'Je kunt in dat gebied niet anders vertoeven dan met een brok in je keel' Privatisering van landbouw voorlichting is uitdaging DE VADERLANDSE POLITIEK zrPLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS PLAATSELIJK NIEUWS:::; Samenwerking welzijnszorg Tholen met Bevelanden Donderdag 29 juni 1989 DE EENDRACHTBODE 19 OUD-SCHERPENISSENAAR BIJ D-DAY HERDENKING IN NORMANDIË Brok in keel Vijf jaar geleden wijdde deze krant een serie artike len aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Tholen en Sint-Philipsland in het na jaar van 1944. In één van die artikelen kwam me vrouw B. v.d. Wulp-Quaak uit Alblasserdam aan het woord. Afkomstig uit Scherpenisse was ze geëva cueerd in Bergen op Zoom en ontmoette daar op 27 oktober 1944 de eerste vier Canadezen die de Scheldestad kwamen bevrijden. In Bergen op Zoom ontmoette Bella Quaak ook haar latere man, Melis van der Wulp. Die vocht a/s Enge landvaarder bij de Prinses Irenebrigade en landde op 8 augustus 1944 op het strand van Normandië. Vijf enveertig jaar later was het echtpaar Van der Wulp terug in Normandië voor de herdenking van D-day (6 juni 1944). Mevrouw Van der Wulp maakte een uitgebreid reisverslag, wat hier wordt weergegeven. Koningin-moeder Monument Pensioen SINT- PHILIPSLAND NIEUW- VOSSEMEER Secretaris adviescommissie ir. Rien Geuze uit Oud-Vossemeer "Als de opzet goed wordt uitgewerkt, zal de nieuwe Dienst Landbouwvoorlichting een goed produkt gaan leveren", zegt ir. Rien Geuze uit Oud-Vossemeer. Kanttekeningen Sectorgericht Kennis Foto's bestellen P.M. van Eekelen Zaterdagmorgen 3 juni vertrek ken uit Breda twee bussen met leden van de Prinses Irenebriga- de en hun echtgenoten, een ge zelschap van 68 personen, naar het Franse Pont Audemer. Deze stad in Normandië is 45 jaar ge leden, op 26 augustus 1944, be vrijd met hulp van de Nederlandse militairen. Op uit nodiging van het gemeente bestuur woont de brigade de herdenking bij. Het gezelschap rijdt over de Rou te Nationale en passeert de rivier de Somme, waar graven uit de Eerste Wereldoorlog liggen. Te gen de avond arriveren de bus sen op hun bestemming. De burgemeester van Pont Audemer verwelkomt het gezelschap. "We kunnen jullie niet dankbaar genoeg zijn," zegt hij. 's Avonds biedt het gemeentebestuur een koud buffet aan, waarna een voorstelling van een pas ge bouwd watermuziekorgel wordt bijgewoond. "Het was prachtig. Het kon niet meer stuk," schrijft mevrouw Van der Wulp. Zondagmorgen rijden de bussen langs de Normandische kust naar de Pegasusbrug. Die is in de vroege morgen van 6 juni 1944 door 200 geallieerde parachu tisten en gliders veroverd. Bij de brug staat het cafeetje van de familie Goudree (de eerste be vrijde Fransen). Mevrouw Gou dree (die enkele jaren geleden overleed) heeft het graf geadop teerd van de eerste gesneuvelde soldaat, de 29-jarige luitenant Brotheridge, die bij de kerk van Deauville begraven ligt. In Arromanches, waar destijds 130.000 Amerikanen zijn ge land, is in het museum een plaats ingeruimd voor de Irene- brigade. Het dorp is overvol met voertuigen uit 1944, van 'Keep them Rolling'. "Je kunt in dat ge bied niet anders vertoeven dan met een brok in je keel. Zoveel duizenden, tienduizenden jonge mannen gevallen voor onze vrij heid," aldus mevrouw Van der Wulp. 's Middags om half vier ar riveert het gezelschap in Cour- seulles, de landingsplaats van de brigade. "De mannen kunnen niet uitverteld komen. Het is ook emotioneel, terug na 45 jaar." Bij de groep is captain Heide, voor zitter van het D-day comité, die in de oorlog zijn hele familie in de concentratiekampen verloor. Men bezoekt Berville, waar de brigade heeft gevochten en drie kameraden heeft verloren, 's Maandags staat een bezoek aan Bayeux op het programma. Uit Schalkhaar zijn overste Nico- lai en dokter Baars gekomen om nog enkele zaken te regelen voor de parade op 6 en 7 juni. De kerk en het museum worden bezich tigd. 's Middags wordt tijdens een indrukwekkende plechtig heid een krans gelegd bij het monument. Daarna gaat het ge zelschap naar Sainte Mère Egli- se, het stadje waar Amerikaanse parachutisten door de wind heendreven en werden afge maakt. Eén bleef er met zijn pa rachute aan de torenspits hangen, totdat hij door zijn eigen mensen werd verlost. Ook hier wordt om zeven uur een krans gelegd. "Zeer emotioneel. Je moet het gewoon meemaken wil je dit kunnen aanvoelen," schrijft mevrouw Van der Wulp. 's Avonds om negen uur vindt een herdenkingsparade plaats op Utah Beach. Amerikaanse, Franse, Noorse, Britse, Canade se, Belgische en Nederlandse re gimenten. Alleen uit Nederland zijn er veteranen, de Prinses Ire ne Brigade die als laatste groep achter het eigen muziekkorps marcheert. "Er waren ook veel Hollandse toeristen, dus onze mannnen werden luid toege juicht. En de mensen riepen: Dank u! Dank u! Jongens, goed Het echtpaar Van der Wulp-Quaak dat D-day in Normandië herdacht. in Pont Audemer herinnert een monument aan de Prinses irene brigade. gedaan hoor! Bedankt voor de vrijheid! Wij vrouwen huilden toen we dit hoorden. Maar man nen huilen niet!" Twintig leden van de brigade (waaronder het echtpaar Van der Wulp) zijn uitgenodigd om dins dag 6 juni in de kerk van Bayeux een herdenkingsdienst bij te wo nen. Door de moeder van de Britse vorstin wordt in de kerk een gebrandschilderd raam ont huld. Aansluitend bezoekt men opnieuw Arromanches, waar de straten en het strand uitpuilen van de mensen en naar schat ting 1.500 voertuigen. "Wat er allemaal door je heen gaat als je dat ziet, is echt niet te beschrij ven. Wat daar 45 jaar geleden gebeurde mag nooit vergeten worden." Het weer is die dag erg slecht, net als in 1944. In Langrune-sür-Mer woont de brigade de herdenkingsplechtig heid bij het Canadese monu ment bij. Door de stromende regen marcheren de mannen in hun prachtige tenue achter de fusiliers die voor muziek zorgen. De volgende dag, 7 juni, is 'Ire- nedag'. In Pont l'Evêque, bevrijd door de Irenebrigade, staan de mannen aangetreden en worden ontvangen in het gemeentehuis. Opnieuw plensbuien, maar het muziekkorps houdt de wachten den buiten bezig. Daarna wor den kransen gelegd. Stram in de houding. De namen van de ge sneuvelden worden genoemd. Twee minuten stilte. Het Wil helmus. Terug in Pont Audemer wordt de brigade ontvangen als een ko ning. Na een uitgebreide lunch begint de plechtigheid. De groep marcheert naar het stadhuis, waar het Prinses Irene monu mentje staat. Rondom in de bloemen, met de woorden: Libération de Pont Audemer, 26 aoüt 1944, par La Brigade Roya le Neerlandaise 'Prinses Irene' Na eenzelfde ceremonie als 's morgens in Pont l'Evêque mar cheert men door de stad naar het Franse gedenkteken, gade geslagen door vele mensen. "De ceremonies bij de monumenten roepen emotionele herinnerin gen op. Daar staan ze dan: 45 jaar ouder, strammer en grijs. Maar ze hebben het toch maar geflikt. Ze hoorden er ook bij, bij de geallieerden." De brigade is op 8 augustus 1944 geland en meteen ten strij de getrokken om andere troepen af te lossen. Ze hebben hun steentje bijgedragen in deze streek, met onder andere de be vrijding van Pont Audemer op 26 augustus. Van de 1296 man schappen zijn er 45 gesneuveld en die worden jaarlijks op de reü nie met gepaste waardigheid herdacht. In het vaandel van de brigade staan de namen van de plaatsen die ze bevrijd heeft: Pont Audemer, Saint Coure iFrankrijk) en Beringen (België). In ae nacht van 20 op 21 sep tember 1944 is men ten zuiden van Valkenswaard over de Ne derlandse grens gekomen en de winter werd op Walcheren door gebracht, waar zeven mannen zijn gesneuveld. Tilburg en Hedel zijn ook door de Prinses Irenebri gade bevrijd. Na de plechtigheden biedt het gemeentebestuur van Pont Au demer de brigade een diner aan, waarbij ook de Nederlandse mili taire attaché uit Parijs aanwezig is. Als aandenken krijgen de ve teranen een plaat met het stads wapen en een gedenkpenning. Donderdag 8 juni reist het gezel schap terug naar Nederland. Mevrouw Van der Wulp betreurt het, dat de gewonden en vetera nen geen pensioen van de over heid krijgen, hoewel dat sinds 1945 bij alle regeringen is aan gekaart. "Maar ik troost me met de woorden van generaal Mont gomery en de andere geallieerde commandanten die met lof en voldoening verklaarden het een eer te vinden de Irenebrigade met haar dappere soldaten on der hun bevel te hebben gehad." Ook het feit dat er op 6 juni via de Nederlandse radio en t.v. op geen enkele manier aandacht is geschonken aan de rol van de brigade tijdens D-day, trekt ze zich aan. "Gelukkig toont de jeugd weer belangstelling, want zij moeten de fakkel overdragen en brandend houden." In Pont Audemer weet de jeugd alles over de landing en de Irenebriga de te vertellen, op de scholen zijn videofilms vertoond en op 6 juni heeft men de film 'De langste dag' uitgezonden. "Maar in Nederland niets, net als onze brigade volkomen ver geten!" Het gevoel van de Fransen il lustreert mevrouw Van der Wulp nog eens met het volgende voorval: "Ik stond in Pont Audemer te kij ken naar onze marcherende mannen. Naast mij stond een kleine .oude Fransman. Met eer bied nam hij zijn pet af voor onze veteranen van de Prinses Irene brigade - zijn bevrijders - en riep met verstikte stem, omfloerst door tranen: "Merci. Vive les Hollandais! Vive la France! Liber- té!" STAVENISSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUDVOSSEMEER POORTVLIET SINTANNALAND SINT MAARTENSDIJK ANNA JACOBAPOLDER SINT PHILIPSLAND STAVENISSE SCHERPENISSE JACOBAPOLDER NIEUW VOSSEMEER THOLEN STAVENISSE SCHE iSE SCHERPENISSE SINT PHILIPSLAND OUD VO NA JACOBAPOLDER E SINT PHILIPSLAND OUDVOSSEMEER POORTVLIET JACOBA POLDER NIEUW VOSSEMEER wat 'rommeltjes' bij elkaar ge trommeld. Mede dankzij het mooie weer was het van 2 tot 4 's middags doorlopend druk. De verkoop van 'kokinen', gebakken door mevrouw C.J. Jansen- Slootmaker, bracht voor de Ee- vliet flink wat geld in het laadje. Voor de kinderen waren er spel letjes. Op maandag 3 juli haalt de zen ding oud papier op. De zendings- commissie. Advertentie I.M. Biljarten Uitslagen Tolrust. R. Geuze-J. Uijl 5.6-10, R. Geuze-K. Lisseveld 10-8.44, L. Hage-K. Bolier 8-10, A. Schot-A. Hage 10-9.21, K. Lisseveld-A. Hage 6.77-10, Joh. Uijl-L. Bijl 9.39-10, H. Anthonisse-K. Bolier 10-7.55, K. Lisseveld-A. Burgers 8.44-10, R. Geuze-T. Hage 10-9.09. Hoogste serie (14 car.), beste gemiddelde (3.78) en kortste partij (14 brt.) K. Bolier. Beroepen Op kandidaat G.M. de Leeuw te Rotterdam is een beroep uitge bracht door de Gereformeerde Gemeente. Zonwering dorpshuis Door het dichtzetten van de on derste ramen in de foyer en het aanbrengen van zonwering wil de gemeenteraad iets doen aan de hoge temperaturen in de foyer van 't Ouwe Raed'uus. Verder zal een vouwwand worden aangebracht in het verlengde van de rechterwand in het oude gedeelte van het ge bouw, omdat een gedeelte van de foyer bij begrafenissen wordt ge bruikt om de lijkkist met het stof felijk overschot te plaatsen. SINT MAARTENSDIJK Verkoop grond Het gemeentebestuur wil H.A.J. de Graaf te Roosendaal een stuk grond verkopen om een uitweg te kunnen maken voor de onlangs door hem gekochte woning Em- mastraat 1. Wél wordt er de voor waarde aan verbonden, dat een recht van uitweg moet gelden voor het perceel Emmastraat 3. Voor onderhoud en controle van het persgemaal aan de Zuiddijk moet het waterschap beschikken over een strook grond rondom de installatie. Aan de westzijde wordt het gemaal echter begrensd door gemeentegrond. Die strook van 10 m2 wil het gemeentebestuur aan het waterschap verkopen, waar voor men de aangrenzende groenstrook (66 m2) terugkrijgt. De gemeente betaalt voor het hele perceel 50 gulden en neemt de overdrachtskosten voor haar re kening. B. en w. hebben de woning Karre- veld la verhuurd aan mej. M.EM. Lupker en de woning Deen- sestraat 6 aan mej. P.C. van Ame- rongen. Verder is gemeentegarantie verleend aan J. den Braber, A.M. Noorthoek en W.J. van Herk. Pitbulls aan de lijn Vanaf 2 juli moeten honden van het type pitbull-terrier - wanneer zij op de weg, een voor het pu bliek toegankelijke plaats of het terrein van een ander lopen - kort aangelijnd zijn, voldoende in ie mands macht en voorzien van een muilkorf. Burgemeester en wet houders merken dit ras of kruisin gen daarvan als gevaarlijk aan. Voor deze regel heeft de gemeen teraad de APV gewijzigd. Het col lege heeft een lijst opgesteld die de voornaamste kenmerken van dit type hond opsomt. Anjerfonds Voor het Anjerfonds werd door leden van het jeugdkoor Van Knop tot Bloem f. 421,25 bruto opgehaald. Gevers en collectanten hartelijk dank daarvoor. Kleuters op reis De groepen 1 en 2 van o.b.s. De Luyster gingen donderdag op schoolreis. Met de bus (waarin sommigen voor het eerst zaten) ging men naar de kinderboerderij Het Appeltje in Bergen op Zoom. Verdeeld in twee groepen bekeek men de dieren en werd pony gere den (en eerst geborsteld), hoewel enkele kinderen eerst maar eens keken hoe dat moest. Vervolgens trok men het bos in om te picknic ken. Op een leuk plekje verorber den de kinderen veel meer boterhammen dan normaal thuis. Aansluitend reed de bus naar speeltuin Vrouwenhof in Roosen daal, waar de kinderen ook nog een ijsje kregen. Op de weg terug naar huis waren de kleuters zo moe, dat een handvol in slaap viel. Vinger afgeklemd Mevrouw C. de J. uit Rotterdam kwam zondagmiddag in de Kram mersluizen slecht weg. Aan boord van een boot in de sluiskolk gooi de ze een tros om een bolder, maar toen die strak trok vergat ze dat haar rechter middelvinger er tussen zat. Die werd afgeklemd, waarna mevrouw met een ambu lance naar het ziekenhuis werd ge bracht. Uit het schuurtje bij de woning van P.K. in de Gladiolenstraat werden vorige week woensdag een boormachine en wat klein gereed schap ontvreemd. Burgerlijke stand Geboorten: Kim P. dv J. Weeda en M.C. van Valen, Johannes P.M. zv C.J.M. Verbeek en A.A.P. Lo- diers, Johannes G.A.M. zv F.A.M. de Klerk en N.C.M. van de Klun- dert, Thiemo J.A. zv P.J.J. van Nijnatten en M.C.L.A. de Wit, Dingenis C. zv C.M. Istha en C.G.M. Timmermans, Duygu dv J. Gündogan en O. Gündogan, Joyce M.C. dv P.J.A. Bosmans en P.M.H. van den Kieboom, Marin- da M.J.C. dv T.P.J.M. van Hoek en F.D.M. de Ron, Mischa zv P.J. Weerwag en A.P.M. van de Klundert. Huwelijken: Zegert F. Gnade (21), flexo-drukker, met Barbara A.M. Bosters (23), modinette; Francis- cus J. Hommel (23), proces operator te Oud-Vossemeer met Anna M.J. Luijsterburg (21), mo dinette; Eric A.W. van Asseldonk (21) te Uden met Geertruda A. Heijboer (18); Nicolaas Overbee- ke (31), tuinder te Tholen met Pe- tronella E.M. Timmermans (25), modinette. Overlijden: Johanna A. Berkheij (68) ev W.G. van Strien, Helena Moerland (69) ev D. Dam, Josep- hus C. Bernaards (72), Antonius W.M. Segers (72), Willem A. Raedts (86), Adriana C. Luijks (85) wv C. Bakx, Maria C. Heijboer-van Gurp (79), Abra ham P. Hommel (62), Franciscus de Klerk (89), Adriana M. van Meer (79) wv L. Delhez, Adrianus J. de Wit (79). Vijf monumenten Vijf panden in de gemeente ko men voor op de Rijksmonumen tenlijst. Het gaat om de molens Assumburg en De Vos, de N.H. kerk, de boerderij Pelsendijk 12a en de woning Achterstraat 9. Voor de r.k. kerk is een procedure op gestart om plaatsing op de lijst te bevorderen. Vóór 1 september moet het meerjarenprogramma restauratie monumenten worden vastgesteld om in aanmerking te komen voor een budget voor het jaar 1994. Steunfonds minima Het gemeentebestuur wil een steunfonds instellen voor burgers met een minimum inkomen. In de praktijk zal slechts in incidentele gevallen en in beperkte mate hulp verlening via het fonds mogelijk zijn, omdat het aan strakke wette lijke regels gebonden is. Voor dit jaar wil het gemeentebestuur daarom volstaan met een storting van f. 2.500,- in het fonds. Zuiniger met licht Het gemeentebestuur wil over schakelen op energiezuinige open bare verlichting in het dorp. Tegelijkertijd worden waar nodig masten en armaturen vervangen. Het opgestelde plan kost 140.000 gulden, maar levert een besparing op van 33% door het gebruik van SOX-lampen (lagedruk natrium- lampen). Verder zal de tweede fase van het rioleringsplan uitgevoerd gaan worden. Dit betreft o.a. het plaat sen van een gemaal langs de Riet kreek en herleggen van riolering in meerdere straten. Met het werk is bijna 403.000 gulden gemoeid. De gemeenteraad bespreekt de 'Nota Automatisering Nieuw- Vossemeer', betreffende de invoe ring van de automatisering in de gemeenteadministratie. Op de stukken heeft het college een voorlopige geheimhouding opge legd, die tijdens de raadsvergade ring kan worden opgeheven. Wanneer Tholen toetreedt tot de nieuwe gemeenschappelijke rege ling 'Samenwerkingsverband Wel zijnszorg de Bevelanden-Tholen' gaat dat de gemeente jaarlijks 47.500 gulden kosten. Als regio gemeente betaalt men nu voor het afnemen van diensten elk jaar 5.000 gulden. Toch wil Tholen tot het samen werkingsverband toetreden en de commissie sociaal-cultureel werk adviseerde positief. Voor het ge meentelijk apparaat vallen er ta ken weg op het gebied van algemeen maatschappelijk werk, volwasseneneducatie en kunstzin nige vorming. Op die drie terrei nen krijgt de gemeenschappelijke regeling de bevoegdheid om besluiten te nemen. Het bestuur bestaat uit een lid van het college van elke deelnemende gemeente: Borsele, Goes, Kapelle, Kortgene, Reimerswaal, Tholen en Wissen- kerke. Goes wordt de vesti gingsplaats van het regionaal bureau. In de commissie zei wethouder J. Versluijs dat het samenwerkings verband de besluitvorming uit voert over regionale subsidies, maar over ingrijpende zaken advi seert het alleen. P. Geuze zei bang te zijn dat Tholen een minder heidspositie zal krijgen. De wet houder noemde het een groot voordeel dat subsidie-aanvragen, die nu door zeven verschillende ambtenaren worden doorgespit, in het vervolg door één persoon be handeld gaan worden en boven dien met veel meer achtergrondkennis. Tholen profi teert de eerste drie jaar bovendien mee van een pot waaraan niet is meebetaald. De oude regeling krijgt nog 167.800 als nabetaling, waardoor de bijdrage per inwoner voor de eerstkomende drie jaar niet op 2,50 maar op f. 2,- is vastgesteld. Als secretaris van de gemengde adviescommissie landbouwvoor lichting onder voorzitterschap van ir. G. Kok is hij nauw bij de toe komstige vormgeving van de voorlichtingsdienst betrokken. Het besluit om de overheidsvoor lichting minder op de bedrijfsont wikkeling te richten en op de individuele voorlichting sterk te beperken, heeft indertijd veel kri tiek ondervonden vanuit de prak tijk. Ook uit financieel oogpunt kwam de privatisering ongelegen, aldus Rien Geuze in 'Standpun ten', de maandelijkse publicatie van het Landbouwschap. Toch werd het geaccepteerd om in het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw een goed func tionerende, onafhankelijke voor lichtingsdienst te houden. De adviescommissie heeft als voorlo pig bestuur van de geprivatiseerde stichting een forse inspanning ge leverd om een goede, nieuwe en gebruikersgerichte organisatie voor te bereiden. Toch zijn vanuit de landbouwor ganisaties kanttekeningen ge plaatst bij de verdere uitwerking van de plannen. Hoe gaat het met de financiering op korte en lange termijn en de zeggenschap van de verschillende partners: CBTB, KNBTB, KNLC en de Voedings bonden. Verder stelt men de vraag of de organisatie straks de con currentie met commerciële voor lichting wel aankan. De toekomstige voorlichtings dienst zal voor de agrarische on dernemer herkenbaar moeten zijn en dicht bij de praktijk dienen te staan, aldus Geuze. Bij de opzet voor de voorlichtingsteams en de vestigingsplaatsen is daar nadruk kelijk rekening mee gehouden. Toch zijn er op de eerste plannen veel reacties uit de praktijk geko men. Deze zijn bijna allemaal ver werkt in de uiteindelijke formule. In totaal komen er 26 vesti gingsplaatsen voor regionale kan toren, waaruit 61 teams gaan werken. Dat is kleiner dan nu het geval is. Bewust is gekozen voor een sector gerichte werkwijze. Het voordeel van deze aanpak is, dat er meer gerichte en specialistische kennis kan worden oergedragen naar de individuele bedrijven. De komen de maanden staan in het teken van de concrete invulling van de voor lichtingsprogramma's voor de ver schillende sectoren. Zodra de sectorraden zijn ingesteld, zullen zij een concrete invulling moeten geven aan deze voorlichtingspro gramma's waarin voor iedere be drijfstak in de sector de belang rijkste zaken zijn vastgelegd. De sectorraden zullen ook een ad vies moeten geven waarop de voorlichting zich zal moeten rich ten. De rol van de sectorraden is van essentieel belang, zij zijn een berlangrijke schakel tussen de praktijk en de adviescommissie. Voor de land- en tuinbouw bete kent dit alles, dat er een onafhan kelijke voorlichtingsdienst be schikbaar blijft. Deze dienst zal op een aantal terreinen de com merciële, produktgebonden voor lichting tegenkomen. Volgens Rien Geuze ligt daar een uit daging. Een hoofdstuk apart bij de uit werking van de nieuwe voorlich tingsdienst vormen de consulent schappen in algemene dienst, de zogenaamde CAD's. Deze zullen in de toekomst Informatie Kenni- scentra(IKC's) heten. Rien Geuze daarover: "Het is de bedoeling dat de IKC's geen zeef of doorgeefluik voor informatie worden, maar veel meer een klantgericht bedrijf in informatie. Als dat goed gaat, wordt de dienst Landbouwvoorlichting hun grootste klant. Mochten de IKC's hun functie niet goed vervullen, dan zal de nieuwe voorlichtings dienst zelf in zijn informatie voor zien." De IKC's gaan veel onderzoeksre sultaten verwerken van proefstati ons en ROC's. Aan deze laatste twee betaalt het landbouwbe drijfsleven ook mee. Bij het aanleveren van voor de on dernemer bruikbare informatie hebben ook de takorganisaties een functie. Achterliggende gedachte is, dat een moderne voorlichtings dienst niet zonder geautomati seerde middelen kan. Geuze: "Het komt er in feite op neer, dat op dit moment een aantal voor lichtingstaken door de takorgani saties worden uitgevoerd. In de nieuwe opzet valt een nauwere sa menwerking te verwachting." De nieuwe dienst zal in belangrij ke mate via het profijtbeginsel moeten gaan werken. Dat komt erop neer, dat wie er veel gebruik van maakt, er ook naar verhou ding veel aan meebetaalt. Om de voorlichting voor alle boeren en tuinders toegankelijk te houden, zal wellicht een beperkt deel van de kosten via heffingen van het Landbouwschap moeten worden opgebracht. "We stappen af van de situatie, dat voorlichting een gratis dienst is. Als het netto resultaat voor de boer en tuinder er maar beter van wordt, is dat geen ramp", aldus Rien Geuze. W ill u een in de K.B. gepubli ceerde foto graag zelf hebben? Dal kan, als het om foto's van onze eigen redactie gaat. Bel of schrijf naar Kendrachtbode, Postbus 5, 4697 Sint Anna- land, tel. 01665-2752 en u krijgt u« foto-herinnering thuis. De politiek, m'n beste vrinden, is iets waar ik niet veel van snap. Ik weet niet wat m'n vrienden vinden ik vind een land regeren knap. Maar nu is 't kabinet gevallen. De V. V.D. deed nog al raar. Hun ruzie kwam de sfeer vergallen en dat gebeurde vaak dit jaar. De kleine Joris en kornuiten, met Nijpels en met Neel Smit-Kroes. Die brachten vuile was naar buiten en ik vertel u heus geen smoes. Want Nely is heel boos vertrokken, Ed Nijpels zit nog op de wip. Hans Wiegel is er van geschrokken en Toxopëus keek wat sip. De Korthals Altes van justitie, een topman van de V. V.D. had ook een hekel aan die ruzie, want hij reageerde dol graag mee. Dan was er ook nog een De Korte. Als econoom misschien een kei. Maar hij wist zelden wat er schorte en praatte dan z'n mond voorbij. We gaan op zes september stemmen. - U weet toch wie u stemmen moet? - Laat u door niets of niemand remmen en als u stemt, stem dan ook goed. Geen ruziemakers als minister en beterweters ook maar niet. Kiest hem, die het karwei van gister, vandaag ook als zijn toekomst ziet. Wat zijn ze toch weer aan 't beloven, voorspellen ons een paradijs, maar doe als ik, er niets van geloven. Ze brengen mij niet van de wijs. Dat straks de besten mogen winnen. Regeerders met een wijs verstand die eens gezind hun taak beginnen tot welzijn van heel Nederland.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 1989 | | pagina 19