Gedreven schoolmeester Paape uit Poortvliet gaat uitrusten Erepenning Benou Nestor De Bres: Benou stuurde op onnavolgbare wijze gemeentebeleid Chr. MAVO blij met 94% geslaagden, maar toch bezorgd over de toekomst DE ALCOHOL CONTROLE IS HIER VERANDERD Bijzondere gave om capaciteiten en zwakheden te onderkennen "Echte mavo-leerlingen, ga niet over de brug of dammen" Donderdag 6 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 9 "Het schijnt de bedoeling te zijn dat ik ga rusten", concludeerde dhr. L. Paape na het overhandigen van een tuinameublement door wethouder J. Versluijs. Respectabel Jaloers Kerkbezoek Degelijk Kraakbeen Steeg I Strafport Geen diplomaat 45 jaar welletjes Korrel zout Onbuigzame Iedere automobilist kan nu onverwacht worden gecontroleerd en moet altijd blazen. Kleine klassen Band Veeleisend Alerte waker Tijdperk afgesloten Ruimhartig "Hij had de bijzondere gave om capaciteiten en zwak heden van mensen te onderkennen en op wezenlijke punten te toetsen. Op onnavolgbare wijzer bediende hij zich vervolgens van verbale en niet-verbale midde len om het gemeentebeleid te sturen. Met een conse quente mening, de zaak op zijn duimpje kennend, de juiste toon aannemend." De christelijke mavo in Tholen, die bij velen in de re gio bekend staat als een prima school die altijd boven het landelijk percentage geslaagden zit, heeft te kam pen met een dalend leerlingenaantal. Een en ander kwam vrijdagavond naar voren tijdens de diploma uitreiking in de aula van de school. De schoolleiding deelde mee blij te zijn met het hoge percentage geslaagden (bijna 94%), maar feit is ook dat beide brugklassen in het nieuwe schooljaar slechts 31 leerlin gen tellen. In de openbare basisschool de Ee- vliet werd woensdagavond af scheid genomen van 'een gedreven schoolmeester' die sinds 1 decem ber 1961 heel plichtsgetrouw in Poortvliet zijn werk deed. Door gebruik te maken van de DOP- regeling(doorstroming onderwij zend personeel) geeft Paape ruim te aan Lisette de Kock-Kerstens. Als zogenaamde WIO- kracht(werkgelegenheid impuls onderwijs) was de voormalige kleuterleidster van Ter Tolne al twee jaar als invalster op verschil lende openbare scholen werk zaam, ook bij de Eevliet. "De DOP is een zusje van de VUT-regeling", zo begon wethou der Versluijs zijn toespraak tot het echtpaar Paape, de schoonouders, verschillende vertegenwoordigers uit de onderwijswereld, ouders en oud-leerlingen. "De aanvraag van dhr. Paape is door de gemeente en het pensioenfonds gehonoreerd. U hebt ook een respectabele diensttijd en een respectabele staat van dienst. In 1955 begon nen te Oude Tonge, vervolgens in Stad aan 't Haringvliet en sinds 1961 in Poortvliet. U was op Goeree-Overflakkee al zeer actief en zeer allround. Naast uw onder- wijswerk diende u de gemeen- Zo karakteriseerde J. de Bres, de nestor van de Thoolse gemeente raad, de vertrekkende gemeentese cretaris T.C. Benou tijdens de afscheidsreceptie in Haestinge. De liefde voor de muziek en dan met name voor het kerkorgel, als mede het gevoel voor composities en samenspel kwam Benou goed van pas, zei De Bres. "Hoe komt een man met zoveel fut er eigen lijk toe om in de vut te gaan? Je bent nu in elk geval van dat raads- gedoe af en ook de brandgang tussen de Oostvest en de Markt slijt niet meer." Als blijk van waardering overhan digde hij namens de gemeente raad een bankschroef en snoeischaar voor hoge bomen. Loco-secretaris C. Meertens schetste de betekenis van Benou voor het personeel. "Ook al pro moveerde hij in 1971 van 3000 naar 19.000 inwoners, de sa menstelling van zijn ambtenaren korps kende hij uitstekend. Het was verrassend welk inzicht hij had. Als herder van een kudde schapen heeft de secretaris niet gefunctioneerd, maar evenmin als cowboy. Voor een ieder was hij steeds bereikbaar en misschien kwam het nogal eens hard over, maar niemand bleef in het onge wisse. Moeilijke, vervelende zaken moet je eerst aanpakken, zei hij altijd, want anders blijf je daar te genaan kijken. Proberen iedereen gelijk te geven, was er bij Benou niet bij. Zichzelf heeft hij ook nooit ontzien. Hij had een werkkracht om jaloers op te zijn. Activerend, inspirerend en kritisch ter wille van de kwaliteit. Persoonlijk had ik sinds de herin deling in 1971 zeer goede goede contacten; de samenwerking was zeer prettig. Met weemoed nemen we dan ook afscheid", zo besloot Meertens, die Benou en zijn gezin Gods zegen toewenste. J.L.M. van Put, gemeentesecreta ris van Borsele, sprak Benou toe namens de landelijke vereniging van gemeentesecretarissen, waar van de Thoolse secretaris 8 jaar (tot 1983) lid van het landelijk bestuur was. "Het kerkbezoek van de bestuursleden lag in die ja ren vrij hoog", zei Van Put gek scherend. Hij doelde daarmee op de kwaliteiten van Benou als orga nist. "Je stond bekend als de nuchtere Zeeuw, de general mana ger, een brug, een scharnier, zor gen dat de tent blijft draaien. Veel jaren heb je goed werk verricht en een troost bij dit afscheid mag zijn, dat de gemeenteraad van Tholen een uitstekend opvolger heeft benoemd. Izeboud kennen we vanuit Zierikzee al jaren", zei Van Put. Hij wees er Benou nog op, om voor de helft van de con tributie buitengewoon lid te blij ven. J.A. Hoste, gemeentesecretaris van Goes, bracht Benou dank na mens de Zeeuwse secretarissen. Hij prees hem wegens zijn bijzon schap als voorzitter van de voetbal, alsmede leider van een jeugd- en bejaardenclub. In alle leeftijden was u goed georiën teerd." De wethouder herinnerde eraan, hoe Paape van september 1978 tot februari 1979 waarnemend hoofd was toen J.A. de Boe vertrok, tot dat J.H. Kers kwam. In 1986 werd Paape plaatsvervangend directeur van de basisschool. "Ruim 34 jaar in dienst van het onderwijs, dat dwingt respect af", zei Versluijs. "Bovendien actief in de Poortvlietse gemeenschap, de voetbalvereniging SPS en het Oranjecomité. Een degelijke on derwijsman met een hoge taakop vatting, niet zo hard lopend voor onderwijsvernieuwingen, maar aan de andere kant actief bij het opzetten van het on der wijsdocu mentatiecentrum. Daarvoor dank namens het gemeentebestuur", zei de wethouder, die een deel van het tuinameublement aanbood, dat via naleveringen verder compleet zou worden gemaakt. Directeur J.H. Kers kende Paape sinds tien jaar en uitte zijn waar dering voor de collegialiteit. "Als er onverwachts iemand uitviel, jij stond altijd klaar om te helpen. We wisten wat we aan je hadden: dere inbreng. "Je vormde een ba ken tijdens de besprekingen, je zette de puntjes op de i en hield het gemeenschip op, koers." Hij overhandigde bloemen en een boekje over Goes. De oud-burgemeester van Tholen, burgemeester J.E. van Boeijen uit Harderwijk, herinnerde zich van 1971 tot 1978 een ploeg ervaren bestuurders en toegewijde mede werkers, onder wie secretaris Be nou. "Een gevoelige functie waarom veel draait, het is als het kraakbeen tussen de botten. Je was een dijk van een secretaris, stevig, solide en stabiel, een hele goede partner voor bestuurders en ambtenaren, de spil waarom veel draaide. De zeven gemeenschap pen op Tholen zijn met jou erg goed afgeweest. Hulde, waarde ring en dank daarvoor en een ge lukkige, nieuwe levensfase met Gods zegen toegewenst", zo besloot burgemeester Van Boeijen. De voorzitter van de woningstich ting Beter Wonen, L.A.M. Elen- baas, was in dezelfde straat als Benou in Krabbendijke geboren. Op Tholen hadden ze beiden met de volkshuisvesting te maken. De secretaris als adviseur bij sanering van o.a. de Blauw-, Wilhelmina- en Bosstraat en het terugbouwen van huizen. Tot 1986 was de admi nistratie van Beter Wonen in het gemeentehuis gevestigd en bij het onderzoek tot het overgaan naar een zelfstandige woningstichting had de secretaris evenzeer een in breng. Als blijk van waardering bood Elenbaas de vertrekkende secretaris een cadeau voor het knutselen aan. Voorzitter F.A.P.M. Bakx van de gemeentelijke personeelsvereni ging bracht naar voren, dat er al tijd enige afstand was tussen de secretaris en de ambtenaren. "Hij heeft hooit gezegd: zeg maar Tom en wij durfden het niet. Benou was ook een belangrijk lid voor ons, want het was nooit een pro bleem om in de tijd van de baas wat te regelen voor de personeels vereniging. Ook als u van uw wel verdiende rust gaat genieten, mag u lid blijven", aldus Bakx. Hij liet vervolgens op een dia- scherm zien, hoe de dagelijkse gang van Benou fotografisch was vastgelegd. Vanaf zijn huis aan de Parallelweg, via de brandgang aan de Oostvest naar de Markt. Gek scherend noemde Bakx de eerder verleende koninklijke onderschei ding en de zojuist overhandigde gemeentelijke erepenning 'een magere beloning' voor de vele ver diensten van Benou, ook al zat de onder het regiem van de vertrek kende secretaris ingevoerde prik klok het personeel nog niet lekker. Desondanks vond Bakx een naamgeving van een straat op zijn plaats en daarom bood hij het naambord T.C. Benousteeg aan voor de brandgang tussen de Oostvest en de Markt, die de se- een man om op te bouwen. Een le raar met plichtsbesef, een grote inzet en enthousiasme. Zo goed als geen dag ben je ziek geweest. Twee zaken die onontbeerlijk zijn voor het onderwijs waren bij jou volop aanwezig: de liefde voor het kind en je gedrevenheid als schoolmeester. Geniet van je rust, maak er iets moois van en laat af en toe je gezicht nog eens zien", zo besloot de directeur van de Ee vliet zijn dankwoord. Directeur G.T. Bril van De Casem- brootschool uit St. Annaland dacht eerst dat het kletspraatjes waren, toen hij hoorde dat Paape van de DOP-regeling gebruik ging maken. "Toen ik de uitnodiging voor dit afscheid kreeg, moest ik het wel geloven, maar jij had die enveloppen niet verstuurd. Er zat namelijk strafport op en daar was je veel te secuur voor." Bril had Paape met name tijdens de vernieuwingscursussen van het project funderend onder- wijs(ForT) leren kennen. "We wis selden ideëen uit en werkten samen bij het natuuronderwijs. Je was een plichtsgetrouw collega en thuis kregen we altijd een gast vrije ontvangst. In je prachtige boekwerken over de schoolreizen deed ik ideëen op voor uitstapjes van onze eigen school." Directeur Bril vertelde tenslotte, hoe een badmeester uit St. Maar tensdijk hem had laten weten, dat hij graag kinderen van meester cretaris sinds oktober 1971 zo'n 16.000 keer gebruikte. Bij de finish aangekomen was het laatste woord voor secretaris Be nou om te reageren op al die vriendelijke woorden. "Het is moeilijk bescheiden te blijven", zei hij met zelfspot. "Ik ben echter niet ongevoelig voor waardering en ik weet ook, dat een kleine kring van mensen de erepenning is toegekend. De gemeente is er voorzichtig mee en daarom ben ik er erg verguld mee. Ik ben de gemeente Tholen heel veel dank verschuldigd." Al viel niet elke toonzetting in goede aarde, de samenwerking met de gemeenteraad was Benou bijzonder goed bevallen. "Het was bijzonder plezierig." De medewerkers karakteriseerde hij als een uitstekende club, ge schikt voor zijn taak. "Ik zei het misschien wel eens cru; mijn ver ontschuldigingen daarvoor. Voor de diplomatieke dienst ben ik ook niet geschikt." Hoewel hij zich als secretaris een spin in het web voelde, wees hij er op dat je in zo'n functie ook heel allen bezig bent. Daarom vond Benou de provinciale en landelij ke contacten erg waardevol gezien de fijne steun aan elkaar. Wat de herindeling betreft, daar slijt je dubbel van, zei Benou. "Een gemeentehuis bouwen kun je best twee keer doen, maar één keer herindeling is genoeg." Het deed hem goed onder de vele belangstellenden ook oud burgemeester Bouwense met zijn echtgenote aan te treffen. Het stemde hem tot dankbaar heid, dat hij in gezondheid zelf zijn vertrek kon bepalen. "Ik heb vandaag precies 45 jaar gewerkt, waarvan 42 jaar bij de gemeente, waarvan weer 36 jaar op Tholen. Voor de helft in St. Maartensdijk, de andere 18 jaar bij de gemeente Tholen. Daar wil ik het echt bij laten. Een periode van 36 jaar is een mijlpaal en de taak van gemeente secretaris een prachtige functie. Er waren hoogte- en dieptepun ten. Privé, die laat ik er hier bui ten en gemeentelijk. Dieptepunten waren het overlijden van de jonge medewerker Wouter Sinke na een ernstige ziekte en het plotseling overlijden van vriend en burge meester E. Baerends na een ver keersongeluk", aldus de secretaris. Als hoogtepunten noemde hij de opening van bibliotheken, dorps huizen en sportaccommodaties. Hij wilde burgemeester Van der Munnik niet boos maken, maar secretaris noemde Benou toch de mooiste functie bij de gemeente lijke overheid. "Het is een zware functie en dat werk kun je niet half doen. Daarom ben ik bezig aan de eindsprint. Ik zal het werk en de mensen zeker missen, maar in mijn hobby zal ik compensatie vinden. Met heel veel genoegen heb ik plezierig en constructief sa mengewerkt. Het werk moet je ernstig nemen, maar het eigen aandeel daarin met een korrel zout. Ik heb wel eens een poot Paape in het zwembad had. "Die leerlingen luisteren tenminste", had de badmeester gezegd. Voormalig schoolhoofd mr. J.A. de Boe, die elf jaar geleden af scheid van Paape had genomen als collega, haalde nog wat herin neringen op. Onder meer over het dialect, waarin meester Paape goed thuis was. Ook zijn liefde voor streekhistorie en sagen som de hij op. Met uitspraken in dia lect illustreerde De Boe dat de vertrekkende leraar een onbuigza me was. Hij kon zelf ook tegen een stootje, maar kon slecht tegen wiebelen van de kinderen. Gezien de korting op de salarissen sprak De Boe schertsend over doorspoeling onderwijspersoneel als betekenis van de DOP- regeling. Het deed hem goed, dat er nu werkgelegenheid voor een jongere werd geschapen. Uit eigen ervaring wist De Boe, dat de leerlingen bij meester Paa pe goed onderwijs kregen. "Ik ben blij, dat mijn eigen kinderen altijd met veel plezier bij jou in de klas hebben gewerkt", aldus het voormalige schoolhoofd, dat nog een attentie overhandigde. Mevr. J. Wouterse-Visser, voorzit ter van de ouderraad, sloot daar na het officiële gedeelte af, waarna men nog de hand van het echtpaar Paape kon drukken. On der de receptiegangers was ook de plaatselijke hervormde predikant ds. A. Egas. strak moeten houden, maar dat hoort er bij", aldus secretaris Be nou, die zijn opvolger Izeboud sterkte toewenste. Daarna kregen de belangstellen den in Haestinge gelegenheid om het echtpaar Benou de hand te drukken, waarbij ze vele bloemen en andere geschenken ontvingen. Adjunct-directeur dhr. J. de Jon ge, deelde desgevraagd mee dat het dalende leerlingenaantal de volle aandacht heeft van het schoolbestuur en de schoollei ding. Als de meest relevante oor zaken noemt dhr. de Jonge: de voltooiing van het Delataplan en de traditionele binding met Ber gen op Zoom. "Door de Oester- en de Philipsdam zijn meerdere schooltypen nu sneller bereik baar." Toch vind de adjunct directeur deze keuzeverruiming op zich geen slechte zaak. "Als de leerling op die school terecht korr.. waar hij qua aanleg thuis hoort is de keuzeverruiming een groot voordeel voor ouders en leerlingen, maar de echte mavo leerlingen zouden niet over de brug of dammen moeten gaan.Met alle respect voor de keus van de ouders, meen ik, dat leer lingen uit ons gebied voor wie op Tholen onderwijsvoorzieningen zijn, hiervan gebruik zouden moeten maken. Een sterke poot van het christelijk voortgezet on derwijs in de regio moet behou den blijven. Als zo gedacht wordt waar broeders samen wonen, dan kunnen we de toekomst met ver trouwen tegemoet zien", aldus adjunct-directeur De Jonge. In het nieuwe schoolseizoen start de chr. mavo met 192 leerlingen, waaronder een brugklas met 16 en een brugklas met 15 leerlingen. Voor de scholieren zijn kleine klassen een voordeel zegt dhr. De Jonge. "We kunnen de leerlingen nu helemaal veel aandacht geven en dat komt natuurlijk weer ten goede aan de prestaties. Vooral de wat mindere leerlingen kunnen hiervan profiteren". Nadat de bijeenkomst door de voorzitter van het schoolbestuur dhr. T.A. Vogel uit Sint- Philipsland met gebed, schriftle zing, gebed en samenzang was ge opend, kon directeur J. Flikweert aan 31 leerlingen de felbegeerde diploma's uitreiken. Slechts twee leerlingen waren er niet geslaagd. De directeur vond dat er een goe de lichting van school ging. "Wij zijn blij dat we jullie vier jaar bij ons hebben gehad. Je vormden een fijne klas, die een stimulans voor elkaar was. Er is heel hard gewerkt en daar zijn de resultaten dan ook naar. 6 Leerlingen deden 5 vakken op D-niveau en 1 vak op C-niveau en 14 leerlingen hebben 6 D-'s (het hoogste) op hun diplo ma." Van de geslaagden (ongeveer 2/3 meisjes) kiezen de meesten een be roepsopleiding. 6 Gaan er naar het Intas, 5 naar het mdgo, 5 naar het meao, 4 kiezen er voor de mts, 2 gaan er naar de verpleging in, 2 vervolgen met het havo, 1 naar de zeevaartschool, 1 gaat er naar de slagersvakschool, 1 naar het kmbo, 1 naar het mmo, 1 naar de kappersschool en 2 gaan er werken. Vervolgens reikte dhr. Flikweert VERVOLG PAG. 15 Burgemeester Van der Munnik en secretaris Benou na het uitreiken van de erepenning van de gemeente Tholen. VERVOLG VAN PAG 1 door de jaren heen. Velen kwa men en gingen, maar de secretaris bleef dhr. Benou." Het gemeentebestuur besluit en oefent macht uit, de secretaris oe fent invloed uit, zo vervolgde de burgemeester. "En die invloed is onmiskenbaar geweest in tal van zaken, want het is aan mensen hoe zwak of sterk die macht of in vloed is. Hardwerkend en veelei send van het personeel. Niet teveel overigens, maar sommigen zullen het best weieens te kwaad hebben gehad met zijn rechtlijnigheid en onopgesmuktheid. Hij zegt het recht toe, recht aan hoe hij over iets denkt en daagt als het ware uit tot discussie. In deze mondige maatschappij is dat een goede zaak. Hij schroomde ook niet in te grij pen op een soms wat hard lijkende wijze, maar steeds was daarbij zijn doel: de organisatie moet goed draaien en kwaliteit produ ceren. Ambtenaren en ook bestuurders verdienen geld dat met belastinggelden is bijeenge bracht en daarvoor hebben ze zich ten volle in te zetten. Dienstverle ning, goed werk afleveren, met minder kan het niet. Hij kon de mensen dan goed de waarheid zeggen, maar hield ze heel", zei de burgemeester. Hij schetse de vertrekkende secre taris verder als een eenvoudig, be scheiden en recht door zee gaand mens, die een afkeer heeft van on eerlijkheid en een sterk rechtvaar digheidsgevoel heeft. "Een man die het heeft volgehouden om bij na 33 jaar zijn functie op zeer goede wijze te vervullen in een steeds voortgaande ontwikkeling van de samenleving en dus ook van de gemeentelijke huishou ding. Een alerte waker voor goede besluitvorming. Een sterke stut voor raad en college van b en w. De gemeente Tholen is hem heel veel dank verschuldigd. Dat mochten wij op 1 september 1987 opmerken bij zijn 40-jarig ambte- narenjubileum, nog eens in herin nering roepen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau in 1988 en ook aan het einde van zijn laatste raadsverga dering naar voren brengen. Meer dan wie ook, is hij betrok ken geweest bij de ontwikkelingen van Tholen. Het moet hem tot voldoening strekken, dat hij daar aan een groot deel van zijn leven heeft mogen meewerken en heeft kunnen ervaren, dat de gemeente Tholen een bloeiende gemeente is. De oud-burgemeester van Scherpenisse en St. Maartensdijk, D.C. Bouwense, was in Haestinge een van de velen die afscheid kwamen nemen van het echtpaar Benou. Het afscheid na 45 jaren actief werkzaam te zijn geweest, is een spannend moment, want dit is in de gemeente Tholen nog nimmer gebeurd. Ook daarom is er een tijdperk afgesloten. Van afbouwen is geen sprake ge- weeest, want tot gisterenmiddag was hij intensief bezig met zijn werk. Ik had ook niet de indruk, dat hij last van zenuwen had voor het definitieve afscheid. Het was meer zo, dat het gemeentebestuur wat onwennig toeleefde naar deze dag. Een zeer vertrouwd gezicht, een gezaghebbend figuur, een des kundig baken, een betrouwbaar ambtenaar, een helder denker, een trouwe ondersteuner, verlaat het gemeentebestuur. Wij hebben daar moeite mee en telden de dagen af tot vandaag. Geen wekelijkse lekkere gevulde koek meer in de b en w vergade ring. Geen spin meer midden in het gemeentelijk werk. Het zal u wat doen en het doet ons wat. De erfenis is goed en groot en in goe de orde achtergelaten en overge dragen aan zijn opvolger Izeboud. Dank, heel veel dank secretaris namens de leden van het college voor alle goede ondersteuning", aldus de burgemeester. De burgemeester dankte Benou verder voor de uiterst plezierige wijze waarop al die jaren verga derd is. "Ik wil u ook persoonlijk heel hartelijk danken voor de ruimhartige steun die ik vooral in de aanloopperiode in 1986/87 mocht ondervinden en die mij heel goed heeft geholpen vrij snel in te werken. Dank ook voor de open wijze van benaderen die recht toe, recht aan was en voor een snelle wijze van werken zorg de. Zowel lokaal, gemeentelijk, pro vinciaal als landelijk hebt u uw ta lenten ingezet, als secretaris en als burger. U heeft uw ronde gelopen en bij na uw hele leven als actieve op het grondgebied van de gemeente Tholen gewoond en gewerkt. U heeft uw beste krachten aan de ge meenschap van Tholen gegeven. U heeft uw 25-jarig en 40-jarig ambtelijk jubileum hier gevierd. U kreeg vorig jaar een hoge on derscheiding en heeft op de meest eervolle wijze met ingang van 1 juli ontslag gekregen. Wat wil je nog meer! Toch wèl! Er is nog een mogelijkheid om de grote waardering voor alles wat u voor de gemeente Tholen en de in woners van Tholen hebt gedaan, in een officiële vorm tot uitdruk king te brengen. Ik heb dan ook de grote eer om u de erepenning van de gemeente Tholen te mogen uitreiken. Hartelijk dank voor al les en Gods zegen toegewend op uw verdere levensweg en die van uw gezin", zo besloot de burge meester. Meester Paape en zijn echtgenote pakken de kussens voor het tuinameublement uit dat ze van het gemeentebestuur ontvingen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 9