'Mensen willen alleen zitten en rondgeslingerd worden Bedreiging voor brakwatermilieu Er is weer een vervolgverhaal! II -i Bezwaar 211 boeren tegen zoet water BOUMAN TOTTER W. Rikken b.v. Kermisexploitant P. v.d. Vorst 25 jaar in St. Maartensdijk Bintje 35 cent Waterschap ontvangt 12 bezwaarschriften tegen basisplan Donderdag 20 juli 1989 45e Jaargang nè. 36 "De Markt is in Sint-Maartensdijk de beste plaats voor de kermis, maar we zitten aan het maximum", zegt Piet van der Vorst, wijzend naar de attracties die ongeveer de helft van het plein bezetten: de autoscoo ters, een suikerspin, een goktent, mini-cars, een kin derdraaimolen en een gebakkraam. Vijfentwintig jaar geleden kwam het echtpaar Van der Vorst-Roels voor het eerst naar de smalstad. Een flop Café's Zomerfeesten Oliebollen Onschuldig vermaak Delta Overleg vreest verarming Eilandbewoners door J.van der Slikke Vanaf heden verschijnt er ton. Gezien verschillende daar naar uitgekeken. elke week weer een feuille- reacties hebben vele lezers Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet DEZE WEEK Lijnbach Het waterschap Tholen heeft 12 bezwaarschriften ont vangen tegen het basisplan watervoorziening Tho- len/Sint-Philipsland. Daarbij is een door 211 Thoolse landbouwers ondertekende brief. Zwijgende meerderheid Enquete PFAFF NAAIMACHINES IS VERHUISD NAAR KORTE MEESTRAAT 17 - TEL. 35878 KvK pleit voor subsidie winkels in kleine kernen Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f. 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. "Tot 1958 of zoiets was er hier namelijk altijd kermis geweest. Op de gedempte haven. Het is toen eens een keer op zondag af gebroken en toen was het afgelo pen. Maar in 1964 zeiden ze tegen ons: probeer het nog eens, je weet maar nooit. Tot onze verbazing kregen we toestemming. Maar water kregen we nergens en bij veel mensen gingen de rolluiken naar beneden", vertelt de kermis exploitant, die met een zweefmo len naar de Haven kwam. Van der Vorst (57) heeft al verschillende burgemeesters op Tholen meege maakt. "Burgemeester Bouwense heeft eens een keer meegeholpen om de zweefmolen af te breken. Het was toen verschrikkelijk gaan stormen en hij wilde het risico niet lopen dat de boel om zou waaien. Hij heeft schotten aange pakt die wij hem aangaven. Mijn vrouw was toen in verwachting". Zijn echtgenote Riet Roels heeft Piet eigenlijk het kermisleven in geloodst. "Zij komt uit een ker misfamilie maar ik ben van huis uit machinebankwerker. Ik werk te als monteur bij het constructie bedrijf Jansen in Bergen op Zoom. Na mijn trouwen ben ik de kermis opgegaan. Dat was een flop". Van der Vorst mocht ech ter bij zijn oude baas terugko men. "En dat niet alleen, ik kon net zoveel vrij nemen als ik wou om toch zomers voor 60 of 70 da gen met de treintjes de kermis op te gaan. Zo konden de kinderen toch zoveel mogelijk thuis zijn en mijn vrouw bleef zodoende op de kermis, want die kan niet anders. Zo gaat dat". Van der Vorst ziet een groot verschil tussen hoe mensen vroeger de kermis beleef den en nu: "Vroeger in die zweef molen konden de mensen nog zelf wat doen, maar tegenwoordig willen ze alleen maar zitten en rondgeslingerd worden. Het wordt ook onpersoonlijker. Je zit in de kassa, geeft een kaartje af, drukt op een knop. Vroeger had je meer contact. Je gaf eens een zwaai aan een stoeltje van de zweefmolen, je liet een touwtje zakken waar kinderen aan kon den trekken, maar ja, dat is niet meer. Dat is de moderne tijd". Aan het Peter Pan treintje be waart Van der Vorst goede herin neringen. "Ik denk dat heel Tho len er wel in gezeten heeft, maar op een gegeven moment komt uit de bevolking de vraag naar een caroussel". Die kocht hij uit een failliete boedel. "Kijk, het is een soort 10-jarenplan. Op zich is het met een carrousel niet lonend, Daarom heb ik diverse anderen gevraagd. Allemaal eigen men sen. Dat is heel belangrijk, want je moet je hier aan de regels hou den. Als er een begrafenis is, zet je de muziek af. Ook met bruilof ten hier in het gemeentehuis hou den we rekening. Dat hebben we altijd gedaan, maar dat gebeurt heus niet overal". Ook als de ex ploitant 's zaterdagsavonds om kwart voor twaalf te horen krijgt dat hij de tent moet sluiten, geeft Van der Vorst daar gehoor aan. "Ik heb wel eens gevraagd om tot twee uur door te gaan, maar dat mocht niet, terwijl de café's daar wel vergunning voor kregen". De kermis op zondag afbreken mag evenmin. Van der Vorst weet het maar al te goed: "Toen we eens op de Haven stonden en de mén sen van de autoscooters - die dat niet wisten - op zondag de zaak begonnen af te breken, ging bij mij de telefoon. De volgende dag stond ik bij (wijlen -red.) burge meester Baerends binnen: "Nog 'e'en keer en het is afgelopen", had ie tegen me gezegd". In de jaren 60 kwam Van der Vorst na de zomer naar Smur- diek. Net voor de bietencampag ne begon. "Slager Piet Koopman heeft toen eens gezegd: Kom toch eens naar de Markt en dan in de zomer, dan heb je geen last van die peejenbeweging en er komen een hoop campinggasten". Van der Vorst lijkt er nu zijn vaste stek te hebben, maar zijn komst naar Sint-Maartensdijk loopt niet altijd op rolletjes: "Twee jaar ge leden kwamen we hier aan, toen stond er een grote bouwkeet voor de bank. Op de Haven stonden er ineens lantaaarns. Hier op de Markt was de boel eens helemaal opgebroken. Toen moest het plein gereconstrueerd worden". Tot vorig jaar maakte de kermis deel uit van de jaarlijkse braderie - sinds 1985 toen de smalstads- feesten werden gevierd - en de wielerronde van Smerdiek. "Ik dacht dat dat wel een succes was, maar niet iedereen wil dat meer. Een caféhouder heeft liever twee keer volk dan één keer. Daar kan ik inkomen. Wij vinden het ge combineerd wel leuker, zeker op zaterdag". Het bepalen van de datum voor de kermis - die in de VVV-gids en de advertentie van de exploitant onder het kopje 'Zomerfeesten' staat aangekon digd - is geen gemakkelijke zaak: "We hebben moeite met de plan ning. Wanneer wordt de wieler koers gehouden? Het braderieco mité moet een datum prikken. Soms wordt daarover te laat beslist". Voor de exploitant is de stroom voorziening vooral in kleinere plaatsen een grote kostenpost.: "Op de Markt hier ligt niet vol doende capaciteit. Daarom moet je altijd zelf met een stroomgene rator komen". Wat de ver Het echtpaar Van der Vorst-Roels (midden), in de bloemetjes gezet door burgemeester H.A. van der Munnik. Naast kermisexploitant Van der Vorst, 'Oma' Roels, Jean en Riet Roels van de autoscooter. Rechts mevr. A. Cats-v.d. Klooster en F. Huijbregts van de afdeling algemeen bestuur en welzijn. diensten betreft, is Van der Vorst over Smurdiek niet ontevreden. "Met min of meer succes", blikt hij terug over een kwart eeuw smalstad. "Het is een riskant be roep. Vanaf oktober komt er geen geld meer binnen. En je gaat pas in augustus over geld beschikken. Dat is een' slopende zaak". Aan de robuuste Piet is dat niet af te zien. "Ik kan het niemand aanra den maar ik heb er nooit onder geleden. Volgens de medische he ren is het eigenlijk een wonder dat ik dit nog doe". Ter gelegenheid van het feit dat het echtpaar Van der Vorst-Roels 25 jaar Sint-Maartensdijk aan doet, liet de kermisexploitant 100 oliebollen naar het gemeentehuis brengen. "Het was eigenlijk maar een geintje", zie hij donderdagmid dag tegen burgemeester H.A. van der Munnik, die op zijn beurt als blijk voor de goede verstandhou ding een bosje bloemen aan me vrouw Van de Vorst aanbood. "We houden dat zelf niet alle maal bij", zei de burgemeester, die verheugd is met het feit dat de contacten tussen de gemeente en Van der Vorst goed zijn. "U zorgt jaarlijks voor een stukje werkgelegenheid met een onschul dig soort vermaak. Wij verstrek ken U een vergunning en u betaalt voor de standplaats". Namens de gemeente wenste Van der Munnik het echtpaar geluk met het 25-jarig jubileum. In de tent van de autoscooters werd het echtpaar door collega's en familie gefeliciteerd. Later on der het genot van een oliebol ver klaarde Van der Vorst. "Ach, ik zou er wel een boek over kunnen schrijven: 'De wereld trekt aan mij voorbij, gezien vanuit de kas sa van de carrousel'". Op zaterdag 5 augustus staat het kermisechtpaar uit Bergen op Zoom tijdens de braderie op het Havenplein in Sint-Annaland. Het Delta Overleg uit Goes, een overkoepelend orgaan van milieu organisaties, wijst aanvoer van zoet water op Tholen en St. Phi lipsland af. "Dit houdt een verar ming van de diversiteit aan levensgemeenschappen in." De introductie van gebiedsvreemd water leidt tot een verdergaande nivellering van de waterkwaliteit, aldus het Delta Overleg. Drie kwart van de oppervlakte van Ne derland wordt voor een zeker deel van de waterbehoefte voorzien van Rijnwater. Ten aanzien van de natuur op Tholen en St. Philipsland bete kent die nivellering concreet een extra verlies omdat zoet wateraan- voer een bedreiding vormt voor de ter plaatse nog voorkomende (in ternationaal zeldzame en daarom waardevolle brakwatermilieu's in het Delta-gebied. En dit terwijl de ecologische kwaliteit van het pol derwater al genoeg te wensen overlaat, voornamelijk door ver vuiling vanuit de landbouw. VERVOLG PAG. 5 De in Poortvliet op de boerderij 'de Zoete Rave' geboren J. van der Slikke is de schrijver van het nieu we vervolgverhaal, dat de titel Ei landbewoners heeft gekregen. Het handelt over de periode 1918-1944, van het einde van de Eerste Wereldoorlog tot aan de evacuatie van het eiland Tholen tijdens de TWeede Wereldoorlog. Het boerengezin Van der Linde - een gefingeerde naam - staat cen traal. Het leven van de individuele gezinsleden(vader, moeder en vier kinderen), de ontwikkelingen in de landbouw, de verhouding boer/arbeiders en de sfeer in het dorp worden uitgebreid beschre ven. Van der Slikke was zelf landbou- wer en had 22 bunder land op 13 plaatsen op Tholen. In 1941/1942 werkte hij als pionier in de Noordoostpolder en na de herver kaveling verhuisde de Poortvlietse boer zelf naar de nieuwe polder, waar hij 24 bunder land aan één stuk kreeg. Zijn jongste zoon zit inmiddels al weer vier jaar op de boerderij. Als makelaar in boer derijen blijft Van der Slikke sr. toch contacten met de landbouw onderhouden. Hij leest en reist veel en in de winter kreeg hij het idee om een verhaal te schrijven over zijn geboortestreek. Het resultaat daarvan leest u van af heden wekelijks in deze krant: Eilandbewoners, het nieuwe feuil leton in de Eendrachtbode. WON ING IIV RICHTING 4 I Zes hoofdingelanden zetten zich bij stemming over be zwaarschrift zoet water bui tenspel Veiling St. Annaland begint met kleinverpakking van aardappelen Per tobbe de onstuimige Oosterschelde in Ringrijden bij Vrij en Blij slaat prima aan Vlaggetjesdag in Stavenisse M.Ph. van der Weele erelid bij afscheid veilingbestuur Actie Tholen voor Polen le vert 1800 gulden en goederen op Zilveren Krabbenfoor in Ber gen op Zoom KNVB introduceert periode kampioen VRIENDELIJKE WOOR DEN ZIJN SLEUTELS DIE OP ELK SLOT PASSEN Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Veiling Sint-Annaland, woensdag 19 juli. Doré 1 59-74, Doré II 70, apart 51-75, bonken 27, drielingen 23-26, kriel 158-171; Lekkerlander gewone 61; Première gewone 35-45, bonken 46-48, drielingen 26, kriel 165-173; Gloria gewone 35-43, bonken 1 44-53, drielingen 26-28, kriel 168-183; Bintje gewo ne 35, bonken 50; Eigenheimer gewone 47-58, drielingen 12, kriel 25. Aanvoer 452 ton. Dinsdag 18 juli. Doré I 52-60, Do ré II 53, apart 46-60, bonken 22-24, drielingen 22-23, kriel 137-149; Lekkerlander gewone 52; Première gewone 37-43, bonken 46-48, drielingen 22, kriel 150; Gloria gewone 34-42, bonken I 43-54, drielingen 22, kriel 145-151; Eigenheimer gewone 48-62, drie lingen 12, kriel 20. Aanvoer 404 ton. Hogeschool Zeeland. De Hoge school Zeeland opent het acade misch jaar met een bijeenkomst op 7 september in Middelburg. Het thema is: het gezicht van de HZ in de jaren negentig. Spreker is o.a. CDA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer A.J. Kaland. Adrie Geluk overhandigt het van 211 handtekeningen voorziene bezwaarschrift aan dijkgraaf l.C. Hage. Jacob Mol en Arne Geluk(rechts) en griffier J.D. de Korteflinks) kijken toe. AUTOMATISERING P. Vineloolaan 12A 4611 AN Bergen op Zoom Tel. 01640 - 41087 MEESTERLIJK ONDERBOUWD. Advertentie LM. MTS Oude Tonge. Gedeputeerde staten van Zeeland reageren posi tief op het verzoek om een m.t.s. in Oude Tonge te plaatsen op het plan van scholen voortgezet on derwijs 1991-1993. De 12 zijn: woningstichting Beter Wonen, gemeente Sint- Philipsland, P.A. Snoep uit St. Annaland, J.C. Kot uit St. Phi lipsland, Delta Overleg uit Goes, H. van Westen uit Poortvliet, Pe ter A. Smits uit Oud-Vossemeer, A.L. Hage uit St. Annaland, A.C. Geluk uit Oud-Vossemeer, ge meente Tholen, J. Mol uit St. Maartensdijk en de groep van 211. "Met deze handtekeningenactie hopen we de mening van de zwij gende meerderheid in beeld te hebben gebracht", zei Adrie Ge luk uit St. Maartensdijk maan dagmiddag. Rond half vijf bood hij samen met Jacob Mol uit St. Maartensdijk en Arne Geluk uit St. Annaland in het Polderhuis aan dijkgraaf l.C. Hage en grif fier J.D. de Korte de handtekenin gen aan. Om vijf uur sloot de termijn om bezwaren in te dienen. Vrijdag, zaterdag en maandag wa ren de drie op pad geweest om op het gehele eiland Tholen handte keningen te verzamelen. "Ge meentebesturen en Beter Wonen hebben het altijd over het econo misch belang voor de streek, maar nu ze moeten betalen, haken ze af. Als eerste dienen ze bezwaar in en daarom laten we ons als boeren ook horen. Anders worden straks de bezwaarschriften van het ge bouwd goedgekeurd en moet de landbouw alles betalen", aldus Adrie Geluk. De dijkgraaf zei al eerder naar vo ren gebracht te hebben, dat de in woners van Tholen en St. Philipsland lauw bleven onder de plannen voor zoet water. "De me nigte zweeg. Ik heb er twee tele foontjes over gehad." Adrie Geluk was tróts op zijn 211 handtekeningen. "Enkel boeren, grote en kleine, onder wie een aantal hoofdingelanden. We ho pen met deze actie de enquete te hebben goedgemaakt." Het waterschap had een enquete voor het basisplan altijd afgewe zen omdat dan bij elk groot werk een enquete gehouden zou moe ten worden. "Bij een verfij ningsplan geldt de enquete echter wel", benadrukte dijkgraaf Hage. Adrie Geluk, Jacob Mol en Arne Geluk hebben zich op verschillen de vergaderingen van het water schap en de ZLM al kritisch geuit over de zoet waterplannen. Op de laatste vergadering van de ZLM- VERVOLG PAG. 5 in 't Vierkantje, tegenover St. Annastraat BERGEN OP ZOOM Tijdens de verbouwing gaat de verkoop van naaimachines door! Advertentie I.M. De Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland zou opheffing van de subsidieregeling winkelvoorzieningen in kleine plattelandskernen bijzonder be treuren. In een brief aan de minis ter van economische zaken uit de KvK daarover haar bezorgdheid. Midden- en Noord-Zeeland telt 22 gemeenten en in 15 daarvan zijn 26 kernen met maximaal 2 detail handelsvoorzieningen in de le vensmiddelensector. Nader uitgesplitst is er er sprake van 10 kernen met nog slechts 1 voorzie ning en 9 kernen die een dergelijke winkel volledig moeten ontberen. Het is voor de leefbaarheid van kernen een negatieve ontwikkeling als de laatste permanente winkel voorziening moet worden opgehe ven wegens het onvoldoende economische draagvlak, aldus de KvK. Tegen deze achtergrond meent de KvK dat een zekere on dersteuning van een dergelijke vestiging verantwoord is. Met klem wordt verzocht om het voor nemen tot afschaffing van de klei ne kernenregeling te heroverwegen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1