Europese primeur voor transportbedrijf Schot Parkeergeld 2,50 bij Speelmansplaten Bekabeling Zekatel in Sint-Philipsland GP: draai klok niet even terug Thoolse paarden in tv-programma Frank's haarstudio in Tholen open DE ALCOHOL CONTROLE IS HIER VERANDERD Iedere automobilist kan nu onverwacht worden gecontroleerd en moet altijd blazen. Vervoerder koopt geluidsarme vrachtwagens Quist schoenen opent weer een filiaal Jeugdkampioene haflingers van Colette Petra de Boer Donderdag 6 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 13 Plan van gemeente recreatie Oesterdam B en W van Tholen zijn van plan om voor het recrea tieterrein aan de Speelmansplaten bij de Oesterdam 2,50 parkeergeld te vragen. A.J. Kriekaard rayon commandant Tholen/Vosmeer Standplaatsen 01640-33676 onder-uw- auto Thoolse fietsdag is verregend Toch bezwaar Flupland tegen plan minister De gemeenteraad van Sint-Philipsland heeft besloten toch een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanwij zing van de Oosterschelde als beschermd natuurmo nument. In de toelichting van de minister zijn de belangen van de plaatselijke bevolking met betrekking tot het snijden van zeegroenten en het spitten van zee aas voor eigen gebruik onvoldoende gewaarborgd. "Zo'n klok draai je niet eventjes snel terug," vond H. Geluk. Op vrijdag 4 augustus om kwart voor zes vertoont de KRO-televisie in het programma Markant Achterland opnamen van de Zeeuwse Dag van het Paard in het Walcherse Serooskerke, waaraan ook verschillende Thoolse paarden hebben meegewerkt. Haflingers Met het los maken van een rood lint voor de deur heb ben Frank van Treijen en Corina Potappel zaterdag middag Frank's haarstudio aan de Grindweg in Tholen officieel geopend. Ruimte Specialiteit Klacht 't Anker Tholen Geen schoonheids prijs bij politie WPN-keuring Zuudwest'oek Te ver Met de aanschaf van twee geluids arme Daf 95 vrachtwagens zorgt Schot Transport uit Tholen voor een primeur in Europa. De wa gens zijn uitgerust met een stan daard isolatiepakket, waardoor het geluidsniveau is teruggebracht tot 79 dB(A). Schot wil in de toe komst alle nieuw aan te schaffen zwaardere voertuigen van dat pakket voorzien. Het ministerie van VROM geeft een premie van 5% op het netto investeringsbedrag voor chassis, cabine en Daf-extra's. Met de premie wil het ministerie de geluidsoverlast terugbrengen. Dat is met name van belang bij het overdag en 's nachts door en langs woonkernen rijden. Schot Transport is gesticht in 1929 en groeide uit tot een nationaal en internationaal opererende trans portonderneming, met vestigin gen in Tholen en in Gilze. Het vervoer van levensmiddelen in rol containers is een van de specialis men, maar daarnaast worden ook bomen, kunststoffen, karton en dierenvoeding naar het buitenland vervoerd. Ook houdt het bedrijf zich bezig met opslag en distribu tie. Schot heeft 48 voertuigen op de weg. Burgemeester H.A. van der Mun- nik zei dat in de laatste raadsver gadering op vragen van M.A.J. van der Linde. Het PvdA-raadslid informeerde naar de meningsver- De 29-jarige A.J. Kriekaard uit Sint-Maartensdijk is benoemd tot rayon-commandant bij de rijkspolitie van Tholen. Het rayon omvat de kernen Tholen en Oud-1 Vossemeer, waar in totaal tien agenten werken. Bovendien is hij bevorderd tot opperwachtmeester. Kriekaard volgt opperwacht meester J. Dalebout op, die vorig jaar begon met een opleiding aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Kriekaard kwam begin 1978 als aspirant van de politie- opleidingsschool. Met ingang van 1 april 1979 werd hij wacht meester bij de post Sluis in Zeeuwsch-Vlaanderen. Vijf jaar later werd hij benoemd tot wacht meester 1. Vervolgens werd hij op eigen verzoek overgeplaatst naar het rayon Sint-Maartensdijk, waar hij twee keer belast werd met de tijdelijke waarneming van het rayoncommando. Hij volgde te vens de curcus lokaal preventie coördinator in Zutphen. Het afgelopen jaar was Kriekaard voorzitter van de preventiewerk groep Tholen. Het rapport dat hij uitbracht over preventie-acties bij bedrijven, kreeg landelijke be kendheid. Enkele punten zijn zelfs op landelijk niveau overgenomen. Bij de groep Tholen zijn L.B. van Roosendaal- de Jong en A. Hof land bevorderd tot wachtmeester le klasse. Schoenhandel Quist opent in au gustus in Numansdorp het vijfde filiaal. De familie Quist neemt daar een goed lopende bestaande zaak over. Herman Quist gaat met z'n vrouw het grootste filiaal (220 m2) leiden. Herman drijft nu de reparatie-winkel in de Brugstraat in Tholen. Deze wordt overgeno men door Johan Quist. De familie Quist, een familie die van oudsher met het schoenmakersvak verbon den is, heeft naast winkels Tho len, Sint-Maartensdijk, Bruinisse en Halsteren nu dus ook een vesti ging in Zuid-Holland. Men heeft in totaal veertien mensen in dienst. "In de schoenenbranche hebben veel zaken het door de komst van vooral buitenlandse concerns erg moeilijk. Er is zelfs een rapport uitgebracht waarin staat dat je in dorpen onder de 5.000 inwoners als eigenaar van schoenwinkel ei genlijk geen bestaansrecht hebt. Pas als je schaalvergroting toepast is er een goede boterham te ver dienen. Het is bovendien een groot voordeel dat je het assorti ment uit kunt wisselen. Is er van een schoen in Tholen een bepaal de maat niet, dan kunnen we op de computer in het voorraadma- gazijn in Sint-Maartensdijk kij ken in welke zaak die maat nog wel op voorraad is", aldus dhr. A.C. Quist. schillen tussen het gemeente bestuur en de dienst der Domeinen over de Speelmanspla ten, die nog niet opengesteld zijn voor het publiek. Van der Linde wees op het aanbod van gedepu teerde mevr. De Vries om te be middelen. "Voorlopig kunnen we het met Domeinen zelf wel aan", zei de burgemeester. De Speelmansplaat is ook een andere problematiek dan de Oesterdam, waar de pro vincie bij betrokken is. De provin cie zou er beter aan doen om bestuurders over de Oesterdam uit te nodigen." Het verschil van mening met Do meinen gaat over de besteding van de revenuen van de Speelmanspla ten. De gemeente wil het beheer en onderhoud regelen. "Of schoon dat veel slikken kostte, zijn we daarmee accoord gegaan. Om de kosten met 30 tot 35.000 gulden te drukken, willen we een parkeerbijdrage van 2,50 en ver huur van standplaatsen. De helft van de kosten van de 3800 m2 grond en water kunnen we zo te rugverdienen, want het beheer en onderhoud kost totaal 70.000 gul den. Nu zit het rijk opeens te kir ren en wil een deel van het parkeergeld en het standplaats»^ geld. Niemand wilde het beheer echter hebben", aldus de burge meester. Van der Linde pleitte er toch voor om alle middelen aan te pakken die een oplossing dichterbij kon den brengen. De burgemeester achtte dat voor deze zomer toch te laat. Boven dien moeten er nog voorzieningen komen. Directeur A.J. Schot voorziet, dat de Nederlandse transportonder nemer het in de toekomst vooral zal moeten hebben van een stuk toegevoegde waarde. "Er schuilt ook waarde in het aanvaarden van een stuk maatschappelijke verant woordelijkheid. En hoewel niet rechtstreeks in geld uit te druk ken, past daarin onze zorg voor het geluidsmilieu," aldus Schot. "Wij zijn per traditie een bij uit stek klantgerichte onderneming en werken voor de meeste van on ze grote opdrachtgevers al meer dan tien jaar. We gaan niet onder prijzen door, dat is op de lange duur voor niemand goed, maar bieden wel een bovengemiddelde service.' P00RTWEG 2BERGEN OP ZOOM Vaantjes over en geld tekort. Dat is de balans van de zevende Thoolse fietsdag die zaterdag let terlijk en figuurlijk in het water viel. Slechts 107 fietsers namen deel aan het door de streek VVV Eiland Tholen gehouden evene ment. Vorig jaar stapten nog 270 mensen op de pedalen, terwijl er in 1986 maar liefst 350 fietsers voor de verschillende tochten in schreven. De kleine route van 35 kilometer was zaterdag favoriet. Wegens de slechte weersomstan digheden zagen de meeste fietsers af van de lange route van 70 kilo meter. Door de regenval staakten enkelen onderweg de tocht. De deelnemers konden in elke kern op Tholen opstappen. De tracta- ties die de middenstand in het vooruitzicht stelde, vonden hun weg naar de deelnemers of naar bezoekers van het etablissement waar de controleposten waren in gericht. Voor de streek VVV bete kent de zevende Thoolse fietsdag een financiële tegenvaller. Er wa ren voor 350 deelnemers vaantjes ingekocht. Door het geringe aan tal deelnemers bleef de opbrengst van de inschrijvingen ook bene den verwachting. De eerste geluidsarme DAF 95 met 79 dB(A) met op de voorgrond links naar rechts de heren dr.ir. B.C.J. Zoeteman (plaatsvervangend directeur generaal ministerie van V.R.O.M.), A.J. Schot (directeur Schot Transport) en drs. H. Bierstee (directeur DAF Nederland). De aanleg van kabeltelevisie op het platteland van Walcheren, Zuid- Beveland, Schouwen-Duiveland en St. Philipsland is door Zekatel aan besteed. De uitvoering van het complete werk is gegund aan Blaupunkt B.V. te Amsterdam. Het is de bedoeling bij de uitvoering van dit om vangrijke werk zoveel mogelijk Zeeuwse ondernemingen in te schake len. De onderhandelingen hierover zijn al begonnen. Blaupunkt is een dochteronderneming van het bekende elektronica concern Bosch-Blaupunkt. Naast de levering van vele consumentenar tikelen zoals radio's, t.v.-toestellen en video-apparaten levert Bosch- Blaupunkt ook componenten voor de aanleg van telecommunicatie netten. Daarnaast treedt Blaupunkt als hoofd-aannemer op bij de uit voering van grote werken op dit gebied. Daar Zekatel de uitvoering van het werk op diverse plaatsen tegelijker tijd wil aanpakken, zal de organisatie van de uitvoering veel aandacht vragen. Hieraan zal in de komende maanden hard worden gewerkt, zo dat kort na de bouwvak-vakantie met de daadwerkelijke uitvoering kan worden begonnen. Borsele, Kapelle, Domburg, Valkenisse, Zierik- zee en Westerschouwen zullen als eerste gemeenten op het kabelnet worden aangesloten. De overeenkomst tussen Zekatel en de betrokken gemeenten worden momenteel in de diverse gemeenteraden behandeld. B. en w. wilden van een bezwaar schrift afzien, als de minister als nog aan de gestelde voorwaarde Bij de keuringen van de trekpaar den behaalde de stal van A.L.C. Brooijmans en Zn. uit Tholen weer verschillende prijzen. Urba- nus van Blijendaal, de zware, gro ve, beste zoon van Harm v.d. Ouderijnstraat behaalde een lb prijs bij de hengstveulens. Kampioen met een la prijs bij de merrieveulens werd Ulvia van Bleijendaal, de rondom beste dochter van Karin en Olga de St. Pierre. Een lc prijs was er voor Mirella van Doorn, een correcte dochter van Harold van Oostkapelle, bij de driejarige merries kleine maat. Een la prijs ging naar de machti ge, zeer typische Carla van 't Ber- rekenshof, een zeer goed paard met veel overschot bij de merries van 4 en 5 jaar grote maat. Een lb prijs bij de 6-10 jarige mer ries kleine maat was voor Vicky van 't Laar, de zeer vlotte achter iets wijd gaande typische merrie. Bij de grote maat eveneens een lb prijs voor oud-kampioene Olga de St. Pierre. Bij de stalgroepen van minstens 3 paarden opnieuw een lb prijs voor de stallen Brooijmans met 2 toppers en Vichy. Bij de vierspannen was er een lc prijs voor Brooijmans met vrij goede tot beste paarden, iets min der uniform. Carlo van Elversele werd derde bij het kampioenschap van de vol wassen merries. Voor het erekampioenschap zege vierde Olga de St. Pierre, de schit terende dochter van (deal de Grotenberge en Bella de Ver rijzenis. Naast de presentatie van al die paarden voor de keuringen was Jos Brooijmans nog actief met een vijfspan voor boerenwa gen^+2) en het strijdwagen nummer. Na een grondige verbouwing van de voormalige tweewielerzaak Van Houdt en daarvoor nog su permarkt Hoek, is er een moder ne kapsalon ontstaan. Vele familieleden van de jonge onder nemer Frank van Treijen(22) uit Oud-Vossemeer en zijn vriendin Corina Potappel uit Tholen waren bij de feestelijke opening aanwezig. Frank van Treijen was al meer dan twee jaar op zoek naar een eigen kapperszaak op Tholen. Hij leer de het vak op de kappersvak- school in Breda, werkte bij zijn oom Leen Rijstenbil in Oud- Vossemeer en daarna nog in Ber gen op Zoom. De jonge kapper koos tenslotte voor een vestiging in de grootste kern van het eiland,.het bijna 6000 inwoners tellende Tholen- stad, waar overigens al drie kap perszaken zijn. "Er is echter ruimte voor nog iets meer", zegt Frank van Treijen. "Ik bied ook een totaalpakket voor dames en heren. Bovendien is de ligging van de winkel aan de Grindweg en de bereikbaarheid per bus, auto en fiets prima. Dat is heel belang rijk." De haarstudio is 43 m2 groot en biedt royaal ruimte aan de klan ten. Er zijn 3 damesstoelen, 1 stoel voor de heren en 2 vaste was bakken. Voor de wachtenden is er een fraaie zithoek. Het is een ei gen ontwerp en de bouw kwam ook voornamelijk via zelfwerk zaamheid tot stand met in het in terieur de kleuren wit, zwart en rood. Frank van Treijen gaat in eerste instantie alleen aan de slag. Op zaterdag krijgt hij assistentie van zijn vriendin. Afspraken krijgen voorrang. Frank's haarstudio is van dinsdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur geopend. In samenwerking met Wëlla voert hij als specialiteit produkten van het merk System Professional. "Ik ben er voor dames en heren, voor jong en oud, maar misschien dat zich meer jeugd tot mijn zaak aangetrokken voelt", zegt Frank van Treijen. Tijdens de openingsreceptie kreeg hij zaterdag geweldig veel belang stelling. Niet minder dan 250 mensen kwamen 's avonds op ver schillende tijdstippen een kijkje nemen in de nieuwe winkel aan de Grindweg in Tholen. Frank van Treijen verrichtte zaterdagmiddag zelf de officiële opening van zijn haarstudio aan de Grindweg in Tholen, gadegeslagen door zijn vriendin Corina Potappel. Bij de haflingers waren heel wat Thoolse inzenders: mevr. C.P. de Boer uit Tholen, Th.J. Frigge, mevr. E.M.A. Geluk-Aernouts en J.D. Vroege uit Oud-Vossemeer, mevr. H. Kwekkeboom-Westerveld en J. v.d. Werf uit Scherpenisse. Bij de merrieveulens trok mevr. Geluk het goed met haar nageko men aangift Karma van de Karne- melkspot, die een ld prijs kreeg. Een opvallende Star dochter, best met maten, lijn en type en goede benen. Bij de 1-jarige merries was de la prijs voor Chara van de Karne- melkspot, een dochter van Absam v.d. Hertraksestraat en Isabelle van de Withoek, eigendom van dhr. Vroege. Een vlotte, correcte, slanke jaarling. Een lb prijs in de ze categorie was voor Lady van de Haflingerhoeve van mevr. Kwek- keboom. Een vlot, goed type, cor rect van onderen, met achter iets korte gang. Bij de 2-jarige merries een la prijs voor Fanny van Stalland van mej. De Boer. Een zeer typische doch ter van de nationaal kampioen Altjo van de Kenterstreek en de "Het verdient de schoon heidsprijs niet, maar de politie is niet buiten zijn boekje gegaan." Dat zegt adjudant Verkerke naar aanleiding van het onderzoek van de rijksrecherche inzake de klacht van dhr. P. van Alphen tegen het optreden van de Thoolse politie. "De zaak is intern door de offi cier van justitie afgedaan", aldus Verkerke. De horeca-ondernemer van bar 't Anker in Tholen had half januari een klacht ingediend na een con trole van de politie in de nacht van zaterdag op zondag. Omstreeks kwart voor drie, na sluitingstijd, wilde wachtmeester P. Menten, die tijdelijk in Tholen als rayon commandant optrad, in bar 't Anker kijken of er nog mensen waren. Van Alphen belemmerde dat, waarna hij 'aan de kant ge schoven' werd. Toen wachtmeester Menten na het rondkijken terug wilde, mocht hij opnieuw niet door. Van Alphen moest toen mee naar het bureau, waar hij werd in gesloten. Volgens de horeca ondernemer was hij geduwd, geslagen en geschopt, waardoor ribben gekneusd zouden zijn. De rijksrecherche stelde daarop een onderzoek in, wat inmiddels is afgesloten. Opper Menten, die tijdelijk waarnam in de vacature Dalebout, is inmiddels bij de rijkspolitie in Middelburg aan de slag gegaan nu er een definitieve opvolger als rayoncommandant is benoemd: dhr. Kriekaard. beste oud-kampioene Ostara, met goede correcte benen en beste gangen. Zij prolongeerde met ge mak haar titel van jeugdkam pioene. Bij de 3-jarige merries ging er een lb prijs naar Lieke van de Karne- melkspot van mevr. Geluk, doch ter van Isabelle van de Withoek. Dit laatste paard werd in de cate gorie merries geboren in 1980 een lc prijs. Een diepe, rondom cor recte merrie van mevr. Geluk. Mevr. Geluk had een goede dag, want bij de merries met minstens 2 afstammelingen zegevierde de Salto-dochter Isabelle v.d. Wi thoek met drie goede, hoogbe- kroonde dochters: Lieke, Chara(van dhr. Vroege) en een veulen. Dhr. Kwekkeboom gaf nog een demonstratie Hongaarse Post met de Thoolse haflingers. Na de Zeeuwse Dag van het Paard volgde in Vrouwenpolder de cen trale premiekeuring van de Zeeuwse afdeling van de konin klijke vereniging Warmbloed Paardenstamboek Neder- land(WPN). Ook hier waren Thoolse paarden present van N.H.F.P. Brooijmans uit St. An- naland, P.J. Fase uit Poortvliet en W. van Engelen uit Oud- Vossemeer. Het jonge merrieveulen Hlojanda van Fase kreeg een eerste premie, evenals Hella van Brooijmans bij de oudere merrieveulens. In de rubriek 4-7 jarige stamboek merries met veulen was er een eer ste premie voor Donna Petronella van Fase en bij de 1-jarige veulen- boekmerries voor Gentle van mej. Van Engelen. Bij de 2-jarige veulenboekmerries was Figaro van Brooijmans goed voor een eerste premie, evenals El- mora van Fase bij de 3-jarige stamboekmerries. zou voldoen. De termijn voor het indienen van bezwaren sluit echter al op 26 juli en de raad verwachtte vóór die datum geen ander stand punt van de bewindsman. Daar om wilden alle fracties toch bezwaar aantekenen. "Het colle ge is 't in wezen met u eens," zei burgemeester T.A. Vogel. Het door de minister voorgestelde vergunningenstelsel zag A.P. Kor- naat niet zitten. "Je kunt toch geen onderscheid gaan maken tus sen bij voorbeeld de leden van de visclub en inwoners die daar geen lid van zijn. Dit is niet te vangen in welke regeling dan ook. Dan zou iedere Fluplander een vrij brief moeten krijgen." H. Geluk wees erop, dat de raad tijdens de begrotingsbehandeling unaniem een motie van de SGP over deze zaak ondersteunde. "Nu zijn de belangen van de plaatselijke bevolking ronduit on voldoende gewaarborgd en dat zal vóór 26 juli ook niet anders zijn. Bovendien vergadert de raad voor die datum niet meer." Geluk pleit te er voor dat een spitvak voor zeeaas wordt aangewezen aan "de zuudwest'oek" van Sint- Philipsland, ten behoeve van de 70 k 80 leden van visclub De Ma kreel. "Wij staan volkomen ach ter de hoofdfunctie natuur die het gebied krijgt, maar dit voorstel van de minister gaat veel te ver," zei hij. Het feit dat de inwoners eeuwenlang op de schorren te recht konden voor zeegroenten en aas moet volgens hem meewegen. J. de Jager merkte op dat de na- tuurbelangen gaan prevaleren bo ven de belangen van de mensen. "Dat gaat te ver." Omdat Sint- Philipsland haar bezwaren al eer der kenbaar maakte - zonder re sultaat tot nu toe - vond ook De Jager dat nu de tijd was gekomen voor een formeel bezwaarschrift. De burgemeester vulde nog aan dat Sint-Philipsland niet naar een oplossing hoeft te zoeken, maar dat het ministerie dat moet doen. Ook liet hij doorschemeren dat het ministerie niet eens overleg had gevoerd met de eigenaren van gronden langs de Oosterschelde. Vogel is voorzitter van het Zeeuw se Landschap, dat rondom Sint- Philipsland nogal wat eigendom men heeft.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 13