THOLENDERWIJS EXTRA ALCOHOLCONTROLE IN JULI EN AUGUSTUS I 1 informatierubriek van de gemeente tholen MINDER VERKEERS SLACHTOFFERS OPBRENGST ANJERCOLLECTE 1989 WIJZIGING OPENINGSTIJDEN ZWEMBADEN I.V.M. SCHOOLVAKANTIES GEMEENTEHUIS GESLOTEN EEN INBREKER KAN ÓÓK LEZEN WAT LIGT TER INZAGE? VOLKSTUINTJE TE HUUR IN THOLEN EN OUD-VOSSEMEER GARAGEBOX TE HUUR IN SINT-ANNALAND SPREEKUUR B EN W. Rida gaat met vakantie van 17 juli tot 8 augustus DRIE BRUISENDE VISSERIJDAGEN IN BRUINISSE Donderdag 6 juli 1989 DE EENDRACHTBODE In Tholen en Sint-Philipsland: POORTVLIET Scholen bezoeken Rabobank Aanrijding Lichtorgel Total loss Biljarten Bedankt voor beroep REISVERZEKERING w.a. donken Auto's botsten Inbraken schildersbedrijf Plezier op voetbalveld Beroepen Oud Ger. Gem. Slopers begonnen Diefstal portemonnee 'S 01666-2772 Redactie: Voorlichtingsambtenaar Gemeentehuis Tholen Markt 1-5 Sint-Maartensdijk Tel. 01666-8200 Telefax: 01666-3553 De gemeente Tholen is deelnemer aan de landelijke actie -25%. De ze actie beoogt het aantal verkeersslachtoffers met minimaal 25% terug te dringen. Eén van de themaprojecten binnen de actie is Alco hol en Verkeer. In het kader hiervan wordt door de Rijkspolitie in Tholen en Sint-Philipsland extra gecontroleerd op alcoholgebruik door verkeersdeelnemers. Overigens blijft het themaproject niet be perkt tot extra controles. Bij diverse gelegenheden in juli en augus tus wordt er door een promotieteam van het Mobile Informatie Cen trum voorlichting gegeven over alcoholontmoediging. Het on derstaande artikel is ook als zodanig bedoeld, want u weet het: Alcohol en verkeer: Dat kun je niet maken!! Een glas kan de druppel zijn Nuchter bekeken is het misdadig om met drank op achter het stuur te kruipen. Toch gebeurt het. Elke dag, elk uur. Aan 30 tot 40% van alle dodelijke ongelukken zit een duidelijk alcoholluchtje. Dat kost jaarlijks 500 doden en 15.000 gewonden. Slachtoffers die vaak zélf niets hebben gedronken, maar wel worden opgeofferd aan het ple zier van anderen. Er blijken nog steeds mensen te zijn, die niet schijnen te beseffen, welke effecten alcohol op het rijgedrag heeft en hoe gevaarlijk alco hol in het verkeer is. Onbegrijpelijk, maar het is zo. Daarom wijzen wij nogmaals op de feiten. In de hoop dat het ooit een stuk veiliger wordt langs de weg. Verantwoord deelnemen aan het verkeer na meer dan twee glazen bier, wijn, jenever of wat voor alcoholisch drankje dan ook, is uit gesloten. En dat geldt voor iedereen. Dus niet alleen voor de buur man, of voor die jongen die niet gewend is stevig door te drinken. Wie meer drinkt overschrijdt de wettelijk bepaalde norm van 220 microgram ademalcoholgehalte 0,5 promille bloedalcoholgehal- te) en maakt zich dan als bestuurder van een auto, motor, maar ook van een brommer of fiets schuldig aan een misdrijf. Die kans op een ongeluk neemt na alcoholgebruik sterk toe. Bij zes glazen is de kans al viermaal zo groot. Drink daarom gewoon hele maal niet als je nog moet rijden. Makkelijk zat, of niet soms? Alcohol op je strafblad Rijden onder invloed is geen verkeersovertreding, maar zoals gezegd een misdrijf. Daarom kun je met drie glazen op al rekenen op een strafblad. Onbekendheid met de wet en de gevaren van alcohol in het verkeer is geen excuus. De straffen die je kunt krijgen, maar vooral hoe je ze kunt voorkomen willen wij in dit artikel duidelijk maken. Met meer dan twee glazen op achter het stuur kun je de eerste keer minstens rekenen op: Aantal glazen 3-5 5-6 6-7 .7-10 Straffen f 250,- f 500, - f 750,- f 1000,- boete boete boete - boete eenvoudige rekensom om te bepalen hoe lang de bestuurder nog on der invloed zal zijn. De politie kan dan ook direct een rijverbod opleg gen tot een maximum van 24 uur. Bij meer dan 220 mcg alcohol per liter uitgeademde lucht ben je strafbaar. Dit aantal is dezelfde als de oude grens van 0,5 promille alcohol in het bloed. Wie boven de wet telijke limiet blaast moet mee naar het bureau voor de elektronische ademanalyse. Kans op controle, elk uur van de dag Veel verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel is, gebeuren in het weekeinde. Juist dan nemen veel mensen de verkeerde beslis sing om te drinken en daarna toch te gaan rijden. Daarom voert de politie met name in het weekeinde veel alcoholcontroles uit. Veel mensen denken daarom, dat de kans op controle door-de-weekse- dagen en helemaal overdag wel meevalt. Ze denken dat de pakkans alleen in het weekeinde hoog is. Met de nieuwe stijl van controleren en de grote tijdwinst die door het gebruik van de bewijsapparatuur ontstaat, kan de politie op elk moment en op steeds wisselende plaatsen alcoholcontroles houden. En in Tholen en Sint-Philipsland in het bijzonder in de maanden juli en augustus. Alcohol, elk glas telt Bier, wijn, jenever bevatten per glas ongeveer evenveel pure alco hol. Het alcoholpercentage mag dan lager zijn, maar in een bierglas gaat nu eenmaal zeven maal zoveel als in een jeneverglas. Het is dus een fabeltje dat bier minder gevaarlijk is dan een borrel. Soort hoeveel alcohol hoeveel drank heid per percen heid cc. consump tage pure tie alcohol pils 250 cc 5% 12,5 cc wijn 125 cc 10% 12,5 cc jenever 35 cc 35% 12,25 cc vieux 35 cc 35% 12,25 cc likeur 35 cc 30% 10,5% sherry 50 cc 18% 9 cc zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. 10-13 f 1500,— boete twee weken gevangenisstraf (voorw.) en negen maanden ontzegging van de rij bevoegdheid. meer dan 13 twee weken gevangenisstraf en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Let wel, deze straffen gelden alleen als het de eerste keer is en er- geen doden of gewopden vallen. In het andere geval is de strafmaat veel strenger. Daarbij komt nog dat ook de verzekering dwars kan gaan liggen door bijvoorbeeld de veroorzaakte schade niet te ver goeden. Er ligt ook een wetsvoorstel, waarin geregeld wordt, dat de politie het rijbewijs moet invorderen als een bestuurder een alcoholgehalte van meer dan 570 mcg (=1,3 promille) heeft. Zolang de bestuurder zijn rijbewijs niet terug heeft, mag hij geen auto rijden. Alcohol in het verkeer is niet zomaar een verkeersprobleem, maar meer nog een maatschappelijk probleem. Elk glas telt, elk leven ook! Elektronische ademanalyse De laatste jaren wordt het ouderwetse blaaspijpje, dat de politie op straat voor controle gebruikte, meer en meer vervangen door een elektronisch apparaatje. Met dit elektronische blaaspijpje kan veel effektiever worden gekontroleerd. De bloedproef op het bu reau wordt nu ook steeds vaker vervan gen door de elektroni sche ademanalyse. De ademanalyse vindt ook op het bureau plaats en dit geldt als wettig bewijsmiddel voor de rechter. Het voordeel van deze ap paratuur is, dat de uit slag ogenblikkelijk be kend is. Het is dan een Ons lichaam heeft ongeveer vijf kwartier nodig om één glas alcohol er weer uit te krijgen en het zijn fabeltjes dat je dat kan versnellen. Fabeltjes Fabel: Een kop koffie vóór ik opstap. Cafeïne versterkt juist de wer king van alcohol. Dat geldt ook voor thee, chocola of cola. Fabel: Op 't eind van de avond ga ik wel op fris over. Inmiddels heb je wel vijf pils, jenever, wijn of wat voor alcoholica dan ook op. Je lichaam heeft dan ruim zes uur nodig om het af te breken. Zelfs de volgende ochtend zit je dus niet eens nuchter achter het stuur. Fabel: Even een rondje hardlopen. Of in de buitenlucht heb je minder last. Zuurstof neutraliseert alcohol niet. Bij een plotselinge overgang naar de (frisse) lucht heb je zelfs eerder de kans dat je tijdelijk van de kaart raakt. Alcohol, weet hoe het werkt Alcohol mag dan misschien bijdragen aan een opgewekte stem ming, op het centrale zenuwstelsel heeft het een versuffende wer king. Verminderd waarnemings- en reactievermogen zijn de kritieke verschijnselen. En dat begint al direct na het eerste glas. Na 1 glas kun je al afstanden niet meer goed inschatten. Na 3 glazen (de wettelijke norm) lij ken bomen en bochten bijvoorbeeld verder weg te liggen dan in werkelijk heid. Zo'n bocht ga je dan met een te hoge snelheid in. Ook zie je rode lich ten zoals achterlichten of stoplichten minder snel; bovendien heb je sneller last van verblinding door tegenliggers. Door een trager reactievermogen, V wordt ook je remweg langer. Na 6 glazen kan het zijn dat je niet goed meer ziet wat er links en rechts van de weg gebeurt (zgn. tunnelef fect). Je reageert te laat of helemaal niet meer. Na een glas of acht bereik je het stadium remmen los. dat je alles kunt. Alle Zou je er nog wel eentje nemen? Wordt niet kwaad als iemand je die vraag stelt. Het is geen bemoei zucht, maar een teken van bezorgdheid. Je had die vraag ook aan jezelf kunnen stellen. Sla eens een rondje af. Nee zeggen is niet laf. Drink gewoon een keer niet als je op een feestje bent. Kijk dan ook eens om je heen. Misschien kun je aan een ander ook eens vragen of hij ernog wel eentje zou nemen. Het is een vraag die levens kan redden. De Anjercollecte 1989 heeft in Tholen f 4284,70 opgebracht. Aan de verenigingen die bij de collecte betrokken waren, is 33 1/3% van de opbrengst voor hun bestemd, nl. een bedrag van f 1428,21. De deelnemende verenigingen waren: Koninklijke Muziekvereniging "Concordia" Tholen, Interkerkelijk jeugdkoor "Polyhymnia" Oud-Vossemeer, Plattelandsvrouwen van de afdeling Scherpenisse, Muziekvereniging "Euterpe" Sint-Maar tensdijk, Volksdansgroep "Ivanicia" Sint-Maartensdijk, Zangvereni ging "Laudate Dominum" Stavenisse, Muziekvereniging Oud- Vossemeer, Koninklijke Fanfare "Accelerando" Sint-Annaland. Met ingang van maandag 3 juli zijn de beide gemeentelijke zwemba den "de Spetter" te Tholen en "Haestinge" te Sint-Maartensdijk voor de duur van de schoolvakanties langer geopend voor het vrij zwemmen. De nieuwe openingstijden zijn als volgt: Zwembad "De Spetter" Van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 9.00 uur vrij zwem men (voor de vroege trimmers); van 9.00 tot 10.00 uur zwemlessen van 10.00 tot 17.15 uur vrij zwemmen. Van 17.15 tot 18.30 uur zijn er opnieuw zwemlessen, terwijl van 18.30 tot 20.00 uur er weer vrij kan worden gezwommen. Op zaterdagochtend is het bad bezet i.v.m. zwemlessen. Zowel zaterdag- als zondagmiddag is het bad van 13.30 tot 17.30 uur geo pend voor het vrij zwemmen. Zwembad "de Spetter" is telefonisch bereikbaar onder nummer 01660-2862. Zwembad "Haestinge" Van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur vrij zwem men (voor de vroege trimmers); van 8.30 tot 10.00 uur zwemlessen en van 10.00 tot 20.00 uur vrij zwemmen. Op zaterdagochtend is het bad bezet voor de zwemlessen. Zowel zaterdag- als zondagmiddag is het bad van 13.30 tot 17.30 uur geo pend voor het vrij zwemmen. Zwembad "Haestinge" is telefonisch bereikbaar onder nummer 01666-3882. En als u dan toch op vakantie bent, bedenk dan dat u met een overdreven gebruik van uw draagbare radio of cassettere corder een ander overlast aan doet. Muziek kan nogal hinder lijk overkomen, zeker bij hen die er niet om gevraagd hebben. Daarom geldt ook in de vakan tieperiode: Laten we zacht zijn voor elkaar! In verband met de arbeidsduurverkorting voor het gemeenteperso- neel is het gemeentehuis vrijdagmiddag 7 juli 1989 gesloten en te vens telefonisch niet bereikbaar. Houdt u daar rekening mee! Als u terugkomt van vakantie, wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Denk daarom even aan een paar belangrijke dingen, vóórdat u vertrekt. Laat geen geld, cheques of juwelen achter, maar geef ze af bij buren, familie of huur een kluisje bij de bank. Sluit ramen en deuren goed af. Berg ladders en tuinmeubelen veilig op. Briefjes die duidelijk maken dat u op vakantie bent, worden óók door inbrekers gelezen. Die laat u dus nóóit achter. Vraagt u de buren om een oogje in 't zeil te houden, de planten water te geven en de brievenbus te legen. En haal bij de politie de folder "32 tips voor een onbe zorgde vakantie". Maar doet u dat dan wel vóórdat u weggaat. VOORKOMING MISDRIJVEN Een zaak van de politie èn u. Voorbereiding bestemmingsplan De burgemeester van de gemeente Tholen maakt ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 7 juli 1989 voor een ieder ter sekretarie van de gemeente, Markt 1-5 te St. Maartensdijk, ter inzage liggen de besluiten van de raad van de gemeente Tholen van 26 juni 1989, waarbij wordt verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende gebieden: a. een gebied aan de Scheldseweg te Stavenisse; b. een gebied aan de Bos 49 te Stavenisse; c. een gebied aan de Brugstraat 27 te Tholen; d. een gebied aan de Poststraat te Stavenisse; e. een gebied aan de Visstraat 5 te Tholen; f. een gebied aan de Provincialweg 54 te St. Maartensdijk. De begrenzing van bovengenoemde gebieden staat aangege ven op de bij bovengenoemde besluiten behorende en als zo danig gewaarmerkte tekeningen. Tegen deze besluiten kan binnen 30 dagen na publikatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Sint-Maartensdijk, 6 juli 1989 De burgemeester van Tholen, H.A. van der Munnik. Aanvang Nederlandse Gasunie ingevolge de Grondwa terwet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen ma ken, gelet op artikel 19, lid 1 van de Grondwaterwet bekend, dat bij Gedeputeerde Staten van Zeeland is ingekomen een verzoek om vergunning ingevolge de Grondwaterwet en de Grondwaterverordening Zeeland van de N.V. Nederlandse Gasunie, Noord Brabantlaan 265 te Eindhoven, voor het uit voeren van een sleufbemaling ten behoeve van het verzwa ren van een stuk gasleiding gelegen noordoostelijk van Poort vliet, ter hoogte van de Schapenweg-Tiggelaarsweg in de gemeente Tholen. De aanvraag met bijlagen ligt met ingang van 6 juli 1989 tot en met 7 augustus 1989 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk. Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder gedu rende de termijn van de ter inzage legging schriftelijk be zwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Tholen. Op woensdag 16 augustus a.s. zal om 13.30 uur een open bare zitting plaatsvinden in het gemeentehuis te Sint- Maartensdijk. Diegenen die een bezwaarschrift'hebben ingediend kunnen dit in persoon of bij gemachtigde tijdens de openbare zitting mondeling toelichten. Ook zij die geen bezwaren hebben in gediend, kunnen mondeling hun gevoelens omtrent de aan vang kenbaar maken. De openbare zitting zal geschieden onder voorzitterschap van mevr. G. de Vries-Hommes, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Sint-Maartensdijk, 6 juli 1989, Burgemeester en wethouders van Tholen. In de kernen Tholen en Oud-Vossemeer zijn diverse percelen tuin grond beschikbaar voor de verhuur. In Tholen betreft het het tuin complex aan de Gemaalweg. De oppervlakte van de percelen be draagt 150 m2. De huurprijs is f 0,50 per m2 per jaar. In Oud-Vossemeer ligt het tuincomplex aan de Patrijzenweg. De per ceelsgrootte bedraagt aldaar circa 183 m2. De huurprijs per jaar is eveneens f 0,50 per m2. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk wenden tot het college van burgemeester en wethouders, Markt 1-5, 4695 CE te Sint- Maartensdijk. U kunt ook telefonisch van uw belangstelling voor een perceel blijk geven via het dooskiesnummer: 01666-8244. Per 1 juli j.l. is er een garagebox vrij gekomen aan de Anna van Bour- gondiëstraat te Sint-Annaland. De huurprijs voor deze box bedraagt f 61,80 per maand. Belangstellenden kunnen zich telefonisch melden bij de Afdeling Ge meentelijke Ontwikkeling, doorkiesnummer 01666-8244. De eerstvolgende spreekuren van de leden van het college van bur gemeester en wethouders vinden plaats op maandag 10 juli 1989 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk. Burgemeester H.A. van der Munnik en de wethouders L.J. Koopman en J.Versluijs houden hun spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. Het spreekuur van wethouder P. van Schetsen komt te vervallen. Wilt u op een ander tijdstip met een van de collegeleden spreken, belt u dan even naar het gemeentehuis, telefoon 01666-8200, toestel 330. Willem O Dillem (Alexander v. As), Ed (Dennis v. As) en Ted (Louis Priem), zij fungeerden als een uitstekende cameraploeg. De musical viel erg goed bij het publiek, want het applaus was niet van de lucht. Na de opvoering werd er op een leuke wijze afscheid genomen van groep 8. Meester Daas had voor iedere leerling een afscheidsrijm gemaakt, waarin de schoolloop baan aan de orde kwam. De 4 leerlingen, Annemieke Breure, Mariëlle Wesdorp, Corné Polder man en Louis Hage kregen van de ouderraad een prachtig geschenk nl. een liniaal met ingebouwd klokje en rekenmachientje. Te vens kregen ze een getuigschriftje. Ook de leerkrachten kregen van de schoolverlaters een zelf ge maakt geschenkje nl. een tegeltje met passende tekening erop. Na dit plechtige gebeuren zongen alle kinderen (groep 1/8) het af scheidslied. Donderdag 29 juni werd het af scheidsdiner gebruikt bij Bep's cafetaria. Er werd een heerlijke maaltijd verorberd. Op maandag 26 juni te Poortvliet en op dinsdag en woensdag in Sint-Annaland hebben de basis scholen in beide dorpen een be zoek gebracht aan het plaatselijke kantoor van de Rabobank. De leerlingen van de hoogste groepen werden door de mede werkers van de bank rondgeleid. Hoewel het kantoor te Poortvliet wat kleiner is dan het gebouw in Sint-Philipsland, werden toch alle leerlingen ruim geïnformeerd over de werkzaamheden op de Rabobank. De diverse beveiligde ruimtes of kasten werden bekeken evenals de balie-computers van de kantoren. De computers, die momenteel ook de interesse hebben van veel jongeren, genoten veel aandacht, de werking van de muntmachine (een sorteer- en telapparaat) werd gedemonstreerd, evenals de zeer snelle bankbiljettenteller. Er werd uitgelegd hoe vals geld van echt geld te onderscheiden is en geld uit het buitenland kreeg ook de aandacht. Het bezoek aan de kluis (zonder de wellicht verwachtte grote ber gen geld) was ook deze keer weer spannend. Uit een van de kluisjes kwam voor iedereen een vul potlood. Aan alle groepen werd een video band getoond waarin op komi sche wijze de diverse bankzaken uitgediept werden. Aan het eind van de rondleiding was er voor iedereen een drankje en een versnapering. Er was nog een prijsvraag, en voor degenen met de meeste juiste antwoorden was er nog een prijs, al met al een leuke middag die volgend jaar zeker herhaald zal worden. Op de Vermuijenweg deed zich vrijdag een aanrijding voor tussen twee personenauto's bestuurd door I.C. van H. uit Stavenisse en A.W. uit Tholen. W. hield onvol doende de rechterrijstrook aan. Op een onoverzichtelijke plek van de weg raakten beide auto's elkaar. Uit de auto van J.G.S. werd in de nacht van zaterdag op zondag een radio-cassetterecorder ontvreemd. Vermoedelijk verschafte(n) de da- der(s) zich toegang tot de wagen door het slot te forceren.Ook uit de auto van J.P.S werd diezelfde nacht een en ander gestolen: een lichtorgel en een bankpasje. Op de Bram Groenewegeweg ter hoogte van loonbedrijf Fase vond zondag omstreeks 6 uur 's avonds een aanrijding plaats tussen een personenauto, bestuurd door A.J.P. uit Sint-Annaland en een tractor, bestuurd door P.W. van der S. uit Wierden. De tractor werd - toen deze linksaf sloeg - aangereden door de personenau to. De tractor raakte beschadigd, de auto was total loss. In de laatst gespeelde competitie wedstrijd van biljartvereniging Tolrust speelde J. Uyl de kortste partij (19 beurten). Hoogste serie: A. Hage - K. Bolier (9). Beste ge middelde: K. Bolier 2.18. T. Hage - K. Bolier 8.18-10, A. Hage - K. Bolier 5.26-10, G. de Jonge - K. Bolier 10-9.05, J. Elen- baas - A. Hage 10-9.21, J. Uyl - A. Hage 10-8.42. Kandidaat G.M. de Leeuw uit Rotterdam had bijna veertig be roepen en koos Barneveld, waar door hij bedankte voor het beroep van O.a. de Gereformeerde Ge meente Poortvliet. Kerkstraat 14 4694 BX Scherpenisse Telefoon 01666 2979 Zaterdag omstreeks 1 uur 's mid dags deed zich een aanrijding voor op de Rijksweg. De heer M.W. uit Rheinbreitbach(Duits- land) botste tegen de auto van R.D.H. uit St. Philipsland die de voorrangsweg - waar M.W. zich op bevond - wilde kruisen. Er was al leen materiële schade. Bij schildersbedrijf Geluk werd in de nacht van zaterdag op zondag de tuin vernield. Coniferen en an dere beplanting werden uit de grond getrokken. Er was voor 450 gulden schade. Volgens de politie hebben zich dergelijke vernielin gen in het dorp meer voorgedaan. Ze verzoekt dan ook degene die iets gehoord of gezien heeft, con tact op te nemen met de rijkspoli tie te Tholen. Zondagochtend werd bij hetzelfde bedrijf - tussen 1 uur en half 3 - een Philips-computer met beeld scherm, een NEC-printer en een electrische typemachine ont vreemd. De technische recherche onderzoekt de zaak. Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag de lamp vernield die de gerestaureerde mo len aan het havenplateau verlicht. Basisschool De Luyster hield vrij dag op het voetbalveld de laatste schoolmiddag. Door alle kinderen werd er gezellig gevoetbald. De ouders hadden ook diverse andere spelletjes georganiseerd: skippy balrace, ballengooien, appelhap pen, spijkerslaan enz. Na afloop wenste dhr. Plekkenpol iedereen een gezellige vakantie toe en na luid gejuich ging de vakantie in. Lerend ouderling D. Monster uit Puttershoek is beroepen door de Oud Gereformeerde Gemeente St. Philipsland. Ook de Oud Ger. Gem. in Werkendam bracht een beroep op hem uit. "We willen andere slopers voor zijn en die zijn al begonnen." Dat antwoordde burgemeester Vogel op vragen van raadslid A.P. Kor- naat over de haast die werd ge maakt met het afbreken van de Prinses Marijke kleuterschool en het Groene Kruisgebouw in Anna Jacobapolder. H. Geluk maakte attent op de gedenksteen in de school, die na de watersnood ge schonken werd door het Duitse graafschap Bentheim. De burge meester had daaraan nog niet ge dacht en ook was het college ontgaan om de PVAB te antwoor den op hun vraag bij de algemene beschouwingen naar de mogelijk heid van garage-verbouw van het Groene Kruisgebouw. Het ge bouw is daarvoor ongeschikt. J. de Jager stipte aan dat op de vrij komende plaats misschien een speelterreintje kan komen, omdat dat in Steintjeskreek gedeeltelijk verloren gaat. Op de plaats van de Prinses Marijkeschool willen b. en w. particuliere woningbouw. De PVAB stelde schriftelijke vra gen over het achterstallig onder houd aan de speeltuin achter De Wimpel. De burgemeester zocht de oorzaak bij personeelsgebrek. "Door ziekte van een medewerker is de capaciteit bij gemeentewer ken 25% minder. Bovendien heb ben we financieel geen ruimte voor een nieuwe man. Daardoor worden dingen zichtbaar met ach terstallig werk en we hebben er best zorgen over." Vogel wist dat op korte termijn bij het speel- tuintje enkele zaken aangepakt konden worden. Tegen J.S. is door de politie proces-verbaal opgemaakt inzake diefstal. Tijdens de braderie vond S. het portemonneetje dat een vierjarig dochtertje van R. was verloren. Het meisje had echter gezien dat S. het opraapte en haar oudere zus vroeg er dan ook om. S. ontkende echter de portemon nee te hebben en wandelde rich ting Stationsstraat. Toen de vader van het meisje ook die kant uit ging was S. alweer op de terug weg. R. vond het portemonneetje aan de dijk, maar had inmiddels de politie gewaarschuwd. Die nam S. voor verhoor mee naar het bu reau en daar bekende de man ook dit feit. Advertentie I.M. Advertentie I.M. DONDERDAG 13 JULI VRIJDAG 14 JULI ZATERDAG 15 JULI

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 5