Strandje bij St. Annaland in wording DE ALCOHOL CONTROLE IS HIER VERANDERD JOHN SWAAB W0UTS en CO TUINMEUBELEN comfort' 369 show-modellen 1 1 H H 1 Iedere automobilist kan nu onverwacht worden gecontroleerd en moet altijd blazen. stalen, houten en kunststof meubelen voor tuin, terras, camping en horeca RIJWIEL CASH EN CARRY HARTELIJK GEFELICITEERD: UW HAAR VERZORGEN VOOR UW ZOMERVAKANTIE! Gratis thuisbezorgd REKEN MAAR! 0P=0P De Zeeuwse kerken en Datheen Klein Klusbedrijf H.J. Boers i! 14DE EENDRACHTBODEDonderdag 13 juli 1989 Na aanleg van het strandje bij Gorishoek is er begonnen met het maken van een strandje bij de jachthaven van St. Annaland. Het was daar altijd een rommelhoekwaar veel puin e.d. lag. Inmiddels is dat helemaal afgegravenzoals de foto's aangeven. Vervolgens wordt het zand aange bracht. Hoewel het allemaal dicht bij de vaargeul in de Krabbenkreek is, heeft gemeentewerken met een proef bekeken, dat het toch verantwoord is daar een strandje aan te leggen. LEDEBOERIANEN (11): Ontstaan gemeenten Spanningen Scheiding STICHTING "BETER WONEN" Spreekuur woningzoekenden; Elke maandag van 10.30 tot 12.00 uur op het adres Molenstraat 16-18. Telefonisch: maandag 9.00 - 10.00 uur woensdag 9.00 - 10.00 uur donderdag 13.30 14.30 uur Klachtenmeldingen: schriftelijk via de bekende klachten briefjes; telefonisch maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur. Maak dan een afspraak, tel. 01640-33317 Dames- en herenkapsalon Parallelweg 42 (t.o. het Tunneltje) tel. 01640-4 16 62 - BERGEN OP ZOOM Volop parkeergelegenheid. Hartman Jardin 5 JAAR GARANTIE Voor timmer- en metselwerken ECHT DE GOEDKOOPSTE! ZELDZAAM AANBOD LUXE SP0RTFIETSEN m INTERIEURADVISEURS 2i 2i 2* 1! 21 Mevr. Praat, Verbrandestraat 10, Tholen met f 50,- boodschappen, verdiend op de zomermarkt in Tholen, te besteden bij <!w Buurtsuper Moerland, Tholen. ,*Mevr. Vermaas, Suzannaweg 36, St.-Annaland f. met f 50,- boodschappen, verdiend op de braderie in Stavenisse, te besteden bij Meermarkt Stavenisse te Stavenisse. li I Si si si i* f Ir door J.M. Vermeulen ttlrf h- Lopen wij deze keer wat rond bij de wieg van de 'Budding- gemeenten', die op hun beurt er gens wel de wieg van vele (Oud) Gereformeerde gemeenten ge noemd kunnen worden. Rond 1 augustus 1836 voert Bud ding in Biggekerke, zoals we za gen, Datheen weer in. Zonder die psalmen is de 'Afscheiding' voor hem en zijn volgelingen eigenlijk maar half werk. Kort na deze daad begint zijn omzwerven. Zee land roept hem en hij komt! Begin september neemt hij de pont over het Sloe en institueert hij in Zuid-Beveland een aantal kerken. De eerste helft van okto ber steekt hij door naar Tholen. Daar wordt hij opgepakt en gaat hij zonder pardon de cel in te Zie- rikzee. Deze gijzeling brengt hem evenwel in contact met de grote voorman der Scheiding op Duive- land, Dirk van Farowé, hetwelk nog voor het einde van dat jaar leidt tot de instituering van de streekgemeente Nieuwerkerk. Dan begint Budding opnieuw te dolen door het rumoerig vader land. Met oud en nieuw is hij geestelijk in de war en verwerkt hij een psychische inzinking bij zijn vader te Rhenen. Maar nog in januari '37 komt hij terug en op 8 februari wordt hij door de geza menlijke Zeeuwse kerken tot pre dikant beroepen. Budding neemt dit beroep aan en woont in Mid delburg, een plaats die in het be gin der Scheiding een rol van 'moedergemeente' vervulde. Over al waar Budding 'een geopende deure' gegeven wordt, bevordert hij het werk der Scheiding met hart en ziel en een merkbare leeg loop in de Hervormde Kerken is het gevolg. Zo institueert hij Sint- Philipsland op één van zijn reizen in juli 1837. En aldus ontstaan de (verenigde) Zeeuwse gemeenten. Maar wat gaan die kerken zingen? Omdat Budding weet wat hij wil - niets dan Datheen! - ontstaan be gin 1838 spanningen. De gemeen ten voelen daar weinig voor en de spanningen komen ter sprake op meerdere vergaderingen. Daar on derkent men de problemen en stuurt men aan op een compro mis. Zo notuleert men op 14 maart: 'Er wordt besloten dat ie dere gemeente in zijn vrijheid ge laten wordt, om geen verwarring aan te richten...' Maar reeds op 7 november, op een vergadering te Middelburg blijkt het met de vre de gedaan te zijn 'ten opzichte van de Oude en Nieuwe, Rijmpsal men, waarover wederzijds uitvoe rig gehandeld is, zonder de partijen te kunnen vereenigen...' De fanatieke Budding forceert zelfs een breuk door op een pro vinciale vergadering van 30 janua ri 1839 - zijn beroepsbrief uit '37 heeft hij bij zich - deze verbintenis te verscheuren en de snippers in de vlammen van het brandende haardvuur te werpen. Doch ook het vuur der onenigheid laait op. Het gaat hard tegen hard, maar Buddmgs woord is wet. Na wat tussentijdse besprekingen probeert men op een grote verga dering in Goes, op 23 oktober 1839, de eenheid tussen predikant en gemeenten te herstellen. Aller hande voorstellen komen op tafel maar ze halen het niet. De nood klimt hoog. Er moet raad ge schaft! Maar dat is helaas zo moeilijk. Budding immers snijdt verdere discussie af en blijft op zijn stuk staan. Ja, het is te laat en er tekenen zich in Zeeland twee richtingen af, elk gesteund door aanvankelijk ongeveer tien ker ken. Twee richtingen: gemeenten met en gemeenten zonder Da theen. Gemeenten die behoren tot het landelijk verband der Christe lijk Afgescheidenen (dus: zonder Datheen) en die straks een nieuwe dominee gaan beroepen en ander zijds gemeenten mét de Oude Rijm die in tegenstelling tot eerst genoemde trouwens ook geen rijkserkenning aan de koning kunnen vragen en daardoor aan zware vervolgingen bloot komen te staan. Zo gaat bijvoorbeeld ds. Budding de cel in van 18 juni 1838 tot 15 januari 1839. Toch - en dat graag even ter over denking als een essentieel ken merk onzer gemeenten - spreekt bij Budding teveel enthousiasme. Hij en zoveel anderen zoeken, zo als wel geformuleerd wordt 'het bestaande verderf te ontkomen'. Maar waar ligt de oorzaak van 'dat verderf?' En wie kent zich hieraan schuldig? Wie beweent de breuk: 'Och, dat mijn hoofd wa- ter ware...?' En werkt de Heere in Zijn goedertierenheid over de schuld heen? Nee, dan spreekt het door weinigen begrepen kerkbe grip van ds. Ledeboer (waarover later meer) toch duidelijk een an dere taal! Daar klinkt '...om onzer zonden wille...' Ledeboer is trou wens uit de kerk gebannen en heeft ten diepste nooit met de Herv. Kerk gebroken. Budding daarentegen gaat vrijwillig; het kost geen moeite. Een tiental Zeeuwse kerken is dus bereid onvoorwaardelijk onder het leiderschap van Budding t£ buigen. Het zijn de gemeenten Goes, Krabbendijke, Biggekerke, Tholen, Domburg, Oud- Vossemeer, Nieuwerkerk, Groede, Heinkenszand, Kapelle, Sint-Jan- ten-Heere (bij Middelburg) en tenslotte Sint-Philipsland waar Pieter van Dijke zich als oefenaar een plaats heeft verworven in de harten van des Heeren bonds- en keurvolk. Vier afleveringen over Budding (hoofdstuk 2 van 'uwer voorgan geren') zullen genoeg zijn om te weten dat er eind 1840 - Ledeboer wordt dan uitgeworpen - in Zee land wat Budding-kerken ge vormd zijn. Deze gemeenten worden van groot, ja zeer groot belang voor ds. Ledeboer. De man die deze gemeenten met oude psalmen als oefenaar dient, de derde van onze 'Ledeboerianen', Pieter van Dijke, zal thans onze aandacht vragen. Volgen wij ook hem tot eind 1840. Molenstraat 16-18, 4695 CK Sint Maartensdijk Telefoonnummer: 01666-3955 Bouterhemstraat 51 (nabij stoplichten Westersingel) Bergen op Zoom STIJL EN GLANS DIE DE TIJD TROTSEREN. (binnen 15 km) j -1131 Onderhoud Reparatie Kozijnen, trappen, deuren Enkele en dubbele be glazing Ook verhuur van ajgm. ladders tot 10 m. Woonhuis: Werkplaats: Raadhuisstraat 4 Patrijzenweg 73 4698 AK Oud-Vossemeer 4698 RC Oud-Vossemeer Tel.: (01667) 2130, fax: 2152 Aanbieding geldt alléén op: donderdag 13 juli 1989 vrijdag 14 juli 1989 zaterdag 15 juli 1989 In dames- en herenmodel len 5 versnellingen!! Sportstuur. Geheel kom pleet met spatborden, baga gedrager, verlichting, etc. etc.!!! Uitgevoerd in MODERNE kleuren. NOOIT MEER EN NERGENS DE ZE KWALITEIT VOOR ZO N LAGE PRIJS. 5 jaar volledige garantie van 529. nu voor Zolang de voorraad strekt. BERGEN OP ZOOM Antwerpsestraat 85 (naast Gazan) Tel. 01640-41200 VRIJDAGAVOND KOOPAVOND Ook maandagmiddag geopend. L. Weyts Zonen, Kremerstraat 15-19, (in 't Vierkantje). 4611 TP Bergen op Zoom. tel01640 34864 f 1? li ?l -j* 5§ 1? J 5 J 2 5* P sjsa jooa jadns Mp QN\nd30W 1T'W sjsa jooa jadnt QN\nd30W u - l MOERLAND Uw super voor vers M.J.L. MOERLAND M.J.L. MOERLAND Uw super voor vers M.J. L. MOERLAND Uw super voor vers M.J.L MOERLAND Uw super voor vers sja* jooa jadns »n QNviaaow tpV SJdA JOOA jadns Mfl QN\riU30W 1 MOERLAND super voor vors MJ.L. MOERLAND Uw super voor vers fc r rr i§ o 5 ««- ff- !b!S o m om si si si sl is si s 3 m §r si

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 14