Raadscommissie neemt het risico en koopt voor 6.5 ton computers KLUS Zoet water puur voor landbouw Boeren per computer raakt in Met minder voorzieningen toch voldoende zoet water Aanbevelingen effectenstudie Meertens: door schade en schande word je wijs H0-' Grote aanvoer drukt prijs Weelderige plantengroei in Thoolse jachthaven Honderdste Agrotel-abonnee in Vossemeer Resultaten in proefgebied Tholen vallen mee Donderdag 6 juli 1989 DE EENDRACHTBODE 11 De commissie financiën sputterde eerst tegen dat er hals-over-kop vergaderd werd, maar na 'een gedegen en diepgaande discussie', zoals wethouder Van Schet sen concludeerde, kregen b en w toch alle vertrouwen om voor 650.000 gulden 2 computers met 70 werksta tions en printers te kopen. Belachelijk Twee seconden Huiverig Eigenwijs Vertrouwen HI r; GROTE OF KLEINE VRIENS Sint-Philipsland wil burgers niet laten betalen Is het basisplan zoetwater nu een algemene voorzie ning óf een voorziening voor de landbouw? Op die vraag spitste zich de discussie in de Sint-Philipslandse gemeenteraad toe. Unaniem koos de raad voor het laatste en liet daardoor burgemeester T.A. Vogel in diens mening alleen staan. Werkgelegenheid Ruiters "Met minder voorzieningen dan eerst gepland, krijgen we toch goed en voldoende zoet water, zonder doorspoeling in doodlopende stukken sloot." In 1991 Toch nodig Verfijning Weinig reacties autobedrijf krebbekx Bepaalde delen buiten zoet water houden "Gaan er de komende vijf jaar nog zulke bedragen over tafel?", wilde CDA-raadslid M.A. van Beek weten. "Dit is de beginfase van de automatisering", waar schuwde ambtenaar financiën P.W.F. van Rooij. "De randappa ratuur zal nog aanzienlijk uitbrei den met zo'n 40 terminals en printers." De gemeenteraad had de 6.5 ton in principe al goedgekeurd, maar de commissie financiën moest nog een aantal niet opgehelderde vra gen zien op te lossen. Tenslotte was de investering al 2 ton hoger dan in de notitie 'Aanzet tot een gemeentelijk informatiebeleid' was genoemd. De raad vroeg zich met name ook af, of het VB Ac countantskantoor van de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten in haar advies nu wel zo positief was over leverancier Quadata en de Unisys computer. VB-medewerker Van Tilborg was donderdagavond aanwezig en ver telde onomwonden, dat de appa ratuur goed is en het programma prima. "Unisys wordt heel goed ontvangen. Alleen is een aantal pakketten niet gereed en daarvoor moet je je indekken en prijzen af spreken." SGP-raadslid M. Dijke vond het nog niet zo overtuigend. "Ik krijg de indruk, we zitten nu eenmaal bij Quadata(de leverancier van de in gebruik zijnde Texas Instru ments computers bij de gemeente Tholen), daar moeten we maar blijven, ook al hebben ze niet het snelste systeem." Van Tilborg: "Dat is beslist niet waar. Unisys is één van de grote trekkers. Wat achterloopt, is het ontwikkelen van nieuwe program ma's, maar daar staan ze niet al leen in. Het is echter geen achtergebleven zaak." PvdA-raadslid J. de Bres was zeer ontstemd over de snelheid van de ze commissievergadering. "Na de raadsvergadering van maandag had ik niet binnen twee dagen een uitnodiging verwacht. Het is wel uit de lucht komen vallen en don derdagmiddag om half vijf had ik de stukken pas. Die termijn is be lachelijk kort en daarom is het moeilijk serieus op deze kwestie in te gaan", zei De Bres. Wethouder Van Schetsen zei het niet als drukmiddel te willen ge bruiken, maar wanneer Tholen als vierde Zeeuwse gemeente van Texas Instruments overstapt naar Unisys levert dat een korting van 50.000 gulden op wanneer voor 1 juli beslist wordt. "Dat is toch mooi meegenomen", zei de wet houder. "Het is dus stikken of slikken", meende De Bres. "Nee, absoluut niet", verzekerde de wethouder. "Ik snap drommels goed, dat u meer tijd nodig hebt, maar als u tot een weloverwogen beslissing komt, is dat financieel bijzonder aantrekkelijk", zei Van Schetsen. Chef financiën C. Meertens vulde aan, dat de cluster van Zeeuwse gemeenten uit elkaar valt, als de beslissing er nu zou komen. De commissie ging vervolgens tot wat technische vragen over. De snelheid van het systeem: eis van de gemeente is 2 seconden en dat wordt gegarandeerd door de leve rancier, verzekerde Van Rooij. Hij bracht verder naar voren, dat de eisen aan de gemeentelijke ad ministratie steeds zwaarder wor den en daardoor de computerprogramma's ingewik kelder. Er komen twee centrale verwer kingseenheden van elk 380 MB, waarvan de gemeentelijke basis administratie personen(GBA) over 7 tot 8 jaar alleen al 250 MB vergt. J. v.d. Heuvel(VVD) vroeg nog naar uitwijkmogelijkheden bij ca lamiteiten. Van Rooij wees daar bij naar de aanwezigheid van twee centrale verwerkingseenheden, want aansluiting bij een uitwijk- centrum zou wel 1 miljoen gulden vergen. Twee systeembeheerders worden grondig opgeleid voor het totaal gebeuren, waarna er gebruikers per programma scholing krijgen. Leverancier Quadata zal van Nix- dorf, een andere computerfa- briek, het programma sociale zaken betrekken. hij heel belangrijk noemde. "Uni sys heeft voor GBA het beste pak ket, dat is door een landelijke projectgroep getoetst. Ten aanzien van ontbrekende programma's doen ze keihard de toezegging dat er in samenwerking met Vuga(een uitgeverij en leverancier van arti kelen op het gebied van de ge meentelijke administratie) een totaalpakket komt", zei Van Tilborg. Van Rooij noemde IBM, nummer 1 in de automatiseringstop 100(Unisys is 4de) 'eigenwijs', wat raadslid De Bres als 'een nogal ge durfde bewering' karakteriseerde. B en W gingen mede met Quada- ta/Unisys in zee gezien de inruil van 57.400 gulden voor de nu in gebruik zijnde Texas Instruments computers. De brongegevens van de appara tuur worden bij een notaris on dergebracht, zodat de gebruikers aan de sleutels van de program ma's kunnen komen wanneer de leverancier wegvalt. Dijke concludeerde, dat aan het elektronisch overzetten van be staande bestanden bij de gemeen te groot gewicht wordt toegekend. Van Tilborg bevestigde dat wegens de besparing van mankracht, wat Dijke bleef huiverig voor het pak ket sociale zaken. "Wat we nu hebben, loopt achter en dat blijft zo bij Quadata/Unisys." Volgens Meertens werkt het func tioneel prima. "Wij zijn er bang voor om alles weer opnieuw op te zetten, maar die motieven zijn moeilijk hard te maken. Feit is, dat iedere leverancier goede en minder goede programma's heeft", aldus de chef financiën. Dijke voerde aan, dat Quadata volgens een aantal gemeenten te traag inspeelt op nieuwe ontwik kelingen. Ten opzichte van de algemene diensten zou Van Tilborg dat ook een kwalijke zaak vinden, maar sinds een halfjaar is er meer dui delijkheid gekomen. "De appara tuur is goed, de programma's die klaar zijn, zijn goed, maar die programma's die nog moeten ko men, daarover kan ik geen uit spraak doen." De Bres: "Dan moeten we dat contractueel vastleggen en door het VB Accountantskantoor van de VNG laten controleren. "Is het bedrijfsleven ook zo weg van Unisys?", wilde Van de Heu vel weten. "Het wordt veel ge bruikt, 't is de derde in de wereld", zei Van Tilborg. De commissie bleef nog aarzelen, waarop Meertens opmerkte, dat je door schade en schande wijs moet worden met de automatisering. "Als je dat niet wil, moet je niets kopen." Van Tilborg bracht naar voren, dat de meningen van de gebrui- W-v fer -v-- J8E Over zoet water wordt er alleen nog maar gesproken, maar van het zoute water kan men tijdens de royale zonnige perioden volop gemeten, zoals hier bij het haventje van Strijenham. kers ook belangrijk zijn. "Hele goede apparatuur in een slechte organisatie loopt ook niet." De Bres concludeerde, dat on danks dat hij overvallen werd door de korte termijn, alles over ziende toch wel ja kon zeggen. "Een aantal punten in het VNG- rapport riepen levensgrote vragen op, maar we hebben daarop dui delijke antwoorden en toezeggin gen gekregen. Het verslag van deze commissie kan voor controle naar Van Tilborg en dan naar alle raadsleden." Het PvdA-raadslid complimenteerde Van Tilborg en Van Rooij nog voor 'de snelheid en voortvarendheid' waarmee ze de automatiseringskluif aange pakt hadden. Van Beek legde nog de nadruk op een goed koopcontract. Dijke sprak over een fijne avond. "Je loopt risico's, maar ik zie geen argument om het niet te doen." Wethouder Van Schetsen haalde opgelucht adem en uitte zijn be wondering voor de gedegen en diepgaande discussie. "Het is een stuk vertrouwen in deskundig heid", concludeerde de wethouder van financiën. BOUWMATERIALEN BV Zeelandhaven 7 (achter de Bristol) Bergen op Zoom, 01640 - 34750 Open: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.30 uur zaterdag van 8.00 -12.00 uur Advertentie I.M. De grote aanvoer van ongeveer 500 ton per dag heeft de prijs van de doré op de veiling in Sint- Annaland gedrukt. Nu werd er ongeveer 65 cent betaald, terwijl er vorige week nog 90 cent geno teerd werd. Woensdag 5 juli: Doré I 60-66, II 59-60, afwijkend 35-58, drielingen 25-26, kriel 146-155. Première ge wone 46-160, bonken 81-83, drie lingen 25-27, kriel 146-155. Gloria gewone 48-65, afwijkend 25, bon ken 80-86, drielingen 25-26, kriel 148-157. Prior 48. Eigenheimers 76-80, drielingen 15, kriel 30. Aanvoer 490 ton. Disdag 4 juli: Doré gewone 58-67, afwijkend 58-67, drielingen 25-28, kriel 145-155. Première gewone: 43-57, bonken 70-76, drielingen 25-26, kriel 147-152. Gloria 52-60, bonken 79-81, drielingen 26-30, kriel 148-153. Eigenheimers 75, kriel 27. Aanvoer 501 ton. Vogel vond dat het waterschap als openbaar lichaam zelf bepaalt welke heffing het oplegt. In deze zaak kreeg men bovendien de steun van gedeputeerde staten. A.P. Kornaat bracht daar tegenin dat g.s. wel een ontbindende voor waarde hadden gesteld. "Wij kunnen bezwaar maken als eige naar van gronden of uit planolo gisch oogpunt, maar verder beslist het waterschap," aldus de burge meester. Hij noemde het ba sisplan 'in feite een peilbeheersingsplan', waarmee het waterschap ook gekomen zou zijn als zoet water niet aan de orde was. "Wat triest: 't is de eerste keer dat u een minderheidsstandpunt hebt en ik kan 't nog niet ondersteunen ook," zei H. Geluk. Hij gaf aan dat de SGP in het verleden vaker op de goede zaak van zoet water had gewezen. "Maar het moet be taald worden en de vraag is door wie?" Geluk vond de argumenten van het waterschap voor een alge mene voorziening niet over tuigend. A.P. Kornaat merkte op dat ook in landbouwkringen verschillend over de voorziening gedacht wordt, zó zelfs dat niet duidelijk is of op Sint-Philipsland iedereen vóór zoet water is. "Bovendien zit de werkgelegenheid in die sector slecht." "Laat die landbouw het zelf be kijken en beslissen," stelde J. de Jager. Hij vond keiharde argu menten nodig om dit een alge meen belang te noemen, maar de aangevoerde redenen omschreef hij als 'zwak'. Meer werkgelegen heid zit er volgens De Jager, ge zien de bedrijfsstructuur op Sint-Philipsland, niet in. En een beter peilbeheer kan op andere wijze gerealiseerd worden. "Dat geeft aan dat het géén algemeen belang is." Volgens De Jager is het waterschap Tholen zowat het eni ge in ons land dat het gebouwd wil laten meebetalen voor zoet water. Hij wilde het verder ook loskoppelen van de herverkave ling. Burgemeester Vogel wees erop, dat de kwestie vóór of tegen zoet water niet aan de orde was. Wet houder L. Walpot verwoordde het meerderheidsstandpunt nog eens. "Als het basisplan leidt tot verde re verfijning met het effect tot tuinbouw en feitelijke werkgele genheid, dan ontstaat een ander beeld," vulde hij aan. J. de Jager vertelde dat de provincie destijds vijf ton heeft gereserveerd voor de zoet watervoorziening op Schouwen-Duiveland. "Dat geld staat er nog steeds, maar 't kan toch niet zo zijn dat de andere re gio's niets krijgen. Misschien een suggestie voor het waterschap," zei hij. De Annie en Thansika van sleep- bootbedrijf Jansen uit Tholen is begonnen met het verwijderen van waterplanten bij de Thoolse jach thaven. Met kettingen en draden wordt geprobeerd de planten uit de grond te trekken. Door de ver zoeting is er tot ongeveer een diepte van drie meter een weelde rige plantengroei ontstaan, waar door bootjes die in de jachthaven uit de boxen willen, problemen met hun schroef krijgen. Met hulp van die twee sleepboten zou den die ongemakken opgelost moeten worden. Akkerbouwer A.C. Geluk uit Oud-Vossemeer achter zijn beeldscherm. Met bloemen en een grote taart vierde Cebeco-Zuidwest vrijdag de honderdste aansluiting op haar informatienetwerk. Districtsvoor zitter J.A. van Nieuwenhuyzen overhandigde die met het officiële aansluitnummer in Oud- Vossemeer aan A.G Geluk, land bouwer op de Karnemelkspot. Geluk is de vijfde gebruiker op Tholen en Sint-Philipsland. Het systeem - Agrotel genaamd - is een informatiebron die dage lijks wordt gevuld met actuele be richten (zoals het weer). Het kan ook worden gebruikt als signale ringssysteem bij het voorkomen van ziekten en plagen. De akker bouwer kan dan alerter reageren. Daarnaast is Agrotel een commu nicatienetwerk. Met hulp van een modem kunnen via de telefoon berichten over en weer gestuurd worden, zoals bestellingen bij Ce- beco. De gebruiker heeft een per sonal computer of een terminal nodig. Deze laatste kunnen even tueel bij Cebeco gehuurd worden. Ad Geluk - zelf Cebeco- bestuurder - werkt al drie jaar met een p.c. op zijn bedrijf. Hij was één van de eersten die het Comak- programma aanschafte. Wekelijks houdt hij daarmee de boekhou ding van zijn bedrijf bij. "Een profijt voor mezelf," zegt Geluk. Verder gebruikt hij de computer voor teeltregistratie, bouwplanbe mesting en planning voor het ko mende jaar. Mevrouw Geluk toont grafieken van de hoeveel heid neerslag en van de tarra- en suikeropbrengst van de bieten. Ook dat registreert de computer. Sinds de komst van de computer is Geluk niet wezenlijk anders gaan werken in zijn bedrijf. Al leen op het gebied van bemesting wordt op grond van de adviezen aangepast. Daarnaast profiteert de Eendrachtruiters van de p.c., want als penningmeester heeft Ad Geluk de hele administratie inge voerd. Bij concoursen gaat de p.c. mee om de uitslagen te berekenen. De ontwikkelingen van program ma's voor de landbouw staan in middels niet stil. "Er wordt gewerkt aan een programma dat ziektebeelden in gewassen visueel maakt. Daardoor weet men hoe die er uitzien en kan men ze her kennen," vertelt A. den Hollander van Cebeco. Hij kondigt ook de opzet van een bouwplanbe- mestingsprogramma aan. Akker bouwers sturen dan hun gegevens in en krijgen een advies terug. Agrotel werd in april geïntrodu ceerd en buitendienst medewerker H. Roggeband van Cebeco sleet er vijf in de regio. J. de Wilde uit Sint-Maartensdijk was één van de eerste 27 deelnemers. Hij werkte mee aan het uittesten van dit com municatienetwerk voor de land bouw. Mevr. Geluk ontving bloemen van Cebeco-voorzitter J.A. van Nieuwenhuyzen. Dhr. M.J. Giljam, hoofd techni- Rijnwater dan voorheen in het ka- sche dienst van het waterschap naal. Achteraf valt het dan ook Tholen, zei dat dinsdagavond tij- behoorlijk mee met de zwevende stoffen." dens een voorlichtingsbijeen komst in de Wellevaete te St. Annaland. De resultaten zijn sinds april gemeten, toen de proef in Mosselhoek begon. "In de droogste periode haalden we in de zijtakken chloridegehaltes van 300 tot 400, dus dat viel mee", al dus Giljam. Ook dijkgraaf I.C. Hage sprak over 'een behoorlijke verzoeting' gezien de terugval van 3000 tot 400 mm gram chloride. Dhr. L. de Oude vroeg zich af, hoe het dan zit met schadelijke stoffen als pcb's en zware metalen in het Schelde-Rijnkanaal. "Het gehalte is niet gevaarlijk en daar om geen belemmering om het werk uit te voeren", zei de dijk graaf. Giljam vulde aan, dat de veront reiniging 'vele malen lager dan verwacht' is. "Er komt minder slecht water door dan in het verle den; er komt ook veel minder Met 30 belangstellenden was de opkomst dinsdagavond teleurstel lend. Het was na vijf districtsver- gaderingen ook al de zesde bijeenkomst over zoet water, maar het was wel de laatste mogelijk heid om vragen te stellen voor het sluiten van de termijn om bezwa ren in te dienen op 16 juli. Op 29 augustus volgt dan de beslissende algemene vergadering wanneer de hoofdingelanden de knoop moe ten doorhakken. Op vragen van L. Hage liet Gil jam weten, dat bij een ja op 29 augustus het basisplan over twee jaar, in 1991, klaar zou kunnen zijn. Na het passeren van het mi nisterie, dat voor de subsidie moet zorgen, zou er in de tweede helft van 1990 na de oogst begonnen kunnen worden. Het karwei vergt 1 tot 1 1/2 jaar. A. Geluk(Karnemelkspot) infor meerde naar de plaats van de inla ten vanuit het Schelde-Rijnkanaal. Giljam ant woordde, dat de Van Haaftenpol- der en de Drie Grote Polders vaststaan, maar de zuidelijke zijn nog niet precies bekend. Dat hangt af van het aanlandingspunt en ecologische factoren. Op vragen van Adrie Geluk zei de dijkgraaf, dat één bezwaarschrift met zwaarwegende motieven be- langer zal zijn dan 25 andere zon der veel inhoud. "Bezwaar tegen een extra heffing op landbouw grond is een motief." Het basisplan wordt gezien als een waterbeheersingsplan voor het al gemeen belang, zodat niet alleen grondeigenaren, maar ook bezit ters van woningen moeten meebe talen. G.S. van Zeeland hebben het waterschap op voorhand al la ten weten, dat dit mag. Giljam sprak in dit verband over 'het fe nomeen van het algemeen belang'. Hij meende, dat in verband met de nieuwe wet op de waterhuis houding een beter peilbeheer er over 4 tot 5 jaar toch had moeten komen. "Met het basisplan water voorziening ben je er dan al een heel eind, maar zonder dat zou je er vanuit een andere optiek in de toekomst toch voor moeten zor gen." De fase na het basisplan, de mo gelijkheid om verder te verfijnen om in alle hoeken en gaten zoet water te hebben, kwam ook aan de orde. De dijkgraaf verwachtte de eis tot verfijning niet van het ministerie als subsidiegever, maar vanuit het gebied zelf. "Je kunt ook met een tankwagen vanuit het Zoommeer zoet water naar Stave- nisse gaan rijden, maar die kant wil men niet op", aldus de dijkgraaf. Hij noemde het 'een groot pluspunt' van het voorgestelde plan, dat de één zal verfijnen en de ander niet. "Discussies daar over krijg je alleen in kleiner ver band en dat is het grote voordeel. De voorzieningen kunnen gelijk tijdig met de ruilverkaveling aan gelegd worden en dat is kostenbesparend." Arne Geluk ging nog verder op de verfijning in, waarna de dijkgraaf duidelijk stelde, dat de intentie om te verfijnen uitgesproken wordt. "Wanneer u meent, dat ie der gebied naar eigen willekeur kan verfijnen, dan vergist u zich." De dijkgraaf bracht verder naar voren, dat men volgens de huidige regels geen water uit waterlopen mag onttrekken. "Ontheffing is echter mogelijk en we voeren geen star beleid. We kunnen echter nooit instaan voor de kwaliteit en als er zoutschade ontstaat, is Lei den in last. Ik heb liever dat het meevalt. Ons uitgangspunt is dan ook: onder bepaalde voorwaar den mag men water onttrekken. Het basisplan is een minimale voorziening, dat de naam zoet wa tervoorziening niet mag en kan dragen. Daarom wil ik u te leurstellingen besparen. Bij het basisplan zullen we alleen in ex treem droge perioden water inla ten", zei de dijkgraaf. Adrie Geluk en M.C. Polderman herhaalden hun wens voor een en- quete, maar de dijkgraaf wilde daarvan niet weten. "U hebt de mogelijkheid om bij de hoofdin gelanden een mening kenbaar te maken en bezwaren in te dienen. Tot nu toe zijn er echter bij de hoofdingelanden ontzettend wei nig reacties van voor- en tegen standers binnengekomen." PRINS REiNlERSTRAAT 3 STEENBERGEN TELEFOON 01670-64561 TOYOTA De Heidemij. heeft in opdracht van het waterschap Tholen van januari tot april een effectenstudie zoet watervoorziening verricht. De studie is begeleid door een werkgroep waarin vertegenwoordigers zitting hadden namens rijkswaterstaat, Landinrichtingsdienst, Provin ciale Planologische Commissie, Provinciale Waterstaat Zeeland, wa terschap Tholen, Gemeenschappelijke adviesdienst waterschappen en het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer. De effectenstudie heeft de volgende aanbevelingen opgeleverd. - ter compensatie van het verlies van brakwatersystemen in het ge bied, om bepaalde delen van het gebied buiten het systeem van zoet- wateraanvoer te houden. Met name gebieden met veel zoute kwel en thans reeds lokaal aanwezige brakwatervegetaties en -fauna ko men hiervoor in aanmerking; - door aanvullende maatregelen, zoals manipulatie van polderpeilen en extensivering van het grondgebruik, kan in deze geïsoleerde ge bieden naar een optimalisering van het brakwatersyssteem worden gestreefd; - getracht moet worden dat er in deze gebieden geen beregening door particulieren plaatsvindt. Dit geldt dan met name aan de randen van de gebieden waar nog zoet water in randsloten beschikbaar kan zijn. Dit is echter ook van toepassing in gebieden waar het hoofd- aanvoerstelsel noodgedwongen door heen gevoerd wordt, doch waar alle zijsloten wel afgedamd kunnen worden; - bij baggerwerkzaamheden die de uitkomende specie (uit de doorspoelde zoete hoofdwaterlopen welke door de geïsoleerde ge bieden stromen) buiten deze gebieden gebracht worden; - voorkomen dient te worden dat de geïsoleerde gebieden opgehoogd worden -tijdens de aanleg van het zoetwateraanvoerstelsel- met uit komende grond uit het stelsel in de nabijheid; - op grond van de geconstateerde leemten in kennis met betrekking tot abiotische aspecten wordt aanbevolen de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit te monitoren. Ten aanzien van de biota wordt aanbevolen de ontwikkeling van de watervegetatie te volgen en daarnaast de zulte grasland- en moeras vegetaties te monitoren. Dit monitoren zal voor een groot gedeelte kunnen plaatsvinden in de zoetwateraanvoerproef, welke door de Commissie Waterbeheer sing en Ontzilting (C.W.O.) gedurende een vijftal jaren zal worden uitgevoerd in een gebied ten zuiden van de kern Tholen; - als uit de monitoring van de verzoeting van de waterbodem blijkt dat er wel een duidelijke verzoeting optreedt dan wordt aanbevolen het gehele jaar door zoetwater aan te voeren (CL-gehalte nader af te stemmen op gegevens uit de proef); - indien uit de proef "zoetwateraanvoer" blijkt dat er vrijwel geen verzoeting van de waterbodem optreedt, dan is het twijfelachtig of zoetwateraanvoer in de winterperiode -uit ecologische overwegingen- wenselijk is.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 11