i .1 il-2 Thoolse raad heeft Zeventiende eeuwse prenten in smalstad wat meer pit nodig niet boot is niet te PTT-arts C.A. van Nieuwenhuizen wil eigenlijk helemaal niet weg 'Zo'n betalen' BOUMAN POTTER Werkloosheid Echo en nagalm op braderie St. Annaland f Donderdag 3 augustus 1989 45e Jaargang no. 38 Wethouder Koopman wordt raadslid Lijnbach Tholen heeft primeur Speculum Zelandiae "Waar zouden tegenwoordige fotografen de nadruk op leggen als ze - rondgaand met hun camera - dorpen en steden in beeld moesten brengen?" Burgemeester H.A. van der Munnik vroeg zich dat dinsdagmiddag af bij de opening van de tentoonstelling 'Speculum Zelandiae'. In het gemeentehuis in Sint-Maartensdijk zijn de hele maand augustus een aantal zeventiende eeuwse gezichten van Zeeuwse dorpen en steden te zien. De collectie is eigendom van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Opening De gemeenteraad van Tholen is te lauw. "Men is te be schroomd om iets te zeggen", vindt wethouder L.J. Koopman, die bij de verkiezingen in 1990 als raadslid wil terugkomen. "Je mag toch best een klein beetje kritisch wezen." Bedrijfsarts uit St. Philipsland moet stoppen wegens 65-jarige leeftijd "In wezen is het afschuwelijk om te stoppen", zegt drs. C.A. van Nieuwenhuizen uit St. Philipsland. We gens het bereiken van de 65-jarige leeftijd moest hij 1 augustus noodgedwongen zijn taak als PTT-arts neer leggen, maar het liefst was hij gewoon doorgegaan. "Dokter Van Nieuwenhuizen wil eigenlijk helemaal niet weg", zei prof. dr. Tj. de Boorder, hoofd van de bedrijfsgeneeskundige dienst van de PTT. Bestaanswortels Tegenzin Onderduiken Bataljonsarts Dertig jaar Niet eenvoudig Geen lintje I Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant'en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 '44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. DEZE WEEK VERVOLG PAG. 2 VERVOLG PAG. 2 WONINGINRICHTING j -1 Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet SGP Tweede Kamerlid spreekt in Seherpenisse G.s. willen minder druk op Oosterschelde hebben Bedrijf uit V.S. trekt zich terug Couveuse voor ambulance kan er ruim komen Diana-S: van sleep-, sportvis- naar rondvaartboot Toby Hage en Stef Baerends op internationaal dam- tournooi Vroege oogst van granen Grondwater in De Luyster verontreinigd Tholenaar Oerlemans schrijft memoires HET WERKELIJK GOEDE KENT GEEN PARTIJ DIGHEID Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 I MEESTERLIJK ONDERBOUWD De laatste zaterdag van de bouw vakvakantie is traditioneel de bra^ derie in St. Annaland. Middenstandsvereniging Activa heeft 60 kramen verhuurd en als extra attracties de Sky Channel Road Show en rondvluchten per helicopter aangetrokken. Streekmuseum de Meestoof speelt op de braderie in door zaterdag a.s. haar deuren langer te openen: van twee uur 's middags tot zeven uur 's avonds kan men de ten toonstelling 'Boerderij en platte land' bewonderen. Vijftien leden van Activa beman nen 20 kramen, daarnaast zijn er nog 24 kramen van verenigingen en ondernemers van elders en 16 kramen van de snuffelmarkt. Het braderieterrein omvat de Voor straat, Ring, Brug- en Nieuwst raat. De Sky Channel Road Show is een muziekspektakel van Antho ny Parker, die ruim 1500 gulden aan prijzen uitdeelt en optredens van gastartiesten aankondigt. Met de grote hete luchtballon, een to neel van 12x6 meter, een groot beeld videoscherm van 4x4 meter, een 2x800 Watt geluidsinstallatie met echo en nagalm moet dit vier uren durende evenement met na me veel jeugdige bezoekers trek ken. Ook de helicoptervluchten zullen zich evenals bij de braderie in St. Philipsland zaterdag wel in een grote belangstelling mogen ver heugen. Men kan hiervoor terecht in het weiland bij het koelhuis, vlakbij garage Dekker. De Thoolse kampioenschappen touwtrekken, die jarenlang rond acht uur drommen mensen naar de haven trokken, gaan zaterdag niet door. Activa slaagde er niet in om hiervoor organisatoren te vin den. De koninklijke fanfare Acce lerando, die traditioneel vanaf de Voorstraat het braderiepubliek naar het touwtrekken bracht, 'treedt ook niet op. Er is wel een buikorgel. De St. Annalandse braderie duurt wel langer: van half twee 's mid dags tot negen uur 's avonds. Naast de aanbiedingen van de winkeliers is er een schiettent, rad van avontuur, verlotingen, eitjes rapen, 21 spel, e.d. Particulieren maken op de snuffelmarkt de va riatie nog groter. Het Mobiel Informatie Centrum van Veilig Verkeer verzorgt aan de Ring informatie over het alcohol gebruik in het verkeer. De burgemeester toonde zich ver heugd met de primeur, die Tholen met deze expositie beleeft. "Zestien gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid ten opzichte van het verleden gekend en een fi nanciële bijdrage geleverd om de ze unieke collectie te bewaren. U hebt dat beloond door deze expo sitie aan te bieden. Wat met ge meenschapsgeld is aangekocht wordt daardoor aan de gemeen schap getoond. Een goede zaak, aldus v.d. Munnik. De Thoolse gemeenteraad stelde destijds 300 gulden beschikbaar. In de hal van het gemeentehuis waren leden van het Genootschap, conservatrice mevrouw E.A. Binkhorst die de tentoonstelling inrichtte, medewerkers van het Rijksarchief te Middelburg en verschillende raadsleden voor de opening bijeen. Voorzitter mr. J. van Marion van het Genootschap vond dat de prenten in de ten toonstellingsruimte van het ge meentehuis prima tot hun recht komen. Hij zei dat zijn vereniging er naar streeft om met de prenten - een onderdeel van de Zeelandia Illustrata - alle Zeeuwse regio's bij toerbeurt aan te doen. De burge meester kreeg als blijk van waar dering een door J.H. Kluiver over het Speculum samengesteld boek- moest er af en toe stroom bijgela den worden om de radiografisch bestuurde schepen regelmatig te kunnen laten varen. Met name toen de twee sleepboten en de Ta- klift naast elkaar voeren, reageer den de kenners enthousiast. Adrie Moerland heeft het als een bijzonder evenement ervaren. "De vijver hebben we als vereni ging aangelegd, maar de verzor ging van de middenstandsvereni ging was ook uitstekend." Hij is zelf drie jaar bezig geweest aan het op schaal 1:50 bouwen van de Smit Loyd 108, volgens tekenin gen van de scheepsbouwer. "Alle schepen zijn zuiver op schaal ge- Bedrijfsarts C.A. van Nieuwenhuizen uit St. Philipsland heeft na 28 jaar zijn functie bij de PTT moeten neerleggen wegens het berei ken van de 65-jarige leeftijd. Tijdens een druk bezochte recep tie in de Nieuwe Kloof te Bergen op Zoom vond het officiële af scheid plaats, nadat er eerder al een afscheidsbijeenkomst in Ter- je aangeboden. Dat is tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar. De prenten geven volgens de bur gemeester een algemene indruk van de provincie en het leven van driehonderd jaar geleden. "De mensen hebben er behoefte aan om hun bestaanswortels te leren kennen. Via archieven e.d. krijgen ze daartoe volop gelegenheid." Van der Munnik zei dat bij ge meenten een grote verantwoorde lijkheid wordt gelegd om alles te bewaren. Tholen doet dat met de oude raadhuizen en de collectie schilderijen uit het voormalige slot van de Oranjes. "Maar ook in het heden laat Tho len zich niet onbetuigd. Er vindt acquisitie plaats op een breed ter rein," aldus de burgemeester. De belangrijke plaats die Tholen eer tijds in Zeeland had, zou de ge meente volgens hem ook nu weer moeten krijgen. "Uiteindelijk ligt Tholen dichter bij de randstad dan het verre Walcheren," merkte hij op. De expositie is tijdens de ope ningsuren van het gemeentehuis voor ieder gratis te bezichtigen. Van de tentoonstelling maken twee kopergravures van Tholen en Sint-Maartensdijk deel uit. In september is het Speculum Zelan diae in Vlissingen te zien en in ok tober in Goes. neuzen was geweest en gisteren in Goes de derde receptie plaats vond. "Vermoeiend, maar ontzet tend gezellig", aldus Van Nieuwenhuizen. "Eigenlijk is deze receptie niet zo'n leuke dag voor hem", zei prof. De Boorder in Bergen op Zoom, "maar de vele mensen die hier aanwezig zijn, maken het al lemaal goed, want dokter Van Nieuwenhuizen ziet zijn mensen graag." Onder de aanwezigen waren vele PTT'ers, familie en vrienden van de vertrekkende bedrijfsarts. Ver schillende inwoners van Tholen en St. Philipsland waren ook pre sent, onder wie burgemeester en mevrouw Vogel. De PTT-arts ging zo op in zijn werk, dat hij er helemaal aan ver knocht was. De vakantie die hij tegoed heeft, neemt hij niet op. "Straks heb ik vakantie genoeg", zegt hij in zijn fraaie, pas opgek napte woning aan de Zuiddijk, die royaal in het groen ligt. Het aan bod van de PTT om bij vakantie en ziekte waar te nemen, heeft Van Nieuwenhuizen graag aange nomen. "Dat is plezieriger afbou wen dan gelijk helemaal te stoppen." Veel PTT'ers stoppen ver voor hun 65ste, maar de dokter maakte zijn laatste dag vol. "Het ligt na tuurlijk ook aan de functie", zegt Van Nieuwenhuizen, "maar ik beëindig mijn loopbaan met te genzin. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan." Behalve bij de PTT'ers van Tho len en St. Philipsland is dokter Van Nieuwenhuizen ook bij veel voetballers bekend. Twintig jaar deed hij sportkeuringen in vrijwel alle plaatsen op het eiland Tho len. Kees van Nieuwenhuizen werd 24 juli 1924 in St. Philipsland gebo ren, waar zijn vader kassier van de Boerenleenbank was. Hij hielp hem dikwijls, maar als bèta-man lag een loopbaan in de medische sector hem toch nader aan het hart dan de bank of het land bouwbedrijf, dat zijn beide groot vaders hadden beoefend. Van Nieuwenhuizen bezocht eerst de rijks h.b.s. in Bergen op Zoom. "Op de fiets of soms voor een deel met de tram, maar in vergelij king met toen zijn de scholieren nu bevoorrecht met snel openbaar of eigen vervoer." De Tweede Wereldoorlog gooide de verdere studieplannen in de war. "Omdat ik nog maar 17 jaar was, hoefde ik niet in de arbeids dienst, maar de in 1942 aan de rijksuniversiteit in Utrecht begon nen studie medicijnen moest ik al na enkele maanden onderbreken. De Duitsers vroegen om een loya liteitsverklaring te ondertekenen en wanneer je dat weigerde, bete kende dat onderduiken. Het was een erg moeilijke keuze, want men dreigde met represailles bij de ouders. In het ziekenhuis terecht komen, was de beste oplossing. Terug in St. Philipsland ging ik naar dokter De Groot en die ver wees me door naar het ziekenhuis in Steenbergen. Met een vriend ging daar op de fiets naar toe. Toen ik van de Duitse bezetters een door Rauter ondertekende brief ontving om me te melden, vulde ik in, dat ik in het zieken huis lag. Daarna heb ik niets meer vernomen. Ik had werkelijk een knobbel aan mijn knie, maar voordat ik geope reerd werd, liet de dokter in Steen bergen me nog wel zes weken lopen. Na behandeling werd de wond met helse steen opengehou den. In St. Philipsland liep ik rond met een kreupel been, terwijl ik zo gezond was als een vis. Alle lof voor mijn mede-dorpsbewo ners, die me toen niet hebben ver raden. Ze wisten het wel dat ik ei genlijk ondergedoken was. Af en toe was er een razzia in St. Phi lipsland en dan werd je gewaar schuwd." Na de oorlog zag Kees van Nieu wenhuizen er tegenop orti weer met zijn studie te beginnen. "Dokter Bruynzeel was toen huis arts in St. Philipsland en hij gaf het zetje dat ik nodig had. In 1946 hervatte ik mijn studie in Utrecht en na mijn doctoraal examen volgde ik het klinisch hoger on derwijs in Rotterdam. In 1954 stu deerde ik af en toen moest ik in militaire dienst. Als arts kwam ik bij de Militaire Geneeskundige Dienst(MGD) terecht. In het hospitaal aan de Wouwsestraat te Bergen op Zoom werd ik chef en bij herhalingsoefeningen moest ik' als bataljonsarts optreden." Met genoegen denkt hij terug aan de tijd, dat M. van Dam- me(VVD), J.D. de Korte (CDA), ir. M.A. Geuze (CDA) en J.I. Hol- lebrands (SGP) gemeentebestuur ders waren en P. van Schetsen (PvdA) en J. Versluijs (CDA) nog raadslid in plaats van wethouder. "Toen hadden we een ontzettend goede raad. Van Damme be heerste het spelelement en Van Schetsen kon ook lastig zijn. Dat kritisch volgen, dat ontbreekt op het ogenblik, met alle waardering voor de huidige dames en heren. Bij discussies zegt men in tweede instantie niets meer. Er zit geen spelelement in." Sinds 1958 is Koopman al ge meentebestuurder. Eerst raadslid en van 1966 tot 1971 wethouder in de gemeenteraad van St. Maar tensdijk, vanaf de herindeling raadslid en vanaf 1973 tot nu toe weer wethouder. "Ik heb nu mijn besluit genomen om me bij de verkiezingen in 1990 niet meer als wethouder beschikbaar te stellen. Ik ben dan 64 jaar en het wethou derschap is een zware baan als je alleen maar openbare school hebt gehad. Ik wil er niet met de pet naar gooien." De SGP-voorman zegt 'altijd lie ver aan de andere kant' gezeten te hebben. "Als raadslid ben ik in mijn element. Daarom stop ik volgend jaar niet met alles, anders val ik in een groot gat. Bovendien zou er dan een tweede in de fractie weggaan, naast Th. Aarnoudse. Hoewel de burgemeester, collega wethouders en de secretaris me af geraden hebben om raadslid te worden, zie ik er niet tegenop om terug te gaan." De SGP-fractie zal in elk geval voor een nieuwe wethouder en een nieuw raadslid moeten zorgen als opvolgers van Koopman en Aar noudse. De laatste droeg enkele maanden geleden het fractievoor zitterschap in verband met zijn gezondheid tussentijds over aan J. v.d. Jagt, die in 1986 voor het eerst in de Thoolse gemeenteraad kwam. Hij hoopt evenals M. Dij- ke eind dit jaar 60 te worden. De laatste is behalve raadslid ook nog statenlid. "Het is niet zo eenvoudig om kan didaten te vinden", meent Koop man. "De belangstelling is niet zo groot en financieel is het ook niet zo aantrekkelijk. Ik liep ook in de zaak(graanhandel-red) mee en heb het wethouderschap altijd als hobby kunnen doen, maar er is een tijd om op te houden. Het zal wel een grote opgave zijn om te rug te treden, want ik doe het wet houderschap met plezier en ik voel me goed. Ik kan het nu ge makkelijk aan, nadat ik aan het begin van deze zittingsperiode ruimtelijke ordening en milieu aan de burgemeester moest over geven. Vooral ruimtelijke orde ning was een mooie portefeuille, maar met de vele avondvergade ringen werd het gezien mijn ge zondheid toen teveel." Dijke of Van der Jagt lijken, mede gezien hun werkkring, het meeste kans te maken op het wethouder- Schoolverlaters hebben het wer kloosheidscijfer op Tholen en St. Philipsland flink doen stijgen. Er kwamen 98 mensen zonder baan bij, waardoor het totale aanbod weer over de 400 kwam met 432. Op Tholen kijken er 207 mannen en 167 vrouwen uit naar werk, op St. Philipsland 43 mannen en 15 vrouwen. Bij de mannelijke scholieren is het aanbod in de leeftijdsgroep 17-jarigen het grootst (15), bij de vrouwelijke scholieren in de cate gorie 18-jarigen: 16. Van de overige jongeren zijn er bij de mannen in de groep 25-29-jarigen 19 werklozen, bij de vrouwen in dezelfde leeftijdscate gorie 22. Ondanks de stijging van de werk loosheid is de situatie in het rayon Tholen nog het meest gunstig van de gehele provincie Zeeland. Bij de mannen steekt het Thoolse cij fer bijzonder gunstig af bij de rest, bij de vrouwen is het rayon Zierikzee met 12.2% wat gunsti ger dan de 13% van het rayon Tholen. Het Zeeuwse gemiddelde bij de vrouwen ligt op 15.8%. Zie verder pagina 5. De radiografisch bestuurde scheepsmodellen vormden een trekpleister tijdens de braderie op de Markt in St. Maartensdijk. Acht leden van de modeltdub Zuid-West Nederland uit Bos- schenhoofd en vier gasten van een soortgelijke vereniging uit Flak- kee zorgden zaterdag tijdens de braderie in St. Maartensdijk voor een extra attractie. Bij de Brabant se club waren ook drie streekbe- woners: Adrie Moerland uit Anna Jacobapolder en zijn zoon René, alsmede Kees Bentschap Knook uit St. Maartensdijk. De laatste met de sleepboot de Smit Rotter dam, Adrie Moerland met de Smit Loyd 108 en zoon René met de Taklift 4. De andere helft van de club was in Bergen op Zoom op de Krabbenfoor aanwezig. Op de Markt in St. Maartensdijk maakt. Er wordt wel eens ge vraagd om ze te kopen, maar die scheepsmodellen zijn gewoon niet te betalen, zoveel werkuren zitten erin." De drie streekbewoners oefenen nogal eens in een watergang bij de Boswei te Stavenisse. Donderdag is hun clubavond van zeven tot ne gen uur in bosbad Hoeven en daarna gaan de leden nog van ne gen tot wel twaalf uur naar de Schakel om te knutselen en erva ringen uit te wisselen. Met herge bruik van oude materialen en kunststof slaagden de leden er dikwijls in om voor een koopje waardevolle onderdelen te be machtigen. De zelfwerkzaamheid is echter het voornaamste. "Het aardige is, wanneer het elektrisch gedeelte gaat werken", vertelt Adrie Moerland. "De Taklift van René werkt nog niet honderd pro cent. We willen de lieren nog aan de praat zien te krijgen. Ook heb ben we nog plannen voor een duikboot, allemaal gebouwd vol gens officiële tekeningen." De modelclub kreeg er tijdens de Krabbenfoor twee leden bij uit Bergen op Zoom en Etten Leur. Er is nog een tweede Tholenaar lid, André Verburgh uit St. Maar tensdijk, maar die was zaterdag verhinderd tijdens de braderie in zijn woonplaats.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1