Kok: 'Het wordt anders, beter en rechtvaardiger met de PvdA' Notitie verdeelt raadscommissie ER IS NOG MAATWERK In elke Sint-Annalandse straat gediplomeerde die kan reanimeren X^/ddb BIJNA 45 JAAR DÈ THOOLSE COURANT Zes nieuwe reservisten BOUMAN POTTER Thoolse PvdA trots met kopstukken Wim Kok en Piet Dankert Record met 32 certificaten brengt totaal op meer dan 100 Donderdag 15 juni 1989 45e Jaargang no. li In een ontspannen sfeer hebben de landelijke en Euro pese lijsttrekker van de PvdA, Wim Kok en Piet Dan kert, dinsdagavond de Thoolse socialisten een hart onder de riem gestoken. De 50 luisteraars in Haven zicht te St. Annaland genoten muisstil van hun en thousiaste voorlieden. Natuuraanwijzing Oosterschelde De raadscommissie ruimtelijke ordening is verdeeld over de ambtelijke notitie die de gemeente Tholen heeft uitgebracht naar aanleiding van de aanwijzing van de Oosterschelde als staatsnatuurmonument. SGP, PvdA en RPF/GPV namen dinsdagavond af stand van de visie van b en w. Oud-Vossemeer in teken wandelsport In juli aanleg trainingsveld Vosmeer en SCS Spannend Spijkerhard Bakker Geknabbel Trots Vogelvrij Een streep WONINGINRICHTING .r 1' 1- 1 i _i Oud worden betekent soms verzorging nodig hebben. Verzorging betekent altijd mensen helpen. Dat is maatwerk. Boeiend en afwisselend. Wie dat werk doen wil, kan in september starten met de opleiding voor bejaarden-helpende. Er gelden zeer gun stige voorwaarden. Na uw diploma bent u zeker van een baan in Ten Anker of St. Maartenshof. Maak er voor de vakantie nog werk van. Bel het REC: 01660-3194. Stichting Regionaal Educatief Centrum "Er is geen straat meer in St. Annaland waar geen ge diplomeerde man of vrouw is die kan reanimeren. Tijd kan van levensbelang zijn en daarom doet de Hartstichting steeds al die moeite voor het organiseren van cursussen." Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5 4697 ZG Sint Annaland Telefoon 01665-2752 Telefax 01665-3318 Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint Philipsland, waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Postrekening 12 44 07 Bankrekening 30 30 05 556 Abonnement f 21,— per halfjaar. Per jaar f 38,75, per post f 48,50 per jaar. Losse nummers f 1,25 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs f 0,38 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden f 7,50 contant. Inclusief btw op rekening f 9,—. Aangesloten bij de Zeeland Combinatie. Hoofdredacteur W. Heijboer. Thoolse socialisten hangen aan de lippen van de Europese en landelijke lijsttrekker, dinsdagavond tijdens de pauze in Havenzicht te St. Annaland, v.l.n.r. oud-wethouder L. Kloet, statenlid H. Venekamp, dokter A.W.A. de Looze, P. Dankert en W. Kok. Op zaterdag 8 juli staat de wan delsport centraal in Oud- Vossemeer. Op initiatief van de activiteitencommissie van v.v. Vosmeer wordt de eerste Zeven- dorpentocht georganiseerd. Deze 50 kilometer lange wandeltocht voert door alle plaatsen op Tho len. Het betekent een vervolg op de Mosseltochten, die zes jaar ge leden voor het laatst werden ge houden. "Velen van u zullen de tocht van 42 km. langs de dorpen op het eiland Tholen nog kunnen herinneren en betreurden het toen deze voor de laatste maal werd ge organiseerd," schrijft kringvoor zitter Harthoorn van de Kon. Ned. Bond voor Lichamelijke Op voeding in het programmaboekje. De tocht wordt onder auspiciën van deze bond georganiseerd. Behalve de route van 50 kilometer (starten tussen half negen en half tien) kan er nog op kortere afstan den gestart worden. Tussen tien en elf uur voor de 25 km. en tussen elf en twee uur voor de 5, 10 of 15 km. Startbureau is café De Hoop aan de Ring in Oud-Vossemeer. Ie dere deelnemer ontvangt een her inneringsmedaille. Overigens is de voetbalvereniging al langere tijd actief op het gebied van de wandelsport, want de achtste avondwandelvierdaagse in Oud-Vossemeer is dinsdag begon nen. Als het aan b en w ligt, wordt er in juli begonnen met de aanleg van ëen door Oranjewoud ontwik keld zandtrainingsveld in Oud- Vossemeer en Stavenisse. Wethou der P. van Schetsen weet nog niet of de aannemer beide projecten tegelijk kan aanpakken. Voor Oud-Vossemeer is het geld al veel eerder beschikbaar gesteld door de gemeenteraad, zodat de proce dure daar vlot kan verlopen. Voor Stavenise moet de gemeenteraad in juni nog een krediet uittrekken, wat dan nog door gedeputeerde staten van Zeeland goedgekeurd dient te worden. In Oud-Vossemeer was eerst een Gebako-trainingsveld aangelegd, maar dat liep op een mislukking uit. De Heidemij. wilde het kar wei op eigen kosten nog eens uit voeren voor de gemeente, maar b en w en de Thoolse voetbalfedera tie hadden daar geen vertrouwen meer in en kozen voor het goed kopere zandtrainingsveld van Oranjewoud. De Heidemij. be taalde daarop de voor Oud- Vossemeer ontvangen gelden aan de gemeente terug. De voetbalverenigingen Vosmeer en S.C. Stavenisse krijgen nu zicht op een betere trainingsaccommo datie. "Als kleine afdeling zijn we ont zettend trots, dat we twee zulke sprekers van formaat hier heb ben", zei voorzitter J. van Akke ren. Hun komst kwam voor het bestuur uit de lucht vallen, waar door er vooraf weinig bekendheid aan hun optreden kon worden ge geven. De Thoolse PvdA had dinsdagavond wel een bijeen komst gepland, maar daar zou Euro-kandidaat Ben Visser spre ken. Die moest wijken voor de kopstukken Kok en Dankert, die dinsdag Zeeland bezochten en in St. Annaland hun toernee door de provincie besloten. De Europese verkiezingen van vandaag, donderdag 15 juni en de Tweede Kamerverkiezingen in sep tember liepen in de toespraken en discussies door elkaar heen. Kok meer bevlogen, met name wan neer het over de laagst betaalden, het milieu en de defensie ging, Dankert ging meer op de intellec tuele toer met zijn idealen voor een democratischer Europa en aanpak van grensoverschrijdende problemen. Zowel vandaag als in september worden het spannende verkiezin gen, zo voorspelde Kok. "Een nek-aan-nek race over de toekom stige krachtsverhoudingen en richting van het beleid." De riva len CDA en PvdA groeien wel naar elkaar toe. Kok sprak over 'een proces tot een iets kleiner wordende kloof tussen PvdA en CDA'. Hij noemde dat een 'late bekering' van het CDA, want de socialisten zijn volgens de lijst trekker niet veranderd. Die voeren 'dezelfde, heldere lijn als in de op positie'. "Het CDA heeft de nei ging om te veranderen en Lubbers (lijsttrekker en de huidige pre mier) is af en toe een windvaan. De afgelopen zeven jaar hebt u echter gezien wat CDA en VVD ervan maken. Met een stem op het CDA hebt u een kansje dat het be ter gaat, maar bij ons hebt u ze kerheid!", aldus Kok. Bij de idealen als verlaging van defensie-uitgaven, herstel van koppeling lonen/uitkeringen zei Kok realistisch te zijn wanneer dat onverhoopt minder snel zou luk ken. "We zetten niet het verstand op nul en de blik op oneindig, maar het wordt wel anders en be ter en een stuk rechtvaardiger. Het zal echter niet direct de hemel op aarde zijn." Het Thoolse statenlid H. Vene kamp wilde hem toch vooral aan de verlaging van de defensie uitgaven houden, welke gelden dan voor milieudefensie ingezet kunnen worden. "We denken ech ter allemaal meer geleidelijk dan we vroeger deden", zo gaf hij Kok toe. De lijsttrekker zei zich 'spijker hard' voor verlaging van de defensie-uitgaven te zullen inzet ten. "Maar ook al lukt dat min der, dan moeten we toch elders geld voor het milieu vandaan ha len, want dat krijgt voorrang. Ook mensen met lagere inkomens moeten we voor hun consumptie gedrag laten meebetalen aan ver betering van het milieu", aldus Kok. De discussie stond onder leiding van de nieuwe gewestelijke PvdA- voorzitter L. Labruyère. Deze Domburgse bakker en wethouder ging 1 juni aan de slag als burge meester van Brouwershaven. Hij hield van opschieten en kapte de discussie na tien uur af toen R.P. v.d. Wal uit St. Annaland nog een heleboel problemen bij de kop pakte. "Onze lijsttrekkers moeten niet te gauw verslijten en daarom moet ik ze wel beschermen, an ders wordt het te laat", zei La bruyère. Afdelingsvoorzitter Van Akkeren sloot met een voldaan gevoel de bijeenkomst af. "Het was goed Tj. Heijboer, de voorzitter van de EHBO-afdeling St. Annaland, zei dat vrijdagavond in de Wellevaete bij de uitreiking van 32 diploma's van de cursus reanimatie. "We om met onze politieke voorman nen van gedachten te wisselen. We zitten niet altijd op één lijn, maar samen discussiërend geven we de koers aan. Voor ons is er in de woon- en werkomgeving nog een grote taak weggelegd om mensen te motiveren, want Europese ver kiezingen leven niet zo. Ook voor de Tweede Kamerverkiezingen op 6 september zullen we zeker cam pagne voeren", kondigde Van Ak keren aan. Pagina 9: Kansen ontwapening benutten voor het milieu hebben nu totaal 107 mensen die kunnen reanimeren. Het is eigen lijk vreemd, maar we leren het al lemaal in de hoop dat we het nooit hoeven toe te passen. Als De notitie is een reactie op de her ziene versie van de aanwijzijng waarin aan een aantal bezwaren van de gemeente Tholen is tege moetgekomen. Een meerderheid van de commissie kon zich niet vinden in de strekking van de no titie waarin gesteld wordt dat er- 'reden te over is om via een be zwaarschrift' een bijstelling van de aanwijzing te bepleiten. Op on derdelen konden P. van Bel- zen(RPF/GPV), K.A. Heijboer(SGP) en M.A.J. van der Linde(PvdA) wel instemmen met de voorstellen die in de notitie worden gedaan. De VVD-er J. van den Heuvel en de CDA-er M.A. van Beek schaarden zich achter het ambtelijk schrijven. Evenals de samensteller van de notitie vonden deze raadsleden de verrui mingen die de minister heeft aan gebracht in de concept-aanwijzing niet ver genoeg gaan. Samen met de reacties uit de commissie voor het bedrijfsleven, die gisteravond vergaderde, zal het college volgen de week haar standpunt bepalen en al of niet bezwaar aantekenen tegen de herziene versie van de mi nister van landbouw en visserij. Het bezwaarschrift dient voor 26 juli bij gedeputeerde staten van Zeeland te worden ingediend. Als het aan Van Belzen, Heijboer en Van der Linde ligt, hoeft deze niet direct geschreven te worden. J/an der Linde waarschuwde er voor, dat een geschreven reactie ook weer verschillend uitgelegd kan worden. (Hij doelde daarmee op het begrip 'regionale groei kern' waarover de gemeente en de provincie de messen hebben gesle pen). Van Belzen vond dat het pleidooi van de gemeente voor een 'vriendelijker benadering van de aanwijzing zijn weerslag had gevonden in de herziene ver sie. Daarin wordt onder meer een stukje van de Dortsmansplaten - het moet, werk dan altijd volgens het schema dat ingestudeerd is, dan kun je jezelf niets verwijten." Heijboer zei er trots op te zijn, zo veel mensen met een reanimatie diploma te kunnen feliciteren. "We zijn met 36 deelnemers be gonnen en aan 32 kunnen we di ploma's uitreiken. Misschien dat ter hoogte van camping Stavenisse - toch vrijgegeven voor recreatief gebruik. De RPF-er noemde de bezwaren van de gemeente 'ge knabbel in de marge'. Van Beek onderschreef de kantte keningen die de burgemeester destijds in de Stuurgroep Ooser- schelde heeft gemaakt tegen het te zware accent dat de natuur in de aanwijzing zou hebben gekregen. Volgens van Beek moeten cam pings in staat blijven zich uit te breiden. Niet alleen op kleine schaal maar, op wat hij noemde, 'gestoeld op economische gron den'. Wat de particuliere stukken grond betreft die aangewezen worden als beschermd natuurge bied, vroeg Van Beek zich af of de minister 'iemand kan verbieden zijn eigen grond te betreden'. Hij stelde dat met de voorgenomen aanwijzing een 'groot gedeelte van de gemeente vogelvrij wordt ver klaard'. Heijboer keerde zich te gen elke uitbreiding van de Thoolse campings. Wel deelde hij de mening van het college dat de Pluimpot bij Sint-Maartensdijk voor publiek toegankelijk moet blijven en dat er ruimte moet zijn om zeegroente te snijden. De SGP-er zag geen reden om ervoor te pleiten stukken plaat bij de Oesterdam vrij te geven. Van de Heuvel vond dat met de aanwijzing 'een streep gehaald wordt door de leefbaarheid van Tholen'. Verder vond hij het onbe grijpelijk dat vissen vanaf de dijk niet onbeperkt zal worden toege laten. Van der Linde vond, dat een ieder een stapje terug moet doen ter wille van de natuurlijke waarden VERVOLG PAG. 9 er nieuwe EHBO leden uit voort vloeien, zodat zo'n avond ook voor de werving goed is. De EHBO voorzitter liet de geslaag den weten, dat ze in het begin twee keer per jaar een kaart in de bus zullen krijgen om de ba sisprincipes van reanimatie te her halen. Daarom is het ook van belang dat bij verhuizing het nieu we adres doorgegeven wordt. Dokter A.C.J. Noteboom, die de DEZE WEEK Miljoenen mensen merken geen spat van de welvaart, zegt PvdA-lijsttrekker Wim Kok B en W van Tholen willen meer ruimte voor recreatie op Oosterschelde, meerderheid raadscommissie tegen Grote orgellesgroep bij Thoolse muziekschool uniek in Nederland Gemeentesecretaris Izeboud uitgezwaaid in Zierikzee, bin nenkort naar Tholen Maakt Oud-Vossemeer kans op uitbreiding industrieterrein na vollopen Slabbecoorn- polder? Gemeente Tholen wil geen baggerspecie rijkswaterstaat in natuurgebied Rammegors Veerhaven Anna Jacobapol- der prima voor recreatie Verkeersmaatregelen voor Oesterdam op lange baan Stadswandelingen in Tholen en promotiecommissie VVV Tholense Boys en Vossemeer met I elftal meer in nieuwe voetbalcompetitie ALS EEN MENS PARTIJ DIG IS, DAN HOUDT HIJ DE DAG VOOR NACHT EN WIT VOOR ZWART Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Vanavond worden in het districts bureau te Middelburg zes reser visten van de rijkspolitie Tholen beëdigd. De reserve-politiemensen zijn P. de Beeld en J. Rinses uit Sint-Maartensdijk, J. IJzerman uit Tholen, J.S. Ridderhof uit Sint-Annaland, J.A. v.d. Dussen uit Sint-Philipsland en M.J. Ti- chem uit Anna Jacobapolder. De beëdiging gebeurt door de dis trictscommandant kolonel Smeels. diploma's uitreikte, benadrukte die herhaling nog eens. "Na ver loop van tijd is bijscholing en na scholing altijd op zijn plaats." Hij noemde het aantal van 32 gediplo meerden 'een record'. De EHBO voorzitter noemde de cursisten een 'geweldige groep'. "Alleen de pennen hoorde je, zo veel aandacht was er. Zelfs alle dames waren stil", zei hij geksche rend. Hij bedankte dhr. A.A.M. van Loon, directeur van Ten An ker uit Tholen, voor de goede en plezierige lessen. Ook de tweede docent, dokter Noteboom, werd bedankt. "Voor u is dit werk ei genlijk een stukje verlenging van de dagtaak, maar de EHBO heeft heel veel steun aan u", aldus de voorzitter. Hij overhandigde de dames Note boom en Van Loon bloemen, evenals de 'slachtoffers' Ina Men- heere en Gommert Heijboer. De wedstrijdploeg werd dank ge bracht voor de medewerking en verder werden nog verschillende mensen in de bloemetjes gezet voor hun bijdrage aan de cursus of deze diploma/avond. Zo hadden Dinie Fase en Dinie Rijnberg heel wat gebakken voor een feestelijke tractatie bij de kof fie. Daarna bleven de meeste geslaagden en andere belangstel lenden gezellig in de Wellevaete voor het bingospel, een verloting en een voordracht. De geslaagden zijn: uit St. Annaland: Dirk Bruynzeel, Rianne van Driel, mevr. J. Goede- gebuure, Piet Goedegebuure, Jaap Hage, José Hage, mevr. E. Heij boer, Linda Jansen, dhr. H. van Maaren, Ria v.d. Maas, Mary Moerland, Nelleke v.d. Perk, Els van Poortvliet-Rijnberg, mevr. I. van Tiggele, mevr. M. Vermaas, Corina Vroegop, Leo Vroegop. uit Tholen: mevr. A. Aalbrechtse, mevr. J. Aalbrechtse, José Bos, dhr. E. Bubbert, mevr. N. Fontij- ne, mevr. K. van Haaften. uit Poortvliet: mevr. A. Bolders en dhr. M. Slootmaker. uit St. Maartensdijk: dhr. J. Bij- nagte, dhr. W.L. Bijl en mevr. T. de Wilde-Groenewege. uit Oud-Vossemeer: mevr. A. van Engelen, Wilma van Engelen, dhr. A. van Gorsel. uit Steenbergen: mevr. E. v.d. Meyden. Molenstraat tel. 01662-2445 Poortvliet Advertentie I.M. J. van Bloisstraat 29, 4691 HK Tholen Advertentie I.M. In de Wellevaete is vrijdagavond het 100ste getuigschrift reanimatie van de Nederlandse Hartstichting uitge reikt. EHBO-voorzitter Tj. Heijboer (links) met de bloemen en dokter A.C.J. Noteboomftweede van rechts) met de jongste en de oudste deelnemer, Nelleke v.d. Perk uit St. Annaland en dhr. W.L. Bijl uit St. Maartensdijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 1