Mister David helpt boeren in Pakistan aan water NapHage moet 10de jubileumronde in Poortvliet van glans voorzien m Bram v.d. Male jonge kampioen jachtschieten Chr. MAVO 40% onder armoedegrens 36 amateurs David Nieuwenhuis uit Tholen tijdens stage in Peshawar Zaterdag 14.00 uur liefhebbers en 16.00 uur amateurs Indeling zondag- en zaalvoetbal Donderdag 6 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 15 "Je leeft in een heel andere wereld. De islam speelt een grote rol in het dagelijks leven: elke dag zijn er bidpauzes op het werk, maar wat het meest opvalt is, dat je er geen vrouwen op straat ziet". Tarwe Bureaucratie Drugshandel Suikerriet Smeltkroes Pakistan behoort tot de groep van 39 armste $j tanden van de wereld. Ongeveer 40% van de S bevolking leeft onder de armoedegrens. De Ie- vensverwachting bij geboorte is 52 jaar. Het ijij analfabetisme is er groot: zo'n drie kwart van de 105 miljoen inwoners kan lezen noch schrijven. De grond is er ongelijk verdeeld: 15% van alle grondeigendom is in handen van 51% van de boeren, 41% behoort tot een toplaag, van landheren. Pakistan bezit weinig :j: grondstoffen. Het land voert voornamelijk ka- toen en katoenproducten uit naar Japan en de Verenigde Staten. De bevolking is rijk gescha- jij: keerd: Punjabi in het oosten, Sindi in het zuid- jjjj en, Baluchi is het westen en Pathanen in het jij: noorden. De hoofdstad is Islamabad. A/geme- ijij ne verkiezingen brachten Benazir Bhutto aan g de macht, de eerste vrouwelijke premier van ijij een islamitisch land. Sinds 1962 wordt Pa- iji kistan gesteund door de Nederlandse over- jij heid. Minister drs. P. Bukman bezocht het ij; land in maart. Het geld van het ministerie ijij wordt gebruikt voor de landbouwsector (aan- i;j; koop van kunstmest) en voor plattelandsont- ijij wikkeling in de arme gebieden zoals jij; Peshawar. ijij De KNWU heeft de dames van Poortvliet afgepakt en er zijn zaterdag ook nog vier andere wielerwedstrij den. Kees Bolier en Maarten Quist hadden de kijkers liever een klinkend jubileumprogramma voorgescho teld, maar tot hun spijt zit het er dat niet in. De hoop is op de plaatselijke favoriet Nap Hage gevestigd om het twee lustrum glans te geven. Misschien kan ook de nieuwe rondemiss daarvoor zorgen: Colinda Goede- gebuure. De Bidon Loodzwaar Amateurs atletiek Nelli Cooman naar Duiveland Koopman en Quist fluiten hogerop Foto's bestellen Vanaf 1 juli GEOPEND Café-Restaurant 't KOFFIEHUIS Vischstraat 32 Tholen Tel. 01660 - 3806 Let OP'- ZEEMANSONTBIJT De indeling van de lagere klassen van het zondagvoet bal is nu ook bekend. Alsmede de klasse-indeling van de Thoolse teams, die in de KNVB zaalvoetbalcompe titie West-Brabant uitkomen. Zaalvoetbal Regen drukte deelname en resultaten open wedstrijd De 23-jarige Bram v.d. Male Wzn. uit St. Maartensdijk is de nieuwe kampioen klei- duivenschieten van Tholen en St. Philipsland. Zijn oudere naamgenoot uit Anna Jacobapolder, Bram van Nieuwenhuijzen, slaagde er niet in zijn titel te verdedigen. Hij werd vijfde. Ledenwedstrijd Open wedstrijd Bij verhuizing a.u.b. tijdig een adreswij ziging sturen aan Een- drachtbode, Postbus 5, St. Annaland of aan uw bezorger. David Nieuwenhuis (23) uit Tho- len terug uitt Pakistan. Na een verblijf van 6 maanden in het ka der van zijn studie tropische cul tuurtechniek aan de Landbouw universiteit in Wageningen ver telt hij over zijn ervaringen op zijn stage-adres in Peshawar, in het noordwesten van Pakistan, een bergachtig gebied, bevolkt door de Pathanen. "De opdracht was om een klein irrigatie systeem te ontwerpen en uit te voeren in samenwerking met de boeren in een gebied van 60 hectare. Peshawar heeft vlakke valleien met redelijke landbouw grond maar gebieden die buiten de hoofdrivieren vallen, zitten zonder water. Door irrigatie maatregelen te treffen, kan de produktie worden verhoogd. En dat is de bedoeling van dit project". In Peshawar wordt voornamelijk tarwe verbouwd. Voor eigen ge bruik (er worden ronde tarwe broden van gebakken) en voor de verkoop op plaatselijke mark ten. Daarnaast worden er scha pen en geiten gehouden die op de berghellingen grazen. Ook wordt er in de valleien fruit ge kweekt. "Om het gebied te irri- geren, moet er natuurlijk eerst gekeken worden of er water in de grond zit. Dan moet het ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Als er alleen maar gro- Nederlandse verhoudingen klei ne oppervlaktes). Is er aan de voorwaarden voldaan, dan is de medewerking van de boeren uit het gebied een eerste vereiste. "Er werden vergaderingen be legd met de 30 d 40 boeren uit de streek. In het begin is dat even wennen. "Er wordt eerst uitgebreid thee gedronken en beleefdheden uitgewisseld. Het is een sociale bezigheid die er gewoon bij hoort en een goede manier om elkaar iets beter te le ren kennen. Na het uitspreken van 'inshallah', als God het wil, wordt met de vergadering be gonnen. Het zijn de oudere man nen die het woord voeren". Op de dia's die Mister David, zoals hij daar werd genoemd, heeft gemaaktt, is te zien hoe deze mannen met veelal lange baar den bijeenzitten met vertegen woordigers van het project. "In het project zijn vier departe menten van de Pakistaanse overheid vertegenwoordigd. Die hebben allemaal mensen in het veld zitten". David had te ma ken met het bureau Planning en Development, Irrigation, Water management en Information en de 2 Nederlandse ingenieursbu reaus aan wie het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het project heeft uitbesteed, DHV uit Amersfoort en Iwaco uit Nijmegen. "Die ingenieurs- te boeren wonen, gaat het pro ject niet door. Het is zo dat niet meer dan 50% van die 60 hec tare in handen mag zijn van boe ren die meer dan 5 hectare heb ben. Het gemiddelde ligt op 4.7 hectare". (Op Tholen ligt dat ge middelde rond de 20 hectare, in bureaus geven advies. Het is ook de bedoeling dat ze enkel adviseren, maar in de praktijk doen ze ook uitvoerend werk. Dat is dan ook het kernprobleem van het project: de mensen stel len zich daardoor afhankelijk op". Volgens Nieuwenhuis slok- David Nieuwenhuis met boer uit Peshawar die zijn land laat zien. te overleg met de departemen ten veel tijd op en stond het flexibel werken in de weg. "Een gigantische bureaucratische rompslomp". David's taak was allereerst het gebied in kaart te brengen. "Op een schaal van 1 op 1000. Op grond daarvan kun je een ontwerp maken. Alle veldjes en alle weggetjes heb ik erop ingetekend". Om zover te komen, raadpleegde Nieuwen huis zoveel mogelijk de betrok kenen. "Je kunt op je kantoor die kaart invullen, maar je kunt het ook doen in overleg met de boeren. Als ik een bruggetje over een kanaaltjee moest teke nen, dan ging ik het veld in om te overleggen waar dat moest komen. Dan kon je op basis van hun adviezen werken aan alter natieven". Elke week bezocht David boeren in het project om samen vorm te geven aan het ontwerp: "Ik ben na een half jaar weer weg, maar zij moeten er mee werken. Zo gaven ze dui delijk aan liever geen twee ka naaltjes over een veld te willen maar één om zo meer bouw grond over te houden". Tijdens het ontwerpen ondervond Nieu wenhuis onverwachte pro bleempjes. Niet alte boeren was bekend of ze wel of niet met hun land binnen de grenzen van het te irrigeren gebied zouden val len. "Ik heb dat toen allemaal uitgezocht en op de kaart pre cies ingetekend". De gebruikers moesten zelf de arbeid leveren voor de aanleg van de kanaaltjes. Ook was de helft van de kosten voor het egaliseren van het terrein voor hun rekening. "Dat vond men ook heel redelijk", vertelt David die uitlegt dat het gebied vroe ger vooral bekend stond wegens de teelt van papaver, dat ver werkt tot drugs in West-Europa en de Verenigde Staten een ge wild handelsprodukt was. Om hieraan een einde te maken, zet te de Verenigde Staten zoge naamde 'anti-poppy-schemes' op waarbij de boeren met finan ciële ondersteuning tot ander teelten werden bewogen. Het huidige project wordt door de Nederlandse overheid gefinan cierd. Voor 4 jaar is 23 miljoen gulden uitgetrokken. De Pa kistaanse overheid draagt 2 mil joen gulden bij. Van de Neder landse bijdrage gaat 11 miljoen naar de ingenieursbureaus. Het overige geld is een schenking aan Pakistan dat daarmee de verschillende departementen die het project begeleiden, on dersteunt. Nadat het ontwerp was afgerond, werd met de boe ren het tijdstip van de uitvoering afgesproken. Tijdens de aanleg van het systeem werden ook weer kleine aanpassingen aan gebracht. Nieuwenhuis kon op goede steun van de boeren reke nen, maar ook van de Pakistaan se staf, hoewel die al zeven maanden zaten te wachten op hun loon en vergoedingen voor materiaal en begeleiding. Het overleg met de boeren -dat voor het welslagen van het ont wikkelingsproject volgens Da vid zo belangrijk is- verliep aan vankelijk wat stroef: "Nee zeg gen, dat kan me bijna niet. Ze zijn erg beleefd". Naarmate de boeren Nieuwenhuis beter leer den kennen, liet men wel weten het ergens niet mee eens te zijn. Het hoofdkanaal dat het water uit het pomphuis naar de akkers moet leiden, wordt gemaakt van beton. Het is 30 centimeter breed. Nieuwenhuis' kanaaltje is 733 meter lang. Het te be vloeien gebied wordt in 7 sub gebiedjes verdeeld. In elk zo'n gebiedje wordt in de stroom weer verder verdeeld via secun daire kanaaltjes die de boeren zelf graven. Per seconde kan 30 liter water aangevoerd worden. Het grondwater dat aangeboord wordt (dat zo'n 2 maanden duurt), komt van dieptes tot 200 meter. "In de geïrrigeerde gebieden kunnen de boeren naast graan ook andere gewas sen telen. Vooral voor suikerriet is het een gunstige ontwikke ling, alleen is 30 liter per secon de niet voldoende om alleen sui kerriet te kunnen verbouwen". De stage in Peshawar is David 'goed bevallen'. "Ik stond open voor een nieuwe ervaring. Het David stelde overigens zijn ver trek naar Engeland uit om deel te kunnen nemen aan een inter nationaal volleybaltoernooi. In Karachi trad hij op als trainer, coach en speler in één van de zes clubs die aan het toernooi deelnamen. Als oud- Amigos/AVC-speler kon David zich op het sportieve vlak me ten met spelers uit Amerika en Canada die in het naburige Af ghanistan gestationeerd waren om als experts bepaalde gebie den te ontdoen van landmijnen die geplaatst zijn tijdens de Rus sische bezetting van het land. In Peshawar verbleven overi gens vele Afghaanse vluchtelin gen. "Peshawar is een smelt kroes van culturen. De Af ghaanse vluchtelingen drukken er een groot stempel op het da gelijks leven. Er zitten ook veel hulporganisaties. De westerlin gen zoeken mekaar na het werk op. Ontspanning is er weinig". land op zich is wegens de gods dienst niet gemakkelijk, wel een uitdaging". Als zeiler op de Zeeuwse wateren viel het Nieu wenhuis op dat er in Peshawar de omstandigheden ontbreken die een voorwaarde zijn voor een plezierig zeiltochtje: "Het waait er nooit". David begint in september aan het vijfde jaar in Wageningen. In zijn studie wil hij -gezien ook de ervaringen opgedaan in Pakistan- zich meer richten op beleid en management. "Dat is iets waarin nog veel te doen valt. Management, daar staat of valt een project mee". Ondanks de problemen waarmee het comité te maken kreeg, gaan er zaterdag om twee uur liefheb bers van start en om vier uur ama teurs. Al jaren fietsen er in Poortvliet dames en als extraatje voor de tiende ronde had het co mité liefhebbers aan het program ma toegevoegd. "Nu de dames echter wegvallen, hebben we niets extra meer voor het jubileum", al dus Bolier en Quist. Ze voelen zich niet fair door de KNWU behandeld, die Spijkenis- se de dames gaf. "Wij konden nog wel de tweede garnituur da mes krijgen, maar dan komt er een kleine club, waarvan de helft nog afstapt en dan blijven er veel te weinig over voor een aantrekke lijke wedstrijd." Niet alleen aan de dames, ook aan de amateurs en liefhebbers wordt er getrokken, want zaterdag zijn er ook wedstrijden in Princenhage Arie Bijl heeft zondag de snelheids tijdrit van tourclub De Bidon gewon nen. In 9.45 min. raasde hij over het 6 kilometer lange parcours. Rien Stout- jesdijk kon helaas geen tijd noteren, want hij moest halverwege het par cours met een lekke band van de fiets. Tijdens het eerste gedeelte was er ook nog pech voor Hans van Dijke. I. Arie Bijl 9.45, 2. Jaap Geuze 9.55, 3. Marco Kwaak 10.01, 4. Jos Guiljam 10.18, 5. Kees Eikelenboom 10.43, 6. Marco Knuist 10.44, 7. Leen Menheere 10.49, 8. Piet Weijers 11.30, 9, Corry van Zetten 11.51, 10. Hans van Dijke II.55, 11. Patrick Potter 12.07, 12. Adrie v.d. Ree 12.38 en 13. Wim van Gorsel 12.45. bij Breda, in Papendrecht, Zoeter- meer en in Spijkenisse. Voorzitter Rinus Quist heeft sa men met Bolier bij de plaatselijke en regionale middenstand weer de maximale prijzenpot vergaard. "Op het loodzware parcours zijn er door de vele wedstrijden deze zaterdag iets minder renners dan andere jaren, maar de strijd zal er beslist niet minder om zijn", voorspelt voorzitter Quist. Het inmiddels verschenen programmaboekje telt maar 36 amateurs vanaf S. Aarts uit Kruiningen tot en met A. de Vos uit Oude Tonge. Bij de liefhebbers/veteranen worden 40 deelnemers verwacht: van J. Akkermans uit Nieuw- Vossemeer tot en met L. Zoon uit Dirksland. De eerste ronde in 1980 werd bij de amateurs gewonnen door Thijs Fase uit Oud- Vossemeer, in 1982 won Nap Hage, toen nog uit St. Maar tensdijk. Vorig jaar won Ru- die van Vlimmeren voor de tweede achtervolgende keer. In 1981 kwamen de nieuwelin gen erbij naast de amateurs, in 1984 en 1985 waren er drie onderdelen met dames en ju nioren naast de amateurs. De laatste drie jaar waren er in Poortvliet steeds twee wedstrijden: amateurs en da mes. Bij de liefhebbers, die om twee uur aan de 60 km beginnen, zijn de favorieten Chris v.d. Berg, Hans Musters, Ron Willems, Henk Vijfhoek, Ko Blok, Hans Harinck, Leon Havermans en John Akkermans. De amateurs fietsen vanaf vier uur 85 km. "Nap Hage, die dit seizoen goed presteert, zou de overwinning graag op Poortvliet houden", voorspelt comité voorzitter Quist. "De tegenstand zal echter niet ge ring zijn door de aanwezigheid De internationaal vermaarde sprintster Nelli Cooman vestigt zich in Nieuwerkerk op Schouwen- Duiveland. Aan de Meeuwenlaan wordt een huis gebouwd. Haar echtge noot Hans Fiere begint daar een on derneming die zich bezighoudt met het uitzenden en begeleiden van (top)sporters en niet-sporters naar eve nementen in de sport en het bedrijfsle ven. Ook het organiseren van sportkampen, het beheren van sport scholen en de huisvesting van (top)sporters valt onder het bedrijf, dat New Born b.v. gaat heten. De uit St. Maartensdijk afkomsti ge scheidsrechter Rien Koopman Jzn. is gepromoveerd naar groep 2 van de KNVB waardoor hij in het zaterdagvoetbal eerste klassers mag leiden, evenals landelijke jeugdwedstrijden van het betaald voetbal. Maarten Quist uit Poortvliet is ge promoveerd van groep 4 naar groep 3, waardoor hij derde klas sers mag leiden als Tholense Boys 1 en WHS 1. Kees Heijboer uit St. Annaland komt op hetzelfde ni veau uit. In de voorbije competi tie trad Quist op als arbiter bij wedstrijden in de vierde klas en de reserve derde klas. van Hennie Rovers, Mario van Vlimmeren, Paul Barten, Edwin Rovers, Heddy Nieuwdorp, Vester Aarts en natuurlijk de Thoolse renners: Dirk Uyl uit Poortvliet, Leo Potappel, Corné Stoutjesdijk en Hans Lindhout uit St. Maar tensdijk, Ruud Havermans, Frans Hommel en Paul Timmermans uit Oud-Vossemeer. Will li een in (te H.B. gepubli ceerde f»lo gruag /elf hebben? I)ul kan. als hel om foto's van on/e eigen redactie gaal. Bel of schrijf naar Kendrachlhnde, Postbus 5, 4697 Sint Anna land. lel. 01665-2752 en u krijgt uw foto-herinnering thuis. aan de haven te Tholen. (Dezelfde eigenaar als Specialiteitenrestaurant Hof van Holland) Ook serveren wij op beide terrassen v.a. 8.30 uur een Voor gezelligheid en kwaliteit moet u bij ons zijn. Advertentie I.M. WC 7 de twaalfde ploeg in de 4e klas res. B. Hierin spelen ook In de 4e kl. res. 401 treft Vosmeer 4 als nieuwe tegenstanders Grens wachters 3 en Odio 3. Verder Dos- ko 6 in plaats van 4, Halsteren 6 i.p.v. 7 en Moe 8 i.p.v. 7. Verdwe nen zijn HSC 3 en NVS 5. De vol gende teams zijn gebleven: Nieuw-Borgvliet 4, NVS 3, Rim boe 2, SC Welberg 3, Steenberg 6 en WVV'67 2. In de 4e kl. res. 402 is alleen FC Bergen 6 een nieuwkomer. Vosmeer 5 treft verder Dosko 6 in plaats van 5, Halsteren 7 i.p.v. 8 en Moac 9 i.p.v. 8. Verdwenen is Me- to 5 en gebleven zijn: FC Moerstraten 2, HSC 4, Le- pelstraatse Boys 3, Nieuw- borgvliet 5, Odio 4, Rimboe 3 en Steenbergen 7. Er zijn ook al enkele competitie wijzigingen: in de 2e kl. res. 208 wordt Halsteren 3 in plaats van 4 de tegenstander van Vosmeer 2. In de 3e kl. res 309 wordt Halsteren 5 in plaats van 6 de tegenstander van Vosmeer 3 en in de 2e kl. 820 damesvoetbal is Steenbergen als twaalfde ploeg ingedeeld. In deze klasse debuteert Vosmeer 2. In de zaterdagcompetitie wordt Smerdiek 4 en Tholense Boys 5. In de 2e klasse komen Caraco Boys en SHF uit tegen: Le Bou- leau, Bristol Team, Fam. Heeren, Formula One, FC Flamingo, Har te Vijf/Van Oers, Grenswachters, Klundert, FC Raats, Rotax en FC van Trijp/Trefpunt. In de 3e klasse ontmoet Vosmeer Van Osta, FC Bergen, Crediet- bank, FSV, General Electric, Ha venzicht, Leonita, Mangnus, Meilust, Modekraker, FC Play- land en Toyota Boys. Bizarre 2 moet in de 2e klasse res. in het strijdperk treden tegen: Buurstede Sport 3, FC Cromwiel 4, FC Cromwiel 5, Drie Zwaantjes 2, Gowa/'t Ankertje 3, Halsteren 3, ZV Heerle 2, Hulshof 3, 't Hoefke 2, Intramast 2, FC Rouing 3, ZV West 2. In de 4e klasse res. zijn de tegen standers van Bizarre 3 en Vosmeer 2: FC. Bergen 3, Cluzona 4, Halsteren 4, Klundert 2 en 3, D.D. Vips 3, Leonita 3 en 4, ZVC van Oers 2 en SC. Welberg 3. Met 31 deelnemers in twee klassen was er vrijdagavond op het schiet- terrein van de fam. J.C. Kooijman in de Joanna Mariapolder te St. Annaland goede belangstelling voor de ledenwedstrijd van de KNJV Tholen/St. Philipsland. De open wedstrijd van zaterdag had echter onder de fikse regen buien te lijden. Komen er gebrui kelijk 70 schutters, dit keer waren er slechts 45. Ook de resultaten bleven ver onder het niveau. Win naar C.J. de Hartog uit Almkerk kwam niet verder dan 260 van de maximaal 275 punten die te halen waren. Met 1 eerste en 2 tweede plaatsen werd hij koningsschutter. Het Zeeuwse Jachthoornkorps verleende medewerking aan de prijsuitreiking, die werd verricht door jachtschietcommissaris L. Bijnagte. Klasse A: 1. A. v.d. Male, St. Maartensdijk 37-4 p 2. L. Bijnagte, Scherpenis- se 36-1 p 3. Rein Reijngoudt, St. Philipsland 36-3 p 4. A. Verwijs, St. Philipsland 36-4 p 5. A.A. van Nieuwenhuijzen, Anna Jacoba polder 35-1 p 6. M.J. Reijngoudt, St. Philipsland 35-4 p 7. M.M. Punt, Oud-Vossemeer 34 p 8. G. Polderman, Tholen 34-1 p 9. P. Poot, Scherpenisse 33-1 p 10. L. Elenbaas, Scherpenisse 33-1 p 11. W.D. van Doorn, Poortvliet 33-3 p 12. C.A. Hommel, Oud- Vossemeer 32-2 p 13. M. v.d. Jagt, St. Annaland 32-2 p 14. H. Fontij- ne, St. Philipsland 31 p 15. C. Quist, St. Philipslnd 31-1 p 16. J.A.C. Gaakeer, Stavenisse 31-2 p 17. M.J. Kooijman, St. Annaland 31-2 p. Klasse B: 1. C. v.d. Kieboom, Steenbergen 30-1 p 2. J. Mol, St. Maartensdijk 30-2 p 3. W. Geluk, Scherpenisse 30-2 p 4. J.J. Reijngoudt, St. Phi lipsland 30-2 p 5. P. Verwijs, St. Philipsland 29-1 p 6. J. van Doorn, Oud-Vossemeer 28-2 p 7. M. Geuze, Oud-Vossemeer 27-1 p 8. H. Anthonisse, St. Maartens dijk 27-2 p 9. J.A. van Vossen, St. Annaland 27-2 p 10. G. Hoek, St. Maartensdijk 24 p 11. A. van Vos sen, St. Annaland 24-1 p 12. J. van Strien, St. Philipsland 24-2 p 13. W. v.d. Male, St. Maartensdijk 22 p 14. P. Scherpenisse, St. An naland 21-1 p. Vrije baan leden: 1. M.J. Kooijman 290 p 2. M.M. Punt 285 p 3. H. Anthonisse 270 p 4. Rein Reijngoudt 260 p 5. J. Mol 235 p 6. L. Elenbaas 195 p 7. A. v.d. Male 190 p 8. A. Verwijs 160 p 9. W. v.d. Male 155 p 10. J.J. Reijngoudt 145 p 11. P. Scherpe nisse 145 p 12. P. Poot 120 p 13. M. v.d. Jagt 110 p 14. G. Hoek 95 P- A-klasse: 1. C.J. de Hartog 260 p 2. C. Nele mans 255 p 3. M. Rooyakker 250 p 4. M.M. Punt 240 p 5. G. de Doey 240 p 6. Michielse 240 p 7. J. Verwijs 235 p 8. A.A. van Nieu wenhuijzen 235 p 9. A. v.d. Male 230 p 10. M. Oosthoek 230 p 11. M. Verwijs 230 p. B-klasse: 1. J. van Doorn 195 p 2. P. de Vos 195 p 3. G. v.d. Bos 190 p 4. L. Bijnagte 190 p 5. W. Punt 185 p 6. H. Fontijne 185 p 7. H. Anthonis se 180 p 8. H. Jordaan 180 p 9. G. Hoek 180 p 10. S. van Alphen 180 p 11. A. Geluk 175 p 12. Burg graaf 175 p. Doubletten: 1. M. Punt 2. C.J. de Hartog 3. P. Molendijk 4. C. Polderdijk 5. P. v.d. Brand 6. M. Poot 7. Schuurbier. Trap: 1. M.J. Kooijman 2. C.J. de Har tog 3. M. Oosthoek 4. C. Pol derdijk. VERVOLG VAN PAG 9 de diploma's uit en namens het schoolbestuur overhandigde dhr. Aarnoudse uit Oud-Vossemeer ie dere leerling de bijbel of een an der leerzaam boek. Namens de ouders bedankte dhr. Wisse uit Oud-Vossemeer de leerkrachten voor de aandacht en zorg die ze aan de kinderen geschonken heb ben. Annemarie van Herk uit Anna- Jacobapolder bedankte namens de leerlingen het onderwijzend personeel. "Bedankt voor alles wat u ons in de afgelopen vier jaar geleerd heeft. Er is echt een band ontstaan. Ik wens u allen Gods ze gen toe." Naar aanleiding van het eerder ge lezen schriftgedeelte (I Samuël 17: 39 -51 en Efeze 6 vanaf vers 10) hield directeur Flik weert een le zing met als thema 'Weerbaarheid of.....weerloosheid'. "In jullie leven breekt een nieuw tijdperk aan. Gewapend met je di ploma ben je toegelaten tot een andere school of je gaat werken. Dat is net als je slagen een felicita tie waard. Toch bezit het mavo diploma geen garantie dat je niets kan deren. Je diploma is een be kroning op je werk. God zegene je daarmee. Ik wens je echter toe dat je na de levensstrijd ook die God delijke kroon mag ontvangen. Het ga jullie allemaal goed in je le ven.", zo besloot de directeur. De bijeenkomst werd gesloten met gebed en het staande zingen van het Wilhelmus. AFGHAN iSTAK

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 15