Schoonmaakster verbeterde inrichting van gemeentehuis in St. Philipsland Waterschapsverkiezingen in districten II en IV Expositie trekt 600 Tholen mensen Thoolse kinderjury Tholen voor Polen Lievensberg Veersteiger Gorishoek aanbesteed Huisvesting bestuur in herdenkingsboekje, sober en doelmatig Glas, hup in de gfasbak Vandaag actiedag hulpgoederen Donderdag 13 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 13 Het hoofdstuk 'Sint-Philipsland' in het boekje 'De gemeente van huis uit', 'een historische tocht langs de gemeentehuizen van Schouwen Duiveland en Sint- Philipsland', begint met een stukje tekst uit de Een- drachtbode van 25 februari 1982. Del Campo Open balie Lacune Spoorboekje Drooglegging Uitbreiding St. Maartensdijk/Scherpenisse, Tholen/Oud-Vossemeer Bestuurlijke organisatie Op initiatief van de Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Tholen zijn in Tholen, St. Maartensdijk en St. Annaland jeugdboeken beoor deeld door kinderen. Matilda Stembevoegdheid Het is een gedeelte van een verslag van een raadsvergadering in St. Philipsland. Tijdens die bijeen komst mengde schoonmaakster mevrouw Mol-den Braber - die tijdens de vergadering koffie schonk - zich in de discussie over het verbeteren van het gemeente huis en de burgemeesterskamer. 'Tk moet schoonmaken, maar ik durf de gordijnen er niet meer af te halen omdat ik bang ben dat ze dan kapot gaan. 't Kan nu niet meer uitgesteld worden hoor!", onderstreepte ze haar betoog. Met deze woorden wist ze enkele raadsleden die nog niet overtuigd waren van de noodzaak de gordij nen te vervangen, over de streep te halen. De raad maakte 43.000 gulden vrij om een en ander op te laten knappen. H. Uil, streekarchivaris en G.C. Groenleer, adjunct streekarchiva ris van het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint- Philipsland die het boekje sa menstelden, hoefden voor dit ci taat niet er terug in de geschiede nis. Toch begint het hoofdstuk in 1645 wanneer Sint-Philipsland opnieuw wordt bedijkt. In dat zelfde jaar werden al een schout en schepenen aangesteld die in een plaatselijke herberg in de Voorstraat vergaderden, (één van de schepenen was de herbergier). Halverwege de 17de eeuw werd het vertrek in de herberg waar vergaderd werd, de 'heerecamer' genoemd. W.F. del Campo, die de Anna Ja- cobapolder bedijkte en in 1861 burgemeester werd van Sint- Philipsland, kon een voormalige school inrichten als gemeente huis. Dit gebouw was leeg komen te staan nadat in 1860 door ds. P. van Dijke een christelijke school was opgericht die veel leerlingen aantrok. Het bebouw in de Schoolstraat bleef - met de nodige verbouwingen - in gebruik tot de watersnoodramp van 1953. Toen werd het gemeentehuis zodanig beschadigd dat herstel niet meer mogelijk was. De secretarie vond tijdelijk onderdak in een voorma lige groentewinkel aan.* d^, Óostdijk. Plannen voor een nieuw te bou wen gemeentehuis werden in 1957 door het gemeentebestuur goed gekeurd. De aanvankelijke ra ming van 195.00 gulden leek ge deputeerde staten aan de hoge ,kant. Door een vereenvoudiging van de raadzaal werden deze kosten teruggebracht tot 170.000 gulden. De firma gebr. Ligtendag bouwde het voor ruim 8000 gul den minder dan begroot. In 1962 werd het gemeentehuis geopend door commissaris der Koningin jhr. mr. A.F.C. de Casembroot. Een open balie, een nis voor de muziekvereniging Concordia en een kunstwerk in het trappenhuis verleenden het gebouw een mo dern aanzien. De veranderingen die onder andere in 1982 in het ge meentehuis zijn aangebracht, hebben het oorspronkelijke ont werp nauwelijks aangetast. Toch doet zich de laatste jaren de be hoefte aan uitbreiding of nieuw bouw sterker voelen, aldus Uil die 15 hoofdstukken van de uitgave voor zijn rekening nam. Negen zijn van de hand van Groenleer. Eén hoofdstuk schreven ze samen. Het boek 'De gemeente van huis uit' is geschreven in opdracht van de Vereniging van Burgemeesters, Wethouders en Secretarissen op Schouwen-Duiveland en Sint- Philipsland, die onlangs haar 100-jarig bestaan vierde. In de ge schiedschrijving van beide gebie den was vrijwel geen aandacht be steed aan de gemeentehuizen, zo schrijft de voorzitter J.J.P.M. VERVOLG VAN PAG. 9 vensberg beter dan voorheen. De directie wil in deze een bescheiden programma opzetten. van der Munnik vergeleek het nieuwe beleidsplan met 'een spoorboekje waarnaar geleefd wordt en dat na elk jaar opnieuw wordt bekeken'. Het ontwerpplan dat aan de beleidsvoornemens ten grondslag ligt, is volgens de Thoolse burgemeester door alle geledingen in het ziekenhuis besproken en aanvaard. 'Het plan is een verdere stap in de genorma liseerde situatie. Een afsluiting van een periode met een venster naar morgen'. De raad van toe zicht werd zo'n 2 jaar geleden op gericht na het aftreden van bestuur en ontslag van de directie. Asselbergs in het voorwoord. De ze jubileumuitgave voorziet in een lacune en geeft waardevolle infor matie over de ontwikkeling van de gemeenten en over de verenin- ging, aldus Asselbergs, tevens burgemeester van Zierikzee. De vereniging die op 27 juni 1889 in Zierikzee door een aantal burge meesters en secretarissen werd op gericht, kreeg als doelstelling de bevordering van de kennis van het administraitef recht onder de le den, de behartiging van de ge meenschappelijke belangen van de gemeenteambtenaren en van de gemeenten. Burgemeesters, wethouders, raadsleden, secreta rissen, ontvangers konden lid worden. Sinds de dertiger jaren is ook Sint-Philipsland lid van de club, in de persoon van de burgemeester-secretaris en de ont vanger. In 1937 wordt voor het eerst in Sint-Philipsland verga derd. Daarna verwaterden de contacten met de gemeente aan deze zijde van het Zijpe. Na de herindeling van 1961, wanneer op Schouwen-Duiveland het aantal gemeenten teruggebracht wordt van 18 tot 6, wordt de vereniging weer nieuw leven in geblazen, waarbij de bevordering van de onderlinge samenwerking van de gemeentebesturen op Schouwen- Duiveland en het verbeteren van de gemeenschappelijke eilandelij- ke belangen hoog in het vaandel komen te staan. In 1974 wordt Sint-Philipsland weer actief lid van de vereninging. De statuten worden in 1980 aangepast aan de actuele situatie. De nadruk komt te liggen op onder meer het bevor deren van de samenwerking tus sen de gemeenten op Schouwen- Duiveland en Sint-Philipsland. De vereniging beoordeelt bijvoor beeld subsidieverzoeken en instel lingen die in de regio werkzaam zijn. Verder stond zij ook aan de wieg van gemeenschappelijke re gelingen zoals de Intergemeente lijke Sociale Dienst Schouwen- Duiveland en Sint-Philipsland en het Streekarchivariaat. Burge meester T.A. Vogel, secretaris mevr. J.P.A. de Kok en de wet houders L. Walpot en A. Kosten zijn lid van de vereniging die 1 keer per kwartaal vergadert. Streekarchivaris H. Uil uit Sint- Philipsland merkte tijdens de ju bileumviering in Zierikzee op, dat de studie die Groenleer en hij heb ben gemaakt, laat zien dat er maar' een beperkte traditie bestaat op het gebied van over heidsgebouwen op Schouwen- Duiveland en Sint-Philipsland'. Alleen Zierikzee en Brouwersha ven hadden stadhuizen uit de 16de eeuw. Het vergaderen van de dorpsbesturen in de plaatselijke herberg noemde Uil 'een voorde lige en veelal genoeglijke situatie'. De Drankwet van 1881 maakte daar een eind aan: het café werd voor gemeentevergaderingen ver boden terrein. Deze drooglegging stuitte voornamelijk op Schou wen op groot verzet. De bouw van gemeentehuizen werd vooral gevoed door het opbergen van het archief en de behoefte aan een ei gen secretarie. De raadhuizen muntten veelal uit in 'soberheid en doelmatigheid'. Het waren geen beroemde architecten die voor bijzondere creaties van de gemeentehuizen zorgden. (Het ge meentehuis van Sint-Philipsland is ontworpen door directeur A.J. Argelo van de Centrale Dienst voor bouw-, woning- en welstandstoezicht en gemeente werken Noord-Zeeland. Vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Philipsland ervoor gekozen om het huidige gemeentehuis te verbouwen en uit te breiden. De raad heeft zich in een voorberei- dingsbesluit ook uitgesproken voor uitbreiding op de bestaande plaats, volgens secretaris mevr. J.P.A. de Kok gaat het voorna melijk om de uitbreiding van se cretarie. Deze bevindt zich rechts van de ingang. "Het gebouw is indertijd gebouwd conform de ei sen van die tijd. In de afgelopen periode is met name de automati sering toegenomen. Dat vergt ook De gemeenteraad van St. Philipsland in 1981, v.l.n.r. G.J. de Jager, C. den Braber, secretaris A. Verbreefnu burgemeester van Reimerswaal), wet houder A.A. Rijstenbil, burgemeester G. van den Berg, wethouder L. Walpot, L. den Engelsman, P. v.d. Reest en P. van Hekken. meer ruimte. Er zijn ook meer mensen komen werken,, maar het gebouw is niet meegegroeid", legt mevr. De Kok uit. de verbeterin gen die in 1982 plaatsvonden, be troffen onder meer het vervangen van de bewuste gordijnen in de raadzaal en het schilderen van de muren in de hal. Bij de uitbrei ding wordt gedacht aan het bou wen van één verdieping boven de secretarie. Het boekje 'De gemeente van huis uit' is verkrijgbaar op het stree karchivariaat, Meelstraat 8, 4301 EC, Zierikzee. Prijs 24,50. De bovenverdieping van het gemeentehuis van St. Philipsland wordt gebruikt voor trouwplechtighedenfde foto toont de bruidsstoet van Gerard Noorthoek) en raadsvergaderingen. Op de begane grond is de burgemeesterskamer met de hal. In het gebouw rechts is de secretarie, de werkruimte van de ambtenaren die veel te krap geworden is. Er wordt aan uitbreiding gedacht met een bovenverdieping. Aannemingsbedrijf T. Slagboom uit Sliedrecht was met 201.000 gulden(exclusief btw) maandag middag de laagste inschrijver voor het maken van een aanleg plaats voor het fietsveer Gorishoek-Yerseke, annex passan tensteiger. Er waren totaal 17 ge gadigden voor dit karwei, dat aan het einde van dit vakantieseizoen wordt uitgevoerd. Volgend jaar kunnen de gebruikers van het fietsveer dus pas profiteren van de mogelijkheid om op vaste tijdstip pen mee te varen. Nu is men altijd afhankelijk van hoog water, waar door een vaste dienstregeling niet mogelijk is. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: het slopen van de bestaande steiger, het verrichten van ca. 6500 m3 bagger- en egalisatiewerk, het uitvoeren van glooiingswer- ken(herstel), het aanbrengen van de oeververdediging(ca 750 m2), het leveren en aanbrengen van een steiger, ponton en een toegangs- brug, het maken van een juk, landhoofd en leveren en inheien van 5 geleidepalen, alsmede het onderhouden van het werk gedu rende 3 maanden. B en W van Tholen moeten nog over de vergunning beslissen. De andere 16 inschrijvers waren: Van den Herik Sliedrecht 203.000, De Klerk Werkendam 205.000, N. Kraayeveld Sliedrecht 207.000, Duijnhouwer Goes 210.500, Van der Straaten Hansweert 212.500, De Jager en Klein Co 214.300, Van Halteren Bunschoten- Spakenburg 214.500, Visser Wer kendam 221.000, Stevin Goes 221.000, ZAM Kruiningen 235.000, Jaartsveld Steenbergen 238.000, Van Oord-Utrecht Mid delburg 241.000, J.D. Janse Mid delburg 243.000, S. Kraayeveld Barendrecht 246.000, Heeren Roosendaal 252.000, K. Plieger Den Dungen 284.000 gulden, alles exclusief btw. De tentoonstelling in de Gasthuiskapel in Tholen heeft zo'n 600 bezoe kers getrokken. De reacties in het gastenboek varieerden van 'schitte rend' tot 'hardstikke mooi' en 'voor herhaling vatbaar'. Het aantal deelnemers was meer dan 30. Van de soosleden van de ANIB stonden geen namen vermeld, maar hun tafel was eveneens zeer de moeite waard. Soosmedewerker P. Wit hagen deelde mede, dat op 12 september opnieuw begonnen wordt met de knutselmiddagen, niet meer in Meulvliet, maar in de oude kleuter school aan de Radda Barnenstraat te St. Maartensdijk, elke dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur. De andere betrokkenen waren: Mevr. M. Schot Mevr. J. Rens Mevr. ter Beek Johan ter Beek Dhr. Koen Mevr. H. v.d. Berge Mevr. A. Boxhoorn Dhr. J. Ron Dhr. W. v.d. Gaag Mevr. A. de Hooge Dhr. C. v. Loenhout Mevr. v. Veenendaal Mevr. G. Googedeure Mevr. W. Meerman ANIB-soos Dhr. C. Schot Mevr. G. Elshof Mevr. J. Meerman Mevr. Thomas Mevr. Jansens Mevr. J. v. Strien Mej. M. d. Ruijsscher Dhr. R. v.d. Laan Mevr. I. Klaassen Dhr. J. Duyzer Kon. Julianastr. 26 Kreeftenstr. 38 Dalemsestr. 16 Dalemsestr. 16 Dalemsestr. 16 Kaay 38 Kreeftenstr. 32 Polderstr. 1 Jhr. v. Vredenburchl. 29 Kon. Julianastr. 35 Mossellaan 21 Kaay 10 M. v. Gelrestr. 88 J. v. Bloisstr. 42 p.a. Kon. Wil- helminastr. 25 Hofstraat 16 Oesterstr. 10 Molenvl.str. 3 de Kogge Kotterstr. 21 Ten Ankerweg 32 Kaay 16a Louisestr. 5 Oudelandsestr. 6 Mossellaan 23 De bezoekers van de tentoonstelling wisten achteraf ook de deelnemers goed te vinden, enkele van hen verkochten óf het tentoongestelde werk óf kregen opdrachten. Van één van de deelnemers, mevr. G. Hoogedeure-Kievit, kan men tot eind juli nog een groot aantal werkstukken op het gebied van diverse handwerktechnieken bewonderen tijdens de openingsuren van de openbare bibliotheek De Vier Heemskinderen in de Dalemsestraat. Een leuke aanvulling aan deze vijf dagen durende expositie was de Thoolse babbelaar, een door de bezoekers zeer gewaardeerde 'creativi teit' uit de keuken van een Thoolse inwoonster. Wat oganisator Tholen Stad Actief in eerste instantie niet zo waardeerde, was de activiteit van de stratenmakers die dinsdagochtend onverwacht hun werkzaamheden in de Kerkstraat begonnen. Na overleg met de gemeente en de onderne mersvereniging kón een goede afspraak worden gemaakt. De bereik baarheid van de poort van de Gasthuiskapel was tijdens deze week im mers zeer belangrijk, met name tijdens de zomermarkt toen er onder andere een groot aantal inwoners van bejaardencomplex Ten Anker de tentoonstelling met een bezoek vereerde. glasgraveren klei borduren tekenen kant-breien borduren pentekening glas in lood foto's poppen reclametekenen quilten diverse handwerken poppen,zijdeverf olieverf origami-japans schilderijen olieverf glasschilderen wandkleden kant olieverf karakterpoppen werken met klei Deze kampagne is een initiatief van de Stuurgroep Promotie Glasbak Op 31 december van dit jaar treedt de helft van de hoofdinge landen (bestuursleden) van de Zeeuwse waterschappen af. In verband hiermede moeten bin nenkort verkiezingen worden ge houden. Bij het waterschap Tho len in de districten II (St. Maar tensdijk en Scherpenisse) en IV (Tholen/Oud-Vossemeer). "De activiteiten van de water schappen zijn van groot maat schappelijk belang", zegt de Zeeuwse Waterschapsbond. Het gaat al lang niet meer alleen om "droge voeten". Naast de zorg voor de waterkeringen (dijken en duinen) zijn de waterschappen be last met het waterbeheer (kwali teit en kwantiteit). Verder zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een uitgestrekt wegennet (omstreeks 3000 kilo meter lang). De zeggenschap over de uitvoering van deze taken be rust bij de bestuursorganen van de waterschappen, in het bijzon der bij. de_ algeméne vergadering. Het is duidelijk dat de algemene vergadering zo moet zijn samen gesteld dat zij werkelijk als de vertegenwoordiging van de inwo ners optreedt. Alleen dan kan vol doende met alle belangen reke ning worden gehouden. Om dit te bereiken is het essentieel dat de opkomst bij stemming zo groot mogelijk is. Dus: als er moet wor den gestemd, maak dan van uw stemrecht gebruik; zo adviseert de Zeeuwse waterschapsbond. De bestuursorganen van een wa terschap bestaan uit de algemene vergadering, het dagelijks bestuur en de dijkgraaf. De algemene ver gadering oefent de wetgevende macht in het waterschap uit. Als het hoogste bestuursorgaan is zij belast met de regeling en het bestuur van hetgeen tot de huis houding van het waterschap be hoort. De algemene vergadering bestaat uit hoofdingelanden, ge zworenen (leden van het dagelijks bestuur) en de dijkgraaf. De dijk graaf en de gezworenen worden door de kroon benoemd. Hun Onder begeleiding van Marian de Keizer, Lenie Quist, Patty Helle man en Lenie Verduit hebben 41 kinderen tien boeken gelezen ge durende de periode van half fe bruari tot 1 juni. Elke week werd een boek besproken en werden er punten toegekend. Het merendeel van de prijzen die aan kinderboe ken worden toegekend, is bepaald door volwassenen. Op Tholen is daar nu verandering in gekomen. De "bekroonde" boeken in Tho len waren: -kinderen van 13-16 jaar: Listen en lagen van M. Mahy -kinderen van 10-12 jaar, groep 1 De schat in de verboden duinen van E. Mollema -kinderen van 10-12 jaar, groep 2: Matilda van R. Dahl De "bekroonde" boeken in St. Annaland waren: -kinderen van 10-13 jaar: Word toch wakker van E. Tijssinger -kinderen van 8-10 jaar: Matilda van R. Dahl De "bekroonde" boeken in St. Maartensdijk waren: -kinderen van 10-13 jaar: Word toch wakker van E. Tijssinger -kinderen van 8-10 jaar: De oli- fantenruiter van E. de Groen De deelnemers van de kinderjury in Tholen waren: Janneke de Nijs, Rianne Snoep, Sofie Joose, Han Stoutjesdijk, Tanja van Dongen, Sanne de Keijzer, Ireen van Dijke, Marjo lein Taalman, Ewoud v/d Sande, Niels Timmer, Maudie de Keijzer, Nanda de Wilde, Renate Blaas, Corina Zwaan, Mark Draaijer, Marjolein Kettelerij en Annet v.d. Velde. De deelnemers van de kinderjury in St. Annaland waren: Heimine Roodenburg, Filomena de Jong, Iris de Rijke, Monique Elenbaas, Esther Vreezen, Bianca Bult, Celena Moerland, Domini que Goedegebuure, Jacomina Ba zen, Nadja Goedegebuure, Ilja Fase en Ramona de Goede. De deelnemers van de kinderjury in St. Maartensdijk waren: Miranda o/d Brouw, Marieke Bolier, Maarten Dietvorst, Jan van Bruggen, Monique Soomers, Sanne Muurling, Anne van Brug gen, Kalle Malda, Arja Heijboer, Rianne Heijboer, Nienke Muur ling en Dimphy Geluk. Tijdens de kinderboekenweek in oktober zullen de prijzen officieel uitgereikt worden. Gezien het ent housiasme van de deelnemers, zal er in 1990 zeker weer een vervolg komen. ambtstermijn is als regel zes jaar. (Zij treden af wanneer zij 65 jaar worden). De hoofdingelanden bestaan uit drie categorieën: a. vertegenwoordigers van het- "gebouwd": volle eigenaren, erf pachters, enzovoorts dan wel huurders van gebouwde eigen dommen; b. vertegenwoordigers van het "ongebouwd": volle eigenaren, erfpachters, enzovoorts of pach ters van tenminste twee hectare grond; c. vertegenwoordigers van de "waterkwaliteit": degenen die di rect of indirect afvalstoffen bren gen in oppervlaktewateren of op zuiveringstechnische werken (de zogenaamde huishoudelijke en in dustriële vervuilers). De hoofdingelanden worden rechtstreeks voor zes jaar gekozen. Organisatie van de verkiezingen Op 31 december 1989*treden de hoofdingelanden van de even ge nummerde districten van de wa terschappen reglementair af. De kandidaatstelling van de hierdoor noodzakelijke verkiezingen vindt plaats op 23 augustus a.s. Op deze dag kunnen van 9.00 tot 16.00 uur bij elk waterschap op gaven van kandidaten worden in geleverd. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Voor elke categorie (dus "ge bouwd", "ongebouwd" en "wa terkwaliteit") is per district een afzonderlijke opgave nodig (ui teraard alleen wanneer men voor een bepaalde categorie kandida ten wenst te stellen). Iedere opga ve van kandidaten moet worden ondertekend door tenminste 10 stembevoegden in het district waarvoor de opgave is bedoeld. Om misverstand te voorkomen: men mag uitsluitend kandidaten opgeven voor de categorie waar voor men stembevoegd is! Om hoofdingeland te kunnen worden moet een kandidaat als vertegenwoordiger van het "ge bouwd" dan wel van het "onge bouwd" of de "waterkwaliteit" kunnen optreden. Bovenden moet hij/zij: - Nederlander zijn; - tenminste 23 jaar oud zijn; - niet bij rechterlijke uitspraak van de kiesbaarheid zijn ontzet; - niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijn/haar goederen hebben verloren; - zijn/haar woonplaats in het wa terschap hebben (hiervan kan be perkt worden afgeweken). Het dagelijks bestuur van het wa terschap beslist over de geldigheid van de ingediende opgaven. Te gen deze beslissing kan in beroep worden gedaan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Stembevoegd zijn zij die het "ge bouwd", het "ongebouwd" dan wel de "waterkwaliteit" mogen vertegenwoordigen. Uitgezon derd zijn huurders en pachters, die echter wel weer stembevoegd zijn als zij ook tot dc categoric "waterkwaliteit" behoren. Stem bevoegden moeten tenminste 18 jaar oud zijn en niet van het kies recht zijn ontzet. Bij dc verkie- zing van leden van de Tweede Ka mer dèr Staten Generaal, Provin-1 ciale Staten, gemeenteraad cn Eu ropees Parlement kan iedere stemgerechtigde niet meer dan één stem uitbrengen. Voor de ver kiezing van hoofdingelanden is dit anders geregeld. Hier geldt dat men (tot een bepaald maximum) meer stemmen mag uitbrengen naar mate men meer belang bij een of meer taken van het water schap heeft. Na de kandidaatstel ling kan worden bezien of stem ming nodig is. Indien er per cate gorie evenveel kandidaten zijn gesteld als er plaatsen zijn te ver vullen, blijft stemming achterwe ge. Het hoofdstembureau van het waterschap verklaart dan alle kandidaten voor gekozen. Als datum van stemming is 18 ok tober vastgesteld. Tenminste 8 dagen te voren ontvangt iedere stembevoegde een oproep. Wan neer men verhinderd is aan de stemming deel te nemen, kan bij volmacht worden gestemd. De ge machtigde behoeft niet zelf stem bevoegd te zijn. Hij/zij mag even wel niet van het kiesrecht zijn uit gesloten en moet tenminste 18 jaar dan wel gehuwd of gehuwd geweest zijn. Een gemachtigde kan niet voor meer dan twee stembevoegden optreden. Het hoofdstembureau stelt de uitslag van de stemming op 20 oktober vast. De Poolse familie die momenteel te gast is bij de fam. Janse in St. An naland hoeft niet met lege handen naar huis. Integendeel zelfs. Er is op dit moment zoveel bagage om mee terug naar huis te nemen, dat de auto van hun gastfamilie, die hen weer naar huis brengt, stampend vol zit. Reden voor mevr. M. Tichem-Geluk om tijdens een uitzending van Sloth het volgende plan aan te kaarten: waarom kan er niet een busje worden gehuurd die deze mensen en hun vracht naar huis brengt? Het idee bracht men over naar de luisteraars van de Zevensprong en Tholen was paraat. Zeker wanneer het Polen betreft, dat bewezen de vroegere acties "Tholen voor Polen". Momenteel zijn er al veel families die via de fam. Janse te St. Annaland hulp verstrekken naar Polen. Deze hulp is min of meer gekoppeld aan een stichting die vanuitt Bergen op Zoom werkt. Het ligt in de bedoeling de structuur van deze stichting te veran deren en de zaken wat grootscheepser aan te pakken. Tussendoor komt nu deze 'bliksemactie' en die sprak toch weer aan. Nog tijdens de uit zending kwam er al zo'n 450 gulden bij elkaar en de goederen stroom den binnen. Reden voor de SLOTH om de actie verder uit te breiden tot alle kernen. Gulle gevers kunnen geld en goederen/kleding en le vensmiddelen brengen bij: Fam. Vroegop, Oudestraat 20, St. maartensdijk; Fam. Smits, Poststraat 37, Stavenisse; Fa. Janse, Schoolstraat 28, St. Annaland; Priegelmee, Bakstraat 6, Tholen; Sloth, Regentessestraat, Tholen; Fam. de Reus, Veerstraat 53, Oud-Vossemeer; Fam. Fonteyne, Mosselkreekstraat 46, St. Philipsland; Fam. Christiaanse, Molenstraat 38, Poortvliet; Fam. Bolier, M. van Nassaustraat 40, Scherpenisse; De actie duurt al een hele week, maar vandaag, donderdag 13 juli is er een actiedag. Vanaf 14.00 uur tot 21.00 uurr wordt er een speciale uitzending van de Sloth gehouden. De programma's Rondom zestig en Slotjes vervallen dan. Zaterdag 15 juli gaan de Polen terug naar hun land en het zou mooi zijn als de te huren bus nog te klein zou zijn.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 13