Thoolse ex-brandweerman eist 150 mille schade van de staat Koopman blijft fier overeind Basisscholen Scherpenisse zitten moeilijk onder 1 dak BCXJMAN POTTER k 5s Braderie Tholen met veel vertier Bezwaar kerken tegen overlast Onvoldoende bewijzen voor vervolging wegens brandstichting .J (L—L Landinrichter kandidaat voor waterschapsjob Donderdag 24 augustus 1989 45e Jaargang no. 41 De van brandstichting verdachte ex-brandweerman C.J. van den Berge(32) uit Tholen gaat vrijuit. "Er is niet voldoende bewijs op tafel gelegd kunnen worden om hem te vervolgen", zegt de persofficier van justitie in Middelburg. Geboeid Sluitend alibi Onbevredigend VVD en PvdA wilden wethouder L.J. Koopman maandagmiddag eens laten zien, dat de Thoolse ge meenteraad echt wel kritisch kan zijn. De liberale frac tievoorzitter J.L. van Gorsel diende zelfs een voorstel in om tegen het krediet voor al gesloopte schoolloka len aan de Molenvlietsedijk in Tholen stemmen, maar dat ging de andere raadsleden te ver. Sloop Verstandig Spel Spijt DEZE WEEK Integratie kleuter- en lager onderwijs niet eenvoudig te verwezenlijken Elke Thoolse school streeft ernaar om de onder- en bovenbouw, de vroegere kleuters met de lagere school jeugd, onder één dak te krijgen. Die ideale situatie voor elke basisschool is in Scherpenisse nog lang niet bereikt. De Groen van Prinstererschool en de Ooster- scheldeschool zitten nu samen onder één dak, maar dat is juist het grote probleem om de integratie te ver wezenlijken. Gevoelig Vrij star 1 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9.—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. In de Hoogstraat, Stoofstraat, Markt, Kerkstraat, Botermarkt, Eendrachtsweg, Bebouwdendam en Dalemsestraat in Tholen staan vrijdag en zaterdag de kramen op gesteld van 120 middenstanders en verenigingen voor de jaarlijkse braderie. Daaronder ook Platte landsvrouwen, Anib, Welfare Ro de Kruis, Wereld Natuurfonds, Concordia, Vogelvreugd en De Snotdolf. Graveren van glas en poppenmaken zijn eveneens te zien. Daarnaast de vismeisjes van het Bedrijfsschap voor Vis- en Visprodukten en zaterdag shows van het jazzballet Laura Ouwens. Evenals vorig jaar kan Tholen vanuit een helicopter bekeken worden. Om meer mensen die kans te geven, wordt zowel op vrijdag als op zaterdag gevlogen vanaf de gedempte Oesterputten. Zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur mag de Thoolse jeugd tijdens de kinderbraderie spullen verkopen. In de Bosstraat is voor de jeugd een kermis opgesteld met mini- cars, carrousel en springkussen. De braderie wordt vrijdagmiddag om twee uur officieel geopend. Zaterdagavond om kwart over 9 wordt afgesloten met een vuur werk ter gelegenheid van het der tigjarig bestaan van de Ondernemersvereniging. Het schouwspel is te zien vanaf Kaay, Wal en de dijk. De Gereformeerde Gemeente, Christelijk Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Tholen hebben bij het gemeente bestuur bezwaar gemaakt tegen de overlast van kermisattracties tijdens de tweedaagse braderie. B en W hebben de drie kerken echter geantwoord, dat de meerderheid van de gemeenteraad eind 1982 een voorstel van de SGP heeft ver worpen om alle kermisattracties af te schaffen. Volgens het college heeft handhaving van de openba re orde echter de speciale aan dacht van de politie. Initiatiefnemer J.B. Ruben van de Ger. Gem. was niet bereikbaar voor commentaar, maar L.M. Schot (N.H.), die samen met C. Geluk (Chr. Ger.) de brief mede had ondertekend, constateert dat er weinig bereikt is. "We hebben helemaal geen bezwaar tegen de braderie, maar wel tegen de ker misattracties en knettermuziek die tot laat in de nacht overlast bezor gen. Kennelijk is dat de geest van de tijd. Ook hebben we bezwaar gemaakt, dat de kermis op zon dagmorgen tijdens de kerkgang wordt afgebroken. Dat zijn we niet gewend in Tholen, dat past niet. B en W hebben vorig jaar al toegezegd dat daarop toegezien zal worden", aldus dhr. Schot. SGP-fractievoorzitter J. v.d. Jagt informeerde maandagmiddag in de gemeenteraad naar de 7 juli verzonden brief van de drie Thoolse kerken omdat die niet bij de ingekomen stukken op de agenda stond. Burgemeester H.A. van der Munnik antwoordde, dat die in de raadsvergadering van 2 oktober aan de orde zou komen. Brandweerman C.J van den Berge uit Tholenftweede van rechts) nog in functie tijdens een huldigingsavond in Stavenisse, toen hij met een aantal collega's werd toegesproken door burgemeester H.A. van der Munnik. Van den Berge heeft daarop bcsio- fen om bij de Staat der Nederlan den een schadeclaim in te dienen van bijna 150.000 gulden wegens materiële en immateriële schade. De zaak blijkt 21 maart al gesepo neerd te zijn, maar noch Van den Berge, noch zijn advocatenkan toor Vreijling en Partners waren hiervan op de hoogte. "Dat is niet zo netjes van de officier van justi tie, want Van den Berge was toch belast met allerlei beschuldigin gen", zegt mr. W.A. Lensink van het advocatenkantoor Vreijling uit Bergen op Zoom. "Het be vreemdt me dat de zaak al in maart is geseponeerd want als het goed is, krijgt de betrokkene be richt en de advocaat daarvan een kennisgeving." Volgens Van den Berge wilde de justitie zijn zaak 'als een kaars la ten uitgaan' maar hij zegt ernaar te streven 'dat de onderste steen boven wordt gehaald'. "Alle rechtsmiddelen zal ik aangrijpen om mijn recht te halen, daar zal ik strijd voor voeren." In de nacht van vrijdag op zater dag 13 augustus 1988 brandde een hangar met werktuigen bij de boerderij de Lente van fruitteler A. de Rooy aan de Watervlietse- dijk tussen Tholen en Poortvliet volledig uit. Om 3.20 uur werd de vrijwillige brandweer van Tholen geulai ineeid, onder wie ook hoofdbrandwacht C.J. van den Berge, die 13 jaar het korps dien de. De loods met twee tractoren, werktuigen, fruitkisten en pallets brandden uit. Het Thoolse korps was zaterdag ochtend kwart voor zeven terug in de kazerne en de daarop volgende zondagochtend werd Van den Ber ge om acht uur in zijn woning gearresteerd. "Door een legertje van 9 politiemensen, die aan de voor- en achterkant binnenkwa men, werd ik van mijn bed gelicht en in mijn onderbroek in de boei en geslagen", herinnert Kees van den Berge zich nog. Volgens de Thoolse politie berust te die aanhouding 'op goede gron den'. Van acht tot vier uur werd de brandweerman verhoord in Tho len, waarna hij werd overgebracht naar Heinkenszand. "Van zon dagmiddag tot donderdagochtend ben ik daar dag en nacht ver hoord", aldus Van den Berge. "Elke minuut die je in mij steekt, is verloren tijd, zei ik tegen de po litie. Ik had een sluitend alibi van minuut tot minuut. Meer dan 20 mensen van de karate-sportschool met wie ik in de nacht van vrijdag op zaterdag nog wat dronk, kon den dat bevestigen. Donderdagmiddag 18 augustus 1988 werd ik voorgeleid aan de reehter-eoinmissaris in Middel burg en in vrijheid gesteld. Sinds dien heb ik er nooit meer iels van gehoord, maar ik ben wel mijn werk en zakenrelaties kwijl ge raakt. Mijn gezondheidstoestand is aehtcruil gegaan. Je blijft ook met een stuk smet en verdenking zitten en daarom is een schadever goeding gerechtvaardigd. Door verzinsels en achterklap ben ik als verdachte aangemerkt", zegt de 32-jarige Tholenaar. Hij werd na de brand, hangende het onderzoek, op non-actief gesteld als brandweerman. "Uit eigen beweging heb ik toen ont slag genomen", aldus Van den Berge. Volgens de persofficier van justi tie is het onderzoek heel uitge breid geweest. "Waar men kon, heeft men de zaak onderzocht, maar het heeft niet genoeg opge leverd. Er is onvoldoende mate riaal uitgekomen om de verdachte te vervolgen. Voor politie en justi tie blijft het onbevredigend omdat er zoveel lijd is ingestoken, maar soms krijg je een zaak nu eenmaal niet rond. Zo'n brandstichting is ook altijd moeilijk gezien de plaats en lijd. Hel is niet eenvou dig om zoiets op Ie lossen", aldus de persofficier. "Het probleem is, dat men in Ne derland niet onschuldig wordt verklaard", zegt de advocaat van Kees v.d. Berge, mr. Lensink. "Maar je bent onschuldig, totdat je schuldig wordt verklaard. De justitie had helemaal geen benen om op te staan. Van den Berge is ten onrechte als verdachte aange merkt en daarom heeft hij recht op schadevergoeding van de staat voor de kosten en immateriële schade. Het zou kunnen, dat dit 150.000 gulden gaat bedragen, maar de juiste omvang moeten we nog vaststellen. De hele tendens in de maatschappij is, dat aange daan onrecht vergoed moet wor den", aldus mr. Lensink. Binnen drie maanden na kennis geving van seponering van een zaak moet daartoe een verzoekschrift-procedure bij de rechtbank in gang worden gezet. WONINGINRICHTING tl Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Advertentie LM. Van Gorsel wilde sloop door b en w laten betalen Het vraaggesprek met wethouder ganter geweest om de raad daar- Koopman in de Eendrachtbode van 3 augustus, waarin, hij kritiek uitte op de lauwheid van de Thoolse raad, riep maandagmid dag als een rode draad door de raadsvergadering heen. Verschil lende voorstellen werden aange grepen om de wethouder in te peperen, dat hij ongelijk had met zijn zienswijze. Mede daardoor duurde de raadsvergadering maar liefst vier uur: van twee tot bijna zes uur. De wethouder nam inhoudelijk niets teruj> van zijn kritiek, maar betuigde uiteindelijk zijn spijt, dat hij dat op die manier naar buiten had gebracht. Koopman beperkte zich ook steeds tot de voorstellen waarom het ging en liet zich niet verleiden tot reacties op zijn vraaggesprek in de Een drachtbode. PvdA-raadslid l.C. Moerland, die fractievoorzitter .1. de Bres wegens vakantie verving, pakte Koopman al aan bij de vaststelling van de notulen. Hij merkte op, dat in te genstelling lot de opmerkingen van de wethouder in de E.B., de raad wel degelijk in tweede en zelfs derde instantie aan liet woord komt. "Dal hij dal niet ziel, is zijn zaak; misschien dal de voorzitter dat voortaan kan aan geven." Koopman bleef glimlachen en reageerde niet, tot teleurstelling van Moerland. Bij het voorstel tot sloop van de schoollokalen aan Molenvlietse dijk in Tholen ging Van Gorsel 'op zijn strepen' staan. De lokalen waren voor de vakantie al afge broken omdat b en w bang waren voor vandalisme, met alle gevaren van dien. In het voorstel was dat ook vermeld, maar Van Gorsel voelde er niets voor om dit zo maar goed te vinden. "Zonder te lefoontje of briefje is de raad gepasseerd. Wanneer je dan het verhaal van Koopman - de verant woordelijke wethouder voor sloop - in de E.B. leest, ga je in zulke ge vallen niet over tot een zakelijke afhandeling. Gezien de onterechte uitlatingen van de wethouder ga je dan op je strepen staan. Daar om dien ik een voorstel in om de ze begrotingswijziging niet goed te keuren", aldus de VVD- fractievoorzitter. "Dat wordt een duur grapje", merkte P. van Belzen op, maar al snel bleek, dat de wethouders en de burgemeester de sloop niet uit eigen zak zouden moeten betalen. Zowel CDA-raadslid M.A. van Beek als Moerland vonden het na melijk 'heel verstandig' om de lo kalen nog voor de vakantie te slopen. "Het was misschien ele- over tevoren in te lichten, maar de sloop was een goede aanpak. Je moet op het juiste moment kri tisch zijn", zo hield Moerland zijn collega Van Gorsel voor. Wethouder Koopman had al kop pen zitten tellen en was gerust gesteld. "Het gaat namelijk niet alleen om 3500 gulden voor mij zelf. Van Gorsel treft me persoon lijk niet, maar ook de twee andere wethouders en de burgemeester. En de laatste zit al op flinke lasten met zijn verhuizing", merkte Koopman onder veel hilariteit op. Hij zei, dat het krantenintervieuw bij dit voorstel niet ter zake deed, alleen het onderwerp op zich. "In vorige jaren is er ook al eens gesloopt voordat de raad dat had goedgekeurd en dit keer moest het ook voor de vakantie gebeuren. Als er met vernielingen wat ge beurd zou zijn, is de gemeente verantwoordelijk. Mijn waarde ring voor de opstelling van de raad, ondanks de kritische no ten", aldus Koopman. Van Gorsel zei heel goed Ie welen, dal hij alle collegeleden betrok bij het stemmen tegen hel krediet voor de sloop van de lokalen. "Hel was een balletje om op Ie gooien." Hij wilde een spel spelen dat Koopman volgens het kranten intervieuw zo miste. "Iedereen die de raadsvergaderingen volgt, weet dat hel anders is, maar voor de raadsleden was het onplezierig om van wethouder Koopman zulke onterechte opmerkingen te lezen. Sommigen lezen alleen maar krantekoppen. De wethouder zou zich ten aanzien van raadsleden in de toekomst wat zorgvuldiger moeten uitdrukken", zei de VVD- fractievoorzitter. De burgemeester vond een spel spelen best, maar om in tweede instantie nog een voorstel over eind te houden om het raadskre- diet voor de sloop niet goed te keuren en de collegeleden per soonlijk aansprakelijk te stellen, ging hem toch te ver. Dan had Van Gorsel maar schriftelijke vragen over de zaak moeten stellen, vond de raadsvoorzitter. Koopman zei er spijt van te heb ben dat het interview in de E.B. zo bij de raadsleden overgekomen was. "Jammer, maar nu is de sloop aan de orde en er is sprake van een. verstandige raad die het krediet zeker goedkeurt, anders hadden spelende kinderen de lo kalen vernield", aldus de wet houder. Van Gorsel zei blij te zijn met dat antwoord van Koopman. "Be dankt en zand erover." Schrijfster Leni Saris in Sint- Annaland Provincie keurt toiletgebouw Speelmansplaten niet goed Verwevenheid grootste pro bleem bij Sloth Kamerleden dichterbij M.A.J. van der Linde kandi daat voor hoofdingelande wa terschap Polyhymnia fietst voor instru menten Kabeltelevisie goedkoper overname door Zekatel na Duitsers en een Mexicaan in Thoolse wielerronde Jan van der Vlies krijgt oscar van voetbalbond Enthousiast SPS verslaat Dosko en huldigt jeugdleider Gedachten over oprichting triathionvereniging VOORUITGANG IS SIM PEL DE ZEGEN VAN EEN SPOTLACHJE OVER EEN DOGMA Dit nummer pagina's bestaat uit 20 l)e 34-jarige Jan Andries Dees uil Vlissingen slaat als eerste op de voordracht van hel bestuur om ing. M..I. i Ij a in op Ie volgen als hoofd technische dienst van hel waterschap Tholen. Als nummer twee is Willem Jacobus leendert Polderman (37) uil Slrijen ge plaatst. De algemene vergadering neeint dinsdag een beslissing over de benoeming. De lieer Decs is sinds 1986 hoofd van de afdeling eivieltechnick bij de Landinriehtingsdienst in Goes. In die functie is hij nauw betrok ken bij de komende ruilverkave lingen op Tholen en Sint-Philipsland. Hij is verant woordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van waterbeheersings- werken en de aanleg van wegen bij de uitvoering van ruilverkavelin gen. Ook geeft hij adviezen voor het subsidiëren en begeleiden van waterschapswerken. De heer Dees werkte eerder als (assistent-)pro- jectleider, ondermeer van grote waterbouwkundige werken in het buitenland. De tweede kandidaat, de heer Pol derman, werkt al elf jaar bij het waterschap De Groote Waard te Klaaswaal. Vanaf het begin nauw betrokken bij de zorg voor de wa terkeringen heeft hij sinds mei de leiding van de afdeling waterke ringen. In totaal solliciteerden 32 kandidaten. De nieuwe man treedt op 1 fe bruari 1990 in functie. Het bestuur stelt de algemene vergade ring voor, met ingang van die da tum op de meest eervolle wijze ontslag te verlenen aan de heer Giljam, die deze functie sinds 1 januari 1977 heeft vervuld. Van hem zal in een afzonderlijke bij eenkomst afscheid worden geno men. De Thoolse gemeenteraad sprak er maandagmiddag uitvoerig over bij de behandeling van de plannen voor huisvesting van het basison derwijs in de periode 1991-1993. De School met de Bijbel in St. Annaland kwam daarbij ter spra ke, de Montessorischool in Tho len, maar met name de situatie voor beide basisscholen in Scher penisse. De kleuters hebben nu twee aparte gebouwen, zowel de chr. als de openbare school. De bovenbouw van de chr. school zit op de bega ne grond in het hoofdgebouw aan de Laban Deurloostraat, die van de openbare school zit boven. Verticale splitsing van het hoofd gebouw met uitbreiding is volgens b en w de beste oplossing, maar die mogelijkheid wijst de chr. school af. Uitbreiding van de chr. school en beschikbaarstelling van Laban Deurloostraat 21-23 aan de o.b.s. is voor de gemeente niet ac ceptabel. De andere oplossingen zijn allemaal veel duurder met kosten tot zelfs 1.7 miljoen gul den. PvdA-raadslid l.C. Moerland, als directeur van de Oosterschelde- school nauw bij de zaak betrok ken, sprak maandagmiddag de vrees uit, dat Scherpenisse tot het jaar 2000 zonder geïntegreerde scholen zou blijven zitten. "Dat is geen prettig vooruitzicht voor het basisonderwijs in Scherpenisse." Hij erkende, dat het een gevoelige zaak was, maar gezien de priori teit die b en w aan deze integratie willen geven, noemde hij het des te erger dat het niet lukt om een oplossing te vinden. Het langer uitblijven van integra tie betekent volgens Moerland veel extra inzet van het personeel om tot goed onderwijs te komen. Ten opzichte van andere kernen waar de onder- en bovenbouw wel onder één dak zitten, is er een be paalde concurrentievervalsing. De situatie in Scherpenisse loopt vol gens het PvdA-raadslid verder niet parallel met het kleine kernenbe- leid. Het 32 jaar oude gebouw zal tot 2000 ook regelmatig onder houden moeten worden: vloeren, kozijnen, muren. Zeker ook het semi-permanente gebouw voor de kleuters, de Blokkendoos aan de Wilhelminastraat. Moerland stipte het TSG-gebouw Sassegrave(de voormalige land bouwschool) als oplossing aan. Hij hoopte dat er overleg tussen gemeente en chr. school zou blij ven, zodat er geen patstelling ont staat. J. v.d. Heuvel(VVD) noemde het als 'veto' omschreven neen van de chr. school tegen de verticale split sing 'een beetje absurd'. "Ik dacht dat een veto alleen in de Verenigde Naties kon voorkomen, maar dit betreur ik ten zeerste. Ik hoop dat er een goede oplossing voor beide scholen komt", aldus v.d. Heuvel. W.C. van Kempen merkte op, dat het CDA voorstander is van bij zonder onderwijs, maar mede ver- VERVOLG PAG. 9 De twee basisscholen aan de Laban Deurloostraat in Scherpenisse. Op de begane grond is de Groen van Prinstererschool gehuisvest, waarvoor links de ingang is, boven zit de Oosterscheldeschool met rechts de ingang.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1