Zeven Dorpentocht vanuit Vossemeer schot in de roos met 267 wandelaars GGD wordt gemeenschappelijke gezondheidsdienst in Zeeland Henk Westerlaken wint halve marathon Wisselexpositie Waddengebied in Visserijmuseum Bruinisse Voorbereiding op de Vierdaagse van Nijmegen Hardloper Gemeenteraden beslissen over wijziging regeling 25 jaar kermis in de smalstad 13de Vossenberg prestatieloop DE EENDRACHTBODE Donderdag 13 juli 1989 De première van de Zeven Dorpentocht is zaterdag een klinkend succes geworden met 267 deelnemers. De grote afstanden waren het meest in trek bij de wande laars, die de Thoolse tocht als een goede voorbereiding op de grote evenementen in Apeldoorn en Nijmegen zagen. Oliebollen voor ambtenaren Foto's bestellen Overnacht Door het Bosje Vakantie Preventie A IDS-campagne De halve marathon in Oud-Vossemeer is zaterdag ge wonnen door Henk Westerlaken uit St. Maartensdijk. Hij bleef zijn dorpsgenoot en Thoolse sportman van het jaar Wim van Dijke ruim drie minuten voor. Eerste dame 15 km Jeugd Tot half september De gevolgen van eb en vloed, de variatie aan planten en vogels, de zeehonden én de gevaren die het Waddengebied bedreigen. Het komt allemaal aan de orde op de wisseltentoonstelling Het Internationale Waddengebied. Een tentoonstelling die tot half septem ber is te zien in het Visserijmuseum aan de Molenstraat 44 te Bruinisse. Haring Mosselriek Rode Kruis Op de 50 km waren maar liefst 129 deelnemers, de 25 km 82. Dat is bijzonder goed als men weet, dat men in Halsteren en Steenber gen al blij is met 60 tot 70 deelne mers op deze afstanden. Van Tholen en St. Philipsland kwam op deze afstanden slechts 10% van de lopers in Oud-Vossemeer aan de start. Het merendeel was geoefende wandelaars. Zij wilden zich voorbereiden op de Vierdaag se van Apeldoorn(deze week) of die van Nijmegen(volgende Vandaag, donderdag, tracteert kermisexploitant P. van der Vorst uit Bergen op Zoom de Thoolse gemeente-ambtenaren op 100 olie bollen. Dit wegens het feit dat hij deze zomer voor de 25ste keer met zijn attracties in St. Maartensdijk staat. Van der Vorst stelde de ge meente deze week op de hoogte van zijn voornemen een rondje oliebollen te geven. "Eerst wilden ze het niet geloven, dat ik hier al 25 jaar kom. Ze zijn het uit gaan zoeken en het klopte." Van der Vorst zegt, dat hij wel een boek zou kunnen schrijven over zijn standplaats Smurdiek. Hij begon op de haven met een zweef molen, later verhuisde hij naar de Markt. "Ik heb hier van alles meegemaakt. Twee jaar geleden stond hier een bouwkeet. Ook kwam ik eens hier toen de Markt een grote puinhoop was wegens reconstructie van de bestrating." Van der Vorst houdt zich strikt aan de regels van de gemeente Tholen. "Zaterdagavond twaalf uur is het afgelopen. De mensen die ik inhuur, weten dat ook, maar het is ook wel eens voorge komen dat ze op de Haven de botsautootjes op zondag afbra ken. De volgende dag werd ik wel bij de burgemeester op het matje geroepen." Dit gebeurt niet meer of anders is het afgelopen, werd Van der Vorst gezegd. De exploitant zegt over zijn stand plaats: "25 jaar met min of meer succes, want ik kom hier om wat te verdienen. Vroeger dacht ieder een dat we een stelletje zigeuners waren en nu staan ze op ons te wachten." Wilt u een in de E.B. gepubli ceerde foto graag zelf hebben? Dat kan, als het om foto's van onze eigen redactie gaat. Bel of schrijf naar Kendrachthode, Postbus 5, 4697 7X1 Sint Anna- land. tel. 01665-2752 en u krijgt u» foto-herinnering thuis. week). Bijvoorbeeld mevr. E. v.d. Vlies-van Dijke uit St. Philips land, die aan beide tochten mee doet. Op de 50 km was ook de Thoolse burgemeester H.A. van der Mun- nik present, die de hele tocht uit liep en bijzonder enthousiast was. De wandelaars konden om half negen bij café de Hoop aan de Ring in Oud-Vossemeer vertrek ken, maar om kwart over zeven was de eerste uit het Belgische Merksem al present. Eén deelne mer die in Tholen had overnacht om 's morgens vroeg te kunnen starten, kwam tot de ontdekking dat pas om half tien een bus van Tholen naar Oud-Vossemeer ging. Dan zou hij te laat zijn, zodat de hotelhouder hem per auto naar het startbureau bracht. Eén man legde de 50 km per rolstoel af. Hij was heel enthousi ast. In Tholen kreeg hij een stukje alternatieve route in verband met trapjes. Slechts twee dames uit Tholen moesten de strijd voortijdig opge ven. De blarenprikkers hadden weinig te doen. Op de 50 km waren er deelnemers uit de Belgische plaatsen Deurne, Eekeren en Kalmthout, verder uit Leimuiden, Leiden, Den Haag, Utrecht, Zeist, Waddinxveen, Genderen, Driebergen, Zoeter- meer, Hardinxveld, Berkel en Ro denrijs en Pijnacker, naast de Thoolse wandelaars en lopers uit Oud-Vossemeer, St. Maartensdijk, Tholen en St. Philipsland. Enkele Duitsers die op camping de Pluimpot bij Scherpenisse logeer den, deden ook mee aan de 50 km. Verder waren er nog wande laars uit overig Zeeland en uit West-Brabant. Mensen die vroeger de Mossel- en Dorpentocht van de Thoolse Wandelunie(TWU) hadden gelo pen, waren zeer te spreken over de route. Ze kwamen bijvoorbeeld voor het eerst in het Thoolse Bos je en vroeger werd steeds de pro vinciale weg aangehouden. Nu juist niet. "Anders laat je het mooiste gedeelte van het eiland weg", aldus voorzitter Jos Hom mel van de activiteitencommissie van de voetbalvereniging Vosmeer, die dit wandelevenement organiseerde. Initiatiefnemer was De meeste deelnemers aan de Zeven Dorpentocht hadden er flink de pas in, maar Dies Po- tappel uit St. Maartensdijk liep zaterdag 50 km hard. Hij deed er 3.50 uur over. Onder weg waren er verschillende punten waar de lopers even konden uitblazen. Diverse horeca-etablissementen fun geerden als controlepost, zo dat men daar wat kon eten en drinken. t Leo Havermans Jzn., die ook deel uitmaakt van de activiteitencom missie, samen met Johan van Meer en Toon Brusselaars. Zij kregen veel waardering voor hun inzet, waardoor de 24-jarige traditie van de Mossel- en Dor pentocht van de TWU, die in 1983 haar laatste editie beleefde, werd voortgezet. Iedereen was vol lof over de dui delijk met pijlen(wit met een oranje stip) aangegeven route. Die waren vrijdag aangebracht, maar in Stavenisse waren vanaf de Stoofdijk bij café Smits tot aan de Kerkstraat zaterdagmorgen alle pijlen weg. Ze moesten opnieuw geschilderd worden. De gehele 50 km route was vrijdag al door een vrouw uit Yerseke ge lopen, die zaterdag verhinderd was. Dat bleek een goede generale repetitie voor de organisatoren. Was de deelname op de grote af standen boven verwachting, op de 15 km(14 lopers), 10 km(35 wan delaars) en 5 km(7 deelnemers) stelde de animo teleur. De organi satoren schreven dit o.a. toe aan de vakantie van scholen en vereni gingen. Het totale evenement achtte men echter beslist voor her haling vatbaar. Toen om acht uur zaterdagavond de laatste deelne mers van de 50 km binnenkwa men, kon men op een bijzonder geslaagde Zeven Dorpentocht te rugzien. Voor het startbureau, de controle posten, volgauto's en verzor- gingsposten had de activiteitencommissie van de v.v. Vosmeer medewerking van zo'n 40 vrijwilligers. Burgemeester Van der Munnik in de Langeweg te Scherpenisse, heel serieus bezig aan de 50 km van de Zeven Dorpentocht. Hij kreeg een herinneringstegel, evenals alle an dere deelnemers aan de 50 en 25 km. De lopers op de 5, 10 en 15 km ontvingen een medaille. Oud-Vossemeerse deelnemers aan de Zeven Dorpentocht op de Westkerk seweg bij Scherpenisse. Cato Havermans-Etiënne, Jo de Klerk-Etiënne, Piet Hommel, Leo Haverman Jzn. en Leo Havermans Czn. bereiden zich met de 50 km route voor op de Vierdaagse in Nijmegen. Aan de raden van de deelnemende Zeeuwse gemeenten is het ont werp van de gewijzigde gemeen schappelijke regeling voor de GGD aangeboden met het ver zoek om een positief besluit te nemen. Ingevolge de regels in de huidige gemeenschappelijke regeling, die bij deze aanpassing van toepas sing zijn, dient tenminste twee derde van het aantal gemeenten in te stemmen met wijziging. In de vergadering van 24 september a.s. hoopt het algemeen bestuur vast te kunnen stellen dat deze meer derheid gevormd is, waarna de resterende maanden van het jaar benut kunnen worden voor de goedkeuringsprocedure bij Gede puteerde Staten. Bij de wijziging van de gemeen schappelijke regeling vallen voor al die onderdelen op, die als ge volg van de wet Collectieve Pre ventie Volksgezondheid zijn ver werkt, met name met betrekking tot de taakstelling, de taakuitoe fening en de daarbij in te brengen deskundigheid. In het vooroverleg hebben de ge meenten reeds de mogelijkheid gehad - en daarvan ook op grote schaal (regionaal) gebruik ge maakt - om hun inbreng te heb ben in het concept. Bij goedkeu ring vanwege Gedeputeerde Sta ten heeft de GGD-Zeeland, vijf jaar na oprichting, een up-to-date afgebakend takengebied, uitge breider dan nu en op dat moment ook formeel een gewijzigde naam: de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Met de afsluiting van de kader training voor begeleiders van ge heugencursussen in Middelburg is de eerste fase van het project "Beter omgaan met het geheu gen" afgesloten. Zeeland be schikt nu over 13 educatieve wer kers c.q. onderwijsgevenden, di,e een korte maar intensieve basis scholing hebben gehad met het oog op het begeleiden van een ge heugencursus. Deze cursus gaat in het najaar op diverse plaatsen in Zeeland van start. De verant woordelijkheid ligt bij plaatselij ke educatieve instellingen voor gecoördineerd ouderenwerk. De afdeling GVO van de GGD, die het initiatief nam voor dit pro ject, vervult ook in en tijdens de voorbereiding van de cursussen nog enige coördinerende en on dersteunende taken. Tijdens de uitvoering kan men eventueel voor consultatie terugvallen op een provinciaal begeleidings groepje, waarin naast het RI AGG, de stichting Zeeland (con sulent ouderenwerk) en het Zeeuwse Steunpunt Volwassenen educatie, ook de GGD parti cipeert. In de zomerperiode gaat een Vei lig Vrijen-campagne van start, die vooral jongeren wil confronteren meit hun excuses (smoezen) om niet veilig te vrijen. De campagne beslaat uit een serie affiches, ad- verl enties in jongerenbladen, een brochure op meer dan 6500 distri butiepunten en spots op de radio en in de bioscoop. Jonge volwassenen lopen een po tentieel risico op besmetting met het aids-virus of een andere geslachtsziekte. Uit het aantal geslachtsziekten in deze leeftijds groep blijkt dat jonge volwasse nen regelmatig van sex-partner De halve mararathon was een nieuw onderdeel van de dertiende uitgave van de Vossenberg presta tieloop, een initiatief van de acti viteitencommissie van voetbalvereniging Vosmeer. Nieuw was bovendien, dat het een stratenloop was en geen loopeve nement op en langs de sport velden. De deelname viel flink tegen, want tegenover de 116 lopers vorig jaar, stonden er nu maar een 50tal mensen. De gelijktijdige organisa tie van de Zeven Dorpentocht was hier mede debet aan. De prestatie loop was wel 's middags vanaf de Ring bij café de Hoop, maar de lange afstandslopers waren toen nog volop aan hun 50 km bezig. Bij de halve marathon deed Rien Tholenaar uit Oud-Vossemeer voor het eerst mee in wedstrijd verband. Zijn tijd was 1.44.19 u. Nel Stoffels uit Tholen was de eer ste dame in haar eerste halve ma rathon met een prima tijd van 1.55.18 u. Winnaar Henk Westerlaken deed er 1.18.18 u over, Wim Van Dijke had 1.21.50 nodig. 3. dhr. Gaa- keer, Tholen 1.23.52 u 4. Ad v.d. Watering, Halsteren 1.24.14 u 5. Jaap Geuze, St. Maartensdijk 1.25.54 u. Dhr. van Dijke uit Tho len liet 1.31.04 u afdrukken en Rob Schmidt uit Tholen 1.51.00 u. Alle deelnemers aan deze eerste halve marathon in Oud-Vossemeer ontvingen een herinneringstegel. Traditioneel waren de 15, 10, 5 en 1-2 km bij de Vossenberg presta tieloop. P. Nuyten uit Steenbergen zegevierde in 1.02.51 u op de 15 km 2. Dhr. van Caam, Steenber gen 1.04.37 u 3. J. v.d. Berg, Steen bergen 1.12.18 u 4. Carla v.d. Zande, Tholen 1.13.22 u 5. K.M. Saris, Stavenisse 1.13.22 u 6. mevr. Potappel, St. Maartensdijk 1.17.21 u. Sjaak Goovers uit Halsteren won de 10 km in 38.39 min. 2. Nico van Wensvee, Steenbergen 40.42 min 3. Flip Timmermans, Olym- pia Halsteren 44.19 min 6. Fred Hommel, Oud-Vossemeer 46.32 min 9. Jack Hommel, Vossemeer 51.07 min 10. Verhees, Oud-Vossemeer min 14. Erik Capelle, Vossemeer 54.32 min. Oud- Frans 53.05 Oud- Op de 5 km zegevierde Serge Lie- vens uit Halsteren in 19.12 min. De jeugd van v.v. Vosmeer, Jeffry Geuze, Albert v.d. Klundert, Cor- né van Tilbeurgh en Jonno Hoek kwam gelijk over de streep in 52 minuten. Op de 1-2 km won Patrick Vlegers bij de jongens en Monique Dorst bij de meisjes. De 13de Vossenberg prestatieloop werd geleid door P. Etiënne, die medewerking kreeg van de atle- tiekclub Olympia uit Halsteren. De wisseltentoonstelling is samen gesteld door de Landelijke Vereni ging tot Behoud van de Waddenzee. Ze bestaat uit twaalf panelen waarop door middel van foto's en teksten in formatie wordt gegeven over de flora en fauna van het Waddengebied. Ook wordt stil gestaan bij de verontreini gingen die het gebied bedreigen en de acties ten behoeve van het milieu die er plaats vonden. Bruinisse is de eni ge plaats op Schouwen-Duiveland waar de wisseltentoonstelling is te zien. Behalve de tentoonstelling over het Naast de wisseltentoonstelling scheepsmotor het Bruse Visserijmuseum ook scheepsmodellen en bijvoorbeeld een oude Waddengebied is in het Visserijmu seum natuurlijk, ook de gebruikelijke collectie te bezichtigen. Een overzicht* van de mossel-, oester- en kokkel vangst in Zeeland die begon toen in de zestiende eeuw de haring uit de Zeeuwse wateren verdween. Sinds die tijd was en is Bruinisse een be langrijke vissersplaats. In het Visserijimuseum herleeft het verleden van het. vissersdorp. Onder andere door foto'is van de stormramp die Bruinisse in 1911 teisterde. Van de 150 schepen, d ie toen in de haven lagen, bleven er maar negen op hun plaats. De meeste werden door de storm kapot gesl agen tegen de dijk van Anna Jacobupolder. Een ramp voor het dorp waair toen al een derde van de bevolking lleefde van de visse rij. Maar ook de her innering aan goede tijden wordt in het Visserijmuseum levend gehouden. Foto's van alle as pecten van de mossel- en oester vangst. Grote en klleine modellen van mosselkotters en zelfs van de comple te vissershaven zoals die voor 1953 in Bruinisse was. Een collectie schelpen en zeedieren laat zien wat zoal nog meer in de vissersnetten terecht komt behalve mosselen en oesters. Dat kunnen ook eeuwenoude dingen zijn zoals blijkt uit het bekkenfragment van een mammoet dat door de mos- selkotter Bru 12 we rd opgehaald voor de Zeeuwse kust. Een Kromhout miotor uit 1929 en oude vissersattributen zoals een mos selriek, handkor, hamdrijf en diepte lood herinneren eraan dat men vroe ger op een heel andere manier werkte dan de tegenwoordi ge vissers. Hoe het tegenwoordig ga at is te zien op een videofilm die wordt vertoond in de bibliotheek die in hetzelfde ge bouw is ondergebracht als het Visse rijmuseum. De film is alleen te zien op de uren dat de bibliotheek niet is geopend voor het uit lenen van boe ken. Het Visserijmuseunri is geopend op werkdagen van 13.00 Itot 16.00 uur. In de maand september, die is uitgeroe pen tot Zeeland Culfuurmaand, is het museum ook op zaterdag ge opend van 13.00 tot 117.00 uur. Men vindt het Visserijmuseum in het pand De Zaete aan die Molenstraat 44. Hetzelfde gebouw waarin ook de bibliotheek en de VVV zijn onderge bracht. verwisselen, zonder dat ze daarbij veilig vrijen. Binnen een relatie zijn ze monogaam, maar er is vaak een opeenvolging van "vaste" relaties. Welke smoezen worden er vaak gebruikt om niet veilig te vrijen? Het uiterlijk speelt een belangrijke rol. Ziet een jongen of meisje er aantrek kelijk en goed verzorgd uit, dan is de gedachte aan een mogelijk besmettingsrisico snel verdwenen. Het vooroordeel dat aids enkel in Amsterdam of andere grote ste den voorkomt, is ook zeer hard nekkig aanwezig en een ook in Zeeland veel gehoorde (en onte rechte) smoes, aldus de GGD. De GGD zal zoveel mogelijk het nieuwe voorlichtingsmateriaal verspreiden en onder de aandacht brengen van de Zeeuwse bevol king want hoewel aids bij velen alweer "uit" is, is de verspreiding nog zéér "in". Folders en posters van de nieuwe campagne zijn gra tis bij de GGD te verkrijgen. De wet Geneeskundige Hulpverle ning bij Rampen (WGHR), waar van de invoering door diverse af stemmingsproblemen ruim een jaar later wordt verwacht dan gepland (nu per 1-1-1990), zal het formele kader aanbrengen binnen de geneeskundige hulpverlening sorganisatie in buitengewone om standigheden. Op basis van deze wet kunnen ook financiële ver plichtingen terzake van de ram penhulpverlening worden vergoed door het Rijk. Vooruitlopende op het inwerkingtreden van de wet GHR, hebben GGD' en diverse activiteiten met betrekking tot het voorbereiden, opbouwen en in standhouden van een geneeskun dige organisatie voor grootschali ge ongevallen en rampen in gang gezet. De financiering van deze activiteiten vorid tot 1 januari 1988 zijn grondslag in de "inci dentele bijdrageregeling genees kundige hulpverlening bij ram pen" (stert 1987, 23). Het kabinet heeft deze regeling onlangs op nieuw en in aangepaste vorm m.b.t. vergoedingen vastgesteld. De interim-bijdrageregeling strekt tot het regelen van de financiering van bovengenoemde activiteiten vanaf 1 januari 1988 tot aan het moment van inwerkingtreding van de op basis van de WGHR tot stand gekomen "Financieringsregeling- AM vB" Om deze redenen zal het besluit terugwerken tot 1 januari 1988. Het concept interim bijdrageregeling regelt tevens de door het Rijk beschikbaar te stel len bijdragen aan het Rode Kruis. Het hierop betrekking hebbende artikel 3, eerste lid, onderdeel e - zal terugwerken tot 1 januari 1989. Als gevolg hiervan zullen nu daadwerkelijk afspraken kun nen worden gemaakt met de lei ding van het Rode Kruis Korps in Zeeland. Diverse oefen- en oplei- dingskosten kunnen worden ver goed en ook wordt een begin ge maakt met het beschikbaar stellen van geneeskundige hulpverle ningsmaterialen, zowel in Noord en Midden-Zeeland, als in Zeeuwsch-Vlaanderen. Kortom, op basis van deze nieuwe finan cieringsregeling, vooruitlopend op de invoering van de Wet, kan aan de hand van uit te keren normbedragen, op verschillende onderdelen uitvoering worden ge geven aan de medische organisa tiestructuur. De WGHR zelf geeft nog meer taakinhoudelijke regels; voorafgaand daaraan is nu de voorbereiding, opleiding en oefe ning door middel van het beschik baar krijgen van financiën al mo gelijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 6