THOLENDERWIJS iH Kraamhulp voortaan via de computer OOK IN DE GLASBAK informatierubriek van de gemeente tholen E3 m w t A "THOLENDERWIJS OP VAKANTIE" ALCOHOL EN VERKEER FORGET IT! VERKIEZING TWEEDE KAMER HINDERWET: OPENBARE KENNISGEVING BEKENDMAKING ONTWERPBESCHIKKING HINDERWET: OPENBARE KENNISGEVING VERZOEK OM VERGUNNING WAT LIGT TER INZAGE? SPREEKUUR B EN W. INZAMELING RESTANTEN LANDBOUW- BESTRIJDINGS MIDDELEN VERBETERD GEMEENTEHUIS GESLOTEN ZOMERAVONDCONCERT OP BEIAARD TE SINT-MAARTENSDIJK Bedankt voor beroep O.G.G. DRIE BRUISENDE VISSERIJDAGEN IN BRUINISSE nre/wAtf Donderdag 13 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 5 Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 Ol SS? VRIJDAG 21 JULI: Planning Zeeuwse Kruis geautomatiseerd Twente 4096-ste REISVERZEKERING w.a. donken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de rubriek "Tho- lenderwijs" gedurende een deel van de zomervakantie niet zal ver schijnen. Om die reden zult u het de komende drie weken zonder de vertrouwde gemeentelijke informatierubriek moeten doen. Op donderdag 10 augustus a.s. pakken we de draad weer op. Tot danl Onder deze leus ging vo rige week een alcohol- matigingscampagne van start in de gemeenten Tholen en Sint- Philipsland. De gemeente Tholen is deelnemer aan de lande lijke actie -25%. Deze actie beoogt het aantal verkeersslachtoffers met minimaal 25% terug te dringen. Eén van de the maprojecten binnen de actie is Alcohol en Verkeer. In het kader hiervan wordt door de Rijkspolitie in Tholen en SiniK- Philipsland extra gecontroleerd op alcoholgebruik door verkeersdeel nemers. Overigens blijft het themaproject niet beperkt tot extra con troles. Bij diverse gelegenheden in juli en augustus wordt er door een pr o motieteam van het Mobile Informatie Centrum voorlichting gegeven over alcoholontmoediging. Het onderstaande artikel is ook als zodanig bedoeld, want u weet het: Alcohol en verkeer: Dat kun je niet maken!! Je bent jong en je rijdt auto. In het weekend ga je met een paar vrienden stappen. Naar de disco, de bioscoop, naar je stamcaféi of naar een van de plaatselijke braderieën. Natuurlijk laat je de auto ruiet staan. Laat je de alcohol wél staan?? Elk jaar vallen er 500 doden en 1 5.000 gewonden in het verkeer door ALCOHOL! Veel van die verkeersongelukken worden veroor zaakt door jonge automobilisten, zoals jij. Het kan jou dus ook ge beuren. Alcohol en wet Als je met meer dan 220 microgram alcohol (per liter uitgeademde lucht) achter het stuur kruipt, dan is dat geen verkeersovertreding maar een misdrijf. Daar zit je dan met je derde glas al vaak bo\/en. Een misdrijf betekent automatisch een STRAFBLAD. De eerste keer dat je wordt gepakt kun je al rekenen op een fikse straf. Met meer dan twee glazen op achter het stuur kun je de eerste keer minstens rekenen op: Aantal glazen Straffen 3-5 5-6 4 6-7 7-10 r 10-13 meer dan 13 f 250,— boete f 500,— boete f 750,— boete f 1000,— boete zes maanden ontzeg ging van de rijbevoegdheid. f 1500,— boete twee weken gevange nisstraf (voorw.) en negen maanden ontzeg ging van de rijbevoegdheid, twee weken gevangenisstraf en een jaar ont zegging van de rijbevoegdheid. eenvoudige rekensom om te bepalen hoe lang de bestuurder nog on der invloed zal zijn. De politie kan dan ook direct een rijverbod opleg gen tot een maximum van 24 uur. Bij meer dan 220 mcg alcohol per liter uitgeademde lucht ben je strafbaar. Dit aantal is dezelfde als de oude grens van 0,5 promille alcohol in het bloed. Wie boven de wet telijke limiet blaast moet mee naar het bureau voor de elektronische ademanalyse. Kans op controle, elk uur van de dag Veel verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel is, gebeuren in het weekeinde. Juist dan nemen veel mensen de verkeerde beslis sing om te drinken en daarna toch te gaan rijden. Daarom voert de politie met name in het weekeinde veel alcoholcontroles uit. Veel mensen denken daarom, dat de kans op controle door-de-weekse- dagen en helemaal overdag wel meevalt. Ze denken dat de pakkans alleen in het weekeinde hoog is. Met de nieuwe stijl van controleren en de grote tijdwinst die door het gebruik van de bewijsapparatuur ontstaat, kan de politie op elk moment en op steeds wisselende plaatsen alcoholcontroles houden. En in Tholen en Sint-Philipsland in het bijzonder in de maanden juli en augustus. Wordt jij van drank ook doof? Zou je er nog wel eentje nemen? Als iemand je die vraag stelt, kun je natuurlijk net doen of je doof bent en gewoon doordrinken. Dan gooi je wel je eigen glazen in. Je kunt ook meteen opvliegend reage ren met: Waar bemoei je je mee! Het is meestal geen bemoeizucht, maar bezorgdheid. Een ander, je vriendin of een vriend of ouder, ziet gewoon aankomen dat je de fout ingaat. Als je dan zodanig kwaad wilt worden, wordt het dan op jezelf. Luister naar die vraag. Het is een vraag die al héél wat levens heeft gered. Het kan niet alleen jou overkomen! Je moet zelf nog rijden en je drinkt dus niet. Jammer dat niet ieder een er zo over denkt. Als iemand toch drinkt en vervolgens in de auto wil stappen, grijp je dan in. O.K., daar is wel eens durf voor nodig, maar als je het niet doet, wat dan? Alcohol in het verkeer is nog steeds een probleem en dat moeten we met z'n allen oplossen. Door zélf niet te drinken als we nog moeten rijden en ook door met z'n allen een beetje op elkaar te* letten. MAKKELIJK ZAT TOCH? Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op artikel 24, tweede lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhy giëne bekend, dat zij voornemens zijn, onder oplegging van de nodi ge voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, gunstig te beschikken op de aanvraag voor een ver gunning ingevolge de Hinderwet van: de heer D.M. Slager, Molenstraat 10 te Sint-Maartensdijk voor het oprichten en in werking hebben van een slagerij gelegen aan de Mo lenstraat 10 te Sint-Maartensdijk. De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 14 juli 1989 gedurende een termijn van veertien dagen ter inzage op de sekretarie van de ge meente Tholen te Sint-Maartensdijk van 9.00 uur tot 1 2.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het bejaardentehuis "Sint-Maartenshof", Bloemenlaan 2 te Sint-Maartensdijk. Na deze datum tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aangevraagde beschik king, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn van veertien dagen gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerpbe schikking; Degene die een bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlij ke gegevens niet bekend te maken; Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons kollege. De in gekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Sint-Maartensdijk, 13 juli 1989 Burgemeester en wethouders van Tholen. Burgemeester en wethouders van Tholen maken, gelet op artikel 12 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend dat op 16 mei 1989 bij hen een aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinderwet is ingekomen van: het bestuur van de Stichting "Beter Wonen", Molenstraat 16-18 te Sint-Maartensdijk voor het oprich ten en in werking hebben van een timmer- en schilderswerkplaats op het perceel kadastraal bekend Sint-Maartensdijk, sektie N. nr. 1310, gelegen aan de Haven 9 te Sint-Maartensdijk. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 14 juli 1 989 op de secretarie van de gemeente Tholen te Sint- Maartensdijk ter inzage elke werkdag van 9.00 tot 1 2.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke maandag van 17.30 tot 20.30 uur in het bejaardentehuis "Sint-Maartenshof", Bloemenlaan 2 te Sint-Maartensdijk. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen door een ieder gedurende een maand na de datum van de ter inzage legging schriftelijk bij ons kollege worden ingebracht. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inza ge gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet kenbaar te maken. Eveneens kunnen mondelinge bezwaren worden ingebracht tijdens een openbare zit ting op maandag 31 juli 1989 om 9.30 uur. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk, waarbij tevens de gele genheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling tussen het be voegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Burgemees ter en wethouders vestigen er ten slotte de aandacht op, dat dege nen die bezwaar hebben ingebracht, op de wijze als bovenomschre ven en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. Sint-Maartensdijk, 13 juli 1989 Burgemeester en Wethouders van Tholen. Let wel, deze straffen gelden alleen als het de eerste keer is en er- geen doden of gewonden vallen. In het andere geval is de stmfmaat veel strenger. Daarbij komt nog dat ook de verzekering dweirs kan gaan liggen door bijvoorbeeld de veroorzaakte schade niet te ver goeden. Er ligt ook een wetsvoorstel, waarin geregeld wordt, dat de politie het rijbewijs moet invorderen als een bestuurder een alcoholgehalte van meer dan 570mcg1,3 promille) heeft. Zolang de bes tuurder zijn rijbewijs niet terug heeft, mag hij geen auto rijden. Alcohol in het verkeer is niet zomaar een verkeersprobleem, maar meer nog een maatschappelijk probleem. Elk glas telt, elk leven ook! Alcohol, elk glas telt Als je denkt dat een pilsje minder gevaarlijk is dan een borrel, heb je het goed mis. Elk alcoholisch drankje heeft zijn eigen glas. Voor pils het pilsglas, voor de borrel het jeneverglaasje e;n wijn drink je ook niet uit een colaglas. Elk zo'n glas bevat evenveel pure alcohol. Bier heeft wel een lager alcoholpercentage, meer er gaat wal 7x zo veel in je pilsgtes dan in een jenerglas. Dus: 1 GLAS BIER 1 GLAS JENEVER 1 GLAS WIJN Nu nog even die levensgevaarlijke fabels over alcohol. Het duurt 5 kwartier vóórdat één glas alcohol weer uit je lichaam is. Dat kan niet sneller. Een rondje hardlopen is zinloos. Als je uit de warme disco zo naar buiten de koude avondlucht inloopt heb je zelfs kans dat je een keer helemaal van de kaart raakt. Zwarte koffie is óók z.o'n pro baat middel. Cafeïne werkt zelfs averechts en zorgt ervoor dat alco hol nog sneller in je bloed wordt opgenomen. Er is maar éïiin middel dat werk. Helemaal niet drinken, als je nog moet rijden. Alcohol, het doet je wat! Alcohol werkt versuffend op je centrale zenuwstelsel. Je reiactie- en waarnemingsvermogen nemen af. En dat begint al bij fret eerste glas. Het gevaar van alcohol is dat je juist gaat denken dat je veel meer kunt. - Na 1 glas kun je al snel afstanden niet meer goed inschatten. - Na 3 glazen (wettelijke norm) lijken bomen en bochten bijvoor beeld verder weg te liggen dan in werkelijkheid. Zo'n bocht ga je dan met een te hoge snelheid in. Rode lichten zoals achterlich ten en stoplichten zie je minder snel; bovendien heb je smeller last van verblinding door tegenliggers. En doordat je trager reageert, wordt ook je remweg langer. - Na 6 glazen kan het zijn dat je niet goed meer ziet wat er links en rechts van de weg gebeurt. Je reageert veel te la;at of hele maal niet meer. - Na een glas of acht bereik je het stadium dat je alles Ikunt. ALLE REMMEN LOS. Je zult niet de eerste zijn die glashard beweerd na een paar glazen drank op veel beter te rijden. Dat je jezelf voor de gek houdt is al stom zat. Maar moeten anderen daar óók het slachtoffer van worden? Elektronische ademanalyse De laatste jaren wordt het ouderwetse blaaspijpje, dat de politie op straat voor controle gebruikte, meer en meer vervang on door een elektronisch apparaatje. Met dit elektronische blaaspijpje kan veel effektiever worden gekontroleerd. De bloedproef op het bu reau wordt nu ook steeds vaker vervan gen door de elektroni sche ademanalyse. De ademanalyse vindt ook op het bureau plaats en dit geldt als wettig bewijsmiddel voor de rechter. Het voordeel van deze ap paratuur is, dat de uit slag ogenblikkelijk be kend is. Het is dan een Stemmen in een stembureau naar keuze van de kiezer Bij de op 6 september 1989 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de leden van de Tweede Kamer kan aan een kiezer worden toegestaan zijn stem uit te brengen in een stembureau van zijn keuze, binnen het gebied van het lichaam waarvoor de verkie zing wordt gehouden. Deze bevoegdheid geldt niet voor de kiezer aan wie is toegestaan bij volmacht of per brief te stemmen. Voor de kiezer die in een stembureau van zijn keuze wil stemmen staan twee mogelijkheden open, te weten: A. uiterlijk 23 augustus 1 989 een schriftelijk verzoek daartoe indie nen bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. Voor het verzoekschrift moet gebruik worden gemaakt van een for mulier, dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerslegi- timatiekaart. B. uiterlijk 1 september 1989 mondeling daartoe verzoeken. De kie zer dient zich dan onder overlegging van de ontvangen oproepings- kaart, in persoon te vervoegen ter secretarie van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling in het kiezersregister is opge nomen. Op dit verzoek wordt terstond een beslissing genomen door omzetting van de oproepingskaart in een kiezerslegitimatiekaart. De kiezer aan wie een kiezerslegitimatiekaart is verstrekt kan uitslui tend met deze kaart aan de stemming deelnemen. Indien de kiezerslegitimatiekaart in het ongerede raakt, kan geen nieuwe worden verstrekt. datum, 13 juli 1989 De burgemeester der gemeente Tholen, H.A. van der Munnik. Stemmen bij volmacht Bij de op 6 september 1989 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de leden van de Tweede Kamer kan aan een kiezer worden toegestaan bij volmacht te stemmen. Voor de kiezer die hiervan wenst gebruik te maken staan twee mogelijkheden open, te weten: A uiterlijk 23 augustus 1989 een schriftelijk verzoek daartoe indie nen bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op de dag van de kandidaatstelling in het kiezersregister is opgenomen. Voor het verzoekschrift moet gebruik worden gemaakt van een for mulier, dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een vol- machtlegitimatiekaart (tevens oproepingskaart), waarmee hij zich in een stembureau van zijn keuze, binnen het gebied van het lichaam waarvoor de verkiezing wordt gehouden, voor het uitbrengen van de stem van de volmachtgever kan aanmelden. B. door het overdragen van de oproepingskaart aan een gemachtig de. Zowel volmachtgever als gemachtigde dienen daarvoor het des betreffende op de oproepingskaart van de volmachtgever voorko mende formulier te ondertekenen, waarna de kaart aan de gemach tigde ter hand wordt gesteld. In dit geval moeten beiden wel in het zelfde stemdistrict als kiezer zijn ingeschreven; de gemachtigde kan bij de overdrachtsmethode de volmachtstem dus alleen uitbrengen in dat stemdistrict en bovendien uitsluitend gelijktijdig met het uit brengen van zijn eigen stem. Er wordt op gewezen dat een volmachtgever niet bevoegd is de vol macht naderhand in te trekken of zelf aan de stemming deel te ne men. Een gemachtigde mag niet meer dan twee aanwijzingen alszo- danig aannemen; bovendien moet hij/zij zijn ingeschreven in een kie zersregister. Indien de volmachtlegitimatiekaart in het ongerede raakt, kan geen nieuwe worden verstrekt. datum 13 juli 1989. De burgemeester der gemeente Tholen, H.A. van der Munnik. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats op maandag 17 juli 1989 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. De wethouders P. van Schetsen en J. Versluijs houden hun spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Het spreekuur van burgemeester H.A. van der Munnik en wethou der L.J. Koopman komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-8200, toestel 330. Bouwen in afwijking van bestemmingsplan Er is een aanvraag om vergunning ingediend door: 1. De heer M. van Prooijen, Bosstraat 7 te Stavenisse voor het verbouwen van een berging tot praktijkruimte voor fy siotherapie op het perceel kadastraal bekend Stavenisse, sektie F, nummer 334 en 335, plaatselijk gemerkt Wilhel- minastraat 6. 2. De heer L. Hommel, Veilingweg 13 te St. Annaland voor het bouwen van een berging op het perceel kadastraal be kend St. Annaland, sektie G, nummer 1379, plaatselijk gemerkt Bierensstraat 48. 3. De heer A.P. Goedegebuure, Bierensstraat 46 te St. An naland voor het bouwen van een berging op het perceel kadastraal bekend St. Annaland, sektie G, nummer 1379, plaatselijk gemerkt Bierensstraat 46. Deze plannen zijn niet in overeenstemming met de ter plaat se geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en wet houders van Tholen zijn voornemens met toepassing van ar tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, na verkregen toestemming van het kollege van gedeputeerde staten van Zeeland, vergunning te verlenen voor de onderhavige plannen. Alvorens hiertoe over te gaan wordt een ieder in de gelegen heid gesteld om van 14 juli 1989 tot en met 27 juli 1989 schriftelijk bezwaar in te dienen bij burgemeester en wethou ders van Tholen. De bouwtekeningen liggen gedurende deze termijn ter ge- meentesekretarie te St. Maartensdijk, afdeling gemeentelijke ontwikkeling, ter inzage. Sint-Maartensdijk, 13 juli 1989 De burgemeester voornoemd, H.A. van der Munnik. Het zal de landbouwers in onze gemeente bekend zijn, dat restanten landbouwbestrijdingsmiddelen op het K.C.A.-depót (k.c.a. klein chemisch afval) op de gemeentelijke stortplaats 'Tuttelhoek' koste loos kunnen worden ingeleverd. Dit systeem is met ingang van heden verbeterd, in die zin dat indien u over grotere hoeveelheden beschikt, deze kosteloos bij u thuis kunnen worden opgehaald. De werkwijze is als volgt: - u hebt een wat grotere hoeveelheid aan restanten landbouw bestrijdingsmiddelen waar u van af wilt; Op vrijdagmiddag 14 juli a.s. is het gemeentehuis voor het publiek gesloten. De verschillende afdelingen zijn echter wel telefonisch be reikbaar via 01666-8200. Houdt u daar rekening mee! Op vrijdag 21 juli verzorgt gemeentelijk beiaardier een tweede zo meravondconcert in een serie van drie, zoals die voor 1989 zijn vastgesteld. Het tweede concert vindt plaats in Sint-Maartensdijk (toren bij de N.H.-Kerk) en begint om 19.30 uur. Het programma luidt als volgt: 1. Sonatine I (I. Pleyel) 2. Volksliederenselektie - Komt vrienden in het ronde - Gelukkig is het land - Jan Klaassen de Trompetter 3. Favourite Classics - Wals (A. Durand) - Song of the Bells (L. Anderson) Turkse mars (W.A. Mozart) 4. Songs - Yesterday once more - I know him so well - Stay with me till the morning 5. Mars selektie o.a. - Parachutisten Mars - Anchors away - March from "a little Suite" (T. Duncan) 6. Internationale Folksongs - Waltzing Mathilda - Muss I denn - Glory Hallelujah 7. Wals selektie van Joh. Strauss o.a. - Kunstlerleben - Gesichten aus dem Wienerwald - Rosen aus dem Süden N.B. Het carillonconcert in Tholen dat gepland was op 22 september a.s. is verzet naar 29 september! - u neemt kontakt op met de afdeling Gemeentelijke Ontwikkeling van de gemeente (tel. 01666-8259) en maakt daar melding van, waarna uw adres en de hoeveelheid wordt genoteerd; - in de daarop volgende weken wordt u bezocht door het afvalver werkingsbedrijf Sichetra, die de bestrijdingsmiddelen recht streeks bij u ophaalt. Zoals gezegd, deze service wordt alleen bij wat grotere hoeveelhe den geboden. Als u één of enkele flacons restanten hebt, zal van u worden gevraagd deze op de gebruikelijke wijze zelf naar het K.C.A.-dpöt op de Tuttelhoek te brengen. N.B.: geef uw landbouwbestrijdingsmiddelen nooit af bij de huisvuil- wagens. Op die wijze ontvangt u namelijk nooit een afgiftebewijs. Het Zeeuwse Kruis heeft haar planning van kraamhulp geautomati seerd. Hierdoor kan zij nog beter inspelen op de vraag naar kraam hulp. De kraamzorg neemt deze maand het Informatie Systeem Kraamzorg (ISK) definitief in gebruik. Het ISK is een geautomatiseerd systeem dat ontwikkeld is naar aanleiding van de problemen die zich begin jaren 80 voordeden. Nadat in 1982 en 1983 sterk moest worden bezuinigd, kwam de kraamzorg in de moeilijkheden: De Oud Gereformeerde Gemeen ten in Nederland van St. Philips- land en Stavenisse hebben nog geen predikant. Lerend ouderling D. Monster uit Puttershoek heeft bedankt voor het beroep. Hij nam het beroep van Barneveld aan en moest een achttiental andere Oud Gereformeerde Gemeenten te leurstellen. zij moest enkele aanvragen voor kraamhulp weigeren. Daarom moesten veranderingen plaatsvin den, zoals het aanpassen van de organisatie en diende er te worden geautomatiseerd. Dit laatste ging echter niet zonder de nodige pro blemen. De kraamzorg had on voldoende geld om een systeem speciaal door derden voor haar te laten ontwikkelen en de software- industrie was hierin nauwelijks geïnteresseerd. Ook in Twente zocht de kruisve reniging naar een geschikt auto matiseringssysteem. Daarom DONDERDAG 13 JULI VRIJDAG 14 JULI ZATERDAG 15 JULI Advertentie I.M. werd besloten samen met hen zelf een systeem te bouwen. Een pro ject werd hiervoor opgezet, waar eigen mensen die deskundig zijn op het gebied van automatisering en praktijkmensen van de kraam zorg aan meewerkten. Tevens stelde de Nationale Kruisvereni ging een adviseur ter beschikking. Vorig jaar is de kraamzorg met het systeem proef gaan draaien. Door deze nieuwe werkmethode bleken aanstaande ouders van hulp na de bevalling verzekerd te kunnen worden. Na enkele veran deringen te hebben aangebracht, is het systeem definitief in bedrijf genomen. Inmiddels heeft de Na tionale Kruisvereniging het ISK overgenomen en zal zij zorg dra gen voor de invoering in de rest van Nederland. Door de kraamzorg in Zeeland worden jaarlijks 3.300 kraam vrouwen geholpen. Per jaar wordt 200.000 uur aan hulp ver leend. Bij de dienst kraamzorg zijn 134 kraamverzorgenden in vaste dienst betrokken en zijn 86 oproepkrachten beschikbaar die pieken in de vraag om hulp hel pen opvangen. De omzet be draagt voor Zeeland 8 miljoen gulden per jaar. Tijdens de feestelijke ingebruik neming van het ISK door de heer L. Kraak, regio-coördinator Kon- taktorgaan Landelijke Organisa tie Ziektekostenverzekeraars, werd ook mevrouw M. Steendijk- Lochman in de bloemetjes gezet. De geboorte van haar zoon Ro bert op 12 juni maakte haar de 4.096-ste kraamvrouw die door Het Zeeuwse Kruis met hulp van het programma werd geholpen. Het getal 4.096 komt overeen met het aantal kilobytes dat het ge heugen van de nieuwe kruiswerk computer omvat. Kerkstraat 14 4694 BX Scherpenisse Telefoon 01666.- 2979 Advertentie I.M. Flessen doet ueral in. Maar waarom de glazen potjes niet7 Want glas is glas en dat kan allemaal de glasbak in. n I l GLASBAK Bedankt namens glasbak, reinigingsdienst en natuur.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 5