Natuurmonumenten liggen binnen en buiten dijken Baden... KLUS Percelen Visserslatijn van havenmeester Sl0>' Onderzoeksrapport: toerisme en recreatie zijn nevenfunctie Rust op Tholen is trekpleister Donderdag 8 juni 1989 DE EENDRACHTBODE 9 Merendeel slikken en schorren om Tholen/St.-Philipsland verboden De Eendenkooi Sint-Philipsland, het Stinkgat bij Oud-Vossemeer, de karrevelden in de Muyepolder, de Pluimpot bij Sint-Maartensdijk, de inlaag en de karre velden bij Scherpenisse zijn de gebieden, die de minis ter van landbouw en visserij wil aanwijzen als be schermd dan wel staatsnatuurmonument, deel uitma kend van het natuurmonument 'Oosterschelde- binnendijks'. Daarnaast wordt een groot aantal bui tendijkse gebieden om Tholen en Sint-Philipsland aangewezen als onderdeel van het natuurmonument Oosterschelde-buitendij ks De Ooster- schelde is een belang rijke toe ristische trekpleister voor Tholen. Bij Stave- nisse maken sportvissers en zeilers er gretig gebruik van. Stinkgat Buitendijks Twee eilandjes Natuurbeschermings wet Je moet het gezien hebben bij... GROTE OF KLEINE VRIENS Versterking van de toeristïsch-recreatieve betekenis van Gorishoek, inrichting van de Speelmansplaten en re creatief medegebruik van de Oesterdam zijn projecten die bijdragen aan het toeristisch-recreatieve produkt in de regio. Zij passen bovendien in de visie, die het bu reau Van Heesewijk uiteenzet in het rapport 'Sterkte en zwakte analyse Noord- en Zuid-Beveland en Tho len'. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat toerisme en re creatie - uitgezonderd watersport - in dit gebied vooral als nevenfunctie gezien moeten worden. De rust en openheid van het gebied is een belangrijke trekpleister voor recreanten. Sportvissen Dagrecreatie Natuurcampings Werving Het verschil tussen een beschermd natuurmonument en een staatsna tuurmonument heeft te maken met de eigendom van het gebied. Gronden die eigendom zijn van de staat worden staatsnatuurmonu ment, terwijl gronden van parti culieren worden aangewezen als beschermd natuurmonument. In de toelichting die de minister bij de aanwijzing geeft, worden de verschillende gebieden beschre ven. De inlaag Scherpenisse be staat grotendeels uit water waar van het zoutgehalte wisselend is. Inlagen zijn gebieden die ingeslo ten liggen tussen een zeedijk - waarvan men toendertijd ver wachtte dat de kans op doorbraak groot was - en een als secundaire beveiliging aangelegde slaperdijk. Het zijn laaggelegen drassige ge bieden, waarin klei is gewonnen voor dijkaanleg of soms vergra ving voor zoutwinning heeft plaatsgevonden. De inlaag Scher penisse moet een beschermd na tuurgebied worden. greppelstructuur - voorkomt, be staande uit grasland. Een deel van de oeverstrook van de Pluimpot is bebost. Het Stinkgat (in de Van Haaftenpolder) is één van de wei- Artikel 16 verbiedt het verontrei nigen van het natuurmonument, het steken, plukken, snijden en vervoeren van bloemen, planten en takken en het verontrusten, Zowel bij Scherpenisse als in de Muyepolder liggen karrevelden. Dat zijn laaggelegen, vaak drassi ge gebieden die eveneens zijn ont staan door afgraving van klei, wat gebruikt werd om dijken te verho gen. Karrevelden hebben door gaans dezelfde kenmerken als inlagen, doch met dat verschil dat ze niet geheel door dijken worden omringd en dat open water in ge ringe mate aanwezig is. Die bij Scherpenisse echter bestaan gro tendeels uit brak open water. Langs de oevers worden zoutvege- taties aangetroffen, afgewisseld met rietvegetaties. De begroeiing van de karrevelden in de Muyepol der (staatseigendom) wordt ge vormd door zilte vegetaties met op de hogere delen droge gras landvegetaties en ruigtevegetaties van rietzwenkgras. Het Stinkgat en de Pluimpot (bei den staatseigendom) zijn ondiepe kreekresten met een duidelijk zilte invloed. De kreekresten worden gevormd door voormalige getijde geulen die na inpoldering van het omringende gebied landbouw kundig nauwelijks interessant wa ren. Het zijn open waterlopen waarlangs een meer of minder brede, flauw oplopende oe verstrook - al dan niet met een tuurschoon en van de natuurwetenschappelijke beteke nis. De oppervlakte van het na tuurmonument 'Oosterschelde-binnendijks' is ongeveer 435 hectare. LEGENDA I 1 VRIJ TOEGANKELIJK - het zich bevinden in deze gebieden is toegestaan BEPERKT TOEGANKELIJK -het zich bevinden op slikken en platen (drooggevallen intergefijdegebied) is niet toegestaan, buiten de laag- waterperiode is het varen en/of ankeren toegestaan NIET TOEGANKELIJK - het zich bevinden in deze gebieden is niet toegestaan Toelichting: - het al dan niet toegestaan zijn van handelingen en activiteiten in de vrij en beperkt toegankelijke gebieden is vast gelegd in de toelichting bij 'de aanwijzingsbeschikking,waarmee de kaart in samenhang gelezen dient te worden. nige binnendijkse gebieden in Zeeland waarin lamsoof groeit. In de Pluimpot komen o.a. moeras- wespenorchis en gevlekte orchis voor en langs de oevers riet- en zeebiesvegetaties. In beide gebie den zijn gecombineerde kolonies van kokmeeuw, visdief en Noord se stern aanwezig. In het loofbos in de Pluimpot broeden tjiftjaf, winterkoning en spotvogel. Op de verschillende gebieden zijn bestemmingsplannen van kracht. Het bestemmingsplan Buitenge bied van de gemeente Sint- Philipsland is in 1974 na kroon- uitspraak definitief geworden. De eendenkooi heeft daarin de be stemming natuurreservaat. Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Tholen is in 1981 voor het goedgekeurde gedeelte onherroepelijk geworden. Het Stinkgat heeft de bestemming be schermd natuurgebied, evenals de twee eilandjes in de Pluimpot. Voor het resterende deel van de Pluimpot zijn de oude uitbrei dingsplannen in Hoofdzaak 1961 van toepassing van de voormalige gemeenten St.-Maartensdijk en Scherpenisse, die als bestemming recreatiedoeleinden geven. Het westelijk deel van de karrevelden Muyepolder heeft de bestemming agrarisch gebied. De karrevelden Scherpenisse hebben, voor zover deze vallen binnen de begrenzing, de bestemming beschermd na tuurgebied. Zij worden extensief beweid. Op alle genoemde gebieden wordt de Natuurbeschermingswet van kracht. Artikel 12 van die wet zegt, dat voor handelingen die de wezenlijke kenmerken van het be- Bij sportvissers is Tholen erg bekend. Deze vrijetijdsbesteding wordt er zowel van af de dijk als vanaf sportvissersboten beoefend. schermd natuurmonument aan tasten, dan wel schadelijk zijn voor de natuurwetenschappelijke betekenis of ontsierend zijn, een vergunning worden aangevraagd. Artikel 14 geeft de mogelijkheid om in overeenstemming met de ei genaar en gebruiker voor een be schermd natuurmonument of een gedeelte daarvan een beheersplan op te stellen, telkens voor een pe riode van ten hoogste drie jaar. vangen of doden van dieren. Ook mag men zich (art. 17) niet bevin den op een water in een be schermd natuurmonument. Bij staatsnatuurmonumenten moet het beheer gericht zijn op het be houd of het herstel van het na- Op de buitendijkse gebieden in de Oosterschelde, is na aanwijzing als natuurmonument alleen het grootste deel van de Galge- en Vondelingsplaat ten westen van Stavenisse niet toegankelijk. Vrij toegankelijk zijn de slikken vanaf de haven St.-Annaland tot de ha veningang Stavenisse en verder zuidwaarts tot voorbij de Scheld- seweg, de slikken van den Dorts- man vanaf de' Gemaalweg bij St.-Maartensdijk en verder tot de Veerweg bij Tholen. Verder is een groot gebied beperkt toegankelijk. Dat betekent dat men bij laag water niet op de schorren en slikken mag komen. Bij hoog water is varen en ankeren wél toegestaan. Dit betreft het ge hele gebied aan de zoute kant van de Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beveland (van de dam tot Scherpenisse), de Slikken van den Dortsman van de Gemaalweg tot de Stavenisse Gronden, de Krab- benkreek van de haven St.- Annaland tot de Krabbenkreek- weg. Rondom Sint-Philipsland zijn alle schorren beperkt toegan kelijk: vanaf Bouwlust aan de Zuiddijk tot de veerhaven Anna Jacobapolder en van daar tot aan de Philipsdam. Op 19 juni om acht uur wordt over de aanwijzing een voorlich tingsavond gehouden in Meulvliet in Tholen. ...de ene badkamer is de andere niet. Marian Wierckx van de Schelde vertelt en toont u hoe uw badkamer eruit zou kunnen zien. Loop'ns binnen en ontdek de veelzijdigheid van de Schelde. 1"°: sfS- -S Advertentie I.M. BOUWMATERIALEN BV Zeelandhaven 7 (achter de Bristol) Bergen op Zoom. 01640 - 34750 Open: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.30 uur zaterdag van 8.00 -12.00 uur Advertentie I.M. De minister heeft de aanwij zing als beschermd natuurmo nument in overweging geno men van de volgende percelen. Binnendijks: kadastrale ge meente Scherpenisse sectie F nrs. 276 ged., 277, 279 ged., 280 ged., 591, 595, 596 ged., 602 ged., sectie G nrs. 173 en 175. Sint-Philipsland sectie H nr. 474 ged. (eigendom Het Zeeuwse Landschap). Buitendijks: Oud-Vossemeer sectie G nr. 141. Scherpenisse sectie F nrs. 385, 386, 387, 390, 607 en 619. Sint-Annaland sec tie C nrs. 137 en 138, sectie E nr. 373. Stavenisse sectie E nr. 357, sectie G nr. 243. Sint- Maartensdijk sectie M nrs. 636, 671 en 673. Sint- Philipsland sectie H nrs. 254, 255, 321, 372, 373, 383, 401 en 434. Havenmeester Frans Zoeteweij prijst een paling aan in het Viskeperk te Tholen met naast hem Siem Bestman van watersportvereniging de Kogge die voor de vangst zorgde. Zaterdagmiddag werden alle in woners van Tholen door dorps omroeper Gadze de Moed uit Sta venisse opgeroepen om naar het Viskeperk aan de Kaai te komen om daar vers gevangen vis te kopen. Veilingmeester Frans Zoetewey, havenmeester van de Kogge en penningmeester van Tholen Stad Actief, had evenals vorig jaar de taak om de opbrengst van de vis wedstrijd van de Kogge aan het publiek te slijten. De vangst was minimaal en het duurde dan ook maar kort voordat de manden leeg waren. Het, ondanks het slechte weer opgekomen publiek (bijna 30 mensen) genoot van de verrichtingen van deze mijn- meester, die hopelijk de maten van de af te meren boten beter weet in te schatten dan de kilo grammen vis die hij verkocht. Met het op déze manier gebruiken van het historische Viskeperk slaat T.S.A. twee vliegen in een klap: men combineert een aantal activiteiten die de gezelligheid be vorderen, terwijl het enkele jaren geleden gerestaureerde Viskeperk ook extra aandacht krijgt. Win naar van de viswedstrijd van de Kogge bij de jeugd werd Danny Aarden, 2e Ramona Aarden en 3e Marcel van der Steen. Bij de vol wassenen was Guido Ganzen win naar, 2e Kees Mutsers en 3e Siem de Korte. In totaal kom de orga nisatie 10 boten inschrijven met in totaal 30 deelnemers. Er werd ge vist in het Lodijksche Gat. Genoemd bureau voerde een on derzoek uit in opdracht van de re gionale projectgroep voor toeris me en recreatie van Noord- en Zuid-Beveland en Tholen. In de begeleidingscommissie voor het samenstellen van dit toeristisch- recreatief actieplan vertegenwoor digde wethouder J. Versluijs de gemeente Tholen. Het rapport geeft een grote betekenis aan het water als toeristische trekpleister. De onderzoekers vinden het van belang dat er een visie wordt ont wikkeld over wat de Oosterschel de in toeristisch-recreatief opzicht concreet kan bieden. Aan de hand daarvan kan een zoneringsplan worden opgesteld, waarin tevens de mogelijkheden worden beke ken om het aantal ligplaatsen (voor schepen) langs de Ooster schelde uit te breiden. "De richt lijn gehanteerd door het huidige Beleidsplan Oosterschelde dient daarbij ter discussie te worden gesteld," aldus het rapport. Gewezen wordt verder op de noodzaak van verbetering en handhaving van de kwaliteit van de jachthavens. In dat kader is ook een optimaal voorzieningen niveau van belang (elk-weer- voorzieningen, horeca, reparatie- en servicemogelijkheden en eve nementen). De jachthavens in Tholen, Stavenisse en St.- Annaland hebben respectievelijk 240, 165 en 300 ligplaatsen. Ook ten behoeve van de duiksport, die sterk in opkomst is, zijn voorzie ningen nodig. Het rapport concludeert dat Tho len een goede naam heeft op het gebied van de sportvisserij. Die wordt zowel vanaf de dijk als van af boten uitgeoefend. Er is een grote huurvloot, die de Ooster schelde bevaart vanuit de de ha ven van St.-Annaland en de aanlegsteiger bij de Oesterdam. Om de sportvisserij beter te profi leren is samenwerking tussen de vloten van Tholen, Yerseke en Co- lijnsplaat gewenst. Wanneer daar door de belangstelling voor de sportvisserij nog toeneemt, is vol gens de onderzoekers een meer rendabele bedrijfsvoering moge lijk.In het kader van het al ge noemde zoneringsplan moeten de voorzieningen voor de sportvisse rij worden bekeken, evenals die voor het plankzeilen en de duiksport. Onder het motto 'Beleef de Oosterschelde' geeft het rapport aan, dat rond deze zeearm een sa menhangend pakket dag- en ver- blij fsrecreatieve voorzieningen ontwikkeld kan worden. Vooral uit de Bondsrepubliek Duitsland stijgt de belangstelling voor het watertoerisme nog steeds. Goris hoek en de Pluimpot zouden ter reinen zijn die voor dagrecreatie benut kunnen worden. De Pluim pot is echter door de minister van landbouw voorgedragen voor aanwijzing als beschermd natuur monument. Dit beleid noemen de onderzoekers 'een belangrijke be perking voor de ontwikke lingsmogelijkheden van de water sport'. Over het Zoommeer staat in het rapport het volgende. "Het Zoommeer kan ontwikkeld wor den als gebied voor de intensieve waterrecreatie bijvoorbeeld zwem men, zonnen, surfen en kanoën. De Speelmansplaten worden daar toe op korte termijn verder inge richt als dagrecreatieterrein. Voor de verhuur van roeiboten, water fietsen, kano's en ook kleine zeil boten bestaan goede mogelijkhe den. Het realiseren van enkele (eenvoudige) voorzieningen zoals loopsteigers en kleine aanleg plaatsen is dan noodzakelijk. Ook de horecavoorzieningen zullen niet mogen ontbreken." Men voorziet dat deze voorzie ning recreanten aantrekt die enke le dagen in de omgeveving willen verblijven, zodat de aanleg van een kampeerterrein bij een be staande camping in de buurt wen selijk is. Ook dienen de recreanten aan het Zoommeer attent ge maakt te worden op datgene wat Tholen-stad te bieden heeft. Het landschap van Noord- en Zuid-Beveland en Tholen beschikt over specifieke kwaliteiten (rust en openheid) die bewaard moeten blijven. Beleving van de natuur en het landschap staat daarom cen traal. Daarbij wordt gedacht aan natuurcampings, wandel-, ruiter-, en fietsroutes. De versterking van de structuur van het landschap verdient ook aandacht, liefst in de vorm van een groenstructuurplan of een landschapsbeleidsplan. Verder denkt men aan recreatief medegebruik van natuurbouw- projecten, reservaten en natuurge bieden (informatiepunten, par keerplaatsen). Doelgroep is bij voorbeeld de vogelaars. De Oosterschelde biedt tevens aan knopingspunten voor het organi seren van congressen over de ontwikkeling van de natuur in het gebied. De onderzoekers bepleiten het ontwikkelen van toeristische rou tes langs molens, kerken, landhui zen, beschermde stads- en dorpsgezichten, agrarische en am bachtelijke bedrijven en diverse kleine natuurgebieden. Tien campings, zes hotels en een bungalowpark bieden de recrean ten op Tholen een verblijf. Het pensionaanbod is beperkt ontwik keld, waarvoor bijvoorbeeld de VVV gerichte wervingsacties kan uitvoeren. De realisatie van een elk-weer-voorziening wordt wen selijk geacht. De gastvrijheid van zowel bevolking als bedrijven is eveneens een voornaam punt. De onderzoekers constateren dat op gebied van promotie het regio nale niveau ontbreekt. Het aan trekken van nieuwe doelgroepen, een vergroting van het herkomst- gebied en de verlenging van het seizoen kan gebeuren door gerich te marktbewerking. Daarbij wordt gedacht aan sportieve vakanties, actieve vakanties, visvakanties, natuurvakanties en Oosterschel- devakanties, in de vorm van ar rangementen. Het rapport is door voorzitter J. van Bommel van de projectgroep aangeboden aan gedeputeerde J. Ventevogel en de Tweede Kamerle den drs. H. Eversdijk en J. Lilipa- ly.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 1989 | | pagina 9