Erepenning gemeentesecretaris Benou onderstreping van vele kwaliteiten Tutep Tuinder omgekomen bij smeren machine Door anonieme gift is couveuse bijna binnen Alcoholactie op Tholen van start Zaterdag dorpentocht Braderie en rommelmarkt Stavenisse BOUMAN POTTER Ontdek je plekje MOSSELEN Al meer dan meer dan 1100 handtekeningen JjfdV Donderdag 6 juli 1989 rJjT~~ 45e Jaargang no. 34 PELE naar THOOLSE VISHANDEL AJ. Schot Zn. b.v. Burgemeester: voortreffelijk lid van de Thoolse samenleving Met de erepenning van de gemeente Tholen, de naam geving van de brandgang tussen de Markt en Oostvest in St. Maartensdijk als ï.C. Benousteeg, vele geschen ken en lovende woprden is dhr. T.C. Benou vrijdag middag in Haestinge uitgezwaaid, na 33 jaar gemeentesecretaris te zijn geweest. Burgemeester H.A. van der Munnik noemde hem een zeer gewaardeerd gemeentesecretaris en een voortreffelijk lid van de Thoolse samenleving. Lijnbach Stabiele factor Leen Overbeeke (43) uit Sint-Annaland Zaterdagochtend is de 43-jarige tuinder L.N. Overbee ke uit Sint-Annaland in zijn kas aan de Oudelandse- weg om het leven gekomen. In Sint-Philipsland Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Brandweer DEZE WEEK De ambulancedienst Tholen e.o. kan binnenkort een couveuse en een pulse-oximeter bestellen nu het streefbedrag van 12000 gulden bijna binnen is. Voorlichting moet preventief werken op jongeren Zaterdagavond is de campagne 'Alcohol en verkeer, forget it' op Tholen van start gegaan. Burgemeester H.A.van der Munnik was de eerste die door de rijkspolitie werd aangehouden om de blaastest te doen. Bus Slachtoffers BRUISENDE VISSERIJDAGEN Woon-werkverkeer Geschokt Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Zaterdag organiseert de activitei tencommissie van v.v. Vosmeer de Zeven Dorpentocht. Deze wandel tocht, die langs vele mooie plekjes op ons eiland voert, kent vijf af standen. Voor de 50 km. kan men tussen 8.30 en 9.30 uur starten. Voor de 25 km. van 10.00 tot 11.00 uur en voor de 5, 10 en 15 km. tussen 11.00 en 14.00 uur. Voor iedere afstand kunt u zich laten inschrijven bij café De Hoop aan de Ring in Oud Vosse- meer. In de Stavenisse, Sint- Maartensdijk, Poortvliet en Tho len zijn er controleposten inge richt, waar de deelnemers eventueel kunnen pauzeren. De officiële rustplaats is na 27,9 kilometer bijcafé Smerdiek in Sint-Maartensdijk. De wandel tocht staat onder auspiciën van de K.N.B.L.O. kring West-Brabant/ Zeeland. ze zijn er weer vrijdag 7 juli Verder volop paling, haring en andere vissoorten. Het betere adres voor al uw vissoorten. Eendrachtsweg 15 4691 EK Tholen Tel. 01660-2540 Advertentie I.M. Zaterdag van tien tot tien uur or ganiseert SC Stavenisse in de Voorstraat de jaarlijkse braderie. Middenstanders uit Stavenisse en uit de regio vullen ongeveer vijftig kramen. Daarnaast is de voetbal club present met attracties als rad van avontuur, enveloppen- en schiettent, sjoelbak, ballen gooien en darts. Speciaal voor de kinde ren is de Rabobank er met een ballon. Ook is er een rom melmarkt. 'f Secretaris Benou en zijn echtgenote genieten na van het ludieke afscheidsgeschenk van de personeelsvereniging het naambord T.C. Benousteeg. In een vol Haestinge luisterden de familie Benou, het gemeenteper- soneel en -bestuur, vertegenwoor digers van de brandweer en politie, afgevaardigden van het ge meentebestuur van St. Philipsland en andere gasten eerst naar burge meester Van der Munnik. "Toen de secretaris aan het einde van de* vergadering van b en w op 13 december 1988 droogjes mee deelde dat hij voornemens was per 1 juli gebruik te maken van de VUT-regeling, werd het enige ogenblikken erg stil. We wisten dat hij vanaf 1 september 1987 VUT-gerechtigd was. Hij was op die datum 40 jaar in overheids dienst en dat hebben we intern toen samen goed gevierd. De be vrijdende uitroep na die jarenlan- AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom Tel, 0I64Ü - 41087 Advertentie I.M. ge ambtelijke plichtsvervulling klinkt ons nog goed in de oren: Ik mag nu weg. maar ik hóef dat nog niet! Maar deze zéér aan zijn werk verknochte man zei ook, dat hij zich nog kiplekker voelde en de indruk had, dat hij nog met de besten meekon. Met veel plezier zou hij zijn werk dan ook blijven doen. Gerustgesteld dacht het col lege van b en w, dat wij nog tot 1993 van zijn kennis en kunde konden profiteren. Daarom kwam die mededeling op 13 december 1988 voor ons zo onverwacht en werden we er even stil van", aldus de burgemeester. Hij schetste de loopbaan van de uit Krabbendijke afkomstige Be nou, vanaf de Twentsche Bank in Goes op 1 mei 1945, na 2 jaar ver volgens bij de gemeente Krabben dijke en na 6 jaar bij de voormalige gemeente St. Maar tensdijk. "Hij maakte daar grote indruk op het gemeentebestuur als een degelijk, betrouwbaar, kundig en deskundig ambtenaar en een harde werker. Geen wonder dat hij prompt werd benoemd als ontvanger en eerste ambtenaar ter secretarie, op 1 augustus 1956 ge volgd door zijn benoeming tot ge meentesecretaris. Een functie die hij 33 jaar lang bekleedde, want na de herindeling in 1971 promo veerde Benou tot secretaris van de gemeente Tholen. De aanloop naar en de periode na de herindeling hebben de nijvere werker Benou doen zien als een man van onschatbare waarde voor de gemeente. De stabiele factor binnen het gemeentelijk apparaat VERVOLG PAG. 9 Overbeeke was bezig om een to- matensorteermachine te smeren. Om dit te kunnen doen, had het slachtoffer beveiligingsonderdelen van de machine verwijderd. Tij dens het smeren van de machine In Sint-Philipsland zijn enkele in woners gestart met een handteke ningenactie om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van de regering om de buitendijkse ge bieden van Sint-Philipsland aan te wijzen tot beschermd natuur gebied. Als deze plannen doorgevoerd zullen worden, dan zal het bijna niet meer mogelijk zijn om de slikken en schorren te betreden. Inmiddels zijn er ruim 1100 hand tekeningen ingezameld, waaron der die van burgemeester Vogel. Initiatiefnemer W.A. Mol: "Prac- tisch 99% van de mensen is met ons van mening dat het mogelijk moet blijven om zeegroente op de slikken te kunnen snijden. Als Fluplanders komen we heel ons le ven al op de schorren en nu zou dat ineens niet meer mogen. We zijn er natuurlijk niet op tegen dat de Oosterschelde beschermd na tuurgebied wordt, maar het moet wel mogelijk blijven dat we over de dijk kunnen." Dhr. Mol is tevreden over het re sultaat van de actie. "Er zullen ongeveer 1300 mensen tekenen en dat is zeker gezien de vakantiepe riode, waarin vele mensen niet thuis zijn, een goed resultaat." De handtekeningen zullen afge dragen worden aan het college van b. en w. van Sint-Philipsland. WONINGINRICHTING raakte de trui die Overbeeke droeg, tussen een ketting van de lopende band. Overbeeke, die zich op dat moment alleen in de kas bevond, slaagde er niet in zich uit de machine te bevrijden. Door de trui is de tuinder gewurgd. Over beeke werd gevonden door zijn zwager en zijn vader. Het slacht offer, dat bij zijn ouders woonde, was niet voor het middageten thuis gekomen. Om poolshoogte te nemen, waren zijn vader en zijn zwager naar de kas gegaan waar ze het slachtoffer vonden. De huisarts kon niets anders dan de dood constateren. Leen Overbeeke was naast zijn werk in het eigen glastuinbouwbe drijf sinds 1 augustus 1972 lid van de vrijwillige brandweer in Sint- Annaland, waar hij opgeklom men was tot onderbrandmeester. Leden van dit korps fungeerden gisteren als dragers bij de be grafenis. Bezwaren van gemeente bestuur en inwoners St. Phi lipsland tegen natuurmonument Ooster schelde Zoet water puur voor land bouw of is peilbeheersing over 5 jaar toch nodig? Thoolse raadscommissie neemt het risico bij aankoop computers voor 6.5 ton Europese primeur bij Schot transport in Tholen Parkeergeld van 2.50 bij Speelmansplaten? Afscheid van onbuigzame meester Paape in Poortvliet Boeren per computer raakt in Chr. mavo bezorgd over da lend leerlingental Thoolse paarden op de t.v. Zaterdag tiende jubileumron de van Poortvliet HET LEVEN IS EEN TRA GEDIE WAARBIJ WIJ EEN OGENBLIK ALS TOE SCHOUWER ZITTEN EN DAN ONZE ROL SPELEN Dit nummer bestaat uit pagina's 18 De inzameling kreeg een onver wachte wending toen een anonie me gever de stand in de actiether mometer liet stijgen van 6500 gul den tot 10764 gulden. Het toege zegde geld van de Rabobank bracht de totaalstand op 11.764 gulden. Op 14 juni was de stand nog maar 4164 gulden, het resul taat van drie maanden. In één week vloog de thermometer ech ter naar boven, door een anonie me gift, die anderhalf keer zo groot was als het dan toe ontvan gen bedrag. De apparatuur kost 12000 gulden, maar de stichting wil de actie tot 1 augustus laten doorlopen om nog enkele onder delen te kunnen aanschaffen. Tij dens de braderie in Sint- Maartensdijk op 29 juli zal de dienst met de ambulance aanwe zig zijn op de Haven. Daar vindt dan de landing plaats van para chutisten die de braderie komen opluisteren. Om het resterende geld bijeen te krijgen zal er weer een kraam worden opgesteld waar bezoekers kunnen ballen gooien. De ambulancedienst streeft er naar om ook een speciale aanslui ting aan te schaffen die nodig is om kinderen in de couveuse ge bruik te laten maken van de pulse-oximeter. Deze kabel kost ongeveer 100 gulden. Verpleeg kundig coördinator M. Kwekke- boom hoopt een dezer dagen sa men met kinderarts H.W. van Kerkwijk een bestelling te kun nen: "Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we in het najaar met een couveuse rijden". Op maandag 16 en donderdag 19 oktober zendt de AVRO het pro gramma 'Ontdek je plekje' uit met opnames van Tholen-stad en omgeving. Op zondag 22 oktober vindt de stadswandeling plaats tussen 12.00 uur en 16.00 uur aan de hand van een routebeschrij ving van de streek VVV-Eiland Tholen. Inschrijving is open van af 11 uur. Bij de wandeling horen vragen die de deelnemers kunnen beantwoorden waarbij ze kans maken op een prijs. Dit gebeurde omstreeks negen uur op de nieuwe Postweg ter hoogte van de afslag Stenen Kruis onder Tholen. Na de test kreeg de burge meester van twee hostessen van Veilig Verkeer Nederland enige folders uitgereikt waarin gewezen wordt op de gevaren van alcohol gebruik in het verkeer.Het team dat voor deze actie is samen gesteld, hief daarna het door Vei lig Verkeer aangeboden alcoholarme glas en verklaarde daarmee de campagne op Tholen voor geopend. Een groot spandoek, twee politie wagens met zwaailichten en enke le borden met het opschrift 'Alcohol controle' maakten dat de start van de campagne op Thools grondgebied veel aandacht trok. Automobilisten konden van ver zien wat hen te wachten stond(of omkeren). De campagne vindt plaats in het kader van de actie -25%. Het is de bedoeling dat met gerichte voor lichtingscampagnes het aantal verkeersslachtoffers met een kwart daalt. In Zeeland ging de actie vorige week in Zoutelande van start, 26 van de 30 gemeenten doen mee. 'Alcohol en verkeer, forget it', zal twee maanden du ren. Een speciaal voor dit doel in gerichte bus zal op 15 juli Sint-Maartensdijk aandoen wan neer daar de zomerfeesten worden gehouden en de wielerronde wordt verreden, op 5 augustus doet de actiebus de braderie in Sint-Annaland aan en op 25 au gustus de braderie in Tholen. De campagne richt zich op jonge ren, tussen de 16 en 26 jaar. Het promotieteam probeert op deze manier zoveel mogelijk publiek te trekken dat in de bus een alcohol test kan afleggen. Aan de Thoolse actie wordt mede werking verleend door de rijkspo litie, de gemeente Tholenfmevrouw A.Cats-van de Klooster), Veilig Verkeer Neder- land(J.W.van Popering vertegen woordigt alle Thoolse afdelingen) en twee stagiaires van de Hostess en Talen Opleiding in Gent: Dan ny Haak en Marchenka Engelaan) en het Regionaal Orgaan Ver keersveiligheid Zeeland(de heer Reebergen) Burgemeester H.A. van der Mun nik noemde de campagne 'een goede zaak'. "Op deze manier wordt er iets aan preventie ge daan. Het is belangrijk om meer mensen bewust te maken van het feit dat alcohol een te groot aan deel heeft in het aantal ver keersslachtoffers. Niet alleen het aantal doden, maar ook alle ellen de die daarmee gepaard gaat." Volgens Van der Munnik gaat het erom dat de mensen leren de ge volgen onder ogen te zien van 'zo'n simpel rot glas' als het in verband wordt gebracht met ver keer. "Deze campagne is een uit stekend middel om dat de mensen in te peperen. Het is belangrijk dat je 's avonds schoon in de auto zit als je naar huis rijdt, misschien niet zo zeer voor jezelf dan wel voor de ander." De burgemeester hoopte op een succesvolle cam- Advertentie I.M. pagne: "Niet op veel bekeuringen, maar op een groot aantal mensen dat geen alcohol in het bloed heeft." Volgens de politie kan er van de campagne een preventieve wer king uitgaan omdat de controles op een opvallende wijze worden uitgevoerd. De controles zullen op onregelmatige tijden op verschil lende plaatsen op Tholen en Sint- Philipsland worden gehouden.Het betreft niet alleen controles die in het weekeinde worden gehouden, maar ook door de week. Zo zal ook het werk-woonverkeer wel eens gecontroleerd worden, zo deelde een van de wachtmeesters mee. Ook bij aanrijdingen wordt de blaastestfbij alle betrokkenen) afgenomen. De coördinator van de publieks campagne, wachtmeester Nonne kes, verwacht positieve resultaten van de actie: "Ik weet zeker dat er nu al mensen zullen zeggen dat ze vanavond niet zullen rijden als ze alcohol gedronken hebben omdat ze weten dat we controleren. Hoort zegt het voort, is al een vorm van preventie", zo zei hij bij de start zaterdagavond. Bij de controle die daarna onder Tholen en later bij Sint-Annaland werd uitgevoerd, werd bij 140 au tomobilisten de blaastest afgeno men. Vijf weg-gebruikers moesten Het team dat de campagne startte: V.l.nr. Danny Haak, A. Cats, Marchenka Engelaar, C.M. van der Wielen, R.P. Nonnekes, J. W. van Popering, K.A. Bosman en burgemeester H.A. van der Munnik naar het bureau voor een adema nalyse. Vier daarvan kregen proces-verbaal. Het promillage lag bij degene die naar het bureau waren verwezen, op 1.25. Volgens de politie is dat aanmerkelijk te veel om te rijden. In het rapport Recreatie- criminaliteit en Alcohol van Dr. B.M.W.A. Beke, dat in opdracht van het Regionaal Orgaan Ver keersveiligheid Zeeland is geschre ven, wordt een alcoholontmoedigingsbeleid voor jongeren die deelnemen aan het verkeer, uitgestippeld. Uit onder zoek is gebleken, dat een gerichte voorlichtingscampagne een goed instrument is om het rijden onder invloed terug te dringen. Het ge bruik van de ademhalingsanalyse- apparatuur speelt daarin een be langrijke rol. Uit het onderzoek van Beke blijkt, dat bijna alle jon geren (in de leeftijd van 13 tot en met 24) positief staan tegenover deze voorlichting met behulp van deze apparatuur. Meer dan de helft van de jongeren uit het on derzoek is geschokt over de hoge score. Zij dachten dat ze ruim on der de toegestane grens zaten. Verwacht wordt dat een dergelijke ervaring voor langere tijd effect zal hebben op het gebruik van al cohol. Dat wil zeggen, dat het waarschijnlijk zal leiden tot een beperking van alcoholgebruik,

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1