb daar twaalf jaar van alles ge daan. Er werkten overwegend Suttallanders". Minheere vertelt dat hij als schooljongen in de zo mer vlas en uien wiedde. "Als je negen was dan ging je naar het land. Dat was toen algemeen". Zijn broer was in die tijd koeie- wachter. "Dat wilde ik niet, zo doende ging ik naar het land". Met de 'kro' van Piet Gunst naar de Heen om te vlassen en naar Dintelsas om bieten te lossen. Ook mevrouw Minheere kwam in de Hollaerepolder terecht. Op de Middelhoeve van J. Aarnoudse 'diende' ze vier en een half jaar. Naast het huishoudelijk werk be hoorde het karnen ook tot de werkzaamheden. Vanwege de inundatie van het ei land door de Duitsers in 1944 ver trok het gezin (het echtpaar kreeg één zoon) naar Rilland op Zuid- Beveland. In de Bathpolder vond Minheere werk bij een zetboer. De periode van 14 maanden aan de overkant was niet gemakkelijk. Mevrouw Minheere: "We zaten in een huisje vlak langs het spoor. Als er geschoten werd wist je niet waar je wezen moest. Dan zat je in je rats". Vanwege de onveilig heid vertrok het gezin naar een ander adres. Ze werden op ver schillende plaatsen ondergebracht tot ze in mei 1945 naar Oud- Vossemeer terugkeerden. In het huisje van de Stichting had maar een paar centimeter water gestaan, vertelt Minheere die me teen aan de slag kon bij de Heide- meij. "Sloten delven, want die stonden vol modder. Alle mensen werkten daar toen aan." Minheere werkte daarna nog bij weduwe Plandsoen en in de boomgaard bij Mulders voordat hij bij de ge meente Rotterdam werk vond. "Voor die tijd nam je een blok bieten aan om uit te doen. Sei zoenwerk was dat. 's Winters maakte je draineerbuizen schoon. Het werd steeds slapper in de landbouw" Tot zijn 65ste zat Minheere zoals hij zelf zegt in de 'buizen en ka bels'. "Ik heb altijd hard gewerkt maar toen ben ik gaan rentenie ren." Als hobby hield Minheere pony's. Voor deze 'paeretjes' be schikte de familie over voldoende (weide)grond. Bij het huisje dat Minheere van de Stichting kocht hoorde (voor de verkaveling) 32 are grond (erna 30 are). Bijna negen jaar geleden verhuis de het echtpaar naar een bejaar denwoning in de Prins Willem Alexanderstraat. "Het werd erg druk aan de Duivekeetseweg. Het werd ook te ver om steeds naar het dorp te moeten voor bood schappen", vertelt mevrouw Min heere. Wassen en strijken doet ze nog zelf maar 1 keer per week komt er hulp. De heer Minheere fietst elke dag en onderhoudt de tuin van zijn zoon en schoon dochter. "Liefst 's ochtends, want Naast de 42 hoofdingelanden en gezworenen die hun stem mochten uitbrengen, waren een zestigtal landbouwers naar Meulvliet geko men om deze belangrijke vergade ring mee te maken. Onder hen ook velen die het bezwaarschrift van de groep van 211 boeren had den ondertekend. Het basisplan gaat het mogelijk maken het waterpeil in de sloten op Tholen en St. Philipsland beter te beheersen. In tijden van droog te kan daardoor zoet water uit het Zoommeer aangevoerd worden, maar dit gebeurt zo grofmazig, dat niet van een zoet watervoor ziening gesproken kan worden. Dat kan pas bij verdere verfijning. Over drie jaar kan het basisplan klaar zijn, waarna grondeigena ren 25 gulden per hectare moeten betalen en huiseigenaren 20'% meer. Voor de woningstichting Beter Wonen komt dat neer op een tientje per huis. Wanneer grondgebruikers in een bepaalde polder in de toekomst een echte zoet watervoorziening willen heb ben, moeten ze die verdichting of verfijning zelf betalen. Dan is het geen algemene voorziening meer, zoals de zeedijken, gemalen, pol derwegen en waterzuivering, waaraan elke inwoner van Tholen en St. Philipsland meebetaalt. Verschillende tegenstemmers had den er bezwaar tegen, dat ook huiseigenaren aan het basisplan moeten meebetalen. Anderen we zen op het groot aantal tegenstan ders onder de boeren, wat o.a. tot uiting kwam in het bezwaarschrift van de groep van 211. L.J. Koop man diende nog een voorstel in om dat bezwaar gegrond te ver klaren, maar dijkgraaf I.C. Hage waarschuwde, dat dan het gehele basisplan van tafel zou zijn. Ook de hoofdingelanden P.K.M. Stouten(tevens secretaris ZLM- kring) en J. Versluijs(wethouder) kwamen toen in stelling om het basisplan overeind te houden, na dat tevoren alleen tegenstanders aan het woord waren geweest. De grote meerderheid van 26 hoofd ingelanden wilde het basisplan niet om zeep helpen door het be zwaar van de 211 gegrond te ver klaren. Negen hoofdingelanden stemden tegen. Bij elkaar(26 en 9) waren dat 35 stemmen, terwijl er 42 stemge rechtigden waren. Zeven hoofdin gelanden hadden echter het bezwaarschrift van de 211 mede- ondertekend en mochten daar door als belanghebbenden niet over hun eigen bezwaar beslissen. M. Suurland sputterde nog tegen omdat hij zijn handtekening als een actie op persoonlijke titel be schouwde, wat niets met zijn af vaardiging in het waterschap te maken had. De dijkgraaf zei het echter een eigenaardige zaak te vinden, dat Suurland over zijn ei gen bezwaar wilde stemmen. Hij noemde dat twijfelachtig en stond dat niet toe. Eén van de voornaamste tegen standers was wethouder Koop man, die als hoofdingelande voor de waterkwaliteit deel uitmaakt van het waterschap. "Uw voorstel spreekt van moed, durf en voort varendheid", zei Koopman, "maar 211 handtekeningen liegen er ook niet om. Vele agrariërs ne men een afwachtende houding aan en over de financiën en water kwaliteit zijn er nog vele vragen." "We gaan grotere groepen tekort doen als we de bezwaren van de 211 honoreren", zei de dijkgraaf, die niet teveel in details wilde tre den en zich tot de hoofdzaken be perkte. Hij hield zijn antwoorden kort en zei niet in herhalingen te willen vallen. "Er is al oeverloos over gesproken", aldus dijkgraaf Hage. Op de bezwaarschriften van H. van Westen en A.C. Geluk na, die op het tracé van het basisplan be trekking hadden, werden alle be zwaren ongegrond verklaard. Pag 11: zoet water heilzaam en toekomstgericht dat is het beste schoft", verklaart hij als oud-landarbeider. De diamanten bruiloft werd in de huiselijke kring gevierd met de kinderen, 3 klein- en 3 achter kleinkinderen. Namens de ge meente Tholen kreeg het echtpaar de felicitaties van burgemeester H.A. van der Munnik. Actie werknemers Goedhart bij bezoek Kamerlid 'Betere fietspaden op het eiland Tholen, niet alleen voor recreatie'. Deze tekst was te lezen op een bord in de fabriekshal van Goed hart bv te Sint-Maartensdijk toen een PvdA-delegatie er vrijdag een bezoek bracht vanwege de komen de Tweede Kamerverkiezingen. Tweede Kamerlid J. Lilipaly van de PvdA kon het eens zijn met de oproep die door C. Westdorp uit Stavenisse was opgeschreven. Lili paly zei dat er in de kamer gespro ken is over de zwakke en sterke punten van de recreatie in Zee land. "Het is wel leuk om allerlei zaken voor de recreatie te schep pen maar we hebben ook gewone fiets- en wandelpaden nodig, ze ker in wat dan het Zeeuwse ach terland wordt genoemd". Wes- dorp komt dagelijks met nog vijf mensen uit Stavenisse op de fiets over de Provincialeweg naar Smurdiek. "Ik hoorde ervan dat er weer een fietspad voor toeristen bijkomt van Gorishoek naar de Schelphoek. Ik begrijp best dat er verschillende subsidies voor zijn maar, ik wou er toch nog maar eens op wijzen dat er tussen Sta venisse en Smurdiek nog steeds geen fietspad ligt". Wesdorp vernam dat er een poli tieke partij op bezoek zou komen en sprak er met andere werkne mers in de kantine over een derge lijk bord te plaatsen, 's Ochtens is er veel werkverkeer, het is flink opletten als fietser. Ook voor de schooljeugd is het soms een ge- vaarlijkse situatie. "Het is niet de eerste keer dat Wesdorp aandacht voor deze kwestie vraagt. Ook tij dens het kernbezoek van het colle ge vorig jaar aan zijn woonplaats bracht hij het ontbreken van een fietspad tussen de 'Meulwegt' en Stavenisse ter sprake. WONINGINRICHTING Advertentie I.M. Meer muzieklessen kost Tho len 15.000 gulden Ds. Verheul neemt afscheid van Hervormde Gemeente Tholen Zoet water heilzaam en toe komstgericht We hebben er een heffing bij VVD hevelt geld zoet water over van Schouwen naar Tholen Internationale zaadhandel Sa- hin investeert in Sint- Annaland Een versierde huwelijksboot PvdA fietst over Tholen naar 6 september Sportjournalist Matty Ver- kamman: De voetbalsport gaat aan het suportersdom ten onder Tholense Boys en SPS halen derde bekerronde Wielrenner Dirk Uijl gestopt WERP HET MES NIET WEG OMDAT U ZICH ER AAN GESNEDEN HEBT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 I MEESTERLIJK ONDERBOUWD Leerlingen van de TSG en directeur A.A. Meloen (tweede van rechts) bewonderen de auto die Volvo de school als 'lesmateriaal' in bruikleen geeft. Links naast Meloen de heer F. van Baal van dealer Bluekens. Derde van links (in trui) J.M. Kobus van Volvo Ne derland. Meloen merkte in zijn dankwoord op, dat het ministerie van onder wijs slechts mondjesmaat geld be schikbaar heeft voor leermidde len. "Het is van belang dat het be drijfsleven die signalen opvangt." Het beschikbaar stellen van mate riaal noemde hij een 'dieptein vestering' om in de toekomst ver zekerd te zijn van goed geschoold personeel. J.M. Kobus van Volvo Nederland onderschreef dat: "Een gezonde wisselwerking in een wederkerig belang." Zijn bedrijf heeft de laatste jaren een 'gat in de markt' ontdekt en wil op deze manier leerlingen ver trouwd maken met een stuk mo derne techniek. Omdat Volvo als enige in Nederland zowel auto's ontwikkelt, beproeft als produ ceert heeft men dergelijke voertui gen voor scholen beschikbaar. Meestal gaan ze naar scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en streekscholen. Dit kalenderjaar zijn al een stuk of twaalf auto's bij het onderwijs terecht gekomen. Het gaat om zogenaamde beproe vingsauto's van de afdeling pro- duktontwikkeling van Volvo. "Je kunt er niemand meer de weg mee op sturen, want er zijn allerlei tests mee gedaan", vertelt de heer Kobus. De school krijgt het voer tuig voor onbepaalde tijd in bruik leen en ondertekent een contract waarin staat dat de auto beslist niet in de handel mag komen en ook niet op de weg mag komen. "Hij gaat uitsluitend gebruikt worden voor sleutel- en meetoefe- ningen", aldus Kobus. Vakdocent motorvoertuigentech niek S. Goeree zal samen met Volvo-dealer Bluekens bekijken welke documentatie er beschik baar komt betreffende de micro- electronica in de auto. "Domweg vervangen van onderdelen is uit de mode. Storingen moeten op gespoord worden", meent Kobus. Hij haalt een uitspraak aan van disc-jockey Frits Spits: Zeker we ten is zuiver meten. Wanneer je je de kennis van het systeem eigen hebt gemaakt, dan kun je er meer mee doen. De Volvo-man merkt nog op dat maar weinig lbo-scholen een auto in bruikleen krijgen. "We beper ken dat tot het D-niveau: je moet de betere leerlingen hebben." Me loen vult aan dat het gaat om leer lingen die al een lts-diploma heb ben en nu een jaar terugkomen als voorbereiding op het mbo. De afdeling motorvoertuigentech niek van de TSG, die zo'n dertig leerlingen telt, maakte tot nu toe gebruik van afgeschreven auto's en bijzondere gereedschappen van eilandelijke autobedrijven. Vertegenwoordiger F. van Baal van Bluekens maakte duidelijk dat zijn bedrijf in de toekomst open staat voor vragen van de TSG.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1