Affiche-wedstrijd Provinciale begroting 1990 Erehaag voor leraar in Vossemeer Gevonden en verloren Recreatie en toerisme Zeeuwse plantages overzee DE ALCOHOL CONTROLE IS HIER VERANDERD Weer cursus Vrouw en Werk Tentoonstelling over vleermuizen Flikweert weer terug bij Sloth Visserijdagen in Bruinisse Donderdag 13 juli 1989 Eind vorige week heeft het dagelijks bestuur van de provincie de begroting voor 1990 gepresenteerd. Hoe de provinciale mil joenen guldens worden besteed wordt per beleidsterrein aan geduid. Bezuinigingen Nieuwe uitgaven Verkenning PAK EVEN UW ZAKBOEKJE "IK BEN DE EERSTE UREN NIET TERUG, MAN," *De Redden 'Kofr Foto's bestellen Iedere automobilist kan nu onverwacht worden gecontroleerd en moet altijd blazea Verloren Gevonden ABDIJ Eindexamenleerlingen van mavo, havo en vwo met tekenen in hun eindexamenpakket kunnen meedoen aan de affiche-wedstrijd van het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen. Doel van de wedstrijd is door de affiches meer bekendheid te geven aan de fondsen, die allerlei culturele uitingen subsidiëren. Aanleiding is het vijftigjarig bestaan van het Prins Bernhard Fonds volgend jaar. Wanneer het Prins Bernhard Fonds en het Anjerfonds ter sprake komen, wordt nogal eens veronderteld, dat die instellingen zich bezighouden met de be scherming van bedreigde dier soorten. De fondsen hebben hiermee evenwel niets van doen. Zij stel len geld beschikbaar voor cul tuur, variërend van jeugdwerk tot monumentenzorg, maar ook cul turele wetenschap, beeldende kunst, toneel en ballet, musea, fotografie en film, muziek en let terkunde. Er zijn vijftien Anjerfondsen, die elk een eigen werkgebied heb ben. Dat komt erop neer, dat er per provincie een Anjerfonds is, maar de grote steden, Amster dam, Rotterdam en Den Haag, hebben een eigen fonds. Opzet van de wedstrijd is in een affiche duidelijk te maken op wel ke terreinen van de cultuur het Anjerfonds zoal werkzaam is. Het affiche moet gebruikt kunnen worden in de eigen provincie. Er moet dus relatie zijn met het Zeeuwse culturele leven. De naam "Anjerfonds Zeeland" moet in het affiche worden opge nomen. De afmetingen zijn 40 centimeter breed en 60 centimeter hoog. Het materiaalgebruik is vrij, on der de voorwaarde, dat het affi che tweedimensionaal wordt. Per Anjerfonds is een eerste en een tweede prijs beschikbaar. De eerste prijs bestaat uit een geld bedrag van driehonderd gulden, te besteden aan teken- of schil dermateriaal, foto-apparatuur, een meziekinstrument, een cur sus mime of welke culturele ui ting ook. De tweede prijs bedraagt 150 gulden, eveneens in de culturele sector te beste den. Uit de prijswinnaars per Anjer fonds wordt de hoofdprijs winnaar geselecteerd. De hoofd prijs is een volledig verzorgd lang weekeinde voor twee personen naar Parijs met onder meer een bezoek aan het Musée de l'Affiche. De inzendtermijn voor de affiches sluit op 10 januari 1990. Mee doen kan in schoolverband, maar ook individueel. Op school is nadere informatie over de wedstrijd verkrijgbaar bij de leraar of lerares tekenen. Ook bij het Prins Bernhard Fonds kun nen inlichtingen worden inge wonnen en wel op woensdag middagen tussen twee en vijf uur: telefoon 020-2330951 (Bernadette Leeuwenberg). De seizoensverlenging in Zeeland begint langzamerhand gestalte te krijgen, maar er is nog geen sprake van een belangrijke doorbraak naar andere doelgroepen op de toeristenmarkt. Dat schrijven gedeputeerde staten in de begrotingsbrief 1990. Met de andere doelgroepen wor- Het bedrijfsleven is als eerste ver den vooral bedoeld ouderen en jonge, tweepersoons-huishou dens. De belangrijkste groep toe risten wordt tot nu tot gevormd door gezinnen met kinderen. Gs schrijven de geringe belang stelling van senioren en jonge ge zinnen zonder kinderen toe aan het eenzijdige beeld, dat velen van Zeeland hebben: strand, zee en rust. Als andere oorzaak wordt genoemd te weinig ver scheidenheid en kwaliteit in het aanbod voor de toeristen. Hét imago van Zeeland kan wor den veranderd door gerichte mar keting in den lande te bedrijven. IEUWS antwoordelijk om een zo breed en goed mogelijk aanbod voor de toeristen in voor- en naseizoen te bewerkstelligen. Volgens gs moet een sterke wis selwerking ontstaan tussen de kust, de stranden, de deltawer ken en natuurgebieden aan de ene kant en verblijfsrecreatie, ho reca en elkweervoorzieningen aan de andere kant. Als voor beeld noemen gs de Zeelandbou levard: een lintstructuur met landschappelijke en natuurlijke elementen, sfeervolle rustpunten, badplaatsen, watersportattrac ties, appartementen en hotels.Hi Ook is uit de begroting te lezen hoe de provincie haar geld krijgt. Het grootste deel komt van het rijk, via het provinciefonds en via uitkeringen die voor een be paald doel worden bestemd, zo als de wegen, de ouderenzorg en het milieu. De uitkering uit het provincie fonds wordt voor 1990 geraamd op ruim 60 miljoen gulden. Voor alle provincies gezamenlijk is er ruim een miljard gulden. De opcenten op de motorrijtui genbelasting levert Zeeland ruim vijf miljoen gulden aan inkomsten op. Alle inwoners van Zeeland die motorrijtuigenbelasting betalen, moeten op die belasting opcen ten betalen: 18 procent van het totale bedrag komt ten goede aan de provincie. Gedeputeerde staten geven aan, dat ruim 1,4 miljoen gulden moet worden bezuinigd op het huidige beleid. Bedragen van 20 duizend gulden moeten worden bespaard op de waterrecreatiekrant, het provinciale advertentiebudget en door de opheffing van het mede delingenblad van de provinciale onderwijsraad. Twee ton moet worden opgebracht door een ho gere vergoeding (leges) te vragen voor provinciale vergunningen. Drie ton wordt verwacht aan te rugbetaling van achtergestelde leningen uit het werkgelegen- heidsfonds. Bedragen van een ton worden bespaard bij de Zeeuwse Bibliotheek, het Zeeuws studiefonds en door geen ledenbijdrage van f 1,25 meer te geven aan sportbonden. Bezuinigingen op personeelsge bied moeten worden gevonden bij provinciale waterstaat (twee 2,5 ton extra voor fietspadenfonds ton), de provinciale griffie (140 duizend gulden) en de provinciale planologische dienst (60 duizend gulden). Met de bezuinigde 1,4 miljoen gulden moeten nieuwe uitgaven worden bekostigd. Een ton wordt bestemd voor personeel op de bi bliobussen. Er is 30 duizend gul den voor kunst en cultuurbehoud en 60 duizend gulden voor edu catief sociaal-cultureel werk. De ouderenbonden kunnen ook op 60 duizend gulden rekenen en voor de geschiedschrijving wordt 13 duizend gulden uitgetrokken. Voor de aanleg van fietspaden komt 250 duizend gulden extra beschikbaar en drie ton wordt gestort in het toeristisch-recrea- tief ontwikkelingsfonds. Onder- In het stedelijk museum in Vlissingen is tot en met 20 augustus de tentoonstelling te zien "Vlissingen en de West". Deze expositie verhaalt over het belang voor Zeeland en Vlissingen in het bijzonder van de Westindische Compagnie. De WIC onderscheidde zich van de Verenigde Oostindische Compag nie doordat men zelf plantages exploiteerde en de produkten naar Ne derland bracht voor eventuele verdere bewerking. zoek naar de toekomstverken ning van Zeeland vergt een ton en hetzelfde bedrag is nodig voor onder meer de waterhuishou ding, de gebiedsgerichte benade ring Kanaalzone en het provinciaal plan baggerspecie. Voor de stichting Medisch cen trum Hulst wordt een ton apart gelegd en bedragen van drie ton en vier ton zijn er voor respectie velijk de Zeeuwse museumstich ting en voor de stads- en dorpsvernieuwing. Voor de huisvesting van provin ciale diensten wordt 4,5 ton ge reserveerd en voor het opknap pen van de gevel van het gebouw van provinciale waterstaat 2,5 ton. Dit jaar hebben provinciale staten De VOC was vooral gericht op het puur handel drijven, waartoe men zgn. factorijen oprichtte. De WIC had het idee van de plan tages min of meer afgekeken van de Portugezen, nadat men die een pak slaag had gegeven in het gebied dat nu Brazilië heet. De Zeeuwen gingen in het Caraï- de hoofdlijnen uitgezet voor de toekomst van Zeeland. Zij deden dat aan de hand van de strategi sche verkenning, die gedeputeer de staten hadden opgesteld. Uitgangspunten zijn terugdrin gen/voorkomen van achteruit gang in het aantal inwoners, behouden/versterken van Zee land als open, schoon en groen gebied en per regio een eigen ontwikkeling. Gs stellen in de begrotingsbrief, dat de doelstelling "Zeeland moet schoon blijven" een con creet en actief milieubeleid vergt. Daarom wordt volgend jaar aan provinciale staten een milieuplan aangeboden. Overbodig autoge bruik kan worden voorkomen door het openbaar vervoer en het fietsverkeer te bevorderen. Op de Zeelandboulevard - de rou te via de westelijke deltadam- men - moeten natuur en recreatie worden versterkt. Scheiding van de verschillende elementen moet door zonering worden bereikt. Gs willen met de daarvoor in aanmerking komende gemeenten gaan praten over een bedrijven terrein voor lichte industrie (high tech) en dienstverlenende be drijven. De begrotingsbrief - met een toe lichting op het provinciale beleid voor 1990 - is voor f 7,75 te koop bij het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9, post bus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. De volledige be groting is aan hetzelfde adres verkrijgbaar voor f 27,60 bisch gebied aan de slag, vooral langs de rivieren, in Suriname, Essquibo en Demerary. De verwerking en de verhande ling van de produkten gebeurde in Amsterdam. Een probleem was het vinden van voldoende arbeidskrachten. De Europeanen bleken minder geschikt voor het verrichten van zware arbeid in de tropen, van daar dat men begon slaven uit Afrika naar de West te brengen. Dit gebeurde vanuit forten die de VOC had veroverd op de Portuge zen aan de Afrikaanse westkust Zo werd de slavenhandel een be langrijke inkomstenbron voor de WIC, evenals trouwens de kaap vaart waarbij Middelburgse en Vlissingse reders zich allerminst onbetuigd lieten. Toen aan het eind van de 18e eeuw de WIC ophield te bestaan verdwenen ook de slavenhandel en de kaapvaart. De Zeeuwse economie - voor een belangrijk deel gestoeld op deze moreel niet al te hoogstaande activiteiten - kreeg een zware klap. Amster dam kwam er beter vanaf want de verwerking van de produkten uit het Caraibisch gebied bleef daar doorgaan. Wie geïnteresseerd is in deze epi sode van de Zeeuwse maritieme geschiedenis moet beslist eens een kijkje gaan nemen in het ste delijk museum in Vlissingen. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland- Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Wekelijks vast programma SLOTH tel. 01660-4004 Ether 106.5 Mhz/FM, kabel 89.9 Mhz. donderdag: 18.00-19.30 uur Rondom 60 19.30-20.30 uur Sloth'jes vrijdag: 14.00-15.30 uur Door de wereld gaat een woord 15.30-17.00 uur De verjaardagskalender 17.00-18.00 uur Vliegende Schijven 18.00-19.30 uur Weekend voor de deur 19.30-20.30 uur Gospelprogramma er is hoop zaterdag: 11.00-12.00 uur Music Machine 12.00-12.30 uur Ditjes en Datjes 12.30-14.00 uur Sloth Accent 14.00-16.00 uur De Verzoekhoek 16.00-17.30 uur Hak op de Tak show 17.30-18.30 uur Op de Tribune sportprogr. zondag: 11.30-14.30 uur De Zevensprong 14.30-15.30 uur Bloemendaalse Radiogem. 15.30-16.30 uur 1 Uur Jan 16.30-18.00 uur Goed Zeeuws, goed rond 18.00-19.00 uur In vogelvlucht 19.00-20.00 uur Viva La Musica 20.00-21.00 uur Dienst Thoolse Kerken maandag: 18.00-19.00 uur Breng eens een zonnetje 19.00-20.00 uur Maandagavondmatinee sportflitsen 20.00-21.00 uur Country muziek dinsdag: 18.00-19.30 uur Muziek uit vervlogen tijden 19.30-21.30 uur Dubbel zout woensdag: 14.30-15.30 uur Er is een brug chr. koren 15.30-16.00 uur Boeklezing voor blinden 16.00-18.00 uur Goud en oud 18.00-19.00 uur Aan het diner 19.00-20.00 uur Muzikale mengelmoes 20.00-21.30 uur City Dance Club 21.30-23.00 uur Tandem Vrouw en Werk Zeeland gaat bin nenkort beginnen met de cursus Vrouw en Werk. De cursus is be doeld voor vrouwen die nooit bui tenshuis hebben gewerkt of voor vrouwen die al een tijd geen be taalde baan meer hebben gehad. De cursus is een oriëntatie op werk en opleiding. Wat kunt u, wat wilt u en wat moet u er nog voor doen. Het geeft informatie over beroepen, opleidingen, solli citatie, arbeidsrecht enz. De oplei ding is gratis en er is kinderopvang. De chiroptera, het enige zoogdier dat kan vliegen, daarover kan men op de tentoonstelling in Kla verveldenhof te Bergen op Zoom veel leren. Achter die Latijnse naam gaat de vleermuis schuil, een diertje waarvan er op de we reld 2000 soorten zijn. De ten toonstelling bestaat uit materiaal van het Rijks Instituut voor Na tuurlijke Historie uit Leiden. Er is iets te zien over de vliegtechniek van de vleermuis, die heel anders is dan die van de vogel. Verder ziet men de achtergrond van de zg. sonar- of de echo locatie die de vleermuis heeft. De vleermuis is door de wet beschermd, maar toch neemt het aantal af. Dat komt ondermeer door het gebruik van insecticiden het feit dat Ne derland te schoon wordt: alle ver borgen hoekjes zoals in oude boerderijen, kerken enz. verdwij nen. Tot 1 september kan men te recht in Klaverveldenhof. Deze vroegere jeugdherberg is gemak kelijk te bereiken als men in de buurt van ziekenhuis Lievensberg door het tunneltje gaat richting Klaverveldenweg 25. De tentoonstellingsruimte is elke dag van 13.00 tot 16.00 uur geo pend, behalve op zaterdag en maandag. Naast de vleermuis wordt er nog een expositie georganiseerd door het R.I.V.M. (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieuhygië ne). Een belangrijk onderwerp af val, wordt aan de hand van veel foto-materiaal belicht. De bezoe ker leert dat hij of zij (elke Neder lander) goed is voor zo'n 290 kg. afval per jaar. De vorm van inza melen en transport is te zien en ook het kostenplaatje wordt de kijker voor ogen gehouden. verkondigde mevrouw van Stra len. En zij verdween. Da's niet zo gezellig, dacht hij. Maar 't is een zelfstandige tante. Toch was zij binnen een uur te rug. Stralend! "Ik had een oogje op een heel apart montuur, 'k Had het giste ren gezien bij OPTICIEN VAN MIL. 't Was er nog en 't stond me ge weldig. Ze zetten er straks de nieuwe glazen in. Die waren in voorraad. Dan haal ik 'm. En dan zie je 'm wel. Ik ben er jonger en knapper door....!" En toen begon mijnheer van Stralen te stralen. ARN. van MIL Bergen op zoom WOUWSESTRAAT 8 Advertentie LM. M ilt u een in de E.B. gepubli ceerde foto graag zelf hebben? I)at kan, als het om foto's van onze eigen redactie gaat. Bel of schrijf naar Kendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG Sint Anna- land. tel. 01665-2751 en u krijgt uw foto-herinnering thuis. Dhr. J.J. Flikweert uit Tholen is weer terug bij de lokale omroep. Hij maakte deel uit van het Sloth- actua-team, waarvan de kern na de perikelen in het bestuur en het ontslag van verschillende mede werkers opstapte. Flikweert was toen de enige die op een ultima tum van de toenmalige voorzitter C.A. Burgers en secretaris penningmeester P. Heijndermans reageerde. Hij wilde deze vorm van vrijetijdsbesteding graag blij ven doen, maar schortte zijn acti viteiten toch op. Flikweert is nu weer aan de slag gegaan. Sloth kon de versterking van de leraar van Ter Tolne goed gebruiken. Met een ander lid van het vroegere Sloth-actua-team, mevr. G. Boelhouwers-Stigter, zijn nog gesprekken gaande, aldus Sloth- woordvoerder P. Heijndermans. Hij heeft het gemeentebestuur in gelicht over de stand van zaken. Een werkgroep is bezig om orde op zaken te stellen. Er wordt on der meer voorgesteld om een coördinator te benoemen. Na de vakantie kan de stichtingsraad de voorstellen bespreken en beslissin gen nemen. THOLEN 15, 22 en 29 jul Stadswandeling, 19 u., rest. Zeeland 18 jul Circus Holiday, 16 en 20 u. evenemententerrein SINT-ANNALAND t/m 30 sept Boerderij en platte land, De Meestoof di t/m za 15-17 u. 15 jul Rondritten paardenkoets en ringsteken, speeltuinver. Vrij en Blij SINT-MAARTENSDIJK Elke woensdagmiddag vakan- tiespelen voor de jeugd (6 tot 12j.),Haestinge 15 jul Wielerronde, Sportlaan 22 t/m 30 jul tennistournooi op De Muye 29 jul Braderie SCHERPENISSE 15 jul Tobbedansen bij de Zeester 26 jul Touwtrekwedstrijden tussen Thoolse campings, strandje Go- rishoek, 14 u. 29 jul Wedstrijd sterkste man/vrouw van de campings, Go- rishoek 13 u. BERGEN OP ZOOM t/m 1 sept. Tentoonst. over vleer muizen en over afval, Klavervel denhof, di t/m vr en zo 13-16 u. t/m 3 sept. Expos, schilderijen op plexiglas, Markiezenhof t/m 23 jul Expos, krissen en teke ningen, Markiezenhof film film film ROXY 1: Roadhouse - a.l., do, ma, di en wo 14 en 20.15 u., vr en zal4, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. ROXY 2: The accused - a.l., do, ma, di en wo 20 u., vr, za en zol9 en 21.30 u. My stepmother is an alien - a.l., do, vr, ma, di en wol4 u., zo 14 en 16.30 u. CINEMACTUEEL 1: Police aca demy 6 - a.l., do t/m za en ma t/m wo 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Licence to kill - a.l., ma t/m vr 14, 18.45 en 21.30 u„ zo 13.45, 16.15, 18.45 en 21.30 u. za 14, 18.45, 21. en 22 u. CINEMACTUEEL 3: The naked gun - a.l., do en vr, ma t/m wo 19 en 21.30 u., za 19 u., zo 16.30, 19 en 21.30 u. Taran en de toverketel - a.l., dag 14 u. Leerlingen van de School met de Bijbel te Oud-Vossemeer vormden 30 juni bij de N.H. Kerk een ere haag voor hun leraar Kees van Beusekom, die zijn jawoord gaf aan Linda Bevelander. De bruidsstoet trok grote belangstel ling. Meester Van Beusekom is drie jaar op de Oud-Vossemeerse prot. chr. basisschool werkzaam in de groepen 3 t/m 5. Het huwe lijk werd kerkelijk bevestigd en in gezegend door de hervormde predikant ds. A.J. de Kieviet. Als teksten gebruikte hij Prediker 4:12b en Johannis 2:2. De kinde ren zongen het bruidspaar Gezang 367:1 en 2 toe. Organist was dhr. G Droogers. Na de dienst gingen alle leerlingen naar de kinderre ceptie in de Gouden Leeuw te Scherpenisse. (Fotografie Foto Tholen). Opgave verloren en gevonden voorwerpen van de periode 9 juni tot 10 juli. Inlichtingen bij het groepsbureau van de rijkspolitie, Hofstraat, Tholen, tel: 01660 - 3750. Sieraden: Gouden ketting met sterrenbeeld leeuw, leren halsketting met 5 le ren riempjes, gouden armband, gouden ring inscriptie..oktober '88. Horloges: Kinderhorloge merk Flik Flak, met rose band, dameshorloge Sei ko met zwarte plaat. Portemonnees: Damesportemonnee, kleur blauw met inhoud, bruine portemonnee met inhoud, zgn. Billfold porte monnee, kleur zwart, rode porte monnee van Rode Kruis, leren zwarte damesportemonnee. Kleding/diversen: Rode helm merk Laser MX, ped del bestaand uit twee delen, voor ste stuk van blokfluit, 2 zilveren medailles. Sieraden: Schakelarmband. Horloges: Doublé-kleurige horloge. Kleding en diversen: Surfzwaard met blauwe knop en een afdekplaat. Vandaag, morgen en zaterdag worden in Bruinisse de Visserijda gen gehouden. Burgemeester T.C. Hekman verricht vanmiddag om twee uur de officiële opening, waarna er verschillende attracties beginnen. Zo is er donderdaga vond om acht uur in het N.H. ver enigingsgebouw een vertoning van drie nostalgische visserijfilms. Vrijdag is er braderie, 's middags om twee uur een rolschaatsshow, 's avonds om zeven uur een mu- ziekshow met Juliana en Johan Friso uit Middelburg, die zaterdag meedoen aan het wereldmuziek concours te Kerkrade. Om half negen treedt de volksdansgroep Nehalennia op. Zaterdag wordt de braderie voort gezet, maar is er voor de derde -Hceer een maritieme bedrijfspre sentatie op het havenplateau. Men kan kennismaken met het oude handwerk als netten boeten en garnalen pellen. Tevens zal in een presentatie alles wat groeit en bloeit in de Oosterschelde worden tentoongesteld. Zaterdagmiddag om half twee kan men gratis inschepen voor de grootse vlootshow. Aan boord gaat in elk geval de muziekvereni ging Nu met Hope/Oefening en Uitspanning. Om drie uur is er nog een de monstratie van karate en andere verdedigingssporten. Men kan zich tegoed doen aan mosselen en verder bieden de bra derie en de kermis nog allerlei mo gelijkheden voor vermaak.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 7