NIET DOOR grafmonumenten J. VAN OOST VAKANTIESLUITING Schildersbedrijf Quist TIMMERMAN NATUURSTEEN BU NATUURSTEENBEDRIJF FERKET EN DE MAAT B.V. die zaterdag in de HAL VAN QUIST WAT U VERS HAALT IS PAS LEKKER BOTERKOEK ROND FRIES KRENTENBROOD Donderdag 6 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 3 Danny Johannis Danny Lotte Richard Kooien en Monique Aarnoudse Johan Breeman en Marja Reijngoudt Jaap Walpot en Simone Heijboer Bernard Verbogt en Jo Verbogt-Hommel W.D.J. v, Prooijen en PM. v. Prooijen-Lemsom A.D. Zwagemaker en S.J. Zwagemaker-Hage Wegens omstandigheden gaat de ROMMELMARKT aan de Veerstraat te OUD-VOSSEMEER gehouden zou worden, Met ingang van woensdag 12 juli zijn wij wegens vakantie gesloten. 0p maandag 31 juli zijn wij weer gaarne tot Uw dienst. Voorstraat 16, St. Annaland S 01665-2341 Marisa Maurice GRAFMONUMENTEN in vele modellen, soorten en prijzen MARMER EN NATUURSTEEN voor alle doeleinden Agentschap: THOLEN toonkamer Postweg 3 tel. 01660-2650 Vrijdag en zaterdag APPELTAART 3,50 van 4,25 voor3,25 van 2,95 voor2,45 Brood- en banketbakkerij Botermarkt 12, telefoon 2324, Tholen Met grote blijdschap geven wij kennis van de|! geboorte van ons zoon tje en broertje We noemen hem Han Potappel Carla Potappel- de Bruin William 3951 BA Maarn, juli 1989 Van Hemert tot Dingshofplein 21 Nog bijna niets, zo j klein »en helemaal onwetend, j maar toch zo groots en fijn, (wat jij voor ons be- tekent. (Haar naam is J Geboren op 4 juli 1989. Jos en Maja Leemreijze i [Ten Ankerweg 80 4691 GZ Tholen [Hiep, Hiep, Hoera [Morgen trouwen met elkaar. We wensen jullie mor- 1 gen een fijne dag en ho pen dat het heel lang zo blijven mag. Juli 1989 hebben het genoegen u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen hu welijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. donderdag 13 juli 1989 om 15.00 uur in het ge meentehuis te Sint-Philipsland. U bent van harte welkom op onze receptie die zal worden gehouden van 20.00 tot 23.00 uur in hotel "Van Tilburg", Burg. van Loonstraat 84 te Steen bergen. Sint-Philipsland, juni 1989 Pr. Hendrikstraat 26 Achterstraat 20 Toekomstig adres: Achterstraat 32, 4675 BW Sint- Philipsland. gaan trouwen op vrijdag 14 juli 1989 om 16.00 uur in het gemeentehuis te St. Maartensdijk. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.30 tot 21.00 uur in "De Wimpel", Een- drachtstraat 52 te St. Philipsland. Schoolstraat 11, 4675 BL St. Philipsland. Raiffeisenstraat 29, 4697 CE St. Annaland. Ons toekomstig adres: Eendrachtstraat 21 4675 CR St. Philipsland. Op zondag 16 juli is het 25 jaar geleden dat onze ouders in het huwelijk zijn getreden. Wij vieren dit op vrijdag 14 juli a.s. Om 13.30 uur wordt uit dankbaarheid een H. Mis opgedragen in de R.K. Kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Tholen. De receptie wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in 'Meulvliet', Zoekweg 8 te Tholen. Carolien en Jan Dianne en Ad John 4691 RP Tholen, juli 1989 Ceresweg 6 30 Juni was het 40 jaar geleden, dat onze lieve ou ders en grootouders elkaar het ja-woord gaven. We hebben dit heuglijk feit in besloten kring dank baar herdacht. Dat de blijdschap des Heeren, waar ook hun trouwtekst van spreekt, hun sterkte mag zijn, wen sen we hen, ook voor de toekomst, van harte toe. Willie en Kees Joëlle, Jonathan en Elizabeth Rina en Chris Christine en Petra Stavenisse, juli 1989 Poststraat 1 1934 1989 Op 12 juli a.s. hopen onze ouders, groot- en over- grootouders (6 de dag te herdenken dat zij 55 jaar geleden in het (ft huwelijk zijn getreden. >2 Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard (2 2 mogen blijven is de wens van hun (ft 9 kinderen, (2 klein- en >2 >2 achterkleinkinderen (6 >2 4695 BX Sint-Maartensdijk, 12 juli 1989 (ft (ft Noordpoort 3 )2 Op weg naar vakantiebestemming is plotseling overle den onze onvergetelijke lieve kleinzoon BOUDEWIJN DE GRAAF op de jeugdige leeftijd van 20 jaar. Boudewijn we zullen je nooit vergeten. Opa en Oma Lindhout Oud-Vossemeer, 30 juni 1989 Kalisbuurt 56 Op weg naar vakantiebestemming is plotseling overle den onze onvergetelijke lieve neef BOUDEWIJN DE GRAAF op de jeugdige leeftijd van 20 jaar. We zullen je heel erg missen en wensen Rien, Henny en Ellen veel sterkte en kracht toe. Bella Siebe, Nelleke, Marit Rina en Anton Ruud, Elma, Marieke Abra en Cees Jon Wil en Han Jorian, Lenny Oud-Vossemeer, 30 juni 1989 Wij waren verstomd, toen wij vernamen dat tijdens zijn vakantie in Frankrijk, plotseling is overleden onze lieve neef BOUDEWIJN DE GRAAF nog slechts 20 jaar jong. Oud-Vossemeer: M. v. Poortvliet-de Graaf P.A. v. Poortvliet Peter v. Poortvliet Sint-Annaland: Anja Hage-v. Poortvliet Nico Hage Heieen v. Vossen-v. Poortvliet Adrie v. Vossen Wij wensen Rien, Hennie en Ellen héél véél sterkte toe. Oud-Vossemeer, 30 juni 1989 Diep bedroefd geven wij u kennis, dat de Heere na een geduldig gedragen lijden van ons heeft weggenomen, mijn lieve vrouw en onze lieve mama LUCY KLIPPEL echtgenote van Thijs Fase op de leeftijd van 35 jaar. Thijs Fase Janneke Piet 4698 CD Oud-Vossemeer, 4 juli 1989 Dr. Renesstraat 34 Gelegenheid tot condoleren op vrijdagavond 7 juli van 19.00 - 20.00 uur in de aula, Prins Bernhardstraat 1, Tholen en na afloop van de begrafenis in het dorpshuis de Vossekuil, Raadhuisstraat te Oud-Vossemeer. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 8 juli a.s. om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Oud- Vossemeer. Vooraf wordt de rouwdienst gehouden in de Ned. Herv. Kerk, aanvang 13.15 uur. Zij, die de rouwdienst bij willen wonen, worden ver zocht om 13.10 uur aanwezig te zijn. Geen bloemen Vrienden en kennissen, die we vergeten zijn een rouw- bericht te sturen, worden hierbij uitgenodigd. Bedroefd om het grote verlies, delen wij-u mede, dat de Heere na een geduldig gedragen lijden uit ons midden heeft weggenomen, onze lieve dochter, zuster, schoon zuster en tante LUCY KLIPPEL echtgenote van Thijs Fase op de leeftijd van 35 jaar. Pa en Moe Klippel Henny en Sjaak Anita en Rob Marco llona Oud-Vossemeer 4 juli 1989 Bedroefd om het grote verlies, delen wij u mede, dat de Heere na een geduldig gedragen lijden uit ons midden heeft weggenomen onze lieve schoondochter, schoon zuster en tante LUCY KLIPPEL echtgenote van Thijs Fase op de leeftijd van 35 jaar. Pa en Moe Fase Wim en Saar Patrick, Carolien Rien en Anja Linda, Tim Ewoud en Marjo Jolien, Tessa Tannie en Jan Agnes, Thijmen St. Annaland 4 juli 1989 Zacht is heengegaan onze vriendin LUCY FASE Geloof, hoop en liefde gaf het gezin kracht haar ziekte zo moedig te dragen. Iedereen veel sterkte toegewenst. Rien en Plonie Fase St. Philipsland, 4 juli 1989 Bedroefd om het verlies, maar vol van diepe bewonde ring voor de wijze waarop zij haar ziekte droeg, heb ben wij afscheid moeten nemen van onze vriendin LUCY FASE-KLIPPEL die, toch nog plotseling, op 35-jarige leeftijd overleed. Nico, Anja, Ivan, Irma en Anne Hage Sint Annaland, 4 juli 1989 Na een moedig gedragen lijden nam God tot Zich, on ze lieve vriendin LUCY Leen en Leny Berkey Sjaak en Anita Marco Oud-Vossemeer, juli 1989 Heden nam de Heere na een geduldig gedragen lijden van ons weg onze buurvrouw LUCY FASE-KLIPPEL echtgenote van Thijs Fase Bas en Wil van Beelen en kinderen Oud-Vossemeer, juli 1989 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen, door een droevig ongeval, onze zeer geliefde zoon, broer, zwager en oom LEENDERT NICOLAAS OVERBEEKE op de leeftijd van 43 jaar. Sint-Annaland: Joh. Overbeeke A.A. Overbeeke-van Zetten Sint-Annaland: C.J. Pipping-Overbeeke P. Pipping Peter en Heieen Tholen: J.C. Burgers-Overbeeke M.C. Burgers Diana en Dion Tholen: N. Moerland-Overbeeke J.P.J. Moerland Leon en Cindy Sterke de Heere ons in dit zware verlies. 4697 CL Sint-Annaland, 1 juli 1989 Schoolstraat 10 De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 5 juli om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint- annaland, vanuit de aula, F.M. Boogaardweg 17. (Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben, gelieven de ze aankondiging als zodanig te beschouwen.) Door een noodlottig ongeval is plotseling heengegaan onze geliefde neef LEENDERT NICOLAAS OVERBEEKE Sint-Annaland: E.B. Overbeeke-Rijstenbil C. v. Iwaarden-Overbeeke A. v. Iwaarden Liza Marjo Tom Oud-Vossemeer: A.N. v. Driel-Overbeeke G. v. Driel Sint-Annaland: N. Overbeeke P.E.M. Overbeeke- Timmermans Sint-Annaland, juli 1989 Op 1 juli ontvingen wij het droeve bericht dat van ons is heengegaan onze lieve oom LEENDERT NICOLAAS OVERBEEKE Peter en Heieen Diana en Arnold Dion Leon Cindy St. Annaland, juli 1989 Op 1 juli 1989 is ten gevolge van een ernstig ongeval overleden de heer LEENDERT NICOLAAS OVERBEEKE onderbrandmeester van de vrijwillige brandweer in de kern Sint-Annaland. Met dankbaarheid gedenken wij de vele door hem als brandweerman verrichte werkzaamheden. Burgemeester en Wethouders van Tholen, De Sekretaris, C. Meertens, wnd. De Burgemeester, H.A. van der Munnik Sint-Maartensdijk, 3 juli 1989 Met ontsteltenis en diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van de heer L.N. OVERBEEKE Onderbrandmeester vrijwillige brandweer Sint-Anna land. Wij herdenken met dankbaarheid zijn gewaardeerde inbreng, inzet en kennis van zaken welke door zijn prettige omgang voor ons korps van grote betekenis was. Vrijwillige brandweer Sint-Annaland Sint-Annaland, 1 juli 1989 Geschokt vernamen wij op 1 juli 1989 het plotseling overlijden van onze collega en vriend LEEN OVERBEEKE Vele jaren heeft hij zich vol overgave ingezet als brand weer om anderen hulp te bieden. Voor hemzelf kwam hulp te laat. Wij wensen de familie veel sterkte om dit grote verlies te dragen. Namens brandweer Tholen, L.T. Steenpoorte kmdt. Sint-Annaland, juli 1989 Plotseling en op tragische wijze overleed LEEN OVERBEEKE een getrouw werkgever. De verslagenheid kunnen we niet onder woorden brengen. De Heere vertrooste de familie in het dragen van dit zeer zware verlies. "Ik hef tot U, die in den hemel zit, Mijn oogen op, en bid" (Psalm 123 1 berijmd) Tholen: Rinke Bruijnzeel Tholen, 1 juli 1989 Met grote verslagenheid nam ik kennis van het plotse ling overlijden van LEEN OVERBEEKE 4 Jaar heb ik bij hem met veel plezier gewerkt. Zijn vriendschap zal ik niet vergeten. Zijn ouders en familie wens ik veel sterkte toe. Piet van 't Hof Sint-Annaland, 1 juli 1989 Met grote verslagenheid vernamen wij dat ten gevolge van een ongeval is overleden, ons lid L.N. OVERBEEKE Tuinbouwstudieclub "Tholen en Sint-Philipsland" Sint-Annaland, 1 juli 1989 Door een noodlottig ongeval werd uit ons midden weg genomen onze vriend LEEN OVERBEEKE Jan en Ina Snoep Rien en Stina Hage Izak en Janneke Goede- gebuure St. Annaland, 1 juli 1989 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen dat ten gevolge van een noodlottig ongeval van ons is heenge gaan, onze gewaardeerde collega LEEN OVERBEEKE Zijn inzet en plichtsbesef was een voorbeeld voor ons allen. Brandweerkorps Sint-Maartensdijk, juli 1989 Eindelijk rust, je strijd is gestreden, We weten hoe verschrikkelijk je hebt geleden. Wanhopig hebben we maanden bij je gestaan. Waarom moest juist jij dit alles doorstaan? Heden overleed, zacht en kalm, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder en dochter MARIE ELIZABETH POTAPPEL echtgenote van M.A. van den Hoek op de leeftijd van 54 jaar. Zaltbommel: M.A. van den Hoek Zaltbommel: Ad en Margé Waardenburg: Henk en Everline Zaltbommel: Ton en Nicole Sint-Maartensdijk: J.P. Potappel-Deurloo 5301 SV Zaltbommel, 4 juli 1989 Rembrandtstraat 43 Geen bezoek aan huis De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 7 juli a.s. op de algemene begraafplaats "Nieuwe Tijningen" te Zalt bommel. Vertrek Uitvaartcentrum Klijmij, Nieuw- straat 11a, Zaltbommel om 14.00 uur. Vooraf wordt daar een Uitvaartdienst gehouden welke aanvangt om 13.30 uur. De overledene is opgebaard in de aula van het Uit vaartcentrum. Bezoek aldaar vrijdag van 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafe nis in het Uitvaartcentrum. Zij, die geen uitnodiging hebben ontvangen, gelieve de ze annonce als zodanig te beschouwen. Nog geheel onverwacht overleed onze buurman, de heer J. KRAM in de ouderdom van 73 jaar. De buren: Fam. J. Hage Fam. K. v. Langeveld Fam. J. v. Meel Fam. P. Franke Dhr. D. Andriesse Mevr. C. Kloet Fam. P. Jansens Dhr. C. Bogerd Fam. de Witte Fam. H. Suurland Scherpenisse, 1 juli 1989 Langs deze weg willen wij allen bedanken die, op welke wijze dan ook, hun medeleven en steun hebben gege ven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze ge liefde zus, schoonzus en tante HELENA W. SMITS Inzonderheid mevrouw Andriesse, dokter Veldman en zuster Hoedemaker. Fam. A. Smits-Dorst Zwartewaal, juli 1989 Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, ons betoond na het onverwachts overlijden van mijn gelief de man, onze zorgzame vader en opa JOHANNIS JAN VAN DUKE betuigen wij u onze oprechte dank. Speciaal dank aan ds. van Herk, dhr. Aarnoudse, dok ter Janssen, de familie de Jonge, de broeders van de ziekenwagen, de politie van Tholen, alsmede de buren en de omstanders op zondag 11 juni. M.E.J. van Dijke-Thillo Kinderen en kleinkind St. Maartensdijk, juli 1989 Albert Schweitzerstraat 5 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstel ling en de attenties tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Alsmede voor de gelukwen sen en geschenken bij ons 25-jarig huwelijk. Piet en Christien de Witte Sint-Annaland Juli 1989 Langeweg 3 Mede namens onze kinderen en kleinkinderen zeggen wij u allen hartelijk dank voor de bloemen, planten, kaar ten en cadeaus en andere at tenties die wij bij ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen. Fam. J. Polderman- Westdorp Sint-Annaland Juli 1989 Hoenderweg 90 Uw belangstelling heeft mij getroffen door de vele kaar ten, bloemen en bezoek tij dens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Mede namens mijn man en kinderen hartelijk dank. Plonie Boogert- den Engelsman Sint-Annaland, juli 1989 Cureestraat 18 Mede namens onze kinderen zeggen wij u hartelijk dank voor de vele attenties die we bij ons 25-jarig huwelijk mochten ontvangen. P.M. IJzerman GE. IJzerman-Ridderhof St.-Annaland Juli 1989 Hoenderweg 65 Langs deze weg willen wij, ook namens onze kinderen en kleinkinderen, u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en andere atten ties, die wij bij ons 60-jarig huwelijksfeest mochten ont vangen. A. Westbroek J.M. Westbroek-Everaers Rotterdam, juli 1989 Terschellingsestraat la Heden overleed onverwachts in het ziekenhuis "Lie- vensberg", onze geliefde zuster, schoonzuster en tante Mevrouw MARIA SCHERPENISSE weduwe van Ary Steketee op de leeftijd van 78 jaar. Sint-Maartensdijk: J.M. Scherpenisse M. Scherpenisse- Hengstmengel Sint-Annaland: J.A. Scherpenisse C.A. Scherpenisse-Stols Sint-Maartensdijk: J.J. Scherpenisse T. Scherpenisse-v.d. Hoek Sint-Maartensdijk: J.A. Gebraad-Jasperse W.C. Gebraad 4697 CH Sint-Annaland, 28 juni 1989 Schoolstraat 15 Correspondentie-adres: J.A. Scherpenisse, Weststraat 6, 4697 GB Sint-Annaland. De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 1 juli om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint- Annaland. (Zij die geen rouwbrief ontvangen hebben, gelieven de ze aankondiging als zodanig te beschouwen.) Heden overleed onverwachts in het ziekenhuis Lievens- berg onze geliefde buurvrouw, mevrouw MARIA SCHERPENISSE weduwe van Ary Steketee Wij zullen haar missen. Kees, Chantal en Benny Goedegebuure Sint-Annaland, juli 1989 Voor de vele blijken van meeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde man, vader en opa CORNELIS QUIST willen wij u langs deze weg onze hartelijke dank zeggen. L.A. Quist-v. Oudenaarde kinderen en kleinkinderen Sint-Philipsland, juli 1989 Wilhelminastraat 12 SINDS 1839 Vierbannenstraat 1, 4306 BH Nieuwerkerk (Zld) Tel. 01114-1798" Langs deze weg wil ik ieder een bedanken, ook namens mijn papa en mama, voor alle kaarten en kadootjes die ik heb gekregen toen ik in het ziekenhuis lag. Karima Verkamman Tholen, juli 1989 Oesterstraat 26 Mede namens onze kinderen en kleinkinderen zeggen wij u hartelijk dank voor de vele attenties in welke vorm dan ook, die we bij ons 35-jarig huwelijk mochten ont vangen. *C van Westen CM. van Westen-Neele 4675 CK Sint-Philipsland, juni 1989 Prins Hendrikstraat 17 We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele ge lukwensen, cadeaus en an dere attenties bij de geboor te van ons dochtertje Het was overweldigend. Jan en Elly Fonteijne Sint-Philipsland, juni 1989 Oostdijk 35 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaar ten, bloemen, cadeaus en geld die we bij de geboorte van onze zoon en broertje mochten ontvangen. Sam en Lenie Feleus- de Groen Richard en Esther 4675 CM Sint-Philipsland, juli 1989 Deensestraat 24 Steensedijk 100, Hulst. Tel. 01140-12906 en 16828

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 3