Concours hippique in Oud- Vossemeer Waterschap wijzigt basisplan niet ondanks twaalf bezwaarschriften Gedeelte Laura overgenomen Water moet zakken voor aardgasbuis Rien Janvier Dan/centrum BIJNA 45 JAAR Dl TH00LSE COURANT BOUMAN POTTER Goede prijs aardappelen fattss Oud-Oranje en Vlissingen op Thoolse velden Failliet bedrijf heeft schuld van half miljoen Vanham is uit BVG vertrokken Donderdag 10 augustus 1989 45e Jaargang no. 39 Winstpunten Gemeenten Tholen en St. Philipsland en Beter Wonen krijgen ongelijk Het dagelijks bestuur van het waterschap Tholen blijft bij het basisplan watervoorziening en wijst de bezwa ren van de 211 landbouwers, de gemeentebesturen van Tholen en St. Philipsland, de woningstichting Beter Wonen en anderen van de hand. Dinsdagavond 29 au gustus nemen de hoofdingelanden een beslissing over dit veel besproken voorstel, dat de basis vormt voor een zoet watervoorziening in de verdere toekomst. Subsidie Twee gegrond Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Onderdelen van het vorige week door de Middelburgse rechtbank failliet verklaar de bedrijf Laura Products bv uit Sint-Maartensdijk zijn overgenomen door de Schiedamse onderneming Zobi bv. Vijf van de vijftien personeelsleden treden in dienst van Zobi. Onder hen de twee directeuren, één vertegenwoordiger en twee an dere werknemers. Definitief Beslag Hoorzitting over verzoek om vergunning De Nederlandse Gasunie gaat langs de Schapenweg en Tichelaarsweg ten noordoosten van Poortvliet over een lengte van ruim 1 kilometer een 6 duims aard gasleiding aanleggen. Het betreft het verzwaren van een reeds aanwezige leiding. Zinker Bebouwing IN ONS GEMODERNISEERD EN VERJONGD DANSCENTRUM IS DANSEN ECHT PLEZIER VOOR TWEE»! DEZE WEEK Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f-0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,— Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het weekeinde van 19 en 20 au gustus biedt de voetballiefhebbers op Tholen een aantrekkelijk pro gramma. Op sportpark De Bent in Tholen treedt een elftal van oud internationals in het strijdperk te gen Tholense Boys. De wedstrijd is bedoeld als huldiging voor Jan van der Vlies, die twintig jaar lang de geel-zwarte kleuren verdedigde in het eerste elftal. Leider Joop Stoffelen van de oud internationals kon niet zeggen welke spelers definitief naar Tho len komen. Hij heeft ondermeer uitnodigingen verstuurd aan Piet Schrijvers, Oude Wesselink, Epi Drost, Henk Warnas, Peter Boeve, Frans Bouwmeester, Piet de Vries, Henk Wery en de broers Van de Kerkhof. Gerry Mühren komt de finitief niet naar Tholen. De wed strijd begint zaterdagmiddag om half drie. Een dag later om twee uur krijgt Vosmeer de Zeeuwse hoofdklasser Vlissingen op bezoek. De Wal- cherse ploeg heeft Ard Beurkens in de gelederen, die vorig seizoen nog voor Vosmeer uitkwam. De landelijke rijvereniging en po nyclub Eendrachtruiters organi seert zaterdag een concours kippique voor paarden aan de Langeweg tussen Oud-Vossemeer en Tholen. Voor zowel de dressuur- als de springruiters beginnen de wed strijden 's morgens om 9 uur. Ook worden dressuurproeven door menners verreden. Ruiters van zo'n 40 verenigingen uit Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant worden verwacht. De toegang tot dit ruiterfestijn, waarvan de prijs uitreiking omstreeks half vier plaatsvindt, is gratis. Na de mid dag wordt nog een demonstratie met herdershonden gegeven. Tijdens de Zeeuwse kampioen schappen behaalde Kees van Da len zaterdag een tweede prijs met Peppermoon. In de klasse zwaar reed hij een foutloze eerste man che, waarna hij de tweede manche met vier fouten afsloot. In het L- springen ging het minder goed, want daar had Van Dalen met Re bel twee weigeringen. Hij was de enige Eendrachtuiter die aan de wedstrijden meedeed. Mariska Vermaas behaalde met haar pony Twister een eerste prijs in Bruinisse. In het M-springen reed ze een foutloos parcours. In de Ll-dressuur verzamelde ze met Twister 120 punten, wat een winst punt opleverde. Ook in de B- dressuur behaalde Mariska een winstpunt. Op Sheila behaalde ze 122 punten. Helen Noteboom reed op Rebel 127 punten bij el kaar in de L2-dressuur: goed voor een winstpunt en een derde prijs. Ook Marian de Visser behaalde een winstpunt. In de Ml-dressuur werd ze op Battista eerste met 121 punten. Arian Stoutjesdijk op Ve- lieneke behaalde in de L2 - dres suur 111 punten. Oude motoren. In Goes wordt op 20 augustus voor de derde keer een treffen georganiseerd voor Britse, Amerikaanse, Europese en klassieke motoren. Behalve een toertocht in de omgeving is er een motorverkiezing. Vlissingen en de West. In het ste delijk museum in Vlissingen is t/m 20 augustus een expositie ge wijd aan de relatie tussen Zeeland en het Atlantisch gebied in de 17e en 18e eeuw. De West Indische Compagnie, introductie van plan tages, de kaapvaart en slavenhan del zijn aspecten waarop de expositie ingaat. Bloemenkweker J. van Zetten beregende als eerste met zoet Zoommeerwater op zijn akker in de Schakerloopolder, die grenst aan het proefgebied voor zoet water. Het dagelijks bestuur van het wa terschap doet het voorstel una niem en heeft inmiddels de volledige steun gekregen van het Landbouwschap in Zeeland. Als de meerderheid van de hoofd ingelanden ermee accoord gaat, zullen de grondeigenaren over en kele jaren 25 gulden per ha meer geschot moeten gaan betalen en de eigenaren van huizen en andere gebouwen 20% meer. Voor wo ningwetwoningen van Beter Wo nen komt dat neer op een tientje per jaar. Het waterschap beschouwt het basisplan namelijk als een alge mene voorziening voor een beter peilbeheer in de waterlopen. Een algemene voorziening zoals zee dijken, wegen en gemalen. Het basisplan vormt wel de aanzet voor toekomstige plannen voor een zoet watervoorziening, maar die verfijning of verdichting is af hankelijk van de wensen van de grondgebruikers in het desbetref fende gebied. Van een koppeling is geen sprake, zo benadrukt het waterschap. Op 29 augustus wordt alleen over het basisplan van 25 gulden gestemd. Om echter voor de rijkssubsidie van 40% in aanmerking te ko men, moet het waterschap een raamplan indienen waarvan het basisplan en een indicatief ver dichtingsplan deel uitmaken. In principe spreekt men de wens uit om in de toekomst te verfijnen en zo boeren die dat wensen, aan zoet water te helpen. Dit voorstel wordt door de officië le landbouw gedragen", zegt dijk graaf I.C. Hage in een toelichting. "De Landinrichtingsdienst heeft bij de vormgeving van dit plan ook een grote vinger in de pap ge had, want de dubbeltjes zijn be langrijk. Een vertegenwoordiger van de LID maakte deel uit van de commissie die het plan mede heeft voorbereid en die stond positief tegenover subsidiëring. Zoet water is een goede zaak voor de streek, daar twijfelt niemand aan, maar er moet nationaal rendement in zitten, anders wordt er een streep door de subsidie gegeven", aldus de dijkgraaf. Volgens Hage hoeft de verdichting beslist niet overal uitgevoerd te worden. "Er moet niet in alle hoe ken en gaten zoet water komen, maar de subsidiegever verwacht wel, dat we in grote lijnen verder gaan. De grondhouding moet po sitief zijn. De gedachte moet le ven, dat we in de toekomst op enigerlei wijze verder gaan met verdichting van het basisplan", al dus de dijkgraaf. Het waterschap stelt voor, van de 12 bezwaarschriften er 2 gegrond te verklaren: H. van Westen, Bar- teelmeetweg, Poortvliet en A.C. Geluk, Karnemelkspot, Oud- Vossemeer. Het betreft hier alle twee bezwaren tegen de geplande loop van de watergangen. Die worden nu aangepast aan de wen sen van betrokkenen. De hoofdingelanden beslissen 29 augustus over: 1. uitvoering van het basisplan watervoorziening voor 25 gulden per herleide ha 2. ze spreken tevens in principe de wens uit, in de toekomst op het tijdstip van uitvoering van de ruil- verkavelingswerken over te gaan tot het per deelgebied uitvoeren van het in dat gebied gewenste verdichtingsplan zoet water 3. zowel het basisplan als het indi catief verdichtingsplan zoet water worden gezamenlijk als een zoge naamd raamplan voor het gehele waterschapsgebied aangemerkt; dit totaalplan wordt bij de Land inrichtingsdienst ingediend om 40% rijkssubsidie te krijgen in de uitvoeringskosten van het ba sisplan en het per deelgebied mo gelijk geachte verdichtingsplan. Pagina 9: groep van 211 legt ten onrechte koppeling Mosseldag. Op 19 augustus wordt in Yerseke de jaarlijkse mosseldag gehouden. Er zijn die dag tal van activiteiten en tussen twaalf en vijf uur is het gratis mosselen eten. WONINGINRICHTING r, JL— Volgens curator mr. G.Z.U. Viragh uit Bergen op Zoom zit Zobi in dezelfde branche als Laura Pro ducts. De gehele onderneming over te laten nemen was volgens hem niet mogelijk. "Dat is niet gebruikelijk bij faillissementen. Zobi beschikt wel over een goede infrastructuur om de producten naar de afnemers te brengen, dat was bij Laura het probleem." Vol gens Viragh bedraagt de totale schuld van Laura Products onge veer een half miljoen gulden. Bij het arbeidsbureau is noch door het bedrijf noch door de curator ontslag aangevraagd voor het per soneel. Enkele werknemers lieten zich wel individueel inschrijven. Ook in mei werd Laura al fajlliet verklaard. Toen vond de uitspraak bij verstek plaats, omdat de direc tie niet op tijd in de Zeeuwse hoofdstad aanwezig was. Direc teur P.B. de Jong kwam op weg naar de rechtbank in een file te recht en kwam te laat bij de rech ter aan. Het faillissement werd weer ingetrokken nadat het be drijf in hoger beroep was gegaan. De Hoge Raad in Den Haag deed dat op grond van de bedrijfscij- fers die Laura Products overlegde. Er waren toen 7 schuldeisers die het faillissement hadden aange vraagd. De schulden van 6 van hen zijn door Laura vereffend. Het bedrijf richtte zich op de pro ductie van vruchtensappen (zoge naamde dagverse sappen en nectar van exotische vruchten). Het doek is nu definitief voor Laura gevallen. Volgens mr. Vi ragh is het faillissement dit keer aangevraagd door de directie zelf en een werknemer. Viragh noemt het product van Laura uitstekend maar 'voor een beginnend bedrijf moeilijk'. "Je hebt te maken met een vers product dat wekelijks moet worden afgeleverd. Het is de wijze van afzet die problemen geeft." Aan de cijfermatige kant waren er volgens de curator ook wat ondui delijkheden gekomen. "Het be drijf vond dat er meer winst gemaakt werd dan de accountant aangaf. De situatie werd rooskleu riger voorgesteld. Hoewel de ver kopen in stijgende lijn waren heeft de Rabobank in Sint- Maartensdijk het krediet voor het bedrijf ingetrokken." Op 26 juli zou er een verkoop bij executie van meubilair en andere goederen van Laura Products bv plaatsvinden in de panden Sport- laan 4 en Nijverheids weg 14. Deze verkoop ging niet door omdat de belastingdienst beslag had gelegd op de goederen. Indien de ver koop was doorgegaan zou de op brengst naar de belasting zijn gegaan en niet naar de opdracht gever van deurwaarder F.W.J. van Veen: Sudafin. Deze maatschap pij had een vordering op Laura in verband met een levering van 10.400 kilogram bevroren gecon centreerd sinaasappelsap uit Brazilië. De belasting had al geruime tijd vorderingen op Laura in verband met niet betaalde btw en loonbe lasting over 1987, 1988 en 1989.Er was al ruim een jaar beslag gelegd maar de belastingdienst voerde dat (om onbekende redenen) niet uit. Het laatste beslag van de be lasting dateert van 7 juni en be treft 19.000 gulden. Ook de Rabobank had als zeker heid voor het krediet de inboedel als onderpand. De gemeente Tho len gaat met 25.000 gulden het schip in in de vorm van een le ning. Bij het uitspreken van het faillissement enkele maanden ge leden had de gemeente nog rente en aflossing tegoed over de tweede helft van 1988 en het eerste half jaar van 1989. Daarvan is sinds dien niets betaald. Volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam houdt Zobi bv zich bezig met: a) het ver krijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende goe deren, effecten en andere vermo genswaarden; b) handel in koopmansgoederen enz. Zobi staat voor Zoutewelle en De Bie. Om hiertoe te kunnen overgaan 25 meter aan weerszijden van de heeft de Gasunie bij gedeputeerde staten van Zeeland een vergun ning aangevraagd ingevolge de Grondwaterwet en de Grondwa terverordening Zeeland. Voor het uitvoeren van het werk is namelijk een zogenaamde sleufbemaling nodig. Hiermee kan de grondwa terstand worden verlaagd teneinde de leiding in een droge sleuf te leg gen. De grondwaterstand moet tot ongeveer een halve meter onder de sleuf worden gebracht. De nieüwe leiding komt minimaal 85 centi meter onder de grond te liggen, bij slootkruisingen 1 meter en bij verharde wegen 1,2 meter. Bij de aanleg zal steeds in gedeelten wor den gewerkt (circa 80 meter per keer). Een zinker moet ervoor zorgen dat de leiding een waterloop bij de Kadijk kruist. Volgens de Gasunie komt de leiding ongeveer tussen NAP-1,2 meter en NAP-2,2 meter te liggen, afhankelijk van maai veldhoogte, aanwezigheid van slo ten en wegen. Onder de sleufbodem dient het grondwater verlaagd te worden tót NAP-1,7 meter tot NAP-2,7 meter. Voor de aansluiting van de nieuwe leiding op de bestaande zal een bouwput gegraven worden. Ook voor de aansluiting van de zinker in de waterloop bij de Kadijk zal aan weerszijden van de waterloop enig graafwerk noodzakelijk zijn. Door de (vacuüm) bemaling die op alle locaties van het uit te voe ren werk wordt toegepast, wordt de grondwaterstand naar ver wachting binnen een strook van sleuf verlaagd. Hierdoor kan in de omgeving van de bemaling zoge naamde droogteschade ontstaan. Volgens het bemalingsadvies van Grondmechanica Delft (bijge voegd bij de aanvraag van de Gas unie) zal deze uitsluitend plaats vinden in de genoemde strook van 25 meter aan weerszijden van de sleuf. Als gevolg van de bemaling kan het maaiveld op sommige plaat sen zakken, afhankelijk van de opbouw van de ondergrond, ver laging grondwaterpeil en duur be maling. Het advies van Grondmechanica heeft een indi catief karakter, dat wil zeggen dat het advies gebaseerd is op boorbe- schrijvingen uit de omgeving van het tracé van de geplande leiding. De grondwaterstand zal overigens het meest worden verlaagd in de directe omgeving van de kruising met de waterloop bij de Kadijk. De toestand van de daar aanwezi ge bebouwing dient eveneens be keken te worden. Het werk zal 8 a 9 weken in beslag nemen. Volgen de week woensdag 16 augustus zal om 13.30 uur een openbare zitting plaatsvinden in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Diegenen die een bezwaarschrift hebben in gediend kunnen dit dan toelichten in persoon of bij gemachtigde. Ook anderen, die geen bezwaar schrift hebben ingediend, kunnen mondeling reageren op de aan vraag van de Gasunie. Voorzitter is mevr. G. de Vries-Hommes, lid van gedeputeerde staten van Zeeland. scholieren vanaf 14 jaar junioren van 8 t/m 10 jaar parenclubs AANMELDEN voor nieuwe dansles sen vanaf 14 augustus Iedere avond aan de zaal van 7 tot 9 uur Antwerpsestraat 35 Bergen op zoom Tel. 01640-35010 Advertentie I.M. Waterschap wijst merendeel bezwaarschriften basisplan zoet water van de hand Vakantiespel in Anna Jacoba- polder slaat opnieuw aan Poortvlietse is 50.000-ste be zoeker in zwembad De Spetter Tholenaren schrijven boekje over oude portretfoto's Tevredenheid over braderie in Sint-Annaland Russische boeren bezoeken Zeeland Stef Baerends doet het prima in internationaal dam- tournooi Volgende week moet zeker heid brengen over Sloth Inschrijving Thoolse triathlon gesloten door grote belang stelling WAT EEN MOEILIJKE OP TELLING IS? EIGEN FOU TEN OP TE TELLEN ZONDER EEN FOUT TE MAKEN Dit nummer bestaat uit 14 pagina's Veiling Sint-Annaland, woensdag 9 augustus. Doré blok I 74-77, apart 53, drielingen 26-28, kriel 100-101; Lekkerlander gewone 53, drielingen 23, kriel 92; Première gewone 30-32, drielingen 23, bon ken 51-52, kriel 93; Gloria gewone 29-36, bonken I 52-54, drielingen 24-29, kriel 100-112; Bintje gewo ne 30-41, bonken 51, drielingen 21-23, kriel 100; Eigenheimer ge wone 32-55, drielingen 14, kriel 20; Bildstar gewone 33-46; Vital gewone 33, bonken 35, drielingen 10, kriel 25. Aanvoer 193 ton. Dinsdag 8 augustus. Doré blok I 73, apart 70-76; Lekkerlander ge wone 54, drielingen 26, kriel 85; Première gewone 30-32, drielin gen 25, bonken 47-50; Gloria ge wone 32-40, bonken I 43, drielingen 29, kriel 100-106; Bintje gewone 33-40; Eigenheimer gewo ne 52-54; Bildstar gewone 38-48. Aanvoer 138 ton. Auto-las-plaatwerk Vanham is vertrokken uit het bedrijsverza melgebouw in Sint-Maartensdijk. Het eenmansbedrijf van W. Van ham uit Bergen op Zoom was sinds 1 september vorig jaar op Tholen werkzaam. Vanham hield zich bezig met auto-las-plaatwerk en het gereed maken van auto's voor periodieke keuring. Volgens gemeentevoorlichter F.A.P.M.Bakx vond het bedrijf te weinig emplooi in deze branche. Vanham is niet failliet verklaard, aldus Bakx. "Een kwestie van ver keerde inschatting van de markt." De bedrijfsruimte is sinds 1 au gustus in gebruik genomen door Dragon Plastics dat naast Van ham plastic producten fabriceert (bakken, vaten, tanks, boeien). Dragon Plastics is sinds mei 1986 in het bedrijfsverzamelgebouw gevestigd. De vrijgekomen ruimte van Vanham wordt ingericht als werkplaats en magazijn. Sinaasappelen bij Laura Products gereed om geperst te worden

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1