Secretaris A.G. Izeboud geïnstalleerd Geen investeringen door schadeclaim Strandje bij Gorishoek in wording PvdA ondanks scherpe kritiek toch voor sturen bezwaarschrift BOUMAN POTTER Zomermarkt en expositie in Tholen Pentagon in Tholen Warm weer Aanschaf van computers uitgesteld 'Geuren uit Thoolse keuken bevallen me zeer goed' Zalm in boezem 4$'G Donderdag 29 juni 1989 45e Jaargang no. 33 Antonius Gilles Izeboud, 20 juni 1942 in Koudekerke geboren, is maandagavond geïnstalleerd als gemeente secretaris van Tholen. "Zoals het zich laat aanzien, kan de gemeente Tholen bij leven en gezondheid meer dere jaren van uw inmiddels grote kennis en ervaring profiteren", zei burgemeester H.A. van der Munnik in zijn felicitatie. Moet gemeente St. Philipsland 2 miljoen betalen? B en W van St. Philipsland hebben de investeringen opgeschort in verband met een schadeclaim van moge lijk twee miljoen gulden. Reserves Rente i .1 J II ~iJ Kruising Grote kwaliteiten Tholen-stad Passend Met 10 tegen 6 stemmen heeft de Thoolse gemeente raad maandagavond besloten om bij gedeputeerde sta ten van Zeeland een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanwijzing van de Oosterschelde als natuurmonu ment. CDA, VVD en PvdA willen meer ruimte voor de recreatie, terwijl SGP en RPF/GPV aan de natuur waarden voorrang geven. De PvdA speelde tijdens het debat een opvallende rol. Alleen SGP en RPF/GPV tegen aantasting natuurwaarden Oosterschelde Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs I 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening I 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. De nieuwe Thoolse gemeentesecretaris A.G. Izeboud wordt geïnstalleerd door burg. H.A. v.d. Munnik. Rechts van hem de gaande secretaris T.C. Benou. op 1 miljoen gulden zou brengen. Daar komt nog eens 10 jaar wette lijke rente van 1979 tot en met 1989 bovenop. Dat is met rente op rente 100%, waardoor de totale schadeclaim volgens de Amev op 2 miljoen gulden zou komen. Dat is het maximale verlies, want de gemeente zelf gaat niet verder dan een vergoeding van 2.50 per m2. De adviseur van de Raad van State gaat daar tussenin zitten, maar hoe de uitspraak uitpakt, is nog onzeker. Als er een of andere schadeclaim komt, zal de gemeente St. Philips land dat uit de reserves of uit be lastingverhogingen moeten betalen. Ook het aankloppen voor financiële steun bij de pro vincie behoort tot de mogelijkhe den. Aangezien het gemeentebestuur nog volledig in onzekerheid ver keert, zijn de onderhandelingen over de aanleg van het tweede sportveld opgeschort. Men wil la ter niet het verwijt krijgen van on behoorlijk bestuur. De afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State doet over een maand uitspraak over de zaak van projectontwikkelaar Buijs- rogge en verzekeringsmaatschap pij Amev tegen de gemeente St. Philipsland. Inzet is een terrein van 9.17.10 ha aan de Krammersweg met o.a. het Bos van Klompe, waarvoor in 1979 de recreatieve bestemming door de gemeenteraad werd gewij zigd in een landbouw- en bos- bestemming. De plannen voor een kampeerterrein werden daardoor onmogelijk en Buijsrogge en grondeigenaar Amev dienden een schadeclaim in. Ten aanzien van Buijsrogge is het advies van de adviseur van de Raad van State negatief, zodat de gemeente St. Philipsland daar voor 90% hoopt op een goede af loop. Bij de Amev ligt het moeilijker. Volgens artikel 49 van de Wet Ruimtelijke Ordening vraagt de Amev wegens waardedaling van de grond 7,50 per m2. Dat bete kent totaal bijna 750.000 gulden. Daarnaast wordt nog vermogens schade gevraagd, wat bij 250 mille de totale schade voor de gemeente DEZE WEEK Muzikale viering 105 jaar Kon. Concordia in Tholen Volop feest op Vossemeerse Sint Anthoniusschool na ver huizing kleuters Machtigste man op Tholen neemt afscheid Aanleg tweede sportveld Sint- Philipsland opgeschort Onderwijs neemt afscheid van Paape, Peeks en Vroege BZN dwingt publiek tot en thousiasme Politie breidt alcoholcontrole uit Natuurvereniging gaat huis zwaluwen tellen Oud-internationals voetballen bij Tholense Boys Schaaktweekamp E.B.-lezers tegen Cor Jansen eindigt in remise HET ONWAARSCHIJNLIJ KE GEBEURT NET VAAK GENOEG OM HET LEVEN VERWARREND OF VER RUKKELIJK TE MAKEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's WONINGINRICHTING Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Van dinsdag 4 tot en met zaterdag 8 juli is er in de Gasthuiskapel in Tholen voor de 2e keer de ten toonstelling Tholen Stad Creatief van de werkgroep Tholen Stad Actief. De werkgroep is blij dat weer een groot aantal inwoners hun zelfgemaakte handwerken, foto's, schilderijen enz. enz. wil len exposeren. Het publiek kan deze bekijken tijdens de opening suren van de kapel: dinsdag en woensdag (zomermarkt) 14.00-21.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur, vrijdag 14.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur, zaterdag 14.00-16.00 uur. Tijdens de zomermarkt, die de ondernemersvereniging woensdag organiseert, kan het publiek nog een andere vorm van creativiteit verwachten: de muzikale kunstbe oefening. Leerlingen en oud leerlingen van mevr. J. Zwaan van Duivendijk zullen vanaf 15.30 uur bij de Gasthuiskapel een concert geven. Daarbij zullen verschillende instrumenten wor den bespeeld. De kinderen kun nen 's middags door enkele des kundige dames worden gesch minkt. Om 20.00 uur is er een op treden van Concordia. Er is te vens een optreden van het accor deongroepje The King Corns be staande uit oud-leerlingen, die zo'n 20 jaar geleden van mevr. Zwaan les kregen en speciaal voor deze dag weer een repertoire in studeerden. Er hebben zich 20 on dernemers voor de zomermarkt, 5 juli, aangemeld. Zij zullen op de Markt, rond de kiosk, hun klan ten veel nieuws, voordeligs, maar in elk geval prima kwaliteit kun nen bieden, aldus de organisato ren. De zomermarkt duurt van 14.00 tot 21.00 uur. Het Amerikaanse ministerie van defensie opent weliswaar geen dependance in Tholen, maar raadslid P. van Belzen wees er maandag in de ge meenteraad op dat 'Vijfhoek' toch als pentagon vertaald kan worden. Dat zou de derde 'militaire' naam voor een schoolgebouw zijn, na de Veste en de Burcht. De Vijfhoek wordt de naam van de voormalige gemeente lijke mavo, waarvan nu het RVI en het REC gebruik ma ken. Het gebouw aan de Jan van Bloisstraat is bij iedereen bekend als 'de oude mavo'. "Aangezien de huidige ge bruikers op geen enkele ma nier met deze term geassocieerd kunnen worden, vinden zij het gewenst dit ge bouw van een naam te voor zien," schreven b. en w. in hun voorstel. Surfen gehandicapten. Van 26 au gustus tot 2 september wordt op het Veerse Meer de eerste interna tionale surfweek voor lichamelijk en visueel gehandicapten gehou den. Daaraan doen tachtig gehan dicapten mee. De stichting Aquacultures uit Den Haag heeft plannen om een zalm- visplaats voor recreatieve doelein den te verwezenlijken in de voormalige boezem van de Scher- penissepolder, achter de stort plaats Tuttelhoek. Hierover is overleg gepleegd tussen de stich ting, het waterschap - dat het ge bied beheert - en de gemeente Tholen. De stichting wil er zalm uitzetten, steigers aanleggen en parkeergelegenheid scheppen. Ook zouden er bootjes beschik baar worden gesteld ten behoeve van de sportvissers. Dit deelde wethouder J. Versluijs mee tijdens de opening van de Oesterdam fietsroute, gisteren in café De Zeester bij Gorishoek. Het betreffende viswater is gele gen in een inlaag. De boezem heeft zijn functie verloren na de uitvoering van de Deltawerken. Het water wordt niet meer door een sluis uitgeslagen op de Oosterschelde. Dat geschiedt nu via het nieuwe gemaal de Loo- hoek. Het water wordt momenteel verpacht aan A. Bolier, die zelf in het gebied woont. Bolier kweekt daar voornamelijk paling. De installatie werd bijgewoond door mevr. Izeboud, alsmede de echtgenote van burgemeester Van der Munnik en de vertrekkende gemeentesecretaris Benou. Dhr. Izeboud gaf de voorkeur aan de belofte boven de eed, wat bij kerkelijk meelevenden (hij is lid van de Gereformeerde Kerk) een zeldzaamheid is. Desgevraagd liet de nieuwe gemeentesecretaris we ten, juist uit eerbied voor God niet bij Zijn naam te zweren. De burgemeester bracht in een korte toespraak naar voren, dat er bij de inwoners van de gemeente Tholen na uitvoerige interviews al veel over Izeboud bekend kan zijn. "Als gemeentebestuur zijn wij verheugd met uw komst. U wilde nog eens een verdere stap doen in uw carrière en uw weg kruiste die van de gemeente Tho len, die een nieuwe gemeentese cretaris nodig had. Het overleg op die kruising leidde ertoe, dat offi- ceel ingaande 1 juli de gemeente Tholen en u dezelfde weg kozen om die verder samen af te leggen. Raad, burgemeester en wethou ders, burgemeester en ambtenaren hebben het volste vertrouwen in u op een goede samenwerking. Dat betekent uiteraard niet, dat een ie der en ook u, rustig achterover kunt leunen. Neen, het betekent niet meer, maar ook niet minder, dan dat de voorwaarden voor een goede verdere reis samen zonder meer aanwezig zijn. In alle rust en stilte bent u vanaf 5 juni al aan het werk voor de ge meente Tholen, zij het dan offi cieus. U heeft inmiddels al enkele vergaderingen van het college van b en w kunnen meemaken. U heeft voor zover tot dusver moge lijk, kennis gemaakt met de amb tenaren op hun werkplekken. U heeft alvast de sfeer kunnen proe ven en zich in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie wat kun nen inleveren en inwerken. Veel van uw werk in Zierikzee zal hier hetzelfde zijn, zij het met andere mensen en soms andere omstan digheden. Ofschoon de personen verande ren, blijft de gemeente Tholen de beschikking houden over een ge meentesecretaris met grote kwali teiten. En dat vind ik voor Tholen van zeer grote waarde. Namens het gemeentebestuur har telijk welkom in onze gelederen en veel succes in uw nieuwe functie. Ook uw echtgenote en vier zonen hartelijk welkom. Ik heb begrepen, dat u inmiddels voorzien bent van een woning in de stad Tholen(Jhr van Vreden- burchlaan), waarheen u over en kele maanden verhuist. Het hele gezin Izeboud wens ik een zeer fij ne tijd toe in de mooie gemeente Tholen", aldus de burgemeester. In zijn dankwoord zei de nieuwe gemeentesecretaris te hopen, als één van de weinige keren het woord te voeren. "In principe ho ren ambtenaren immers slechts toe te zien." Hij voelde zich bezwaard door de unanieme benoeming door de ge meenteraad, de lofuitingen van de burgemeester en de opvolging van een in Zeeland zo goed bekende staande secretaris als Benou. "Dat legt een druk op me, maar het geeft ook een stimulans. Ik moet het hier allemaal nog waar maken. Ik hoop dat te kunnen doen met in de eerste plaats de hulp van mijn Schepper, met ambtenaren en met raadsleden. Dat we samen in het belang van de gemeenschap mogen werken. De geuren die uit de Thoolse keu ken komen, bevallen me in elk ge val zeer goed", zei Izeboud. Als oudste raadslid sprak PvdA- fractievoorzitter J. de Bres nog een felicitatie uit. "In alle open- 'v. id hebben wij een paar keer met u gesproken en wij hebben er alle vertrouwen in, dat u in het Thool se gemeentelijk kader past. We hopen op een goede samenwer king, want de raad is het hoogste bestuursorgaan. De raad dient haar eigen karakter en rol te blij ven vervullen en in de toekomst uit te breiden, want er wordt nog te weinig op de bestuurlijke waar de getoetst", aldus De Bres. De buitengewoon zonnige maanden mei en juni hebben velen naar de zwembaden of het buiten water getrokken om verkoeling te zoeken. Wor den er in 1989 records in de zwembaden en met het ijsver- bruik gebroken, 32 jaar gele den ging dat er anders toe, zoals blijkt uit een bericht in de Eendrachtbode van 5 juli 1957: 'Het warme weer zorgde vori ge week in Oud-Vossemeer voor het grote aantal van 325 in het badhuis genomen ba den'. ken. Vanuit een andersoortige mentaliteit hadden b en w de brief aan g.s. moeten schrijven", zei het Pvd A-raadslid. Hij wilde aan het bezwaarschrift echter niets toe of af doen. "Het is moeilijk om te gaan sleutelen aan een brief van acht kantjes. Ik hoop dat b en w met de opvattin gen van de PvdA rekening hou den", aldus Van der Linde. SGP-woordvoerder K.A. Heijboer daagde hem nog uit. "In de com missie ruimtelijke ordening was je het op diverse punten met ons komt er bij vloed geregel serij, waaronder ook de druk op andere delen va Hogeschool West-Brabant. Met ingang van het nieuwe schoolsei- zoen begint het opleidingsinsti tuut Bergen op Zoom/Breda met cursussen in samenwerking met de sector HEAO van de Hoge school West-Brabant. In de rijks scholengemeenschap kan men dan terecht voor een opleiding in het economisch en adm. onderwijs. eens. Daarom wil ik nu ophelde ring over het PvdA-standpunt." Van der Linde: "Ik weet niet wat Heijboer zo graag wil weten, maar in de commissie ruimtelijke ordening heb ik in eerste instantie het ambtelijk advies genuan ceerd." Hij verbond daar maandag avond geen conclusies aan. Heijboer: "De PvdA heeft dus niet gekozen voor het in de com missie ruimtelijke ordening inge- VERVOLG PAG. 15 sers zout water in. Het mii penluchtrecreatie valt, gei de Oosterschelde te verlic Het vervangen van een computer en invoering van de Gemeentelijke Basis Administratie personen is door de gemeenteraad van Tholen nog uitgesteld. Het advies van het accountantskantoor van de VNG over deze materie riep zoveel vra gen op bij de gemeenteraad, dat b. en w. het voorstel terugnamen voor nadere bespreking in com missieverband. Op voorstel van J. de Bres - die wilde voorkomen dat Tholen in tijdnood zou komen - stelde de raad wel de 650.000 gul den beschikbaar die voor het au tomatiseringsproject nodig zijn. Verder ging de gemeenteraad ac- coord met een te sluiten overeen komst voor geïntegreerde dienstverlening voor betalingsver keer en werd besloten geen open bare basisscholen op te nemen in het plan van scholen 1990/91 tot en met 1992/93. De commissie financiën buigt zich vanavond al over het voorstel tot aanschaf van een nieuw compu tersysteem. terie van landbouw en vis- een forse subsidie om de M.A.J. v.d. Linde had scherpe kri- volksmond dat er straks niets tiek op het acht pagina's tellende meer mag, hadden gevoed. "B en voorstel van b en w. Hij vond dat W hadden juist goodwill voor het het college de opvattingen in de Oosterschelde-beleid moeten kwe- Links het strandje bij Gorishoek in oude staat met een graafmachine en buizen van de zandzuiger, gereed voor de verandering. Rechts is een bulldozer daar al mee bezig. Er komt een kade, zodat er ook bij eb water blijft staan. Via een keerklep

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1