B en W: 'Balans slaat ten onrechte naar natuur door' Politiebureau moet wijken voor nieuwbouw Groene Goedhart verscheept koelers voor grootste kippeslachterij Peking Dieptepunt werkloosheid Rondvluchten met braderie Philipsland BOUMAN POTTER Eerste directe opdracht uit de Volksrepubliek China (fSi Aan de Parallelweg in Sint-Maartensdijk Donderdag 22 juni 1989 45e Jaargang no. 32 r College stelt Thoolse raad voor maandagavond bezwaar te maken "Tot onze teleurstelling moeten wij vaststellen, dat de belangen van de bevolking rondom de Oosterschelde en van de daar aanwezige recreatie niet in voldoende mate mee wegen. Wij vragen ons af, of de balans in bepaalde gevallen niet ten onrechte doorslaat ten gun ste van de natuur. Teveel ligt het accent op het terug dringen van de recreatieve functie, terwijl blijkt dat de ecologische waarde van de Oosterschelde van de huidi ge recreatieve druk geen aanwijsbare schade lijdt." Lijnbach Breed maatschappelijk verzet Financiële schade De gemeenteraad beslist maandagavond over de verkoop van grond aan de Paral lelweg in St. Maartensdijk met daarop het rayonbureau en een garage van de rijkspolitie aan het Groene Kruis. Experiment Toegepraat SGP grote winnaar Europa-verkiezing Welzijnsorgaan DEZE WEEK Goedhart koeltechnische apparaten uit St. Maartens dijk heeft voor het eerst een directe order uit de Volks republiek China gekregen. Het ging om de invriestunnel-koelers en de opslagruimte-koelers voor de grootste kippemesterij en -slachterij van Peking. Er worden daar 50 miljoen kippen per jaar verwerkt, waarvan 30% in China blijft en 70% naar Japan wordt uitgevoerd. Andere distributie 'Vv i.—-r, Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers F 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9, Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Sportvissers, watersporters, pierenstekers en politici verdringen zich in de pauze voor het podium om meer informatie. Op de voorgrond J. van den Heuvel (VVD) en P. van Belzen (RPF/GPV). zie pagina 9 Dat schrijven b en w in hun voor stel aan de Thoolse gemeenteraad om bij gedeputeerde staten van Zeeland bezwaar te maken tegen de aanwijzing van de Oosterschel de tot staatsnatuurmonument. "Mede op grond van de in de commissies ruimtelijke ordening en bedrijfsleven bepaalde stand punten vinden wij dat er gerede aanleiding bestaat om bezwaar te maken tegen de huidige voorstel len", aldus het college. Overigens was er in de commissie r.o. een meerderheid van SGP, PvdA en RPF/GPV tegen het in dienen van bezwaren. B en W zeggen met de minister van landbouw te onderschrijven, AUTOMATISERING Slingerweg 25 4613 BR Bergen op Zoom Tel 01640 - 41087 #§$TmUJK ONDERBOUWD Advertentie I.M. dat de natuurwaarde van de Oosterschelde dermate waardevol is, dat het toekennen van de status beschermd natuurmonument aan beveling verdient. "De gevolgen van een aantal aangekondigde maatregelen achten wij echter in het licht van onze bredere verant woordelijkheid ten aanzien van de maatschappelijke functie van dit gebied in bepaalde gevallen onaanvaardbaar" B en W betreuren het, dat 'in het hartje van de vakantieperiode' van 12 tot en met 26 juli bezwaren ingediend kunnen worden. "Een groot aantal belanghebbenden is wegens dat ongelukkig gekozen tijdstip niet in staat om te reage ren. Dat zou betekenen, dat de verkregen respons geen represen tatief inzicht geeft in de werkelijk levende gevoelens. En dat terwijl het juist een materie betreft, die de Zeeuwse gemeenschap in brede zin aangaat. Zo ontstaat bij de publieke opinie de indruk, dat met dit tijdstip is gemanipuleerd ten einde het brede maatschappe lijke verzet te reduceren. Het ware beter geweest om zelfs maar die schijn te vermijden." Principieel vinden b en w de aan wijzing van zowel binnen- als bui tendijkse gebieden in de Oosterschelde tot beschermd na tuurmonument aanvaardbaar. "De bijzondere ecologische waar de rechtvaardigt bijzondere in spanningen en maakt dit zelfs noodzakelijk opdat op zijn minst dit zo aantrekkelijke gebied in de toekomst behouden blijft. Het is logisch dat daarbij concessies moeten worden gedaan en dat be perkingen nodig zijn. Anderzijds moet worden uitgegaan van een evenwichtige belangenafweging." Volgens b en w is het duidelijk, dat als gevolg van de voorgestelde VERVOLG PAG. 9 Groepscommandant D. Coppool- se weet echter nog van niets. "Ik vind het gewoon vreemd en ver wonder me erover", liet hij desge vraagd weten. "Het is mij totaal onbekend en zolang ik van de hoed en de rand niets weet, kan ik er verder moeilijk iets van zeggen. Het rayonbureau, dat nog regel matig gebruikt wordt, is eigen dom van de gemeente en wordt door Domeinen gehuurd. Dat het nu aan het Groene Kruis verkocht gaat worden, is iets nieuws voor mij", aldus de Thoolse groeps commandant. Volgens het voorstel van b en w aan de gemeenteraad zal de grond met de opstallen aan het Groene Kruis geleverd worden, waarna vervolgens het Groene Kruis 'in goed overleg met de gebruikers tot een ontruimingsregeling komt'. "Daarbij is het niet uitgesloten, dat de ontruiming van de opstal len eerst in een later stadium plaatsvindt omdat in het bouw plan volstaan kan worden met het benutten van slechts een deel van het perceel. Voorlopig kan het rayonbureau met de garage ge handhaafd worden.", schrijft het college. halve het kantoor en magazijn van de plaatselijke wijkverpleeg kundige en de ruimte voor de tandarts en fysiotherapeut zoals die nu aanwezig zijn, zou er meer moeten komen. Het kantoor van de hoofdwijkverpleegkundige (nu in Scherpenisse gevestigd) en het kantoor van het Welzijnsorgaan Tholen(nu in het stadhuis aan de Hoogstraat in Tholen onderge bracht). "Het Kruiswerk bouwt en het Welzijnsorgaan wordt dan huur der, maar aangezien de financiële uitkomsten nog niet bekend zijn, heeft het Welzijnsorgaan nog geen ja gezegd. We zijn nog steeds in gesprek", aldus Noorthoek. Volgens het voorstel van b en w is 'in principe de bereidheid aanwe zig om aan die formule medewer king te verlenen'. "Ook het ministerie van WVC zou deze voorziening - die overigens als een experiment wordt beschouwd - van harte toejuichen. Extra finan ciële steun is van die zijde in prin cipe dan ook al toegezegd", aldus b en w. Wegens verzakkingen moet het huidige wijkgebouw in St. Maar tensdijk al jaren verbeterd wor den. Daarvoor gaf het ministerie van WVC echter nog steeds geen geld. "Het ministerie heeft ons nu naar een oplossing toegepraat, waarbij de kans op verwezenlij king groter is", zegt voorzitter M.C. Noorthoek van het Groene Kruis Tholen/St. Philipsland. Be- De grote attractie van de braderie in Sint-Philipsland is zaterdag on getwijfeld de mogelijkheid om met een helicopter een rondvlucht boven het dorp te maken. Die ge legenheid biedt de organiserende middenstandsvereniging 's mor gens vanaf tien uur op het haven plateau. In de Voorstraat, Kerkring en Schoolstraat bieden 85 onderne mers en verenigingen hun waren en attracties aan. Zo is er de ogen- test van Veilig Verkeer, poffertjes bij de Plattelandsvrouwen en olie bollen bij VZOS. Voor de kinde ren zijn er mini-cars en een springkussen als attracties en voor de oudere jeugd de kop-van-jut. Het belooft een gezellig gebeuren te worden van 's morgens tien tot 's avonds negen uur. Met 35.1% van de stemmen op Tholen en 51.22% op Sint- Philipsland is de combinatie SGP/RPF/GPV de grote winnaar geworden van de Europese verkie zingen. In allebei de gemeenten is het nu de grootste partij. Wanneer het gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn geweest, zou de SGP in Sint-Philipsland de absolute meerderheid hebben behaald. Het CDA won op zowel Tholen als Sint-Philipsland, maar de VVD was de grote verliezer. De PvdA viel terug en Regenboog kreeg in onze regio eveneens minder steun dan landelijk. De opkomst lag met 51.20% voor Tholen en 59.78% voor Sint- Philipsland ruim boven het lande lijk gemiddelde. In alle plaatsen, met uitzondering van Oud- Vossemeer, kwamen meer kiezers naar de stembus dan vijf jaar geleden. Zie voor meer verkiezingsnieuws pagina 15- Voorzitter Noorthoek zegt over die extra financiële steun niets be kend. "Het Zeeuwse Kruis heeft voor ons een ontwerp gemaakt en het ontworpen gebouw is te groot voor de huidige ruimte, waarop het bestaande wijkgebouw gesloopt zal worden. Dan hebben we nog geen enkele parkeerruim te, zodat er veel te weinig grond is. We willen namelijk alles in laag bouw verwezenlijken." De voorzitter van het Groene 'Kruis zegt nog niet met de politie gesproken te hebben over ontrui ming van het rayonbureau en de garage. B en W stellen voor de grond voor 100 gulden per m2 te verkopen waarbij het Groene Kruis wel zelf het perceel bouwrijp moet maken. Voorzitter J.E.M. de Kerf van het Welzijnsorgaan Tholen laat des gevraagd weten, dat het dagelijks bestuur van mening is, dat het voor zowel maatschappelijk werk, gezinsverzorging en bejaarden zorg als voor het kruiswerk goed is, dat beide instellingen onder één dak komen te zitten. "We staan er positief tegenover, maar de definitieve beslissing valt pas wanneer er meer bekend is over de financiële gevolgen. Hoe hoog is de huur? We zeggen ja, mits de fi nanciën niet tegenvallen, want het mag niet ten koste van de zorg gaan. Het algemeen bestuur heeft hier kennis van genomen en die zal uiteindelijk ook de beslissing moeten nemen. Daarna komt het nog in het algemeen bestuur van de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland, maar die zal de beslissing toetsen aan de Thoolse participanten, want die verhuizen", aldus voor zitter De Kerf. Telematica. De sociaal- economische consultatiegroep Zeeland heeft Intercai, een inge nieursbureau voor telecommuni- catieprojecten, opdracht gegeven voor een vooronderzoek op het gebied van de telematica. Telema tica is een betrekkelijk nieuwe term, een samenvoeging van tele communicatie en informatica. Het gaat om het overbrengen van data via telecommunicatienetwer ken. WONINGINRICHTING tli 11-— Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Gemoederen verhit op voor lichtingsavond Oosterschelde Verplaatsing loonbedrijf Van de Klundert in Oud- Vossemeer Wandelevenementen in Sint- Philipsland, Sint- Maartensdijk en Oud- Vossemeer Grote vraag naar koelers zon der cfk's bij Goedhart Meevaller voor pierenspitters voor Thools kantongerecht Veerhaven Anna Jacobapol- der prima voor recreatie Europese verkiezingen: forse buiteling liberalen, maar SGP de grootste partij Eerste paal voor nieuw hoofd kantoor Rabobank Tholen Veilig Verkeer zwaait bestuurslid A.L. de Rijke uit VVV wil vaker open zijn ZO IS HET VOLK: HET BE OORDEELT WEINIG VOL GENS DE WAARHEID, EN VEEL NAAR DE INGE VING VAN HET MOMENT Dit nummer bestaat uit 22 pagina's De werkloosheid op Tholen/St. Philipsland is op een dieptepunt terecht gekomen. In mei konden er weer 70 mensen aan de slag, waardoor de werkloosheidsgrens van 400 werd doorbroken en op het dieptepunt van 334 terecht kwam: 207 mannen en 127 vrou wen. Dat aantal kan nog verder dalen gezien het aantal geregistreerde vacatures bij het arbeidsbureau: 76. Dat is een toename van 25 ten opzichte van april. De vraag richt zich op huisschilders, straatma kers, modinettes, metaalbewer kers, verkoopsters, horecapersoneel, operators en in- paksters. Met 5.7% is de werkloosheid op Tholen/St. Philipsland het laagst van geheel Zeeland. Onze streek zit maar liefst 3.1% beneden het provinciaal gemiddelde. "Zo laag hebben we het in jaren niet gehad", zei burgemeester. H.A. van der Munnik maandag middag bij het slaan van de eerste paal voor de Rabobank in Tho len. "Als het met de West- Brabantse economie goed gaat, gaat het hier ook goed. We zijn erg tevreden over de Thoolse ont wikkeling. De investeringen ne men toe, maar we kunnen niet op onze lauweren gaan rusten. Ge meente, bedrijfsleven en banken samen kunnen daarbij een grote rol spelen", aldus de burgemees ter. De opdracht was eind vorig jaar al geplaatst, maar het gereed komen van de koelers viel gelijk met de politieke onrust in China en de bloedige onderdrukking van de studentenprotesten. De Neder landse Credietverzekering Maat- schappij(NCM) stopte de kredietverzekeringen van exporten naar China en de staatssecretaris van buitenlandse handel mevr. Van Rooy weigerde een voor Chi na bestemde baggermolen te do pen. Goedhart had niet met de NCM te maken omdat de financiering via een zogenaamde 'letter of credit' gebeurde. De koper stort dan in een vroeg stadium al geld op een bank, die als onafhankelijke der de dan zorg draagt voor betaling aan de leverancier van de pro- dukten. Desondanks was de aflevering voor Goedhart met meer span ning omgeven dan anders. Twee mensen van de kippeslachterij uit China kwamen de koelers in St. Maartensdijk inspecteren voordat ze via de haven van Rotterdam verscheept zouden worden. Alles bleek in orde, maar de koelers moesten wel extra verpakt worden en in containers, die het Chinese bedrijf zelf kocht, worden ver voerd. Goedhart, dat dit jaar 25 jaar in St. Maartensdijk is gevestigd(het zilveren jubileum wordt overigens niet gevierd), is sterk van de ex port afhankelijk. "Het Verre Oosten is voor ons een groei markt", zegt Maarten van Bode- gom uit St. Annaland, al zeven jaar werkzaam op de verkoopaf deling van Goedhart. Hij bezocht vorig jaar Bangkok, want het Chi nese project wordt begeleid door een installatiebedrijf uit Thai land, dat nog andere machines voor de kippeslachterij levert. Zo waren de twee Chinezen eerst in Denemarken voor het bekijken van verwerkingsmachines en com pressoren, voordat ze naar St. Maartensdijk gingen. "Het hele distributiesysteem in het Verre Oosten verandert", al dus Van Bodegom. "In plaats van vele kleine aanvoerders die verse produkten op de markten bren gen, zie je een tendens in de grote steden dat grote winkels de distri butie gaan verzorgen. Daarbij worden veel meer produkten op geslagen en dat betekent in Korea, Thailand en Maleisië dat er koel huizen nodig zijn voor vlees, vis, groenten en fruit. Dat is gunstig voor ons, waarbij de kracht van Goedhart is, dat er koelinstallaties op maat gemaakt worden." Naar China gingen er wel eens eerder koelers van Goedhart, maar dan via andere bedrijven als bijvoorbeeld Grenco uit Den Bosch, maar nog nooit recht streeks. "We hebben in het Verre Oosten best wel een naam opge bouwd, zij het nog met een kleine n", zegt Van Bodegom. "Persoon lijk contact is daarbij heel belang rijk. Men gaat niet op het briefhoofd af. In onze contacten krijgen we best veel vertrouwen en dat is het mooie van dit werk, waarbij 70 tot 80% van onze pro dukten ver weg naar het buiten land gaat." Verkoopleider F.P. Roeterink leid de samen met Maarten van Bode gom de bezoekers uit China rond in de fabriek te St. Maartensdijk, maar liet gedurende drie dagen nog wat meer van Nederland zien: de Deltawerken, Rotterdam en Den Haag. "Ze bewonderen onze technische kwaliteiten", consta teerde Van Bodegom. "Ze hebben in China wel alles, maar in een veel priller stadium." Pagina 11: Koelers milieuvriendelijker. zonder ckf's Wu Kai Chun(3e van links) en Zhao Yu Zhen(2e van rechts) uit de Volksrepubliek China voor inspectie van koelers voor de grootste kippeslachterij van Peking. Links verkoopleider F.P. Roeterink, 2e van links tolk Han Lei en rechts verkoper Maarten van Bodegom. De twee Chinezen waren voor het eerst in Europa.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1