Thoolse leidt Vrouwenpartij 1142 Handtekeningen tegen betredingsverbod schorren B en W: direct verlies van 40 arbeidsplaatsen BOUMAN POTTER IBIJNA 45 JAAR I Dl ܧ*|S THOOLSE COURANT I Bezwaar van Beter Wonen tegen kosten zoet water Van Loenhout in het zilver 1 L-iJ Burgemeester Vogel ook ingenomen met de actie Donderdag 13 juli 1989 45e Jaargang no. 35 Tentoonstelling Speculum Zelandiae B en W van Tholen spreken in een brief aan de Raad van bestuur van de PZEM en van de watermaatschap pij Zuid-West Nederland hun ernstige zorg uit over de mogelijke opheffing van de kantoren aan de Dalem sestraat en de Ten Ankerweg in het kader van de op handen zijnde fusie. Nutsbedrijf G.S. ontwijken antwoord over de groeikern Kille cijfers Aderlating Twee miljoen Service Bij verhuizing Verpleegkundige Nel Roggeband-Baay(45) Alle vooroordelen in het land ten opzichte van Tholen zijn zaterdag aan diggelen gegooid. Geen Amsterdam se, maar de Thoolse Nel Roggeband-Baay is tot de eer ste lijsttrekker gekozen van de nieuwste partij aan het vaderlandse politieke firmament: de Vrouwenpartij. 1142 Inwoners (bijna 69% van de kiesgerechtigdenjvan Sint-Philipsland hebben door middel van hun handtekening bezwaar aangetekend tegen de plannen van het ministerie van Landbouw en Visserij om de buitendijkse gebieden van het schierei land als verboden gebied te beschouwen. Burgemeester T.A. Vogel heeft dinsdag middag het pak met handtekeningen in ontvangst genomen van de actievoerders W.A. Mol en A. Verwijs. Te ver 90 Procent Theologie Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,'— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De woningstichting Beter Wonen heeft bij het waterschap Tholen een bezwaarschrift ingediend te gen het basisplan watervoorzie ning Tholen/Sint-Philipsland. Evenals het bezwaarschrift van de gemeente Sint-Philipsland gaat het om de kosten die eigenaars van gebouwde eigendommen moeten betalen. Het waterschap vindt dat er sprake is van een alge mene voorziening(beheersing van het waterpeil), wat ook door g.si van Zeeland is bevestigd, maar de gemeente St. Philipsland en Beter Wonen vinden dat de landbouw alles moet betalen. "De belangen van het gebouwd zijn onvoldoende aangetoond", zegt voorzitter L.A.M. Elenbaas van Beter Wonen. "Wij moeten 22.500 gulden meer gaan betalen aan het waterschap, waaraan we nu 115.700 gulden afdragen. Dat betekent een verhoging van 20% die we niet kunnen doorberekenen aan onze huurders. Die 22.5 mille zouden dan ten laste van de alge mene bedrijfsreserve moeten ko men. Zoet water is op zich een goede zaak, maar we kunnen als woningstichting toch niet de vrij heid vinden hiervoor te betalen. De kosten zijn voor ons te hoog", aldus de voorzitter van Beter Wonen. Bij de 2000 huizen heeft de Thoolse woningstichting ook nog 38 ha ongebouwde eigendommen van voor- en achtertuinen e.d. De mogelijkheid om bezwaren te gen het basisplan in te dienen, sluit maandagmiddag om vijf uur. Vanaf 16 juni lag het plan gedu rende een maand ter inzage, maar 16 juli valt op een zondag, zodat het waterschap maandag als slui tingstijd heeft vastgesteld. Van 2 tot en met 29 augustus is er in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk een tentoonstelling van gravures met Zeeuwse steden, dorpen en heerlijkheden, die ge maakt zijn door onbekende kunstenaars. Met de tentoonstelling van de 36 zeventiende eeuwse gravures heeft de gemeente de Zeeuwse primeur van het Speculum Zelandiae, een tentoonstelling die samengesteld is door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Burgemeester H.A. v.d. Munnik zal de expositie op 1 augustus openen. Dhr. M. van Loenhout uit Tholen heeft zijn 25-jarig jubileum in overheidsdienst gevierd. Het hoofd van de plantsoenendienst werd woensdag in de kantine van het gemeentehuis toegesproken door burgemeester H.A. van Munnik(personeelszaken), ir. H.T.W. van Veen(hoofd gemeente lijke ontwikkeling), F.A.P.M. Bakx(personeelsvereniging) en collega P. van Zijst, die als cere moniemeester optrad. Alle gemeente-ambtenaren van de binnen- en buitendienst waren bij de jubileumviering aanwezig. De jubilaris ontving verschillende geschenken, waaronder een auto radio en een cadeaubon naast de gebruikelijke gratificatie voor 25 jaar overheidsdienst. Van Loenhout(morgen 49) werd in Oud-Vossemeer geboren. Hij werkte eerst bij het fruitbedrijf van Hommel voordat hij van 1959 tot 1961 in militaire dienst ging. Daarna kwam hij als tuinman in dienst bij kachelfabriek Beckers in Bergen op Zoom. Op 1 januari 1966 kwam hij in overheidsdienst bij de gemeente Bergen op Zoom, 1 december 1969 gevolgd door Terneuzen. Op 1 augustus 1973 kwam de Vosse- meerder terug naar zijn geboorte- gebied, waar hij opzichter B werd bij de gemeente Tholen. Hij pro moveerde in 1975 tot technisch ambtenaar in 1979 tot technisch ambtenaar 1 en in 1981 tot hoofd ambtenaar. Voor het jubileum tel len ook de jaren in militaire dienst mee. Van Loenhout is organisator van de boomfeestdagen en heeft ver der veel met voetbalverenigingen te maken in verband met het on derhoud van de sportvelden. Naast zijn werk bij de gemeente is hij actief binnen de Natuurvereni- ging Tholen. Het WMZ-kantoor op de hoek Dalemsestraat/Botermarkt. Het PZEM-kantoor aan de Ten Ankerweg in Tholen. Ernstig bezorgd over sluiting Thoolse kantoren PZEM en WMZ Dat heeft zelfs nog niet zo lang geleden geleid tot reservering van grond." B en W zeggen begrip en oog te hebben voor schaalvergroting en concentraties. "Dat dit proces niet te stuiten valt en ook in de dienstverlende sector onontkoom baar is, staat buiten kijf. Daarmee wordt immers bereikt, dat de doelstelling van een nutsbedrijf, het leveren van een goed produkt tegen een aanvaardbare prijs, in de toekomst gewaarborgd is. Het spreekt voor zich, dat de econo- De CDA-fractie in de Thoolse ge meenteraad stelde hierover vorige maand al schriftelijke vragen, die b en w nog niet hebben beant woord. In de brief aan de PZEM en de WMZ wil het college nadrukke lijk op het belang van beide kan toren voor de gemeente Tholen wijzen. "Weliswaar hebben wij in het recente verleden al bij herha ling voor die materie aandacht ge vraagd, maar toen was de positie minder knellend. Immers, was er op dat moment nog sprake van het projecteren van nieuwbouw voor PZEM en WMZ op het nieu we industrieterrein van Tholen. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben zes uitgebreide vragen van het RPF/GPV-statenlid L. van Dijke over de aanwijzing van Tholen(stad) als regionale groei kern heel kort afgedaan. In feite ontwijken g.s. alle vragen over het verschil van interpretatie over het begrip groeikern. B en W van Tholen willen de gehele gemeente daaronder laten vallen, de provin cie alleen Tholen-stad, zoals dat via het voorstel Venekamp in het streekplan is gewijzigd. G.S. gaan ook geheel voorbij aan de vraag van statenlid Van Dijke, dat de in terpretatie van b en w zowel func tioneel als juridisch aanvechtbaar is. G.S. laten het RPF/GPV statenlid uit Middelburg weten, dat zij voornemens zijn medio september een gesprek met het rgemeente- bestuur van Tholen te hebben over de (gemeentelijke) interpreta tie van de aanwijzing van Tholen als groeikern. Daarna zal in de statencommissie ruimtelijke ordening op deze aan gelegenheid worden teruggeko men, aldus g.s. mische factor daarbij een niet- onbelangrijke rol vervult. Ander zijds benadrukken wij, dat de besluitvorming over een fusie van nutsbedrijven niet uitsluitend gestoeld kan worden op economi sche argumenten. Een nutsbedrijf - de naam zegt het al - heeft een openbare functie en daarom een bredere horizon. Naast bedrijfseconomische om standigheden moeten ook andere facetten gewogen worden, zoals zijn maatschappelijke achter grond en verantwoordelijkheid je gens zijn werkgebied. Dat die maatschappelijke verant woordelijkheid van de PZEM en WMZ veel breder is dan een ge middeld produktiebedrijf, is lo gisch. Daarom nemen lokale en regionale overheden ook deel aan beide besturen. Taak- en doelstel ling reiken dus veel verder. Als uit vloeisel daarvan zijn aanzienlijke geldstromen van de PZEM be schikbaar gesteld voor handha ving van de werkgelegenheid van de koninklijke maatschappij De Schelde. Die laatste manoeuvre hebben wij volledig ondersteund. Alleen vragen wij dan, dat die lijn consistent wordt doorgetrokken naar andere regio's. In die zin, dat bij fusie of schaalvergroting de discussie niet uitsluitend beheerst wordt door kille cijfers of econo- WONINGINRICHTING il ■o Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet mische wetmatigheden. Tot die retorische vraag komen wij omdat er kennelijk toch vastomlijnde plannen bestaan om in het kader van de fusie of inte gratie te komen tot opheffing van een aantal districtskantoren. Een en ander zou een zeer gevoeli ge aderlating van de economische structuur van onze gemeente bete kenen. Ons beleid is erop gericht - juist wegens de nog steeds zwakke economische structuur - om met het beschikbaar stellen van ge meentelijke bijdragen, de bedrij venstructuur te versterken. De noodzaak is duidelijk gelet op het hoge percentage van de beroeps bevolking dat pendelt: 60%. De perspectieven voor de lange pen del zijn in verband met allerlei overheidsmaatregelen(opheffing reiskostenforfait, verhoging varia bele kosten autorijden, het reke ning rijden enz.) heel ongunstig. Als de opheffing van de districts kantoren in Tholen plaatsvindt, leidt dat tot een direct verlies van circa 40 arbeidsplaatsen. Een ge voelig verlies dat wij niet zonder meer kunnen aanvaarden. Daar naast geven de beide vestigingen in onze gemeente afgeleide en in directe effecten. Het wegvallen van de directe en indirecte werkgelegenheid bete kent op jaarbasis dat er ruim twee miljoen gulden minder te beste den is. Dat is heel pijnlijk en dat is dan nog een voorzichtige ra ming. Voorts zal ook een stuk service verlening aan de consument min der adequaat kunnen plaatsvin den. De communicatielijnen worden langer en dat betekent in de dagelijkse praktijk een aan zienlijke teruggang. De belans opmakend, heeft op heffing van de Thoolse kantoren van de PZEM en de WMZ onaan vaardbare gevolgen. Gelet op het openbare karakter van de nutsvoorzieningen doen wij een dringend beroep op u om ook andere dan uitsluitend financieel-economische factoren in de beschouwing te betrekken. Daarbij achten wij het gerecht vaardigd, dat in ieder geval een structuur of kader wordt gescha pen, dat een stuk activiteit in onze gemeente in stand blijft ten be hoeve van de informatie, service, reparatie en administratie. Met de huidige technische stand(beeld- schermen, modems) moet dat geen overwegende problemen ge ven. Tholen is ook in het toekomstig werkgebied van PZEM en WMZ centraal gelegen. Afgezet tegen de nu in uitvoering zijnde verbindin- gen(Oester- en Philipsdamweg, de Bergse Randweg Oost en de Zui delijke Zoomweg) is dat zelfs ui termate gunstig." B en W van Tholen wil tijdens een mondeling overleg nog dieper op deze zaak ingaan omdat het colle ge vindt, dat de opheffing van de twee kantoren de gemeente rela tief zwaar treft. DEZE WEEK We zijn geen mannen- haatsters, zegt Thoolse lijst trekker Vrouwenpartij Lievensberg denkt aan fusie met Roosendaals ziekenhuis Uitspraak werkster gemeente huis St. Philipsland goed voor jubileumboek Prodedure voor waterschaps verkiezingen begint Thoolse kinderjury bekroont boeken Rijden onder invloed beboet met 250 gulden Aanleg strandje bij St. Anna land begonnen Weer actie Tholen voor Polen Burgemeester droeg bij tot uitstekende deelname Zeven Dorpentocht Henk Westerlaken wint eerste halve marathon in Oud- Vossemeer Zwakke bezetting in jubileum ronde van Poortvliet GE WEET HOE NIEUWS GIERIG VROUWEN ZIJN: BIJNA NET ZO ERG ALS MANNEN l)i( nummer bestaut uit 16 pagina's a.u.h. tijdig een adreswijziging sturen aan: Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG St. Annaland of aan uw bezorger. Ook voor de 45-jarige bedrijfsver- pleegkundige bij de sociale werk plaats de Betho zelf kwam de verkiezing tot 'kopvrouw' als een grote verrassing. Ze wilde wel graag op een verkiesbare plaats komen, maar uitverkoren te wor den om als eerste de Vrouwenpar tij op 6 september de Tweede Kamer binnen te loodsen, over- Een duik in de haven van St. Philipsland, onder de rook van de watertoren aan de Rijksweg, kan nog steeds. Een groot aantal inwoners is echter bang, dat door aanwijzing van de Oosterschelde als natuurmonument de recreatiemogelijkheden beperkt worden, met name het snijden van lamsoor en zeekraal en het spitten van pieren. De twee hebben geen problemen met het feit dat grote delen van de Oosterschelde als beschermd na tuurgebied zijn aangewezen."Sint- Philipsland moet met alle moge lijke middelen beschermd worden tegen invloeden die het natuur schoon en het milieu aantasten, maar de 'schorrenrecreant' moet niet koste wat kost geweerd wor den. Velen zijn het er over eens dat het snijden van een maaltje groenten het milieu niet schaadt. Er wordt de laatste tijd te veel gestreefd naar het behoud van de natuur, dat de mogelijkheden voor menselijk recreëren worden belemmerd", zo schreven de actie voerders in juli 1988 aan de ge meenteraad van Sint-Philipsland. Volgens de ondertekenaars moet het mogelijk blijven om pieren te steken, fuiken te zetten, vissen en zeegroente te snijden. "De bevol king komt al eeuwen op de buiten dijkse gebieden. Een verbod om daar niet meer te komen gaat ech ter te ver." Initatiefnémer en coör dinator van de actie dhr. W.A. Mol deelde mee verheugd te zijn dat het gemeentebestuur inmid dels bij de provincie bezwaar heeft aangetekend tegen het betre ding van de schorren rond het eiland. "Onze actie zien wij als een ondersteuning daarvan." Ook burgmeester Vogel was inge nomen met de vredelievende actifc, waarnaar men volgens hem naar zou moeten luisteren. "Het gaat hierom een belemmering in vrij heden die onrechtvaardig is. Als je oog hebt voor de natuur, en dat hebben de inwoners van Sint- Philipsland (dit blijkt uit o.a. gro te natuurvereniging), dan wil je daar ook komen." De burgervader zegde toe het pak handtekenin gen, vergezeld van een schrijven, graag naar G.S. te sturen. "Het gaat hier om een stukje maat schappelijke verontrusting, waar men moeilijk om heen kan." In een brief aan gedeputeerde sta ten stellen de initiatiefnemers dat zeker 90% van de 1660 kiesge rechtigde inwoners had getekend als de actie nog intensiever was ge houden. "Wij verzoeken u dan ook er alles aan te doen om onze wensen in het plan te verwezelij- ken. Indien dat slechts onder be paalde voorwaarden mogelijk is, dan stellen wij het op prijs dat u ons in de gelegenheid stelt daar omtrent nader met u van gedach ten te wisselen", aldus dhr. Mol en Verwijs, die bij het ophalen van de handtekeningen gesteund werden door negen vrijwilligers. De initatiefnemers van de actie deelden vorige week aan onze re dactie mee dat burgemeester Vo gel de lijst ook had ondertekend, dit berust echter op een mis verstand, alleen zijn vrouw had getekend. trof ook haar stoutste verwach tingen. Mevr. Roggeband, echtgenote van glastuinder M. Roggeband en moeder van twee studerende kin deren, is al vele jaren actief in de vredesbeweging. Vanuit haar ker kelijke aehtergrond(Gereformeer- de Kerk) streed ze tegen de kernbewapening en met name de komst van de kruisraketten in Woensdrecht. Mevr. Roggeband was mede-organisator van een vredesdemonstratie in Tholen, waarbij op de Markt allerlei stands waren ingericht en tocht door de stad werd gehouden. Ze was verder actief in de vrou wenbeweging en lid van de eman cipatiecommissie van de gemeente Tholen. Vorige maand overhan digde ze wethouder J. Versluijs nog een rapport over kinder opvang. Vanuit haar belangstelling voor de feministische theologie is mevr. Roggeband begonnen met een studie theologie aan de Katholie ke Hogeschool in Tilburg. Nu wachten haar drukke tijden met spreekbeurten in allerlei zalen in het land met het oog op de ka merverkiezingen van 6 september. Zaterdag vond in Amersfoort het congres van de Vrouwenpartij plaats, waar ze tot lijsttrekker werd gekozen en waar ook het verkiezingsprogramma werd vast gesteld. Individualisering van de vrouw binnen het gezin, de relatie en de maatschappij staat centraal in het programma. Het ontwerp hier voor kwam van Hieke Snijders- Borst, die inmiddels in ongenade is gevallen omdat ze eigenmachtig het concept-programma in een landelijk ochtendblad had gepu bliceerd. Ze is vorige maand ge schorst. In de tekst riep ze onder meer op om het 'nationale troetel dier' - de man - van zijn voorrech ten te ontdoen. Dat namen de mede-leden van de Vrouwenpartij haar niet in dank af. Pagina 9: 'We zijn geen mannenhaatsters'

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1