Grotere buis voor strenge winters Sluiting voor horeca in Sint-Philipsland is niet meer geregeld T3 Scholenkwestie Scherpenisse nog steeds in een impasse Belastingen bevroren Hakselaar in brand aan Vierde Dijk BUNA 45 JAAR BOUMAN POTTER Uien 26 cent <tK -k^ dè TH00LSE 1! COURANT Harpoen naar mosselfeest in Yerseke Werkzaamheden Nederlandse Gasunie bij Poortvliet begonnen onderdag 17 augustus 1989 45e Jaargang no. 40 Hv-. Oude ambachten in Poortvliet De Nederlandse Gasunie is begonnen met voorberei dende werkzaamheden om langs de Schapenweg en Tichelaarsweg bij Poortvliet een gasleiding aan te leg gen. Gedeelten van weilanden langs de Schapenweg zijn inmiddels afgezet om verbaasde koeien op een af stand te houden. Over een afstand van 1,2 kilometer wordt een 6 duimsleiding gelegd naast een bestaande buis van 4 duim. De bedoeling van het verzwaren van het tracé met een extra leiding is om de capaciteit in het Thoolse gasnet op te voeren. Grasdrogerij Kroon vernietigt bepalingen uit APV Het besluit om drie bepalingen uit de oude Algemene Politie Verordening van de gemeente Sint-Philipsland te vernietigen is door koningin Beatrix ondertekend. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft dat het gemeentebestuur telefonisch laten weten. Patent B. en w. wijzen uitbreidingsvoorstel van de hand B. en w. stellen de gemeenteraad voor om de aanvraag voor uitbreiding van de Groen van Prinstererschool in Scherpenisse niet te honoreren. Het college wil de aanvraag van het schoolbestuur niet los zien van de integratie van de Oosterschel- deschool. Omdat uitgangspunt daarbij is, dat voor beide scholen een gelijkwaardi ge huisvesting moet ontstaan, is in deze langslepende kwestie nog steeds geen aanvaardbare oplossing gevonden. B. en w. geven in hun voorstel toe dat er een im passe bestaat. Alleen afvalstoffenheffing 10% meer Een verhoging van de afvalstoffenheffing met 10% voor de bevolking in 1990. Dat is de enige belasting die de gemeente Tholen wil verhogen om de kosten van de afvoer en verwerking van afval te dekken. Het college laat uitdrukkelijk in de aanbiedingsbrief op de begro ting van 1990 weten dat ze de tarieven van de plaatse lijke belastingen op het peil van 1989 wil handhaven. Brandweerauto Lijnbach Montessori v\V Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar 1 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Een smid met een heus smidsvuur, een midwinterhoorn-maker, Delfts blauwschilder, stoelenmat- ter, wever, houtsnijder en figuur gieter. deze oude ambachten zijn zaterdag te zien tijdens de zomer- markt in Poortvliet. De mid denstand en verenigingen presenteren zich vanaf de Markt tot de Molenstraat met 50 kra men. Voor de kinderen is er een zweef- en een draaimolen en voor 't Ouwe Raed'uus een kinderbra derie. Twee muziekcorpsen zorgen 's middags en 's avonds voor de muzikale klanken. De zomer- markt duurt van 14.00 tot 21.00 uur. Het fiets-en voetgangersveer m.s. Harpoen, dat gedurende de zo mermaanden diensten onder houdt tussen Gorishoek en Yerseke, vaart zaterdag extra van wege de jaarlijkse mosselfeesten in Yerseke. Door de grote belang stelling voor het evenement in het mosseldorp zal de Harpoen uit sluitend voetgangers overzetten. De eerste afvaart om 10 uur is echter al besproken door cam- pinggasten. Voor de tweede af vaart om 11 uur raadt de schipper aan om plaatsen te reserveren via recreatieterrein 'De Puimpot'. Omdat het zaterdag om twaalf uur laag water is dienen er overi gens speciale (tijdelijke) voorzie ningen getroffen te worden om de mensen aan boord te laten. De Harpoen kan dan namelijk niet van de gebruikelijke plaats aan de steiger afvaren en zal tegen de kop van de punt gaan aanliggen. De schipper wijst erop dat dat alleen mogelijk is wanneer het weer het toelaat. De gemeenteraad bespreekt maandag het voorstel van het col lege om voor dit jaar 2500 gulden garantie-subsidie voor het veer te verlenen. Vorig jaar werd dit be drag ook beschikbaar gesteld. Het college schrijft dat de veerdienst in een behoefte voorziet. In 1988 zette de Harpoen 484 personen (voor vijf gulden per persoon) over. De gemeente Reimerswaal trekt een zelfde bedrag uit voor het veer. Het college wil een en an der wel onder voorwaarde ver strekken. De schippers moeten vakbekwaam zijn, de veerboot dient aan de eisen van de scheep vaartinspectie te voldoen. Ook wordt aan het eind van het seizoen een exploitatie-overzicht ge vraagd. Energiezuinig ziekenhuis. Zieken huis Lievensberg installeert voor 1.2 miljoen gulden twee nieuwe stoomketels. Die leveren een aan zienlijke besparing van energie op en meer rendement. De gasreke- ning van 450.000 gulden zou 10% omlaag gaan, is berekend. Aan de Schapenweg bij Poortvliet zijn de koeien tijdelijk een stukje weiland kwijt voor de aanleg van een aardgasleiding. Opzichter J.de Crom, die vanuit de directiekeet aan de Kadijk de werkzaamheden overziet: "Het is gekomen door de strenge winter van 1987-1988. Toen bleek dat we het met de gastoevoer maar net aankonden. Ook speelt mee dat de gemeente meer huisaansluitin gen heeft gekregen omdat ver schillende kernen zich hebben uitgebreid. Daarnaast zijn er ook bedrijfjes bijgekomen die voor de nodige afname zorgen." De nieuwe buis komt gedeeltelijk door weiland en akkers te liggen. De bestaande buis blijft gewoon zijn functie behouden. De Crom: "De afstand die vernauwd wordt naar de 4 duimsleiding wordt nu verkort waardoor de capaciteit naar het eindpunt groter wordt." De leiding komt ongeveer 4 meter uit de slootkant te liggen. De bui zen (elk plusminus 13 meter lang) worden bovengronds aan elkaar gelast. De T-stukken (die de nieu we met de oude moeten verbin den) worden ook nu al gemaakt en getest op waterdruk. Het werk wordt uitgevoerd door de Neder landse Basalt Maatschappij. De oude leiding dateert van 1968. Volgens De Crom betrof het toen een aanvraag van de grasdrogerij in Scherpenisse.Voor het onttrek ken van water om de leiding in een droge sleuf te leggen heeft de Gas unie een vergunning nodig van de provincie. Door het aanbrengen van een drain langs de leiding wordt volgens De Crom het water niet ver weggetrokken." Door het plaatsen van pompen trek je het water gelijkmatig weg." Het kar wei moet voor de winter zijn ge klaard. De opzichter verwacht dat in oktober de weilanden opnieuw ingezaaid kunnen worden. De Gasunie vergoedt de schade die aan de oogst ontstaat. Langs de Tichelaarsweg betreft het aardap pelen en suikerbieten. De Gasunie heeft gisteren van de provincie Zeeland groen licht ge kregen om tot bemaling over te gaan. Tegen de aanvraag van de Gasunie om via deze bemaling het grondwaterpeil onder de sleuf te laten zakken, zijn geen bezwaren ingedien, schriftelijk noch mon deling. Op de openbare hoorzit ting, die gisternmiddag in het gemeentehuis in Sint- Maartensdijk plaatsvond ver scheen, behalve twee vertegen woordigers van de pers, niemand. G.s.-lid mevrouw G. de Vries- Hommes, geassisteerd door twee ambtenaren van de provincie, was voor deze bijeenkomst speciaal van Middelburg naar Tholen ge komen. Mevrouw De Vries kon de zitting openen en sluiten. Met de dienstauto ging ze vervolgens op weg naar Sas van Gent voor een volgende vergadering. De brand die enkele weken gele den ontstond in een hogedruk gasleiding op een akker bij Hoo- gerheide (en waaruit Tholen gas betrekt)heeft geen nadelig effect gehad op de gastoevoer naar Tho len. De gemeente kon toen name lijk van gas voorzien worden door het reduceerstation bij Zegge. Bij het ongeval - de leiding was door een dragline kapotgetrokken - ver leende het brandweerkorps Sint- Annaland assistentie. Het gaat om de bepalingen die be- door de raad aanvaard. Burge trekking hebben op openstelling van horecabedrijven op zondag, naaktrecreatie en een vloekver- bod. De Kroon heeft bepaald dat deze in strijd zijn met de wet. Als gevolg van dit Koninklijk Besluit is de sluitingstijd van horecabe drijven in Sint-Philipsland nu ner gens meer geregeld. In de nieuwe Algemene Plaatselijke Verorde ning staat hierover namelijk niets. Bij de vaststelling van de verorde ning, in maart vorig jaar, wees raadslid A.P. Kornaat daar al op. De constructie van een nieuwe APV èn daarnaast de drie bepa lingen werd toen - met de stem men van PVAB en CDA tegen - meester T.A. Vogel bedacht de constructie ("ik heb er patent op"), om de SGP-fractie niet in gewetensnood te brengen. Kor naat betitelde de vondst als een 'juridisch wangedrocht' en J. de Jager sprak van 'een experiment; een gebaar tegenover de bevol king'. Door het besluit werden na melijk drie bepalingen gehandhaafd die geen enkele rechtskracht bezaten. In juni vorig jaar lieten gedepu teerde staten het gemeentebestuur al weten, dat de bepalingen ter vernietiging bij de minister zou den worden voorgedragen. "Dit politieke compromis, hoe creatief ook gevonden, is niet acceptabel," schreven g.s. toen. WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet DEZE WEEK Weinig kans op werk voor Thoolse vrouwen Thoolse jongen kweekt sier- kalebas van tien kilo Stemmen van lezers over zoet water, Staevenisse en slachtfeest Een getuige van Jezus in je daden Drukkerij uit BVG naar Slab- becoornpolder Schaerepe Bliek slaagt met lof 'Er zijn belangrijker dingen dan voetbal,' zegt Jan van der Vlies Jubilerende Thoolse onderne mers tracteren op vuurwerk Veld Noad '67 nog niet op timaal NIEMAND IS TEVREDEN OVER ZIJN VERMOGEN, NOCH ONTEVREDEN OVER ZIJN VERSTAND Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Personeel provincie. De provincie Zeeland had op 31 december vorig jaar 1.089 mensen in dienst, ver deeld over de griffie (340), wa terstaat (268), planologische dienst (51), steunpunt kunstzinni ge vorming en volwasseneneduca tie (23) en stoombootdiensten (407). Van hen waren 974 in vaste dienst en 115 in tijdelijke dienst. Slechts 20% van het provincie- personeel bestaat uit vrouwen. De bouwkundige integratie houdt nauw verband met de huisvesting van beide scholen in één gebouw. Het verzoek van het bestuur houdt uitbreiding van de kleuter school in, maar tevens sloop van De kosten van de vuilverwerking zullen aanzienlijk stijgen wanneer de stortplaats Tuttelhoek in 1992 wordt gesloten en het Thoolse vuil elders gestort of verbrand gaat worden (Het college heeft bere kend dat per ton af te voeren vuil 100 gulden meer op tafel moet ko men). Om de inwoners niet me teen te tracteren op een forse belastingverhoging wil de ge meente de verhoging uitsmeren over een aantal jaren. Hiervoor is een speciaal fonds in het leven ge roepen van 500.000 gulden, gefi nancierd uit een rekeningoverschot. De eerste jaren zal de opbrengst van de tariefstij ging in dit fonds worden onderge bracht. Van de uit te voeren nieuwe wér ken in 1990 is de verbreding van de weg tussen Poortvliet en Sint- Annaland een flinke kostenpost. De raming bedraagt 4,3 miljoen terwijl bijna 4 miljoen aan subsi die van het rijk komt. Ook de aanleg van bergingsriolen in Sint- Annaland vergt het nodige geld: 890.000 gulden. Verder vormen baggerwerkzaamheden in de Vest in Tholen (500.000 gulden), de in voering van kantoorautomatise ring (330.000 gulden), de vervanging van de brandweerauto Tholen (250.000 gulden), bagger- werk in de jachthaven van Sint- Annaland (240.000 gulden) en de aanleg van een wandelpad in Sta- venisse (215.000 gulden) grote uit gaven. In totaal voert het college van b. en w. ruim 8 miljoen gulden op voor aankopen en uit te voeren werken. Een en ander is mogelijk door een gezonde financiële basis die de gemeente heeft geschapen door de verkoop van veel bouw terreinen en overschotten van voorafgaande jaren. Deze werden opgepot. Ook konden vervroegde afschrijvingen plaatsvinden. Het financieringstekort kon dalen van 5 tot 2,5 miljoen gulden. Gunstig is bovendien dat de algemene uit kering uit het gemeentefonds voor 1990 een kwart miljoen hoger is dan werd geraamd. AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 I MEESTERLIJK ONDERBOUWDE Advertentie I.M. Aan de veiling in Sint-Annaland werden dinsdag plantuien aange voerd. Veertig ton Sturom maat 40 opwaarts klasse II ging voor f. 26,40 weg en vijftien ton Stutgar- ter maat 40 opwaarts klasse II voor f. 21,40. De aanvoer van aardappelen be droeg gisteren 130 ton en dinsdag 126 ton. Woensdag 15 augustus: Doré gewone 66, drielingen 22, kriel 85; Première gewone 28-33, bonken 41-43, drielingen 24; Glo ria gewone 38-42, bonken II 35-36, drielingen 31-32, kriel 105; Bintje gewone 36-42, bonken I 46-47; drielingen 33, kriel 102-107; Eigenheimer gewone 45-52; Bildstar gewone 38-51; Vi tal gewone 35, bonken 37. Dinsdag 14 augustus: Doré I 68, apart 38, drielingen 27, kriel 100; Première gewone 26; Gloria gewo ne 36-40, bonken I 41-42, drielin gen 29, kriel 104; Bintje gewone 23-40, bonken II 43-45, drielingen 30; Eigenheimer gewone 40-52, drielingen 12, kriel 20; Bildstar gewone 37-49. vitKSÉK Maandagmorgen om elf uur is - op de Vierde Dijk tussen Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk - een hakselaar van loonbedrijf Gebr. Den Engelsman uit Sint-Annaland uitgebrand. Chauffeur C. van L. uit Steenbergen was net begonnen om een perceel stro van land bouwer A.C. Geluk te hakselen, toen plotseling de machine in brand stond. Van L. reed daarop snel naar de slootkant om het stro te sparen. Dit lukte nog net. De gealarmeerde brandweer van Sint-Annaland, die ook met de waterwagen uitrukte, was er weliswaar snel bij, maar kon niet verhinderen dat de motor geheel uitbrandde. Een lekkende brandstofleiding is vermoedelijk de oorzaak. één lokaal van die kleuterschool omdat het qua constructie niet past. B. en w. wijzen er op dat het hoofdgebouw in 1997 voor alge hele aanpassing in aanmerking komt, waarvoor gerekend mag worden op een bijdrage van f. 530.000,-. Voorfinanciering vindt het gemeentebestuur te duur. In hun voorstel sommen b. en w. vijf varianten op voor de bouwkundi ge integratie in Scherpenisse. De kosten lopen uiteen van 1.2 tot 1.8 miljoen gulden, de te ontvangen vergoedingen van 450.000 tot 980.000 gulden. Het probleem is dat verticale splitsing van het hui dige gebouw onaanvaardbaar is voor het bestuur van de Groen van Prinstererschool, terwijl uit breiding van de bijzondere kleu terschool en beschikbaarstelling van Laban Deurloostraat 21-23 voor de openbare school niet ac ceptabel is voor het gemeente bestuur. Het bestuur van de Montessori school in Tholen wil het gebouw met ingang van 1991 uitbreiden tot een 5-groepige basisschool. Op grond van de vorig jaar op gestelde prognose van het leerlin genaantal ziet het college geen bezwaren. Wél is men tegen een permanente uitbreiding van het gebouw aan de Burg. van Ber- chemstraat, omdat de huidige lo kalen al 19 jaar oud zijn. Het college geeft daarom de voorkeur aan uitbreiding met noodbouw. De aanvraag van de School met de Bijbel in Sint-Annaland wordt door het college gedeeltelijk geho noreerd. Het bestuur wil uitbrei ding met twee groepsruimten voor de onderbouw, één speellokaal en nevenruimten, totaal 210 m2. Maar de opgestelde prognose voor het leerlingenaantal is in de ogen van b. en w. te optimistisch. Men wil niet verder gaan dan 105 m2, zodat het speellokaal binnen de huidige muren gevonden moet worden. Maandagmiddag spreekt de ge meenteraad zich over de voorstel len uit.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1