Den Engelsman stopt na 45 jaar met winkel in St. Maartensdijk Schoolmeester wordt burgemeester van Nieuw-Vossemeer Tholen passeert 6000 inwoners Brandweer actief in Brabant Thoolse Dagen slechts 1 dag BOUMAN POTTER Parachutisten op braderie in smalstad Gloria 40 cent Zaak in speelgoed en souvenirs aan de Markt en Oudestraat Donderdag 21 Jxili 1989 45e Jaargang no. 37 "Je moet toch eens ophouden", zegt de 69-jarige J.P. den Engelsman uit St. Maartensdijk. Dat hij zijn win kel aan de Markt en de Oudestraat echter in zo'n snel treinvaart kwijt zou zijn, kon hij dinsdagavond 18 juli om zes uur bij het sluiten van zijn winkel nog niet ver moeden. Donderdagavond 20 juli al sloot het echtpaar Den Engelsman voor het laatst de de winkel na 45 jaar schoenen, tassen, lederwaren, speelgoed en souvenirs verkocht te hebben. E.A. LUKKASSEN VANDAAG AL OP BEZOEK De nieuwe burgemeester van Nieuw-Vossemeer, E.A. Lukkassen (41), brengt vandaag met zijn vrouw en twee kinderen een officieel kennismakingsbezoek aan de Westbrabantse gemeente. Met ingang van 1 septem ber volgt hij A.A. Rijstenbil op, die 1 mei met pen sioen ging. Wanneer burgemeester Lukkassen wordt geïnstalleerd is nog niet bekend. Zijn benoeming is door de gemeenteraad erg positief ontvangen. Burgemeester Uit huis gezet Stavenisse i.p.v. Scherpenisse kleinste kern Tholen is voor het eerst de grens van 6000 inwoners gepasseerd, terwijl Stavenisse in plaats van Scherpenis se de kleinste kern van het eiland is geworden. De tota le bevolking nam het eerste halfjaar met 25 toe tot 19.044. Vertrek Smalstad DEZE WEEK Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Zaterdag 9 september bij Oud- Vossemeer De Thoolse Dagen zijn terug bij af. Net zoals in de be ginjaren is de presentatie van agrarisch Tholen beperkt tot één dag. "Maar dan wel met een bomvol program bestuurslid mevr. Van Tilbeurgh- ma zegt Schillemans. Ploegen Poppenkast L.»i i Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement 1 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Ongeveer 80 kramen staan zater dag opgesteld in Sint- Maartensdijk tijdens de jaarlijkse braderie. Dat is aanmerkelijk meer dan voorgaande jaren, zodat het parcours is uitgebreid met de Ds. de Bresstraat, Molenstraat en de noordzijde van de Haven. Een luchtshow door parachutisten van het Paracentrum Midden-Zeeland is de grote trekpleister. Zij landen omstreeks vier uur op het par keerterrein op de Haven. De ABN verbindt aan deze show nog een prijsvraag. Op de Markt worden in een groot bassin demonstraties gegeven met modelbouw schepen en vanaf tien uur is er de rommelmarkt van Eu terpe. Ook verkoopt Euterpe olie bollen. De Plattelandsvrouwen staan met tweedehands kleding en bric a brac, alsmede een verloting. Een gedeelte van de opbrengst daarvan is bestemd voor de actie couveuse van de ambulance.Even- als in Stavenisse verzorgt de Rabo bank een draaiende luchtballon. Verder zijn een poppenmaker en glasblazer present. De kleintjes kunnen Donald Duck en Micky Mouse levensgroot aanschouwen. 's Avonds zorgt een dweilband voor de muzikale klanken. De braderie duurt van 's morgens tien tot 's avonds negen uur. Voor de kinderbraderie kunnen zich nog deelnemers aanmelden. Mevrouw Van Houdt van middenstandsve reniging Smalstad hoopt wel dat het zaterdag iets koeler is dan de afgelopen dagen, zodat de men sen de Smurdiekse braderie weten te vinden. Aan de Keethil exposeert een amateurfotograaf die dag zijn portret- en natuurfoto's. De open bare bibliotheek houdt bovendien de jaarlijkse bibliotheekdag, die in het teken staat van vervoer en vervoermiddelen. Er is een exposi tie van foto's van oude vervoer middelen en van model-vervoermiddelen. Veiling Sint-Annaland 26 juni. Doré I 62-66, doré II 57, apart 22-64, bonken 22, drielingen 22, kriel 141-143; Première gewone 22-42, bonken 52, drielingen 22, kriel 140; Gloria gewone 30-40, bonken 49-51, drielingen 22, kriel 150-156; Eigenheimer gewone 40-60, drielingen 12, kriel 26; Bintje gewone 26-28, drielingen 22, kriel 130. Aanvoer 323 ton. Dinsdag 25 juni. Doré I 60-66, apart 54-65, bonken 22, drielin gen 22, kriel 169-173; Première ge wone 31-42, bonken 49; Gloria gewone 28-39, bonken 48-52, drie lingen 22-26, kriel 171-177; Eigen heimer gewone 57-60; Bintje gewone 27. Aanvoer 300 ton. Het echtpaar Den Engelsman-v.d. Boogaart voor hun winkel aan de Markt in St. Maartensdijk. "Het is gemakkelijker om te be ginnen dan om te stoppen", zegt mevr. J. den Engelsman-v.d. Boo gaart. Het was voor beiden een hele stap om afstand te nemen van de zaak, waaraan ze 45 jaar ver knocht waren. Ze waren al aan het afbouwen, maar de belangstelling van de buurman, drogisterij Pon- se, om het pand te kopen, zette vorige week meer vaart achter de geleidelijke uitverkoop van de vele artikelen. Eerst waren de sieraden, De heer Lukkassen is lid van de PvdA. Hij is directeur van een ba sisschool in Arnhem en wethou der in zijn woonplaats Huissen. Deze gemeente in de Overbetuwe Kil HCilg heeft bijna 16.000 inwoners. Luk kassen heeft onderwijs, welzijn, sport en volkshuisvesting in zijn portefeuille. een rondreis het dorp per decreet van Zeeland naar Brabant overhe velde - red.). "Dat zijn zo'n beetje de zaken die ik nu behartig. Een verdeling van de portefeuilles komt in septem ber aan de orde," zegt loco burgemeester A.F. Hommel. Hij bracht donderdagmiddag nog een bezoek aan de familie Lukkassen. Hommel is ingenomen met de be noeming. "Hij past precies in de profielschets die de gemeenteraad heeft opgesteld, 'n Jonge vent vol energie, die het klappen van de zweep kent. En wat erg belangrijk is: hij zal zich met ons inzetten voor het behoud van de zelfstan digheid" (die verkreeg Nieuw- Vossemeér in mei 1809, toen ko- Door zijn wethouderschap in een wat grotere gemeente is Lukkas sen goed op de hoogte met het bestuurlijke werk. Daarnaast is hij door zijn baan erg kundig op onderwijsgebied. Dat Nieuw- Vossemeer in plaats van een VVD- er een PvdA-er als eerste burger krijgt, sluit eveneens bij de pro fielschets aan. "Het had ook een CDA-er mogen zijn, want die twee partijen zijn bij landelijke verkie zingen hier het grootst," aldus Hommel. Uit het gesprek dat hij met Lukkassen had concludeert hij, dat de nieuwe burgemeester zijn politieke kleur niet op de voorgrond zal zetten. Voor de burgemeesterspost in Nieuw-Vossemeer waren er 44 sol licitanten: 19 CDA, 13 VVD, 10 n..j A T huishoudelijke artikelen, aarde werk en tassen voor de halve prijs aan de beurt. De buurman haakte voor het echtpaar Den Engelsman onver wacht af, maar ze besloten toch om hun uitverkoop door te zetten. Ze plaatsten bovendien een papier voor het raam dat de zaak te koop was en dat had snel resultaat. Dinsdagavond 18 juli stapte Peter Potter van het Miele keukencen trum en het installatiebedrijf bin nen. "Binnen twee uur hadden we het pand Markt 21 en Oudestraat 2 met de gehele voorraad ver kocht", vertelt Den Engelsman. "Wat dat betreft, ben ik nogal ge makkelijk. Je kunt nog wel wach ten, maar we zijn ervan af en dan zeg ik: veel geluk ermee." Peter Potter verkocht de zaak weer snel door. Het pand Markt 21 aan zijn broer Flip Potter uit St. Annaland en de kleinere ruim te aan de Oudestraat 2 aan de fa. v.d. Maarl-Walhout. Den Engelsman houdt het pand Oudestraat 3 als hobbyruimte. Daar staan zijn machines van de schoenmakerij. Het echtpaar ver huist echter naar de geboorte plaats St. Annaland. Den Engelsman groeide op in het schoenmakersvak. Zijn vader had een winkel aan de Ring in St. An naland en daarin hielp hij mee. Na de Tweede Wereldoorlog was het herstelwerk heel belangrijk. Toen de eilandbewoners na de in undatie van Tholen terugkeerden, kreeg Den Engelsman jr. het ver zoek van de toenmalige burge meester mr. H.H. Schuller om in St. Maartensdijk schoenen te her stellen. De plaatselijke schoenma ker Carol was na de evacuatie nog niet teruggekeerd en Den Engels man mocht in het gemeentehuis zitting houden. De dorpsomroe per stelde de inwoners steeds van zijn komst op de hoogte en de te repareren schoenen konden in het gemeentehuis gebracht en later weer hersteld opgehaald worden. Den Engelsman zag er in St. Maartensdijk wel brood in en vestigde zich aan de Oost vest. Hij kon in 1946 bovendien voor een jaar hulpbesteller bij de PTT wor den. Van de Oostvest gingen ze naar de Markt op de plaats van de huidige Rabobank en later scho ven ze een eindje op naar de hoek Markt/Oudestraat. Daar kochten ze een pand, maar in de jaren van wederopbouw na de oorlog moest een woonruimtecommissie daar een oordeel over vellen. De burgemeester had het huis al aan P. van Iwaarden van hotel Hof van Holland toegezegd en Den Engelsman zat er volgens de regels onwettig. "Na een week VERVOLG PAG. 13 Tholen, dat tien jaar geleden nog 5370 mensen telde, is per 1 juli ge groeid naar 6013 mensen. Het in ontwikkeling zijnde uitbrei dingsplan Buitenzorg III zal kun nen bijdragen tot verdere groei in 1989. Behalve stabilisering in de jaren 1984, '85 en '86 is er steeds sprake geweest van een flinke groei. De enige kern die naast Tholen groeide, was St. Annaland met een stijging van 3007 per 31 de cember tot 3022 per 1 juli. Tien jaar geleden had St. Annaland nog 2905 inwoners. In 1986 werd de grens van de 3000 gepasseerd. Een tegenovergestelde ontwikke ling is er in Stavenisse. Daar wa ren in 1982 nog 1542 inwoners, maar in 1986 daalde het verst ge legen dorp op het eiland onder de 1500 tot 1488. Per 1 juli had Sta- venisse(1444) 1 inwoner minder dan Scherpenisse(1445), dat tot nu toe wat bevolkingstaantal be treft altijd de rode lantaarn droeg. Scherpenisse, dat in 1979 nog maar 1338 mensen telde, ging in 1984 over de 1400 heen. Per 31 december 1988 was Scher penisse nog de kleinste. Stavenisse had toen nog 1450 inwoners, wat per 1 juli 1989 was gedaald tot 1444. Scherpenisse liep veel min der terug, namelijk van 1446 naar 1445. Het vertrekoverschot - er vertrekken meer mensen dan dat er zich vestigen - is de belangrijk ste reden van de bevolkingJterug- loop in Stavenisse. Een daling was er ook in Poort vliet van 1658 per 31 december naar 1641 per 1 juli. De top van Poortvliet lag in de jaren 1982 en 1983 met elk een inwonertal van 1697. Het inwonertal van St. Maartens dijk liep eveneens terug: van 3247 tot 3222. Gezien de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Muyepol- der zou dat in het tweede halfjaar kunnen herstellen. Bij eigen wo ningbouw gaat het veelal om doorstroming uit huurwoningen, waar daar weer jonge stellen kun nen gaan wonen. Ten opzichte van het topjaar 1984, toen St. Maar tensdijk voor het eerst de grens van 3400 passeerde met 3421 in woners, heeft de smalstad 200 mensen minder. Oud-Vossemeer bleef nagenoeg stabiel met een daling van 2258 naar 2257. Tien jaar geleden wa ren er 2194 Vossemeerders. Chef bevolking L. den Braber, wiens af deling een drukke tijd beleeft met het maken van paspoorten, ver wacht dat de totale Thoolse bevol king het tweede halfjaar stabiel zal blijven. De bevolkingscijfers per 1 juli 1989, 31 december 1988 en tien jaar geleden in 1979 zijn per kern: Oude Zeeuwse prenten in ge meentehuis Landinrichting blok Poort vliet stap verder Belangstelling voor slacht feest moslims verdubbeld Thoolse adviseert bloedban ken in Colombia Rabobank St.-Maartensdijk koopt pand op de Markt Rode Kruisschip Henry Du- nant doet Tholen weer aan Nieuwe formule voor strijd ei- landelijke tennistitels Wandelaars uit Sint-Philips- land, Sint-Maartensdijk en Oud-Vossemeer in Nijmeegse vierdaagse IN GEEN ENKEL BE STAAN VINDEN ZOVEEL ONWAARSCHIJNLIJKHE DEN PLAATS ALS IN HET LEVEN Dit nummer bestaat uit 14 pa gina's Kern 1989 1988 1979 Tholen 6013 5951 5370 Poortvliet 1641 1658 1616 Scherpenisse 1445 1446 1338 St. Maartensdijk 3222 3249 3321 Stavenisse 1444 1450 1477 St. Annaland 3022 3007 2905 Oud-Vossemeer 2257 2258 2194 Totaal gemeente 19.044 19.019 18.221 WONINGINRICHTING j I I' 1 il-2 Een waterwagen en twee man schappen van het brandweerkorps Sint-Annaland werden dinsdag in gezet in Hoogerheide. Daar was een hogedruk gasleiding door een dragline kapotgetrokken, waar door brand ontstond. De vlam men bereikten een hoogte van dertig meter in het bosrijke gebied nabij landgoed Mattemburgh. In totaal zestig manschappen van korpsen uit Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal bestre den de brand. Het vuur ontstond omstreeks kwart voor twaalf en om een uur werd het sein brand meester gegeven. Vlakbij de ka potte leiding ligt een leidin genstraat (voor olieprodukten, stikstof en zuurstof) die van Rot terdam naar Antwerpen voert. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor en de materiële schade bedraagt ongeveer 100.000 gulden. Maandagmiddag assisteerde de waterwagen van Sint-Annaland eveneens bij een brandje achter de kazerne in Ossendrecht. Popinfoboek. Voor de zesde editie van het Popinfoboek is begonnen met een nieuwe inventarisatie van Zeeuwse popgroepen. Nieuwe popgroepen, die nog niet bena derd zijn, kunnen contact opne men met tel. 01180-23475. Zij krijgen dan een formulier en wor den in het boek opgenomen. De keuringen, ploegwedstrijden, paardenshow, trekker-trek, auto- trek, fiets- en bromfietscross en nog andere attracties zijn allemaal geconcentreerd op zaterdag 9 sep tember op het bouwland van dhr. Goorden aan He Langeweg tussen Tholen en Oud-Vossemeer. Vorig jaar waren de Thoolse Da gen op de voormalige oesterput ten, tegelijk met de braderie in Tholen, maar dat was geen suc ces. De amusementsprogramma's op vrijdag- en zaterdagavond trokken veel te weinig mensen om dat er zoveel mogelijkheden in de verschillende horecagelegenheden waren. Daardoor moesten de re serves worden aangesproken, na dat in 1987 al de bodem in zicht kwam. Het gemeentebestuur stel de zich toen garant voor een vervolg. De aanhoudende zomer lokt velen naar de waterkant. Deze twee jongens maken er aan het pas opgespoten strandje in de Krabbenkreek bij St. Annaland een modderballet van. De nieuwe recreatieve voorziening trekt veel belangstelling. Het strandje bij Gorishoek is ook al met nieuw tand nnoecnnten manr dp dam waarachter het water moet hliiven staan, is noe niet klaar. Dat komt er 9 september weer, maar in een afgeslankte vorm. Veel meer een agrarisch gebeuren zoals het vroeger begonnen is en geen disco meer, maar alleen een bij een breder publiek gewilde band: Garfield. "We hebben al een paar jaar van alles gepro beerd, maar als dat niet haalbaar blijkt te zijn, moeten we het met alles op één dag eens proberen", zegt mevr. Van Tilbeurgh. "Er is ctppHc 7nvppl fp Hopn Hp hplana- stelling voor een meerdaags evene ment loopt terug." De ploegwedstrijden, die anders altijd apart werden gehouden, zijn eveneens op die Thoolse Dag geconcentreerd. Ook de boeren- dag, die een aantal keren naast de Thoolse Dagen zijn georgani seerd, is in het programma van die 9de september ondergebracht. Voor de kinderen is er een doorlo pende poppenkast-voorstelling. Dieren zijn er ook, maar of daar koeien bij zullen zijn, is de vraag. "De keuringen van rundvee han gen aan een zijden draadje wegens de melkerskoorts", zegt mevr. Van Tilbeurgh. "Misschien worden in plaats daarvan wel paardenkeu- ringen gehouden. Schapen zijn er in elk geval en de paarden laten ook een aantal shownummers zien." Er wordt op een ouderwetse ma nier gedorst en daarnaast is er fiets-, bromfiets- en motorcross, alsmede trekker-trek en auto-trek. Daarvoor kan men zich nu al op geven via 01667-2961. Het bestuur hoopt de datum zo danig gekozen te hebben - na de vakantie en een minder drukke tijd in de landbouw - dat de keuze voor één Thoolse Dag op 9 sep tember een succes zal blijken te

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1