Suske en Wiske in 't Zeeuws Museum Kampeer auto's Over boeken, zoeken en service Aktie diepvries zomerprijzenü! VERMAL tfS WAT DOEN ZIJ VAN HET BUURTCAFÉ ERMEE VEEL GELD OP ZAK IS DE DIEVEN VERZOEKEN Emancipatie Donderdag 6 juli 1989 Woonwagencentra De Zeeuwse bibliotheek in Middelburg heeft een gebrui- \/olW3SS6n6n fl33r kersonderzoek uitgevoerd, met de bedoeling in de toekomst nog meer rekening te houden met de wensen van de ge- school bruikers. Tevredenheid en kritiek Een paar conclusies Vervolg PAK EVEN UW ZAKBOEKJE Gemeente praat over TV 10 'Blue Air diepvrieskistjes nuf 399,- Frilec diepvrieskastje nuf 425,- Frilec diepvrieskastje tafelmodel nuf 499,- Zanussi 180 I. diepvrieskist van f 849,- nu f 599,- Zanussi 230 I. diepvrieskist van f 949,— nu f 699,- Zanussi 330 I. diepvrieskist van f 1049,— nuf 799,- Zanussi 380 I. diepvrieskist van f 1199,— nuf 899,- Bosch 397 I. diepvrieskist van f 1379,— nuf 999,- Deze maand ons gehele Bosch koelenvriesprogramma tegen bodemprijzen! RADIO-TV-Hi-Fi SPECIAALZAAK U' RADIO-TV-Hi-Fi SPE St. Gertrudis Mollerlyceum Diversen Vakantie in eigen land STEMMEN VAN LEZERS Wat a tur verkeerd stieng dui venrubriek Glas, hup in de glasbak AB IJ Stripliefhebbers, opgelet! In het Zeeuws Museum, Abdij- (plein) 3 te Middelburg is van 15 juli tot en met 27 augustus de tentoonstelling "Welkom in de wereld van Willy Vandersteen" te zien. Willy Vandersteen is bekend van zijn albums "De Rode Ridder", "Robert en Bertrand", "Bessy" en "De Geuzen", maar vooral door de wereldvermaarde serie "Suske en Wiske". Alleen al in België en Nederland zijn meer dan 140 miljoen strip boeken verkocht. Meer dan 150 verschillende Suske en Wiske's zagen sinds 1945 het daglicht. Ook in Scandinavië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten zijn de albums uitgebracht, zij het dat de beide hoofdrolspelers dan andere namen hebben, zoals "Anu en Antti" of "Willy en Wanda". De tentoonstelling in het Zeeuws Museum is vooral gewijd aan Suske en Wiske en andere be roemdheden, zoals Lambik, Sido- nia en Jerom. Te zien is bijvoor beeld hoe al deze helden sinds 1945 geleidelijk van gedaante zijn veranderd. De tekeningen en documenten worden getoond te gen een kasteelachtig decor, zo dat je als bezoeker het idee krijgt dat je zelf meedoet aan een Sus ke en Wiske-avontuur. Voor jong en oud bestaat de mo gelijkheid een videofilm te bekij ken en strips te lezen, terwijl iedere museumbezoeker gratis de strip "Suske en Wiske in het Zeeuws Museum" krijgt. Je kunt zelfs samen met Suske en Wiske door het museum wan delen! Voor de kinderen (tot 14 jaar) wordt het allemaal nog spannen der als ze meedoen aan een raad selachtige speurtocht door het museum, op zoek naar de ver dwenen Schanulleke. Ze kunnen ook een plaat inkleuren en dan dingen ze mee in een prijsvraag. Deze speciale activiteit wordt ge organiseerd op zaterdag 15 en zondag 16 juli en op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 au gustus; het begint steeds om 14.00 uur; aanmelden bij de balie van het museum. Voor scholen bestaat de moge lijkheid om op dinsdag 22 of don derdag 24 augustus deel te nemen aan een lezing, georgani seerd door de uitgever van de Willy Vandersteen-albums, de Standaard Uitgeverij. Inlichtingen: telefoon (01180) 26655. Het Zeeuws Museum is geopend van zaterdag t/m maandag van 13.30 tot 17.00 uur en van dins dag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Wie het comfort wil van een ho tel, de charme van een tent en de mobiliteit van een auto, kiest voor een kampeerauto. Die auto's hebben als bijkomend gemak, dat waar je ook parkeert, je meteen aan de koffie kunt, of de nachtrust kunt aanvangen. Nu is de provincie Zeeland met dit laatste niet zo gelukkig. Pas nog heeft zij de gemeenten en de po litie erop geattendeerd waak zaam te zijn tegen het wildkam- peren, dat bv. op de Deltadam- men onlangs massale vormen aannam, ondanks het feit dat de ze vorm van (nacht)berm-toeris- me verboden is. De Ned. Kampeerautoclub (NKC) is een actie begonnen om over nachtingsplaatsen bij campings te creëren, waar men tegen gere duceerd tarief terecht kan. Ruim dertig bij de Recron aangesloten bedrijven doen hier aan mee. Ze zijn te herkennen aan speciaal groen vignet met een cam ping/kampeerauto-symbool. Op verzoek van veel vrouwenor ganisaties is de inspraaktermijn over de discussienota "Provinci aal emancipatiefacetbeleid, deel 2" verlengd tot 15 september a.s. (was 1 aug.). H Nog tot 15 juli a.s. kunnen aan het adres van Gedeputeerde Staten van Zeeland (postbus 6001, 4330 LA Middelburg) schriftelijk reacties worden in gediend op het sanerings- en renovatieplan Zeeuwse woon wagencentra. Een gratis brochure van dit plan is verkrijgbaar bij Infor matiecentrum provincie Zee land, telefoon (01180) 31400. IEÜWS De Zeeuwse bibliotheek is een groot "boekenbedrijf". Per jaar worden bijna een miljoen uitle ningen geregistreerd; in de voor raad staan 700.000 boeken; 20.000 mensen zijn in het bezit van een lenerskaart. Wekelijks komen duizenden men sen over de vloer, op zoek naar een romannetje, studieboek, kin derboek of literair meesterwerk. Om dit allemaal in de hand te houden, is er binnen de biblio theek een strakke organisatie no dig, gepaard gaande aan geauto matiseerde systemen en wat dies meer zij. Nu kan zoiets natuurlijk weieens ten koste gaan van de persoonlij ke benadering en advisering van de klant. Om nu te weten wat die klant vindt van de bibliotheek, is voor het eerst een gebruikers-onder zoek gehouden. Uit het bestand is een willekeurige steekproef ge trokken van 3000 leners, die alle maal een enquêteformulier kre gen toegestuurd. 2400 mensen hebben hun vragenlijst ingevuld, een aantal dat voldoende is om te kunnen beoordelen hoe de klanten over hun bibliotheek den ken. De gebruikers waren tevreden over de service-verlening door het personeel, de openingsuren en het bibliotheekgebouw op zich. Het als zodanig bezoeken van de bibliotheek scoort een matige te vredenheid. Actuele populaire boeken zijn vaak niet beschik baar en het kost nogal wat moei te om een beoogd boek te pak ken te krijgen. Het onderzoek toonde ook aan dat de gebruikers de catalogus maar weinig gebruiken. Er is grote belangstelling voor "top-tien-boeken", boeken die worden besproken door bv. Adri- aan van Dis en populaire streek romans. De weinige beschikba re exemplaren zijn voortdurend uitgeleend. Meerdere exemplaren kopen heeft echter tot gevolg dat ande re boeken weer niet aan te schaf fen zijn (de bibliotheek heeft nu eenmaal een financiële grens). Uitgezocht zou moeten worden of het toch mogelijk is geld te krijgen voor de aanschaf van ge wilde boeken, zonder dat dit ten Volwassenen die van plan zijn om (weer) te gaan studeren kunnen voor onverwachte teleurstellin gen komen te staan. Zo kan het gebeuren dat men niet voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding. Ook komt het voor dat mensen die niet meer gewend zijn te studeren, geneigd zijn te veel hooi op hun vork te nemen. Vooral voor degenen die na hun schooltijd al vroeg zijn gaan wer ken of die thuis wilden zijn voor koste gaat van de kwaliteit van de gehele collectie. Zoals uit de enquête bleek heb ben veel mensen moeite met het zoeken in de kasten naar speci fieke boeken. Een boek over de autokoplampenindustrie of over het marineren van een kip is nu eenmaal moeilijker te achterhalen dan een gangbare roman. Bibliothecarissen in binnen- en buitenland breken er zich al jaren het hoofd over hoe je een verza meling boeken zo kunt indelen dat iedereen gemakkelijk de ge wenste publikatie kan vinden. Gebleken is dat de duizenden bi bliotheekbezoekers er zoekge- woonten op na houden die on derling sterk verschillen. Hier één zoeksysteem op loslaten wordt dan een hachelijke zaak, temeer daar uit het onderzoek ook bleek dat nogal wat mensen er tegenop zien gewoon naar het inlichtingen personeel te stap pen. Overigens is dit wel de beste ma nier om in de Zeeuwse biblio theek snel aan een boek te komen! de kinderen, valt het studeren op een eenzaam zolderkamertje vaak niet mee. Dan blijkt de gekozen opleiding vaak te zwaar. Het Regionaal Educatief Centrum (REC) en de Zeeuwse Dag- en Avondscholengemeenschap wil len samen iets aan de problemen gaan doen. In september gaat een vernieuw de schakelcursus van start, be doeld voor volwassenen die een vorm van middelbaar beroepson derwijs willen volgen, zoals so ciale dienstverlening, activiteiten begeleiding en inrichtingswerk. De deelnemers krijgen les in Ne derlands, Engels, studievaardig heden en sociale vaardigheden. Aandacht wordt ook geschonken aan zaken als studie en beroep, onderwijs, opvoeding, arbeid, wonen, politiek, recht en ge zondheid. De opleiding duurt twee jaar. Wie een vooropleiding heeft (bv. drie jaar MAVO, of MAVO-deelcertifi- caten) kan meteen aan het twee de jaar beginnen. Voldoende hier voor is ook lbo-B. Hetzelfde geldt voor mensen die deze opleiding niet hebben, maar veel praktijk ervaring hebben, of cursussen hebben gevolgd. Wie zijn onderwijsgeheugen wil opfrissen en de moed heeft weer in de schoolbanken plaats te ne men kan zich voor de schakelcur sus aanmelden bij het REC: Zusterstraat 11, 4461 JA Goes, telefoon 01100-31170. Bi Speciaal ter verbetering van de vindbaarheid van de boeken, zal de Zeeuwse bibliotheek een na der onderzoek gaan doen naar de manier van zoeken door de klan ten. Op basis van het dan vergaarde feitenmateriaal zat de bibliotheek er alles aan doen om de dienst verlening duidelijk merkbaar ver der te verbeteren. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 THOLEN t/m 8 juli Gasthuiskapel Tholen Stad Creatief 14-16 u OUD-VOSSEMEER 8 juli Prestatieloop v.v. Vosmeer. 8 juli Zevendorpentocht v.v. Vosmeer 8 juli Rommelmarkt, Veerstraat 9 u. SINT-ANNALAND t/m 30 sept Boerderij en platte land, De Meestoof di t/m za 15-17 u. 15 juli Rondritten paardenkoets en ringsteken, speeltuinver. Vrij en Blij STAVENISSE 8 juli Braderie, Voorstraat 10-22 u. SINT-MAARTENSDIJK 15 juli Wielerronde 29 juli Braderie POORTVLIET 8 juli Wielerronde BERGEN OP ZOOM 7 juli Scholierendisco in Botte Hommel, 21 u. t/m 1 sept. Tentoonst. over vleer muizen en over afval, Klavervel denhof, di t/m vr en zo 13-16 u. t/m 3 sept. Expos, schilderijen op plexiglas, Markiezenhof t/m 23 juli Expos, krissen en teke ningen, Markiezenhof film film film ROXY 1: The accidental tourist - a.l., do 20.15, vrij, za en zo 21.30 u., ma, di en wo 20.15 u. My step mother is an alien - a.l. za en wo 14 u. zo 14 en 16.30 u. Nachtelijke voorpremière Roadhouse - 16 jr., vr en za 23.30 u. ROXY 2: The accused - 16 jr., do, ma, di en wo 20 u. vrij, za en zo 19 en 21.30 u. Johnny five is alive - a.l. za en wo 14 u. zo 14 en 16.30 u. CINEMACTUEEL 1: Police aca demy 6 - a.l., do t/m za en ma t/m wo 14, 19 en 21.30 u., zo 14, 16.30, 19 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 2: Licence to kill - a.l., do t/m za en ma t/m wo 14, 18.45 en 21.30 u„ zo 13.45, 16.15, 18.45 en 21.30 u. CINEMACTUEEL 3: The naked gun - a.l., do en vr, ma t/m wo 19 en 21.30 u., za 19 u., zo 16.30, 19 en 21.30 u. Taran en de toverketel - a.l., dag 14 u. B en W zijn met Casema in ge sprek over het toelaten van het commerciële TV 10 op het Thool- se kabelnet. Wethouder J. Ver- sluijs deelde dat in de laatste raadsvergadering mee op vragen van J.L. van Gorsel. Volgens het VVD-raadslid zijn de grote ar tiesten straks alleen op de kabel te bewonderen. Hij was ook be nieuwd of er met de PZEM- dochter Zekatel gepraat wordt. Zekatel wil het Thoolse kabelnet van de Casema overnemen. "Wij praten alleen met Casema en Ca sema spreekt weer met Zekatel, maar daar zijn wij niet bij", zei de wethouder. 'n Zakkenroller herken Je nergens aan. Dus moet u altijd op uw hoede zijn. Vooral waar veel mensen zijn, Is deze dief aktief. In het warenhuis Op de markt In winkel straten en In de bus of tram. Let dus vooral op wat u doet met uw geld en cheques Een open tas of tasje Is een regelrechte uitnodiging voor dieven. Een broek- of Jaszak zonder klep, knoop of dts - waarin een portemonnee voor 't grijpen zit - Is de droom van iedere zakken roller. Loop liever niet met teveel geld op zak Stop uw portemonnee altijd goed weg Bewaar cheques en betaalpas nooit bij elkaar. En let vooral op bi) grote drukte. Want je weet maar nooit wat er gebeurb VOORKOMING MISDRIJVEN Een zaak van de politie én u. Electro-technisch bureau Molendijk 3-4 Telefoon: 01666 - 2315 St. Maartensdijk (Z) ESLAAGD DUS GEFELICITEERD Aan de school voor middelbaar beroepsonderwijs MDGO/MHNO St. Gertrudis in Bergen op Zoom slaagden voor Intas-AW en VZ: Interim Algemene Schakeloplei ding Rianne van Bendegom uit Sint- Annaland, Wilma Bolier uit Scherpenisse, Colinda Reinerman uit Tholen, Anneke Fledderus en Bianca Fontijne uit Sint- Philipsland. Verzorging: Ilse Burger en Hendrika Schot uit Tholen, Arjenne van Houdt uit- Scherpenisse, Cora Ponse uit Sint- Maartensdijk. Agogisch Werk: Marleen Uijl uit Tholen. Het havo-diploma is behaald door Dany Krieg uit Tholen, Sop hia van Oeveren uit Sint- Annaland en Mascha Roza uit Oud-Vossemeer. Ellouize Geuze uit Sint- Maartensdijk is geslaagd als se cretaresse aan het instituut Schoe- vers in Tilburg. J.J. Wielaard uit Stavenisse is aan de Groene School te Kapelle geslaagd voor het diploma fruitteelt. Jolanda de Jonge uit Tholen is aan het instituut Schoevers te Rot terdam geslaagd voor de oplei ding secretaresse. Johan Vroegop Czn. uit Sint- Annaland is aan de streekschool de Karnsberg te Breda geslaagd voor eerste gezel brood- en ban ket. Iza Bajramovic-Gaakeer uit Tho len is geslaagd als praktijkbegelei der aan de opleiding verzorging dienstverlening beroepen(OVDB) van de pedagogisch technische hogeschool(PTH) te Rotterdam. Aan de streekschool te Bergen op Zoom slaagden uit Sint-Annaland Inge Scherpenisse als bejaarden verzorgster OVDB en Nieske Vroegop als verzorgingsassistente OVDB. Eric Troost uit Oud-Vossemeer is aan het instituut koksopleidingen Jeane Ruigrok te Utrecht geslaagd voor dieetkok. Geachte Heer van Eekelen, ik las Uw gedicht en na enig aarzelen ben ik gezwicht om U een antwoord te schrijven ik ben 't met U eens, men kan met vakantie in eigen land blijven. Het buitenland is niet verplicht! U schreef Uw vers, waarschijnlijk in een van de laatste weken toen de zon niet van ondergaan wilde weten. Iedere dag weer zon in overvloed dat geeft de Nederlandse burger moed om vakantie te vieren in eigen streken. Ook wij hebben gewandeld, gefietst, gezeten in de tuin tochten gemaakt naar de bossen en naar het duin. Want ook wij bleven dit voorjaar thuis en genoten van Nederland, en ons eigen huis en werden zonder ver te rijden, bruin. Maar, beste Heer van Eekelen, vergeet niet dat het in Nederland ook vaak giet. Menige boswandeling, excursie of dagje naar het strand ging vaak niet door vanwege de regen en het natte zand. En dan heeft de plannenmaker zorg en verdriet. Naar buiten, wandelen in het veld of bos, heerlijk, men laat alle zorgen los. Maar een wandeling onder natte bomen én in regen die alsmaar blijft stromen dan is men als vakantieganger wel de klos. Dat overkwam ons gezin in de vakantie een paar keer in ons eigen mooie land, en echt dan doet men het niet meer. Want dan hoor je, 1000 km verderop daar scheen de zon en meestal nog volop. Dan doet een verregende vakantie toch zeer! Ook wij probeerden daarna eens zo'n Franse Cote en ik moet U zeggen dat het ons niet verdroot. Heerlijk droog, warm en veel zon iedere dag maar weer. Het jaar daarop gingen we nog een keer Waren onze zomers zoals nu in 1989 dan bleven wij ook in eigen land, het is prachtig. Jammer genoeg komt zo'n mooie zomer zelden voor en is het zo dat ik hier en daar al hoor 1989, wordt legendarisch vanwege 't mooie weer Dus beste mensen, we genieten dit jaar voor één keer van eigen land, en volgend jaar gaan we er weer vandoor. A. Bolomey-Moerland Capelle aan den IJssel Noe mok ut nog us over 't berooide durp van verlaeë weke. Dae zaete un paer fouten in ek bekeke. Teminste un paer woorden waere beköait. In dat ei muschien wé wat twufels gezöait, noe dan zak us zegge waer a 't verkéérd is gegae. Neffen de schure nest die i 6 un S motte stae. In die n van kon un m motte weze. Dan gae me noe wêê varder leze. De stikken in brokken van de schure gienge verdwiene. Anders riemt tut toch nie op verschiene? In 't bejaerde uus stae un u tekort. Noe us kieke of a tur nog mêê an schort. Nêê wö vö de rest is gêên fout mêê te bespeure. In ik ope a dat nie mêê za gebeure. 't Zou toch wé êêl jammer weze, as ze bie de Eendrachtbode mun schrift nie goed mêê konne leze. L.M. Hendrikse-Everaers Schoolstraat 23, Stavenisse Wekelijks Ether 106. donderdag vrijdag: zaterdag: zondag: maandag: dinsdag: woensdag: vast programma .5 Mhz/FM, kabel 18.00-19.30 uur 19.30-20.30 uur 14.00-15.30 uur 15.30-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.30 uur 19.30-20.30 uur 11.00-12.00 uur 12.00-12.30 uur 12.30-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.30 uur 17.30-18.30 uur 11.30-14.30 uur 14.30-15.30 uur 15.30-16.30 uur 16.30-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur 20.00 18.00 19.30 14.30- 15.30 16.00 18.00 19.00 20.00 21.30 SLOTH tel. 01660-4004 89.9 Mhz. Rondom 60 Sloth'jes Door de wereld gaat een woord De verjaardagskalender Vliegende Schijven Weekend voor de deur Gospelprogramma er is hoop Music Machine Ditjes en Datjes Sloth Accent De Verzoekhoek Hak op de Tak show Op de Tribune sportprogr. De Zevensprong Bloemendaalse Radiogem. 1 Uur Jan Goed Zeeuws, goed rond Muziekprogramma Viva La Musica Dienst Thoolse Kerken Breng eens een zonnetje Maandagavondmatinee sportflitsen ■21.00 uur Country muziek ■19.30 uur Muziek uit vervlogen tijden ■21.30 uur Dubbel zout -15.30 uur Er is een brug chr. koren •16.00 uur Boeklezing voor blinden •18.00 uur Goud en oud -19.00 uur Aan het diner -20.00 uur Muzikale mengelmoes -21.30 uur City Dance Club •23.00 uur Tandem De Zwaluw St. Maartensdijk 2-7-'89 Orleans, los 8.30 uur, NW wind, 122 duiven. Eerste duif 16-03-27 956 mtr/min. R. Gebraad 1, 8, 19, 27 en 29; A. v. Gorsel 2, 7, 10, 18; C. Rijnberg 3, 5, 6, 14 en 28; S. Vermaas 4, 16, 23; L. Lindhout Zn. 9 en 13; Comb. v. Leeuwen-v.d. Repe 11, 21, 22, 24 en 26; I. Kwaak 12 en 25; C. v. Gorsel 15 en 20; C. v.d. Ree 17 en 31; A. Zwa- gemaker 30. Orleans 2-7-1989, Reisduif Ie Scher penisse. 91 Duiven los, 8.30 uur n.w. wind, afst. 433 km. Ie pr. 15-50-40 979,54 m. laatste pr. 16-53-05 858,66 m. D. Menheere 1 - 16 - 20; P. Potappel 2-5-6-8-9- 12- 18; J. Moerland 3-4- 10-11-17-19-23-27. K. Lis- seveld 7 - 25; A. Moerland 13 - 24 - 28; J. v.d. Zanden 14 - 15 - 22 - 30; R. Moerland 21 - 29; R. Tasma 26. De reisduif St. Philipsland vanuit Or leans, Noord-ooslen wind, 441 km, 108 duiven. Gelost 8.30 uur, aan komst eerste duif 15.51 uur, laatste duif 16.6 uur, snelheid eerste duif 999 m.p.m. Wagemaker P. 1,2, 5, 8, 22, 23, 25; Kot A. 3; Verwijs J.C. 4, 10, 19, 20, 26; Quist J.D. 6; Quist J. 7, 16; Reijn- goudt K.A. 9, 14; Geense Jac. 11, 24, 27; Quist zn. S.M. 12, 15; Kosten Joh. 13, 18; Zuidweg J. 17; Domme len v. W. 21. De Zwaluw, Oud-Vossemeer, Orleans, 1 juli. Los 8.30 uur met noordenwind, in concours 106 duiven van 16 inzen ders. Eerste duif 15.56.00 u. is 980.048 m/min, laatste duif 16.34.0 u. is 902.450 m/min. D. Havermans 1, 3, 13, en 20; P. Vis 2, 9 en 16; A.P. Keizers 4, 17 en 23; J. van Ballegooy 5, 7, 8, 11, 14, 24 en 26; P. van Ballegooy 6 en 10; A. Capelle 12, 21 en 25; J. Potappel 15; R. Voor- meulen 18; Jos en J. Vaders 19; P. Hommel 22, M. de Graaf 27. De Trouwe Duif, Tholen, Orleans, 1 juli. Los 8.30 uur met N.N. westen wind, in concours 71 duiven van 11 in zenders. Eerste duif 15.43.37 is 1000.327 m/min. laatste duif 16.22.57 is 917.666 m/min. P. Laban 1, 2, 14, 15 en 17; Joh. Hol 3; C. Moeliker 4, 5 en 8; C. Laban Azn. 6, 10 en 12; L. v.d. Klein 7, 9 en 18; T. Teunisse 11 en 16; L. v.d. Hoofd 13. Deze kampagne is een initiatief van de Stuurgroep Promotie Glasbak

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 7